Stanowisku IZ RPO WM w sprawie

advertisement
Stanowisko IZ RPO WM
w sprawie kwalifikowania projektów częściowo zakończonych do dofinansowania w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020
Poniżej zaprezentowane podejście dotyczy kwalifikowania do dofinansowania w ramach
RPO WM 2014-2020 przedsięwzięć, w ramach których część etapów została zakończona
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a jednocześnie stanowią one wyodrębnione pod
względem rzeczowym i finansowym elementy, charakteryzujące się funkcjonalną
samodzielnością oraz gotowością do użytkowania, niezależnie od pozostałych elementów
danego przedsięwzięcia
1. Uwarunkowania formalno-prawne
a)
b)
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dn. 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne)

nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI operacje, jeśli zostały fizycznie
ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej
wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego,
czy wszystkie płatności zostały dokonane przez beneficjenta (art. 65 ust. 6),

w odniesieniu do wyboru operacji instytucja zarządzająca upewnia się, że jeżeli
operacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do
instytucji zarządzającej, przestrzegano obowiązujących przepisów prawa
dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit e),

pod pojęciem „operacja” należy rozumieć projekt, umowę, przedsięwzięcie lub
grupę projektów wybrane przez instytucję zarządzającą programem lub na jej
odpowiedzialność, przyczyniające się do realizacji celów priorytetu lub priorytetów,
do których się odnoszą; w kontekście instrumentów finansowych operacja składa
się z wkładów finansowych z programu do instrumentów finansowych oraz
z późniejszego wsparcia finansowego świadczonego przez te instrumenty
finansowe (art. 2 ust. 9),
zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020:

do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został
fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany
(w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie,
niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez
beneficjenta dokonane – z zastrzeżeniem zasad określonych dla pomocy
publicznej. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla
którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich
robót, dostaw lub usług (podrozdział 6.1 pkt 4)

projekt – projekt w rozumieniu art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej, oznaczający
przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego
wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia
1
albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo
Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego (rozdz.3 pkt 1 lit. w)
c)

właściwa instytucja będąca stroną umowy może ograniczyć
kwalifikowania wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
ma obowiązek poinformowania o tym beneficjenta odpowiednio
(w przypadku projektów konkursowych – co najmniej w regulaminie
(podrozdział 6.1 pkt 8)
możliwość
przy czym
wcześniej
konkursu)

wydatki poniesione przed podpisaniem umowy mogą zostać uznane za
kwalifikowane wyłącznie w przypadku spełnienia warunków kwalifikowalności
określonych w wytycznych i umowie (podrozdział 6.1 pkt 12)
zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014-2020 (rozdz. 3 pkt 6):

właściwa instytucja upewnia się, że jeśli realizacja projektu zgłoszonego do objęcia
dofinansowaniem rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
w okresie tym przy jego realizacji przestrzegano przepisów prawa,

sposób realizacji tego obowiązku zależy od właściwej instytucji i może polegać
w szczególności na przeprowadzeniu kontroli uprzedniej, zgodnie z ustawą
wdrożeniową,

do oceny właściwej instytucji należy stwierdzenie, czy biorąc pod uwagę charakter
oraz skalę ewentualnej nieprawidłowości projekt powinien być dofinansowany.
2. Analiza wybranych typów projektów w kontekście ustalenia zasad postępowania
w zakresie możliwości kwalifikowania etapów / elementów zakończonych
przykład 1.
przedsięwzięcia dotyczące informatyzacji / cyfryzacji zasobów
Wnioskodawca zgłosił do dofinansowania projekt polegający na rozwoju systemu
informatycznego / digitalizacji zasobów cyfrowych. Przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie:

system został już zbudowany i występuje gotowość do wymiany danych oraz
udostępniania dla użytkowników, natomiast do wykonania pozostaje rozszerzenie
systemu o nowe funkcjonalności i/lub rozbudowa o nowe komponenty
zapewniające np. wyższy poziom dojrzałości świadczonych e-usług;

