Specyfika i cel konkursu 5 7 oraz równość szans

advertisement
CEL I SPECYFIKA KONKURSU
W RAMACH
DZIAŁANIA 5.7 NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA
RPO WP na lata 2014-2020
Styczeń 2016 r.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest wybór do dofinansowania ze środków EFS projektów w największym
stopniu przyczyniających się do realizacji celu szczegółowego Działania 5.7 Nowe
mikroprzedsiębiorstwa,
jakim
jest
zwiększona
trwałość
nowoutworzonych
mikroprzedsiębiorstw, tj.:
-
ukierunkowanych na powstawanie mikroprzedsiębiorstw poprzez kompleksowe wsparcie
w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej;
-
pozwalających na skierowanie wsparcia do osób, które bez udziału w nich mają
najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów, zamieszkujących przede
wszystkim na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim i na
obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
-
przyczyniających się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w nowoutworzonych
w ramach projektu mikroprzedsiębiorstwach;
-
identyfikowanych i realizowanych z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego,
integrujących aktywność wielu podmiotów i wynikających ze wspólnej strategii działania
dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu
trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
TYPY PROJEKTÓW
Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych
mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego
z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed
ukończeniem 30 roku życia), w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów
danego uczestnika projektu, w szczególności poprzez:
a) wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej (jako wsparcie uzupełniające do pomocy
finansowej), obejmujące m.in.:
i. doradztwo (indywidualne i grupowe),
ii. kursy, szkolenia, warsztaty,
iii. pomoc prawną,
b) wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji,
c) wsparcie pomostowe, obejmujące min.:
i. usługi doradczo-szkoleniowe (np.: konsultacje, coaching, mentoring),
ii. finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności
gospodarczej.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
GRUPA DOCELOWA
Odbiorcami wsparcia wykazanymi we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być
wyłącznie osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo), należące
co najmniej do jednej z poniższych grup:
•
•
•
•
•
osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.
Wsparcie kierowane jest do osób powyżej 30 roku życia.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
WYMOGI I PREFERENCJE DLA PROJEKTÓW NA PODSTAWIE KRYTERIÓW SPECYFICZNYCH
W przypadku każdego projektu:
Weryfikacji podlega wartość projektu, wynosząca minimum 1 000 000 zł.
Kryterium weryfikowane na etapie oceny formalnej – obligatoryjne.
Preferowane będą projekty:
- ukierunkowane na tworzenie dodatkowych miejsc pracy;
- identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego,
integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu
o wspólną strategię działania;
- realizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej;
- realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.
Kryteria weryfikowane na etapie oceny strategicznej I stopnia – fakultatywne.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (1)
Opis znaczenia
Nazwa
kryterium
C.1.
Lokalizacja
Definicja kryterium
Waga
Maks.
liczba
punktów
4
8
Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest
realizowany na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub
obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (na podstawie przedstawionego
w ramach regulaminu konkursu wykazu takich obszarów w województwie
pomorskim).
0 pkt – projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie
aktywności gospodarczej lub na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.
1 pkt – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie
aktywności gospodarczej albo na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.
2 pkt – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie
aktywności gospodarczej, które zaliczają się jednocześnie do obszarów
o wysokiej stopie bezrobocia.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (2)
Opis znaczenia
Nazwa
kryterium
C.2.
Miejsca pracy
Definicja kryterium
Waga
Maks.
liczba
punktów
4
8
Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do tworzenia
dodatkowych miejsc pracy w nowoutworzonych w jego ramach
mikroprzedsiębiorstwach (z wyłączeniem osób, które otrzymały bezzwrotne
środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu).
0 pkt – w ramach projektu nie zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy
w ramach podjętych działalności gospodarczych.
1 pkt – w ramach projektu zostanie utworzone co najmniej jedno dodatkowe
miejsce pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych.
2 pkt – w ramach projektu zostanie utworzonych co najmniej 10 dodatkowych
miejsc pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
KRYTERIA SPECYFICZNEGO UKIERUNKOWANIA PROJEKTU (3)
Opis znaczenia
Nazwa
kryterium
C.3.
