Obowiązki IZ RPO WD , w szczególności

advertisement
Nabór 18/K/1.3/2009
Dolnośląski Fundusz Powierniczy
Działanie 1.3 Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych dla MŚP
Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
(„Przedsiębiorstwa i Innowacyjność”)
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego • Wrocław, 2 czerwca 2009 r.
2
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU
•Przedmiotem projektu będzie utworzenie i zarządzania
Dolnośląskim Funduszem Powierniczym alokującym
w sposób zwrotny środki w instrumenty inżynierii finansowej,
o których mowa w art. 44 Rozp. Rady (WE) 1083/2006.
• Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana ze
zwycięzcą konkursu.
3
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU
• Alokacja środków : 99 273 973 EUR tj. 438 195 316,82 PLN
(wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 29.04.2009 r.
1 EURO = 4,4140 PLN). Ze względu na kurs EURO limit
dostępnych środków może ulec zmianie.
• Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie wyboru
projektów przez Zarząd Województwa.
• UWAGA! Wartość kwalifikowalnych Kosztów Zarządzania
(w PLN) określona we Wniosku o dofinansowanie pozostaje
niezmieniona pod warunkiem zachowania pułapów
określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006.
4
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU
• Maksymalny poziom dofinansowania - 100%
• Minimalna wartość projektu - 99 273 973 EURO
•Termin złożenia wniosku - 22 czerwca 2009 r. do godz. 15.30
• Beneficjenci: instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 § 1
pkt. 7 ustawy Kodeks Spółek Handlowych, czyli:
Bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy
inwestycyjnych lub powierniczych, narodowy fundusz
inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, fundusz powierniczy,
towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom
maklerski…
5
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU
•Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
należy przygotować zgodnie ze wzorem wniosku i złożyć
w 3 egz. (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem).
• Główny załącznik, „Analiza wykonalności”,
przygotować zgodnie z wytycznymi.
należy
Wszystkie niezbędne wzory dokumentów, wytyczne,
instrukcje, dokumenty referencyjne zamieszczone są na
stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Inicjatywa
JEREMIE
6
NABÓR, OCENA I WYBÓR WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
7
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić zgodnie ze
wzorem Wniosku o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz
Powierniczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zgodnie
z instrukcją wypełniania.
• Formularz wniosku ma postać dokumentu w formacie MS Word
• Składa się z 10 sekcji (A-J)
• Niektóre pola zostały wypełnione przez IZ RPO WD
• Wniosek należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał i 2 kopie) oraz
w formie elektronicznej
8
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
BUDOWA WNIOSKU
Sekcja A. CZĘŚĆ OGÓLNA
Sekcja B. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU
W pkt. B.1.5. Forma prawna beneficjenta istnieje możliwość zastosowania
zgodnego z KSI (SIMIK 07-13), kodu: „990- bez szczególnej formy prawnej”
Sekcja C. OPIS PROJEKTU
Sekcja D. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI
Sekcja E. WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYK HORYZONTALNYCH
Sekcja F. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
9
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
Sekcja G. TABELE FINANSOWE
• źródła finansowania Funduszu Powierniczego
• źródła finansowania wkładu własnego
• harmonogram wydatków w ramach kosztów zarządzania projektem
Sekcja H. WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU
Obowiązkowe wskaźniki rezultatu:
• liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy, w tym: kobiety
• liczba utworzonych miejsc pracy w MŚP (brutto, zatrudnienie w pełnym
wymiarze godzin), w tym: kobiety
• liczba udzielonych pożyczek przez fundusze
10
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
Sekcja I. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Sekcja J. PROMOCJA PROJEKTU
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
ZAŁĄCZNIKI
1. Analiza Wykonalności wraz ze Strategią Inwestycyjną
2. Dokumenty potwierdzające status prawny i dane wnioskodawcy oraz partnera
projektu
3. Pełnomocnictwo
11
PROCEDURA OCENY I WYBORU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
12
KRYTERIA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
RODZAJE KRYTERIÓW WYBORU
Kryteria kluczowe – muszą być bezwzględnie spełnione na każdym
etapie oceny, w przeciwnym razie skutkuje odrzuceniem wniosku (brak
możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji);
Kryteria uzupełniające – dotyczą oceny formalnej i merytorycznej
wniosku, w przypadku niespełnienia tego rodzaju kryterium
wnioskodawca będzie miał możliwość jednokrotnej poprawy/
uzupełnienia dokumentacji;
Kryteria dodatkowe – dotyczą oceny merytorycznej wniosku,
umożliwiają przyznanie projektom dodatkowej liczby punktów np.
w celu ich porównania.