część zasobów przeznaczonych do udostępnienia w postaci cyfrowej (zakres
możliwy do wyodrębnienia pod względem rzeczowym i finansowym) została już
zdigitalizowana i jest gotowa do udostępnienia lub została już udostępniona
użytkownikom końcowym.
przykład 2.
przedsięwzięcia obejmujące inwestycje w grupę obiektów np. projekty z zakresu
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej
Wnioskodawca zgłosił do dofinansowania projekt polegający na kompleksowej
modernizacji energetycznej wielu obiektów. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w
2
jednym lub kilku obiektach, stanowiących element projektu, wszystkie zaplanowane dla
tego zakresu prace zostały zakończone, a prace wykonane w odniesieniu do tego obiektu
można zaliczyć do realizacji celów i/lub wskaźników zakładanych w projekcie.
przykład 3.
przedsięwzięcia dotyczące rozwoju sieci tras rowerowych
Wnioskodawca zgłosił do dofinansowania projekt polegający na budowie zintegrowanej
sieci tras rowerowych na terenie miasta. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
jedna z tras stanowiąca element projektu, została wybudowana i oddana do użytku,
stanowi przejezdny odcinek, z którego użytkownicy rowerów mogą w pełni korzystać.
Jeżeli w przedstawionych powyżej przypadkach, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
dokonano obioru prac, w tym prac budowlanych, poprzez podpisanie bezusterkowego
protokołu odbioru to należy założyć, że została spełniona przesłanka warunkująca
zakończenie projektu – zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
kwalifikowalności wydatków.
Z uwagi na fakt, że zarówno funkcjonujący system informatyczny, udostępnione
zasoby cyfrowe, ale także budynek dla którego przeprowadzona została kompleksowa
modernizacja energetyczna oraz wybudowana ścieżka – mogą stanowić i w sensie
faktycznym stanowią odrębne i samodzielne zadania, spełniając swoje funkcje
niezależnie od pozostałych etapów przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
wydatki poniesione na realizację tej części inwestycji, którą należałoby uznać za
zakończoną, powinny stanowić wydatki niekwalifikowane w projekcie lub
alternatywnie część inwestycji, która została zakończona przed złożeniem wniosku
o dofinansowaniem będzie stanowiła odrębny projekt, komplementarny do projektu
będącego przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WM 2014 – 2020.
Mając na uwadze powyższe należy przyjąć do stosowania poniższe podejście:
I.
W przypadku, gdy realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie będzie składało
się z kilku etapów realizowanych w ramach jednego projektu, a jeden z etapów, nie
stanowiący samodzielnej części projektu, zostanie zakończony przed dniem złożenia
wniosku o dofinansowanie, to co do zasady, przedsięwzięcie takie w całości będzie
mogło uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020. Należy w tym
przypadku mieć jednak na uwadze, że cały projekt nie może zostać fizycznie
ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IZ RPO WM wniosku o
dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności
zostaną przez beneficjenta dokonane.
II.
W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest etapami i jeden lub więcej etapów,
stanowiący odrębną i samodzielną część projektu (możliwy do wyodrębnienia zakres
rzeczowy i finansowy oraz odrębność funkcjonalna produktów), zgłoszony do objęcia
wsparciem, zostanie ukończony, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
nastąpi odbiór robót budowlanych, dostaw lub usług, to co do zasady, ta część
inwestycji nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.
3
Fakt zakończenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jednego z etapów
projektu (zgłoszonego do dofinansowania jako część szerszego przedsięwzięcia) nie
dyskwalifikuje więc pozostałej części projektu z możliwości uzyskania wsparcia
w ramach RPO WM. Do dofinansowania będzie mógł zostać przedłożony projekt
w części obejmującej etapy inwestycji jeszcze nie zakończone w świetle art. 65 ust. 6
rozporządzenia ogólnego, natomiast wydatki poniesione w związku z zakończonym
etapem inwestycji będą stanowić część niekwalifikowaną projektu lub alternatywnie
część inwestycji, która została zakończona przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie będzie stanowiła odrębny projekt, komplementarny do projektu
będącego przedmiotem dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020.
III.
W sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dla wszystkich
składających się na projekt etapów/elementów, nastąpi odbiór robót budowalnych,
dostaw lub usług oraz zostaną osiągnięte wyznaczone cele oraz zamierzone rezultaty
dla całego projektu, należy uznać, że ta sytuacja spełnia przesłanki wynikające
z art.65 ust.6 rozporządzenia ogólnego warunkujące uznanie projektu za zakończony.
Ponadto, każdorazowo, na etapie oceny formalnej, badana będzie kwalifikowalności
projektu w odniesieniu do zakresu realizowanego lub zrealizowanego przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie – w kontekście przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e rozporządzenia
ogólnego), z uwzględnieniem specyfiki i charakteru danego obszaru wsparcia oraz
projektu.
4
Download