Wypełnianie wniosku o dofinansowanie

advertisement
Kwalifikowalność kosztów
w ramach środka 4.1
„Rozwój obszarów zależnych od
rybactwa”
Adam Futymski
Kwalifikowalność kosztów
Podstawowe pojęcia
Koszty kwalifikowalne – wniesiony nakład rzeczowy lub
poniesione wydatki, które mogą zostać w jakimś stopniu
zwrócone wnioskodawcy
Katalog kosztów kwalifikowalnych–
nie został określony w rozporządzeniu, natomiast
rozporządzenie zawiera wykaz kosztów, które nie
podlegają refundacji (nie są kwalifikowalne)
Kwalifikowalność kosztów
Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1:
Koszty zakupu używanych maszyn, o ile:
• zostały zakupione w ciągu poprzednich 5 lat z udziałem
środków publicznych,
• ich wartość rynkowa przewyższa wartość nowych
maszyn tego typu
• nie spełniają wymagań technicznych
Kwalifikowalność kosztów
Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1:
Koszty nabycia gruntu, budynku, budowli, o ile:
• Ich nabycie nie ma bezpośredniego związku z operacją
• Ich wartość przewyższa wartość rynkową lub
odtworzeniową
• Podmiot zbywający nabył dany obiekt w okresie 5 lat
poprzedzających moment zbycia z pomocą ze środków
publicznych
• Koszty te przekraczają 10% ogólnej wartości kosztów
kwalifikowalnych operacji
Kwalifikowalność kosztów
Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1:
Koszty ogólne realizacji operacji (np. telekomunikacji,
czynsze i media, składki ubezpieczeniowe) o ile:
• Nie mają bezpośredniego związku z operacją
• Zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem
określonym w umowie o dofinansowanie
• Koszty te przekraczają 10% ogólnej wartości netto
operacji
Kwalifikowalność kosztów
Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1:
Nakłady rzeczowe nie mające bezpośredniego związku z
realizacją operacji
Praca własna wykonywana przez beneficjenta i praca
wolontariuszy
Amortyzacja środków trwałych, jeżeli beneficjent nie
przedstawił pisemnego oświadczenia, że dokonał
odpisów amortyzacyjnych środków trwałych
Kwalifikowalność kosztów
Koszty niekwalifikowalne w ramach działania 4.1
•
•
•
•
•
Podatek VAT, jeżeli może zostać odzyskany
Odsetki od kredytów
Wydatki mieszkaniowe
Wydatki sfinansowane z innych środków publicznych
Wszystkie koszty, które nie mają związku z realizowaną
operacją i nie służą osiągnięciu celu
Kwalifikowalność kosztów
Okres kwalifikowalności
Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (po nowelizacji –
od dnia zawarcia umowy ramowej przez LGR)
Kwalifikowalność wkładów rzeczowych
Wkład własny w postaci gruntów, budynków, budowli oraz
prawa dysponowania nimi, a także robót budowlanych jest
kosztem kwalifikowalnym.
Wartość gruntów, budynków budowli ustala się w drodze
wyceny nieruchomości (operat szacunkowy wykonany zgodnie
z przepisami).
Wartość robót budowlanych ustala się kosztorysem
powykonawczym
Kwalifikowalność kosztów
Wartość kosztów innych niż nakłady rzeczowe - ustala
się na podstawie umowy, faktury lub innego
dokumentu księgowego (np. rachunek, lista płac)
Wraz z fakturą, rachunkiem należy dostarczyć:
•
dowody zapłaty np. polecenie przelewu, wyciąg z
rachunku bankowego
•
dokument
potwierdzający
odbiór
przedmiotu
zamówienia - powinien on zawierać sposób, miejsce,
datę przekazania przedmiotu zamówienia oraz
podpisy sprzedawcy i nabywcy
Kwalifikowalność kosztów
Wykonanie robót budowlanych i prac konstrukcyjnych musi być potwierdzone protokółem odbioru
Konieczność ponoszenia kosztów na obszarze objętym
LSROR
W założonych przez MRiRW zmianach rozporządzenia
obowiązek ten ma dotyczyć tylko działań inwestycyjnych
Kwalifikowalność kosztów
Koszty sporządzenia wniosku
Koszty sporządzenie wniosku o pomoc nie są kosztem
kwalifikowanym, natomiast są kosztem kwalifikowanym
koszty przygotowania lub uzyskania niezbędnej dokumentacji
(jako koszty przygotowania operacji) np. projekty techniczne,
kosztorysy, analizy ekonomiczne, pozwolenia, zaświadczenia,
patenty i licencje, usługi geodezyjne itp.
Najczęściej zadawane pytania…
Jak długo należy zachować cel operacji?
Zgodnie z umową o dofinansowaniu, beneficjent powinien przez 5 lat
od dnia dokonania płatności końcowej zachować cel operacji oraz
nie przenosić prawa własności (posiadania) rzeczy nabytych w
ramach operacji
ale
Powinien także zapewnić gospodarczą trwałość operacji, co
rozporządzenie definiuje jako co najmniej 10-letni okres
użytkowania obiektów budowlanych (budynków, budowli) i co
najmniej 5-letni okres użytkowania maszyn i urządzeń
bezpośrednio związanych z inwestycją realizowaną w ramach
operacji
Najczęściej zadawane pytania…





Kwestia trwałości tzw. operacji miękkich, np. promocji,
szkoleń itp. – zachowania celu i trwałości operacji przez 5 lat.
W przypadku ulotek, banerów, materiałów szkoleniowych
itp.,
Obecnie:
Ww. wzory materiałów mają być odpowiednio przechowywane
przez beneficjanta przez 5 lat od dokonania ostatniej płatności dla
celów kontrolnych.
Po nowelizacji:
trwałość gospodarcza będzie obejmować tylko projekty
inwestycyjne, a co za tym idzie nie będzie miała zastosowania w
projektach tzw. „miękkich”.
Najczęściej zadawane pytania…

Szkolenia w ramach osi 4:
W ramach operacji polegającej na restrukturyzacji i reorientacji
działalności gospodarczej (…) obejmuje: (…)
5) udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych
formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji
zawodowych dla przedstawicieli sektora rybackiego;
W ramach operacji polegającej na funkcjonowaniu LGR
obejmuje: (…)
4) szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków
komitetu LGR;
W ramach operacji polegającej na promowaniu współpracy
międzyregionalnej (…)
1) organizację spotkań, szkoleń itp., jak również (nowelizacja)
organizacja staży i praktyk;
Download