13
KRYTERIA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
Kryteria KLUCZOWE oceny formalnej:
•Kwalifikowalność wniosku:
- Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o naborze?
- Czy wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze?
- Czy projekt jest zgodny z typem projektów w ramach ogłoszonego naboru?
•Kwalifikowalność wnioskodawcy:
- Czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach naboru
zgodnie
z
katalogiem
wnioskodawców
określonym
w
ogłoszeniu
o naborze?
- Czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na
podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych)?
- Czy wnioskodawca (podmiot spoza sektora finansów publicznych) figuruje
w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości korzystania ze środków
publicznych (zgodnie z ustawą o finansach publicznych)?
14
KRYTERIA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
Kryteria KLUCZOWE oceny merytorycznej:
•Sytuacja finansowa Wnioskodawcy: Czy
gwarantuje możliwość realizacji projektu?
sytuacja
finansowa
wnioskodawcy
•Liczba obrotów kapitału FP: Czy przedstawione przez wnioskodawcę zobowiązanie do
co najmniej jednokrotnego obrotu kapitału będącego w dyspozycji FP (rozumianego
jako przekazanie środków do sektora MŚP w formie produktów instrumentów inżynierii
finansowej przyjętych w Strategii Inwestycyjnej) w okresie do końca czerwca 2015 r.,
jest realne do osiągnięcia?
•Wpływ projektu na polityki horyzontalne: Czy projekt ma co najmniej neutralny
wpływ na polityki horyzontalne? (równość szans, społeczeństwo informacyjne,
środowisko)
•Doświadczenie wnioskodawcy: Czy wnioskodawca w ciągu ostatnich 5 lat może się
wykazać doświadczeniem w zakresie działania na rynku usług finansowych i rynku
kapitałowym oraz zarządzania wdrażaniem co najmniej 2 produktów finansowych
zaproponowanych w Strategii Inwestycyjnej lub o podobnym charakterze;
15
KRYTERIA OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
„DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ POWIERNICZY”
Kryteria wyboru operacji finansowanych w ramach RPO WD z dnia
23 kwietnia 2009 r. oraz Przewodnik po Kryteriach wyboru operacji
finansowanych w ramach RPO WD na lata 2007-2013 z dnia
06 maja 2009 r. dostępne są na stronie internetowej
www.rpo.dolnyslask.pl
w zakładce „Dokumenty i wytyczne/Dokumenty Instytucji
Zarządzającej RPO WD/Kryteria wyboru operacji finansowanych”.
16
ZAŁĄCZNIK NR 1: ANALIZA WYKONALNOŚCI
Załącznik nr 1 do Wniosku o dofinansowanie:
„Analiza Wykonalności” wraz ze Strategią
Inwestycyjną
17
ZAŁĄCZNIK NR 1: ANALIZA WYKONALNOŚC
– STRUKTURA DOKUMENTU
Struktura dokumentu:
I. Część główna:
 Identyfikacja projektu
 Opis projektu
 Wskaźniki projektu
 Analiza finansowa
 Struktura Instytucjonalna wdrażania
projektem
 Analiza ryzyka i wrażliwości
 Inne aspekty realizacji przedsięwzięcia
 Podsumowanie i wnioski
i
zarządzania
18
ZAŁĄCZNIK NR 1: ANALIZA WYKONALNOŚCI
– STRUKTURA DOKUMENTU
Struktura dokumentu:
II.