Podejście
oddolne
Definicja kryterium
Waga
Maks.
liczba
punktów
3
6
Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany i realizowany
z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu
podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej
i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor
publiczny, społeczny i gospodarczy.
0 pkt – projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej
i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe.
1 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej
i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, ale zamieszczony w
niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź
innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu
podmiotów.
2 pkt – projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej
i realizowanej w oparciu o podejście oddolne i wielosektorowe, zamieszczony w niej
opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak
również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (1):
- wnioskodawca zobligowany jest do opracowania i realizacji projektu z uwzględnieniem
i w oparciu o zasady, warunki i elementy składające się na standardy realizacji wsparcia
w zakresie Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020;
- zawierają m.in. szczegółowe wymagania wobec beneficjentów i uczestników projektu;
- obejmują opis dozwolonych form wsparcia oraz wskazują sposób ich realizacji;
- określają procedury realizacji wsparcia w ramach projektów, w tym wymagania dotyczące
dokumentacji (wraz ze wzorami dokumentów wymaganych do sporządzenia przez
beneficjenta stanowiącymi załączniki do Standardów);
- stanowią załącznik do regulaminu konkursu oraz umowy o dofinansowanie projektu.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (2)
‒ projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 18 stycznia
2016r., przy czym termin jego realizacji musi zakładać jego rozpoczęcie w 2016 r.;
‒ okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, jednakże udzielane wsparcie
pojedynczemu uczestnikowi, począwszy od momentu przystąpienia do projektu, poprzez realizację
wsparcia doradczo-szkoleniowego, podpisanie umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej (JDI) na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jej monitoring każdorazowo nie
przekracza 18 miesięcy;
‒ odbiorcami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być osoby
fizyczne, które posiadały aktywny wpis w CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność
na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
projektu;
‒ środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są do maksymalnej kwoty nie wyższej
niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia;
‒ finansowe wsparcie pomostowe - wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, obowiązującego na dzień wypłacania wsparcia bezzwrotnego.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (3)
Podstawowe obowiązki beneficjenta:
- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu;
- sporządzenie dokumentacji związanej z rekrutacją uczestników oraz procedurą
przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia szkoleniowo – doradczego (podlegającej
zatwierdzeniu przez IZ RPO WP przed podaniem jej do publicznej wiadomości);
- rekrutacja uczestników;
- realizacja wsparcia doradczo-szkoleniowego;
- podział środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia
pomostowego pomiędzy uczestników projektu;
- monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (4)
Dokumentacja związana z rekrutacją uczestników oraz procedurą przyznawania wsparcia
finansowego i wsparcia szkoleniowo – doradczego to m.in.:
- regulamin rekrutacji uczestników wraz z formularzem rekrutacyjnym oraz kartą oceny
formularza rekrutacyjnego (obowiązek podania do publicznej wiadomości tych
dokumentów oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed
dniem rozpoczęcia rekrutacji do projektu);
- regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
- wzór biznesplanu wraz z kartą oceny biznesplanu oraz minimalnymi wymaganiami
dotyczącymi oceny biznesplanu;
- wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej
zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem.
