Uploaded by agataszumlakowska

Materiały szkoleniowe L PION

advertisement
- materiały do pracy warsztatowej
Opracowanie: Agata Kwaśniak – Szumlakowska
Email: [email protected]
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy,
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica
DIAGNOZA

Jacy jesteśmy? i Jacy chcemy być?

Kim jesteśmy, jakie są nasze mocne i słabe strony?

Jaka jest nasza oferta, jej mocne i słabe strony?

Jaka jest nasza pozycja na rynku w stosunku do konkurencji?

Jakie działania dotychczas prowadziliśmy?,

Jakie są nasze relacje z lokalną społecznością?,

Jakie są nasze relacje wewnętrzne?

Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności szkoły?

W jaki sposób szkoła prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej szkoły?

Czy współpraca z instytucjami jest atrakcyjna dla uczniów?

Co dobrego środowisko lokalne wie o mojej szkole?

Jak widzą szkołę poza szkołą? Etykiety?

Jak media, absolwenci, rodzice, nauczyciele promują szkołę?
PLAN DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
•
Powołanie Zespołu ds. promocji, którym powinien kierować dyrektor szkoły,
•
Analiza wizerunkowa szkoły
•
Przygotowanie Planu działań promocyjnych
•
Wybór osób odpowiedzialnych za wdrażanie promocji,
•
Opracowanie harmonogramu działań promocyjnych:
•
Przedstawienie projektu Radzie Pedagogicznej i samorządowi uczniowskiemu w celu
zaopiniowania go i uzyskania akceptacji,
•
Zapewnienie powtarzalności oddziaływań promocyjnych,
•
Kreowanie wizerunku szkoły poprzez wizerunek ludzi, którzy odnoszą sukcesy,
•
Prowadzenie bieżącej i rocznej ewaluacji promocji za pomocą ankiet w środowisku
szkolnym i określić wnioski,
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy,
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica
•
Dążenie do oryginalności
•
Zaangażowanie całej społeczności szkolnej w działania marketingowe
CELE PROMOCJI:
doraźne :

zaistnieć w mediach,

ukształtować system identyfikacji ze szkołą,

wypromować wśród młodzieży i nauczycieli znaki promocyjne,

rozpowszechnić "gadżety" szkolne.
perspektywistyczne:

kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły,

ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej,

eksponowanie odrębności szkoły,

kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą.

Utrwalanie pozytywnego obrazu szkoły w mediach,

Ukierunkowanie promocji na pozyskanie większej ilości kandydatów.
Bibliografia
GAWRECKI L., Promocja placówki edukacyjnej, wyd. EmPi2, 2008,Poznań
CELUCH M., Promocja szkoły, wyd. Wiedza i Praktyka, 2011,Warszawa
CELUCH M. , Promocja szkoły - 19 działań, które poprawią wizerunek Twojej szkoły, Wiedza i Praktyka, 2011, Warszawa
EGEROVA D., ETER L.: Wizerunek szkoły. „Nowe w Szkole” 2002 nr 3 wkładka „Kierowanie Szkołą”
ELSNER D.: Kreowanie wizerunku szkoły - czas zacząć. „Nowa Szkoła” 1998 nr 9
Kąkolewicz M.: Promowanie wizerunku szkoły (cz. I). „Edukacja Medialna” 2001 nr 1 s. 7-11.
ROZWADOWSKA B.: Kreować wizerunek szkoły. „Głos Nauczycielski” 2000 nr 6 dod. s. 1,
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy,
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica
ANKIETA – PROMOCJA SZKOŁY - PROPOZYCJA PYTAŃ
1. Skąd czerpałeś wiedzę o naszej szkole?
Z drukowanych informatorów o wszystkich szkołach
Z ulotek przygotowanych przez szkołę
Z informacji o szkole w mediach
Ze strony internetowej szkoły
Od nauczycieli w gimnazjum
Od rodziców
Od starszych koleżanek/kolegów/rodzeństwa, którzy uczęszczają lub uczęszczali do ....
2. Co wpłynęło na wybór przez Ciebie naszej szkoły?
Spotkania z przedstawicielami ...... w gimnazjum
Dni Otwarte
Koleżanki i koledzy
Reklama i informacja w mediach
Targi Edukacyjne
Rodzice
Inne (jakie?)……………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy decydując się na wybór naszej szkoły brałaś/ brałeś pod uwagę organizowane:
Koła zainteresowań`
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia sportowe
Warsztaty zawodoznawcze
Warsztaty przedmiotowe
Praktyki zawodowe
Wycieczki zawodoznawcze
Praktyki zawodowe
Osiągnięcia w olimpiadach
Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Na jakie formy zajęć dodatkowych organizowanych na terenie szkoły chciałabyś/ chciałbyś uczęszczać?
koło polonistyczne
koło teatralne
koło fotograficzne
klub europejski
koło historyczne
koło informatyczne
koło matematyczne
koło języka angielskiego
koło języka niemieckiego
zajęcia przygotowujące do konkursów i olimpiad
koło dziennikarskie
koło przedmiotowe (poda jakie)……………………………..
szkolne koło sportowe, w tym:
piłka siatkowa
piłka koszowa
piłka ręczna
piłka nożna
aerobik
inne …………………………………………………………………………..
5. Czy swoje zainteresowania rozwijasz na innych zajęciach poza szkołą? Jeżeli tak, powiedz na jakich.…………………………………
6. Do jakiego gimnazjum uczęszczałeś?.............................................................................................
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Legnicy,
Plac Zamkowy 1, Zamek Piastowski, 59-220 Legnica
Download