Załączniki:
Strategia Inwestycyjna
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu - obligatoryjny
Zatwierdzone sprawozdania finansowe - obligatoryjny
Opinie biegłego rewidenta za dwa ubiegłe okresy sprawozdawcze lub
niezależna opinia audytorów (2006, 2007 lub 2007 i 2008 jeśli
dostępne) - obligatoryjny
Ostatni dokument potwierdzający przeprowdzeniu czynności nadzoru
bankowego przez Komisję Nadzoru Finansowego (jeżeli dotyczy)
– obligatoryjny
CV osób kluczowych, które będą zaangażowane w realizację projektu
– obligatoryjny
Listy intencyjne, umowy partnerskie i inne
19
CZĘŚĆ GŁÓWNA ANALIZY WYKONALNOŚCI
1) Identyfikacja projektu :
 forma wprowadzenia, pokazanie tła i kontekst projektu
 odniesienie do wymogów i celów Inicjatywy JEREMIE,
kryteriów wyboru, Strategii Inwestycyjnej…
2) Opis projektu:
 główne założenia realizowanego projektu
 argumenty przemawiające za wykonalnością projektu
z merytorycznego punktu widzenia…
20
CZĘŚĆ GŁÓWNA ANALIZY WYKONALNOŚCI
3)
Struktura instytucjonalna wdrażania i zarządzania
projektem:
 opis zdolność instytucjonalną do wdrożenia projektu…
4)



Wskaźniki projektu:
ocena efektywności projektu
ocena działań podjętych w wyniku wdrożenia projektu
opis wskaźników rezultatu i produktu, metody pomiaru…
21
CZĘŚĆ GŁÓWNA ANALIZY WYKONALNOŚCI
5) Analiza finansowa:
 ocena, czy projekt jest finansowo trwały, tzn. czy
wnioskodawca będzie zdolny do wdrożenia projektu
poprzez opis m.in.:
• źródeł finansowania projektu, zabezpieczenia wkładu
funduszu, bieżącej gospodarki środkami funduszu,
kosztów
zarządzania,
harmonogramu
rzeczowofinansowego (zał. nr 2 do Analizy Wykonalności)
 sytuacji finansowej wnioskodawcy…
22
CZĘŚĆ GŁÓWNA ANALIZY WYKONALNOŚCI
6) Analiza ryzyka i wrażliwości:
 ma na celu identyfikację kluczowych czynników
jakościowych i ilościowych, mogących mieć wpływ na
wdrożenie projektu…
7) Inne aspekty…
8) Podsumowanie …
23
ZAŁĄCZNIK NR 2: HARMONOGAM RZECZOWO-FINANSOWY
Załącznik nr 2 do Analizy Wykonalności:
Harmonogram rzeczowo-finansowy
24
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu:
 Kwalifikowalne są wydatki poniesione po 1 stycznia 2007 r.
(dokumentacja) oraz od dnia podpisania umowy do 30 czerwca
2015 r.
 wydatki niekwalifikowalne nie podlegają refundacji
 Beneficjent zobowiązany jest do stosowania ogólnych zasad
dotyczących dokumentowania wydatków w ramach RPO (opis
dokumentów, załączniki)
 w przypadku niepodlegania przez Beneficjenta przepisom
ustawy Prawo Zamówień Publicznych- obowiązek stosowania
odpowiednich wytycznych IZ RPO
25
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu c.d.:
Wydatki kwalifikowalne na utworzenie Funduszu Powierniczego
JEREMIE, zgodnie z art. 78 ust. 6 rozporządzenia Rady
nr 1083/2006, podlegają weryfikacji podczas częściowego lub
całkowitego zamknięcia RPO WD. Określa się je wówczas jako sumę:
a) wszelkich płatności skierowanych do przedsiębiorstw,
b) kwalifikowalnych kosztów zarządzania.
W praktyce oznacza to, iż podczas zamknięcia RPO WD (całkowitego
lub częściowego), należy wykazać, że kapitał Funduszu
Powierniczego JEREMIE został przynajmniej raz obrócony
(tj. skierowany do MŚP), a także przeznaczony na kwalifikowalne
koszty zarządzania Funduszem Powierniczym JEREMIE.
26
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu c.d.:
Załącznik nr 6 a do Uszczegółowienia RPO WD:
Wykaz wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych w ramach
Działania 1.3 „Wsparcie odnawialnych instrumentów finansowych
dla MŚP” w Priorytecie 1 RPO WD 2007-2013.
