PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA

advertisement
PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG
POLSKA – SAKSONIA 2014-2020
Wspólny Sekretariat
Programu Współpracy INTERREG
Polska – Saksonia 2014-2020
Paweł Kurant
25 marca 2015 r.
Zielona Góra
TREŚĆ PREZENTACJI
1.
Dane ogólne
2.
Osie Priorytetowe Programu
3.
Obszar wsparcia
4.
Kwalifikowalność beneficjentów
5.
Inne warunki dot. kwalifikowalności
6.
Nabory projektów
7.
Fundusz Małych Projektów
8.
Projekty flagowe
9.
Pozostałe informacje
DANE OGÓLNE
Okres wdrażania:
2014 – 2020 (n+3)
Budżet:
70 mln euro EFRR
Przeznaczenie wsparcia:
projekty transgraniczne (PL-SN)
Stopa dofinansowania projektów:
max. 85%
Cel Programu:
Pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych
na pograniczu polsko-saksońskim.
OSIE PRIORYTETOWE
I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
(21,7 mln EUR)
II Mobilność regionalna
(13,6 mln EUR)
III Edukacja transgraniczna
(10,14 mln EUR)
IV Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny
(20,36 mln EUR)
Powyższe kwoty dotyczą dofinansowania ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (max. 85% wartości kosztów
kwalifikowalnych).
OBSZAR WSPARCIA
KWALIFIKOWALNOŚĆ
BENEFICJENTÓW
Kto może być partnerem projektu (m.in.):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Samorządy
Jednostki administracji
Jednostki podległe wobec a) i b)
Stowarzyszenia jednostek a) i b)
Organizacje pozarządowe non-profit
Małe i średnie przedsiębiorstwa
(nie dotyczy priorytetu II „Mobilność regionalna”)
KWALIFIKOWALNOŚĆ
BENEFICJENTÓW
W projektach muszą uczestniczyć partnerzy z obu stron granicy.
Jeden z partnerów musi być partnerem wiodącym projektu.
Partner wiodący jest stroną umowy o dofinansowanie projektu.
Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą być partnerami
wiodącymi projektu.
INNE WARUNKI DOT.
KWALIFIKOWALNOŚCI
Rodzaje projektów:
- Projekty flagowe
- Projekty regularne
- Projekt parasolowy
- Mikroprojekty
INNE WARUNKI DOT.
KWALIFIKOWALNOŚCI
Transgraniczność
Wyzwania, które nie mogą zostać przezwyciężone pojedynczo, ale
wymagają wspólnych działań ponadgranicznych i tylko dzięki
takiemu partnerstwu dany problem może zostać rozwiązany.
Kryteria współpracy transgranicznej:
- wspólne przygotowanie (obowiązkowe!),
- wspólna realizacja (obowiązkowe!),
- wspólne finansowanie,
- wspólny personel.
INNE WARUNKI DOT.
KWALIFIKOWALNOŚCI
Zasada 20%
Co do zasady, działania projektu powinny być realizowane na obszarze wsparcia.
Do 20% środków Programu może zostać spożytkowane poza obszarem wsparcia
przy spełnieniu następujących warunków:
- działania te przyniosą korzyść obszarowi wsparcia,
- działania te są nieodzowne dla powodzenia projektu,
- działania / wydarzenia zostały zatwierdzone przez KM,
- działania nie mają charakteru infrastrukturalnego.
Zasada 20% dotyczy również wydatków partnerów spoza
obszaru wsparcia.
INNE WARUNKI DOT.
KWALIFIKOWALNOŚCI
Zasada refundacji
W Programie nie przewidziano wypłaty zaliczek dla Partnerów.
Dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych odbywa się na zasadzie
refundacji.
INNE WARUNKI DOT.
KWALIFIKOWALNOŚCI
Czas wdrażania projektu
Okres realizacji projektu może wynosić do 36 miesięcy
(24 mce w przypadku projektów flagowych).
Koszty kwalifikowalne powinny być poniesione:
- od dnia rozpoczęcia projektu (?) (z wyjątkiem kosztów
przygotowawczych)
- do dnia zamknięcia finansowego (?) projektu (30 dni po
zamknięciu merytorycznym, tj. zakończeniu działań).
NABORY PROJEKTÓW
Nabory zamknięte (dla projektów regularnych i flagowych):
- Ograniczone czasowo (z konkretnym terminem składania
wniosków),
- Ograniczone finansowo,
- Ograniczone tematycznie.
Pierwszy nabór projektów w 2015 roku.
FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW
Fundusz Małych Projektów (FMP) realizowany będzie przez polskie i
niemieckie biuro Euroregionu Nysa.
W ramach FMP przewidziane będą odrębne procedury oceny
projektów i sprawozdawczości.
PROJEKTY FLAGOWE
Cechy projektów flagowych (m.in.):
- Pozytywny i długotrwały wpływ na obszar wsparcia,
- Strategiczne znaczenie dla współpracy transgranicznej,
- Wszystkie 4 kryteria współpracy transgranicznej,
- Projekt horyzontalny (przekrojowy) / działania pilotażowe,
- Szczególna jakość.
Nabór projektów ma charakter dwuetapowy.
Projekty flagowe nie dotyczą Priorytetu II
„Mobilność regionalna”.
POZOSTAŁE INFORMACJE
Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu
http://www.plsn.eu
https://www.cpe.gov.pl/163,o-programie
Uwaga:
Ostateczna wersja Programu nie została jeszcze zatwierdzona przez Komisję
Europejską.
Dane przedstawione w niniejszej prezentacji nie mają charakteru ostatecznego.
Dziękuję za uwagę
Paweł Kurant
Kierownik Wspólnego Sekretariatu
KONTAKT:
Wspólny Sekretariat PL-SN 2014-2020
c/o Dolnośląski Urząd Wojewódzki, p. 2172
pl. Powstańców Warszawy 1
tel. 71 340 65 17, 71 340 66 53
[email protected]
http://www.plsn.eu
Download