31_5

advertisement
UCHWAŁA NR 31/V/2006
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia 28 grudnia 2006 roku
w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy
ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn.
zmianami) oraz art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zmianami) Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:
§ 1.
organizacyjnej
Dokonać zmian w strukturze
Miejskiego Szpitala
Zespolonego polegających na:
1) likwidacji komórek organizacyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego:
a) Poradni Otolaryngologicznej z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15,
b) Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12,
c) Centrum Chorób Piersi z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15,
d) Pracowni Mammografii z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15,
e) Laboratorium Centralnego z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12,
f) Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą przy ul. Mirowskiej
15,
g) Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą przy ul. Bony 1/3,
2) likwidacji komórki organizacyjnej Miejskiego Szpitala Zespolonego
pod nazwą: Poradnia Chirurgii Naczyniowej z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 12, bez ograniczenia zakresu udzielania świadczeń
medycznych,
3) przekształceniu
komórki
organizacyjnej
Miejskiego
Szpitala
Zespolonego pod nazwą: Oddział Chirurgiczny Ogólny Jednego Dnia
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12 w Pododdział Chirurgiczny Ogólny
Jednego Dnia Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z siedzibą przy
ul. Mirowskiej 15,
4) utworzeniu nowych komórek organizacyjnych Miejskiego Szpitala
Zespolonego:
a) Pododdziału Psychiatrycznego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży
Oddziału Dziennego Psychiatrycznego z siedzibą przy ul. Bony 1/3,
b) Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą przy
ul. Bony 1/3.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 31/V/2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2006 roku
Strona 1 z 3
§ 2.
1. Zadania z zakresu otolaryngologii realizowane przez likwidowaną
poradnię, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. „a”, będą wykonywane przez
Poradnię Otolaryngologiczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 1 w Częstochowie.
2. Zadania z zakresu chirurgii klatki piersiowej realizowane przez
likwidowaną poradnię, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. „b”, będą
wykonywane przez lek. med. Krzysztofa Brulińskiego - Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej przy
ul. Tatrzańskiej 44, w formie konsultacji lekarskich realizowanych
w siedzibie Miejskiego Szpitala Zespolonego.
3. Zadania z zakresu chorób piersi i mammografii realizowane przez
likwidowane komórki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. „c” i „d”, będą
wykonywane przez niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Centrum
Medyczne
„Małgorzata”
z
siedzibą
przy
ul.
Mirowskiej
15
w Częstochowie.
4. Zadania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej realizowane przez
likwidowane komórki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. „e”, „f”, „g”, będą
wykonywane przez Spółkę z o.o. Mediana z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 12 w Częstochowie.
§ 3.
Sprzęt i aparatura medyczna likwidowanych komórek, o których mowa
w § 1 pkt 1, będą wykorzystane przez komórki realizujące zadania
na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego.
§ 4.
Podmioty wykazane w § 2 zapewnią osobom korzystającym ze świadczeń
zdrowotnych likwidowanych komórek dalsze nieprzerwane udzielanie
takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków
udzielania i jakości.
§ 5.
1. Otwarcie likwidacji komórek organizacyjnych Miejskiego Szpitala
Zespolonego wykazanych w § 1 pkt 1 nastąpi z dniem podjęcia
niniejszej uchwały.
2. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi z dniem 31.03.2007 r.
§ 6.
Traci moc uchwała Nr 644/XLIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia
25 kwietnia 2005r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala
Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 31/V/2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2006 roku
Strona 2 z 3
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)Piotr Kurpios
Za zgodność z oryginałem
(-) Tomasz Nowak
Naczelnik Biura Rady Miasta
_______________________________________________________________________________
UCHWAŁA NR 31/V/2006 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2006 roku
Strona 3 z 3
Download