27
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu– wydatki niekwalifikowalne
w szczególności:
 Podatek VAT
 Rezerwa na pokrycie nieprzewidzianych wydatków
 Przygotowanie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie (UWAGA!
zlecenie przygotowania Analizy Wykonalności jest kosztem
kwalifikowalnym)
 Kary i grzywny, a także wydatki poniesione w związku z postępowaniami
sądowymi wynikające z winy Menadżera DFP, Pośrednika Finansowego
lub MŚP
 Wydatki ogólne poniesione na zarządzanie projektem lub realizację
projektu (wydatki/koszty związane z projektem, które nie mogą zostać
bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi)
28
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu– wydatki niekwalifikowalne
w szczególności c.d.:
 Wydatek na nabycie praw autorskich, w przypadku projektów do
zrealizowania których wystarczające jest udostępnienie materiałów do
jednokrotnego wykorzystania
 Pokrycie kosztów prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany
walut ponoszone w ramach realizacji projektu oraz inne czysto
finansowe wydatki; wydatki poniesione w związku z pozyskiwaniem
źródeł finansowania projektu (np. prowizje); wydatki związane
z uzyskaniem promesy kredytowej/kredytu; pokrycie odsetek od
zadłużenia w ramach posiadanego kredytu oraz inne koszty kredytu;
odsetki od niezapłaconych w terminie zobowiązań oraz odsetki od
debetu
29
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Kwalifikowalność wydatków w ramach Projektu– wydatki niekwalifikowalne
w szczególności c.d.:
 Wynagrodzenie pośrednika/ agencji nieruchomości/ podmiotu
pośredniczącego w nabyciu gruntu lub nieruchomości zabudowanej
 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 Wkład niepieniężny w ramach projektu.....
30
KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
31
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Przedmiotem UMOWY O DOFINANSOWANIE jest przekazanie
przez IZ RPO zwrotnego bezpośredniego wkładu finansowego,
który Beneficjent, jako profesjonalista, wykorzysta w najbardziej
efektywny i oszczędny sposób, w szczególności poprzez:
 utworzenie Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego
 wybór Pośredników Finansowych
 udostępnienie w sposób zwrotny środków na wsparcie
instrumentów inżynierii finansowej poprzez Pośredników
Finansowych
 zwrot do IZ RPO otrzymanego bezpośredniego wkładu
finansowego w wysokości wynikającej z realizacji Projektu, po
jego wykorzystaniu i zgodnie z Umową i Strategią Inwestycyjną
32
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Dolnośląski Fundusz Powierniczy :
 Wydzielona jednostka finansowa w ramach Beneficjenta
 Nie posiada osobowości prawnej
 Nie jest funduszem powierniczym w rozumieniu ustawy
z 27 maja 2009 r. o funduszach inwestycyjnych
 Prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową
 Otworzy Rachunek Bankowy oraz Rachunek Bankowy
- przychody
33
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Z Rachunku Bankowego będą realizowane płatności:
 związane z zatwierdzonymi operacjami I stopnia
 Kosztów Zarządzania gdy brakuje środków na Rachunku
Bankowym - przychody
 płatności/ transfery związane z bieżącym zarządzaniem
środkami
 inne płatności zatwierdzone przez IZ RPO
Z Rachunku Bankowego – przychody będą co do zasady
pokrywane Koszty Zarządzania
34
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Obowiązki Beneficjenta, w szczególności:
 Zapewnienie personelu, warunków lokalowych oraz wsparcia
administracyjnego i logistycznego
 Realizacja/ aktualizacja Strategii Inwestycyjnej
 Przygotowanie Warunków Konkursowych
 Negocjowanie i podpisywanie Umów Operacyjnych I stopnia
 Aktualizacja biznes planów Pośredników Finansowych
 Bieżące zarządzanie środkami
 Sprawozdawczość i monitorowanie
 Promocja
 Kontrole i poddanie się kontroli
35
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Obowiązki IZ RPO WD , w szczególności:
