dr Małgorzata Liszewska - Uniwersytet Warmińsko

advertisement
dr Małgorzata Liszewska
adiunkt
Zakład Antropologii Filozoficznej, Filozofii Kultury i Estetyki
Studia
magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (1997), Nagroda Dziekana Wydziału
Sztuk Pięknych UMK za pracę magisterską (1998);
doktoranckie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie(2002).
Doktorat
Wstęp do estetyki architektury. Teoretyczne podstawy problematyki percepcji wzrokowej,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny (2003); promotor: prof. dr hab. Maria
Gołaszewska.
Zainteresowania b adawcze
estetyka, sztuki plastyczne, antropologia i socjologia sztuki, ekofilozofia
Wybrane publikacje
Estetyczne źródła powinności moralnych w etyce środowiskowej, [w:] Etyka środowiskowa.
Teoretyczne i praktyczne implikacje, red. W. Tyburski, Toruń 1998.
Przestrzeń architektoniczna. Przestrzeń fizyczna a przestrzeń kulturowa, Humanistyka i
Przyrodoznawstwo nr 8/2002.
The Idea of Nature and Space of a Garden, [w:] Space of a Garden – Space of Culture,
[red.] Grzegorz Gazda, Mariusz Gołąb, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle UK
2008.
Idea natury a przestrzeń ogrodu, [w:] Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury, [red.] Grzegorz
Gazda i Mariusz Gołąb, Universitas, Kraków 2008.
Ochrona krajobrazu kulturowego w działaniach UNESCO, [w:] Współczesne dylematy filozofii i
kultury, Instytut Filozofii – Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, 2010.
O kulturowych konwencjach obrazowania przestrzeni na płaszczyźnie obrazu, [w:] Logos i
praxis. O skuteczności myślenia, [red.] Biegalska A., Jagłowski M., Olsztyn 2010.
Natura w kulturze. Inspiracje ekologiczne i sztuka, [w:] Między metafilozofią a ekofilozofią, red.
E. Starzyńska-Kościuszko i D. Liszewski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Olsztyn 2012.
Codzienność i filozofia, Szkice Humanistyczne, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, TOM
XII, Nr 1 (vol. 27)/2012.
Czynne uczestnictwo w konferencjach i seminariach
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?”,
Olecko-Kowno, 27-29 maja 2013 r.
Wygłoszenie referatu na temat: Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Nowy kierunek
studiów w perspektywie organizacyjnej i dydaktycznej (współautorka M. Śliwa).
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w
kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, zorganizowana przez
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, maj 2012 r.
Wygłoszenie referatu na temat: Ludzkie, pozaludzkie i odczłowieczone. Wizerunki obcości
jako projekcje ludzkich lęków i źródła fascynacji.
III Konferencja Regionalna „Dobry wiatr dla regionów”, organizowana przez Polskie
Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pod patronatem Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, 13 czerwca 2012 r., Aula Kongresowa w Centrum
Konferencyjnym UWM w Olsztynie.
Wygłoszenie referatu na temat: Krajobraz z wiatrakami. O elektrowniach wiatrowych i
estetyce krajobrazu.
IX Polski Zjazd Filozoficzny (Gliwice-Katowice-Wisła), 17-21 września 2012 r.
Wygłoszenie referatu w sekcji: Ekofilozofia i filozofia zrównoważonego rozwoju, temat: Czy
możliwa jest kultura ekologiczna? (współautor: Dariusz Liszewski)
Międzyuczelniane seminarium ekofilozoficzne, Olsztyn – Gryźliny, 28 czerwca 2011 r.
Wygłoszenie referatu na temat: Natura w kulturze. Inspiracje ekologiczne i sztuka.
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?”,
Olecko 20 22 czerwca 2011 r., zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie i Wszechnicę Mazurską w Olecku.
Wygłoszenie referatu na temat: O współistnieniu natury i kultury w krajobrazie kulturowym.
IV Ogólnopolska Konferencja „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności”, na temat
„Podmiotowość w perspektywie ekofilozoficznej”, Warszawa, 14 maja 2010 r.,
zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Zakład Aksjologii i
Etyki Społecznej w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu.
Wygłoszenie na temat: Przyroda – przedmiot czy podmiot przeżycia estetycznego?
Udział w międzyuczelnianym seminarium ekofilozoficznym, Olsztyn, 26 czerwca 2009 r.
Wygłoszenie referatu na temat: Estetyka przyrody.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać?”,
Olecko – Kowno, 8-10 czerwca 2009 r., zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wszechnicę Mazurską w Olecku, Centrum Slawistyki
im. Czesława Miłosza Vytautas Magnus University.
Wygłoszenie na temat: Piękno przyrody a teoria i praktyka wychowawcza.
Udział w międzyuczelnianym seminarium ekofilozoficznym, Bydgoszcz, 23 maja 2008 r.
Wygłoszenie na temat: Estetyka przyrody – główne nurty badawcze.
III Międzynarodowa Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna „Człowiek i człowieczeństwo,
bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja”, Olsztyn, 22-24 czerwca 2008 r., zorganizowana
przez Instytut Filozofii UWM, Katedrę Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Polskie
Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Olsztynie.
Wygłoszenie referatu na temat: Ochrona dziedzictwa kulturowego w programach
UNESCO.
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury”, maj
2006 r. w Rogowie, zorganizowana przez Katedrę Teorii Literatury w Instytucie Teorii
Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Wygłoszenie na temat: Idea natury a przestrzeń ogrodu.
Międzynarodowa Konferencja „Hiszpańska myśl filozoficzna i społeczna”, Olsztyn, marzec
2006 r., zorganizowana przez Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Wydział Socjologii i
Pedagogiki Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Instytut Cervantesa w
Warszawie.
Wygłoszenie referatu na temat: Hiszpania – estetyczne inspiracje Tadeusza Kantora.
II Ogólnopolska Konferencja Edukacji Artystycznej – EDUART pod hasłem „Metafora – sztuka –
aktywność twórcza”, październik 2005 r., zorganizowana przez Zakład Edukacji
Artystycznej i Instytut Artystyczny Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Wygłoszenie referatu na temat: Metafora a struktura interpretacji.
Przedmioty prowad zone w roku 2013/14
Współczesne instytucje kultury
Polityka kulturalna
Współczesne koncepcje filozofii i etyki
Wiedza o sztukach plastycznych
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Estetyka (wykład ogólnouczelniany)
Download