Uwarunkowania oraz czynniki zmian na dolno*l*skim rynku pracy

advertisement
Uwarunkowania
oraz czynniki zmian na
dolnośląskim rynku pracy
WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WROCŁAW, 20 LIPCA 2016 R.
Dolny Śląsk z rekordowo niskim
bezrobociem
Zmiana stopy bezrobocia w ciągu 2 lat
Wyniki działań służb zatrudnienia
Wyniki działań służb zatrudnienia
Małe bezrobocie = duży problem
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
•
Rynek pracy Dolnego Śląska, podobnie jak w całym kraju staje się powoli
rynkiem pracowników.
•
Pracodawcy mają coraz większy problem ze znalezieniem pracowników,
szczególnie w niektórych zawodach.
•
Obok specjalistów takich jak informatycy, inżynierowie produkcji, specjaliści
rachunkowości i finansów (ze znajomością najczęściej dwóch języków
obcych) poszukiwani są np. kierowcy ciężarówek lub pracownicy produkcji,
a także osoby bez zawodu.
•
Branża logistyczna poszukuje osób z uprawnieniami na wózki widłowe.
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
Przegrzanie rynku pracy
Stan na 31.05.2016 r.
Powiaty
• 33% powiatów
z Dolnego Śląska
(10 powiatów)
charakteryzuje
stopa bezrobocia
powyżej 150%
średniej krajowej.
stopa bezrobocia / % /
% średniej krajowej
POLSKA
9,1
100
WOJEWÓDZTWO
8,2
Wałbrzyski ziemski
20,3
90,1
223,1
219,8
211
206,6
198,9
171,4
164,8
161,6
157,1
152,7
148,4
134,1
128,6
127,5
Górowski
20
Złotoryjski
19,2
Kłodzki
18,8
Lwówecki
18,1
Jaworski
15,6
Ząbkowicki
15
Wołowski
14,7
Legnicki ziemski
14,3
Lubański
13,9
Strzeliński
13,5
Jeleniogórski ziemski
12,2
Głogowski
11,7
Dzierżoniowski
11,6
Kamiennogórski
11,4
Milicki
11,2
Wałbrzyski grodzki
10,2
125,3
123,1
112,1
Przegrzanie rynku pracy
Stan na 31.05.2016 r.
Powiaty
stopa bezrobocia
/%/
Oleśnicki
9
Świdnicki
8,9
Zgorzelecki
8,9
Trzebnicki
8,8
Średzki
8,3
Oławski
7,5
Legnicki grodzki
6,9
Bolesławiecki
6,4
Lubiński
6,4
Polkowicki
6
Jeleniogórski grodzki
4,9
Wrocławski grodzki
3,3
Wrocławski ziemski
3,3
%
średniej
krajowej
98,9
97,8
97,8
96,7
91,2
82,4
75,8
70,3
70,3
65,9
53,8
36,3
36,3
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
•
Duże migracje pracowników. Przedsiębiorczy Polacy, w tym najczęściej
dobrzy fachowcy emigrują z Polski w poszukiwaniu lepszych warunków pracy,
w tym wyższych wynagrodzeń. Z drugiej strony wobec rosnącego
zapotrzebowania na pracowników za pracą do Polski przyjeżdżają przede
wszystkim osoby z Ukrainy.
•
Lokowanie w naszym województwie światowych centrów outsourcingowych,
firm przemysłowych z kapitałem zagranicznym oraz firm informatycznych
powoduje wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych specjalistów
ze znajomością co najmniej jednego, a często dwóch i więcej języków
obcych. Pociąga to za sobą migrację do Polski specjalistów z innych krajów,
nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej.
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
Liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy pracownikom z Ukrainy (w tym kobietom)
w latach 2009-2015 wg. stanu na koniec roku oraz w I połowie 2016 r.
80000
72094
70000
60000
57353
50000
40000
36112
30000
26885
21044
21777
10906
20000
21433
18486
8727
6109
4337
12486
13304
13055
10000
9066
0
2009
2010
kobiety
ogółem
2011
2012
2013
ogółem - stan na stan na koniec mies. sprawozdawczego
2014
2015
kobiety - stan na koniec mie. sprawozdawczego
I połowa
2016 r.
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
•
Powiatowe urzędy pracy były zawsze przede wszystkim źródłem
pracowników o niskich kwalifikacjach. Takich pracowników poszukują
w PUP-ach pracodawcy. Wysoko kwalifikowani fachowcy poszukiwani są
przez agencje zatrudnienia oraz za pośrednictwem ofert internetowych.
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
Struktura napływu ofert pracy w 2015 r. w podziale
na wielkie grupy zawodowe w PUP
•
Porównanie
struktury
zawodowej
ofert
zgłaszanych do
urzędów pracy
z ofertami
publikowanymi
w internecie:
Pracownicy usług i sprzedawcy
21.4
Przedstawiciele władz
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i
publicznych, wyżsi urzędnicy
rybacy
Specjaliści
0.7
0.6
7.4
Technicy i inny średni personel
7.8
Pracownicy biurowi
11.9
Pracownicy przy pracach
prostych
19.6
Robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy
16.8
Operatorzy i monterzy maszyn i
urządzeń
13.7
Dolnośląski rynek pracy – jak jest?
Struktura badanych internetowych ofert pracy w 2015 r. w podziale
na wielkie grupy zawodowe
•
Porównanie
struktury
zawodowej
ofert
zgłaszanych do
urzędów pracy
z ofertami
publikowanymi
w internecie:
Pracownicy przy pracach
prostych
1.9
Operatorzy i monterzy maszyn i
urządzeń
2.6
Robotnicy przemysłowi i
rzemieślnicy
3.5
Pracownicy biurowi
4.0
Pracownicy usług i sprzedawcy
5.3
Przedstawiciele władz
publicznych, wyżsi urzędnicy
6.0
Technicy i inny średni personel
7.6
Specjaliści
69.0
Dolnośląski rynek pracy – co można
zrobić?
•
Nowe spojrzenie na „nowego bezrobotnego” – należy uwzględnić czynniki
zarówno zewnętrzne (tj. sytuację demograficzną, warunki ekonomiczne czy
sytuację społeczno-prawną) jak i wewnętrzne (tj. płeć, wykształcenie,
wcześniejsze
doświadczenie
zawodowe,
relacje
międzyludzkie
i wewnątrzrodzinne, role pełnione w grupie, szeroko rozumianą aktywność
życiową).
•
Należałoby w większym stopniu podjąć starania mające na celu zwiększenie
mobilności tych osób (zapewnienie dojazdów, regulacja wynagrodzeń
w związku z dłuższym czasem związanym ze świadczeniem pracy itp.).
•
W większym stopniu wykorzystywać i włączać wsparcie np. agencji
zatrudnienia lub innych podmiotów rynku pracy.
Dolnośląski rynek pracy – co można
zrobić?
•
W większym stopniu wykorzystywać Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) oraz
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) na finansowanie szkoleń i kształcenie
starszych pracowników.
•
Rynek pracy bliżej edukacji – system kształcenia zgodny z potrzebami
pracodawców.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Ewa Grzebieniak
dyrektor
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Download