 Przekazanie środków w terminie 3 mcy od daty zawarcia
Umowy pod warunkiem dostępności
 Powołanie Rady Inwestycyjnej
 Zatwierdzanie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej
 Zatwierdzanie Kryteriów Wyboru Pośredników Finansowych
 Zatwierdzenie Rocznego sprawozdania z Postępu
 Zatwierdzanie na wniosek beneficjenta propozycji umów
Operacyjnych I stopnia
 Wydawanie wytycznych
 Monitorowanie wpływu projektu na gospodarkę regionu
36
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Koszty Zarządzania Dolnośląskim Funduszem Powierniczym:
 Kwalifikowalne w ramach wnioskowanego średniorocznego %
wkładu finansowego
 Ponoszone z Rachunku Bankowego - przychody
 Informacja sporządzana do 20 dnia każdego miesiąca o kwocie
pobranych środków na pokrycie poniesionych Kosztów
Zarządzania (w podziale na koszty osobowe i inne)
Roczne rozliczenie Kosztów Zarządzania faktycznie poniesionych
w ciągu poprzedniego roku z podziałem na kwalifikowalne
i niekwalifikowane w odpowiednich kategoriach – sporządzane do
15 lutego każdego roku. Podział zawiera co najmniej poniższe
kategorie:
37
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Roczne rozliczenie Kosztów Zarządzania c.d.:



Koszty osobowe
Koszty delegacji
Koszty operacji finansowych, w tym koszty założenia, utrzymania
i prowadzenia rachunku Bankowego i Rachunku Bankowego– przychody
 Koszty związane z założeniem i prowadzeniem Biura DFP
 Koszty związane z ekspertyzami zewnętrznymi, analizami, opiniami w tym
doradztwa prawnego
 Koszty raportowania, monitorowania, sprawozdawczości, kontroli i audytu
 Koszty działań promocyjnych
 Koszty związane z publikacją wszelkich ogłoszeń związanych z Warunkami
Konkursowymi
IZ RPO weryfikuje otrzymane rozliczenie w terminie 60 dni roboczych
Zwrot niezaakceptowanego wydatku w terminie 14 dni
38
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Monitorowanie, Sprawozdawczość i Kontrola
 Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
pomiaru wskaźników
 Przygotowanie Rocznych Sprawozdań z Postępu w realizacji
Projektu – do 31 marca (po raz pierwszy do 31 marca 2010 r.)
 Przekazywanie Sprawozdań w cyklu 3 miesięcznym zgodnie
z Wytycznymi przekazanymi przez IZ RPO w terminie 2 mcy od
dnia podpisania umowy
 Poddanie się kontroli i zapewnienie poprzez odpowiednie
zapisy w umowach, iż wszelka Kontrola będzie możliwa na
każdym poziomie wdrażania projektu (Pośrednicy Finansowi
i MŚP)
39
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Rozwiązanie umowy:
Najwcześniejsza Zwyczajna Data Rozwiązania - 6 mcy po
dacie zawarcia Umowy, nie wcześniej niż po pełnym przekazaniu
przez Beneficjenta środków Pośrednikom Finansowym lub po
wskazaniu przez IZ RPO innego podmiotu. Przed tą datą tylko
w przypadkach opisanych w Art. 13 pkt. 6.
W przypadku rozwiązania umowy w trybie Art. 13 pkt. 6a
oraz 10 – zwrot wszystkich Kosztów Zarządzania, w pozostałych
przypadkach proporcjonalnie do okresu prowadzenia projektu.
Wszystkie Umowy I i II stopnia będą zawierane tak, aby
zapewnić przeniesienie praw i obowiązków na IZ RPO lub wskazany
przez nią podmiot.
40
PROJEKT UMOWY O DOFINANSOWANIE
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy:
 Nie później niż w terminie 10 dni od zawarcia umowy, na
kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty
bezpośredniego wkładu finansowego
 W wyjątkowych przypadkach możliwość przedłużenia
terminu
 Okres zabezpieczenia – do 5 lat od dnia zakończenia
realizacji Umowy
41
Dziękujemy za uwagę
Wydział Wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Dział Priorytetów RPO nr 1,2 i 5
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego
Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
www.rpo.dolnyslask.pl
Katarzyna Koper
[email protected]
tel. (071) 776 90 31
Marta Szaja
[email protected]
tel. (071) 776 92 07
42
Download