Powyższe dokumenty podlegają obligatoryjnemu zatwierdzeniu przez IZ RPO WP przed
podaniem ich do publicznej wiadomości.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
STANDARDY REALIZACJI WSPARCIA (5)
 wsparciem doradczo - szkoleniowym należy objąć wszystkich uczestników projektu, natomiast
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podstawowe wsparcie pomostowe
powinny zostać przyznane mniejszej liczbie osób (np. o 20%);
 beneficjent zobowiązany jest do utworzenia rezerwy na odwołania w wysokości 20% środków
przeznaczonych na udzielnie dotacji na poczet pozytywnie rozpatrzonych odwołań;
 po otrzymaniu informacji o wynikach oceny i możliwości przyznania dofinansowania uczestnik
projektu zobowiązany jest do zarejestrowania działalności gospodarczej lub uzyskania wpisu do
innego właściwego rejestru, najpóźniej do dnia podpisania umowy na otrzymanie
dofinansowania;
 uczestnik projektu powinien ponieść wydatki podlegające finansowaniu w ramach jednorazowej
dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej najpóźniej w ciągu 3 miesięcy po
otrzymaniu środków w ramach Umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na
rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 jeżeli działalność gospodarcza prowadzona była przez okres krótszy niż 12 miesięcy, uczestnik
projektu ma obowiązek dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami;
 uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle
z innych środków publicznych;
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO
Wnioskodawcy zobowiązani są do uwzględnienia we wniosku o dofinansowanie projektu
wszystkich poniższych wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego:
WSKAŹNIK PRODUKTU:
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w Programie
WSKAŹNIK REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Wnioskodawca określając wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego oraz ich wartości docelowe we
wniosku o dofinansowanie projektu musi mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru.
Szczegółowe informacje dotyczące monitorowania wskaźników w projektach zawarte zostały
w załączniku nr 19 do regulaminu - Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
WSKAŹNIKI REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO I HORYZONTALNE
WSKAŹNIK REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO
- uwzględniany przy opisie trwałości rezultatów projektu.
Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia
finansowego
WSKAŹNIKI HORYZONTALNE
– odnoszą się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach i są wykazywane
w przypadku realizacji w projekcie wsparcia adekwatnego do ich zakresu.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
INFORMACJE OGÓLNE
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
od 18 lutego 2016 roku do 10 marca 2016 roku.
ALOKACJA NA KONKURS:
76 132 941,00 PLN, w tym:
- 69 960 000,00 PLN - środki EFS
- 6 172 941,00 PLN - krajowy wkład publiczny – budżet państwa
WKŁAD WŁASNY:
Minimalny wkład własny beneficjenta - 10% wartości projektu pomniejszonej o wartość
dotacji udzielanych uczestnikom na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
Realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2010
Standard minimum
weryfikowany w oparciu 5 kryteriów, czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera:
1. informacje potwierdzające istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych
w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu,
2. działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu,
3. w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych zawiera działania zapewniające
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn tak, aby na każdym etapie
realizacji projektu nie występowały bariery równościowe,
4. wskaźniki realizacji projektu podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego,
w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych
istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu,
5. wskazuje, jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania
projektem
• Wyjątek od standardu - profil działalności wnioskodawcy lub rekrutacja o charakterze zamkniętym.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010
Dostępność:
• Rozumiana jako właściwość środowiska fizycznego, transportu, technologii
i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i usług, pozwalająca osobom
z niepełnosprawnościami na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.
• Jest warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z niepełnosprawnościami
niezależnego życia i uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym.
• Może być zapewniona przede wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego
projektowania, a także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie mechanizmu
racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób
z niepełnosprawnościami.
Przykłady:
• zagwarantowanie dostępności spotkań rekrutacyjnych,
• dostępność formularzy zgłoszeniowych, portali internetowych,
• diagnoza wynikających z niepełnosprawności potrzeb,
• odpowiednie zaprojektowanie materiałów informacyjno-promocyjnych.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010
Koncepcja uniwersalnego projektowania:
• oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania.
Reguły:
• użyteczność dla osób o różnej sprawności,
• elastyczność w użytkowaniu,
• proste i intuicyjne użytkowanie,
• czytelna informacja,
• tolerancja na błędy,
• wygodne użytkowanie bez wysiłku,
• wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
• percepcja równości.
RPO WP 2014 - 2020
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa
Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2010
Mechanizm racjonalnych usprawnień
• konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego
lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku,
w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich
praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości
z innymi osobami.
• Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie nie może
przekroczyć 12 tys. PLN
Przykłady:
• asystent osoby z niepełnosprawnością,
• tłumacz języka migowego,
• alternatywne formy przygotowania materiałów projektowych.
Dziękuję za uwagę.
Download