instytut - Uniwersytet Warmińsko

advertisement
STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE
FESTIWAL FILOZOFII
„Kolektyw filozoficzny” jest wolnym stowarzyszeniem studentów kierunku Filozofia. Obok rozwijania
własnych zainteresowań filozoficznych i naukowych, członkowie koła popularyzują filozofię, angażują się
w działania społeczne, a także rozwijają umiejętności organizacyjne i interpersonalne. Członkowie koła
aktywnie uczestniczą w wydarzeniach naukowych, inicjują i prowadzą projekty edukacyjne i społeczne
oraz działalność promocyjną. Członkiem koła jest każdy, kto ceni aktywność, twórcze myślenie i zdobywanie nowych umiejętności. Działalność w kole to najlepsza okazja do rozwijania zainteresowań
naukowych, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji interpersonalnych.
Coroczna ogólnopolska konferencja naukowa połączona z przedsięwzięciami o charakterze popularnonaukowym i artystycznym (koncerty, wystawy, dyskusje, pokazy filmów). Kolejne edycje Festiwalu
Filozofii odbywają się w pierwszej dekadzie września i skupiają filozofów oraz reprezentantów innych
nauk. Część naukową festiwalu dokumentuje wielotomowa seria książkowa, wydawana przez Instytut
Filozofii UWM.
INTERESARIUSZE
Działalność Instytutu Filozofii obejmuje współpracę z kilkudziesięcioma instytucjami edukacyjnymi,
kulturalnymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz podmiotami gospodarczymi. Jej
wynikiem są wspólne inicjatywy społeczne, konferencje, wystawy, szkolenia, warsztaty, spotkania
dyskusyjne oraz koncerty. Interesariusze opiniują zmiany w programach kształcenia i są partnerami
w bieżącej działalności instytutu, np. wspólnie z Teatrem im. Stefana Jaracza zorganizowano cykl
“Wieczorówek filozoficznych” i “Czytanek filozoficznych”. Olsztyńska Loża Business Center Club oraz
Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu współpracowały przy tworzeniu innowacyjnego kierunku kształcenia.
WARSZTATY DLA SZKÓŁ
Instytut Filozofii UWM od wielu lat współpracuje ze szkołami średnimi z Olsztyna, Ostródy, Morąga,
Giżycka i Węgorzewa. Z udziałem pracowników naukowych i doktorantów odbywają się w nich warsztaty
filozoficzne, mini-wykłady, prelekcje. Efektem kilkuletniej współpracy jest bogata oferta tematyczna
zajęć z filozofii, etyki, logiki i nauk pokrewnych. Wszystkie zajęcia są dostosowane do 45-minutowych
lekcji. Mogą się odbywać zarówno w szkołach, jak i w Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie.
Analiza trendów
20 przedmiotów, 2 semestry, 240 godz. zajęć (w tym 150 godz. warsztatów).
Studia podyplomowe Analiza trendów adresujemy do osób, które chcą rozumieć i tworzyć kreatywne rozwiązania
w sferze społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Oferujemy kształcenie w zakresie umiejętności śledzenia oraz analizy
trendów kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. Wykłady, ćwiczenia i warsztaty prowadzą zarówno
wykładowcy uniwersyteccy, jak i praktycy spoza uczelni. Program studiów składa się z dwudziestu przedmiotów
z zakresu filozofii praktycznej, ekonomii, socjologii i informatologii. Wśród nich m.in. trendwatching i analiza zjawisk
kultury, podstawy wzornictwa przemysłowego, podstawy prognozowania zjawisk rynkowych, projektowanie społeczne, projektowanie usług, zarządzanie innowacją, prototypowanie.
BAZAR IDEI
Coroczny konkurs i warsztaty dla uczniów szkół średnich, służące popularyzacji filozofii oraz
poszukiwaniu jej praktycznych zastosowań. Uczestnicy pierwszej edycji zmieniali świat „bez kasy”,
ulepszając najbliższe otoczenia w sposób bezkosztowy. W następnym konkursie uczniowie zajmowali się
kreatywnym recyklingiem. Kolejną edycję poświęcono fotograficznym obrazom świata wartości: prawdy,
dobra, piękna i innych. Finał Bazaru Idei jest częścią odbywających się we wrześniu Olsztyńskich Dni
Nauki i Sztuki.
FILOZOFIA FILMOWO
Projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywającego się cyklicznie przeglądu filmów poświęconych
filozofii. Filozofia filmowo to okazja do spotkań ze wspaniałymi wykładowcami, wybitnymi reżyserami
i wyjątkowymi artystami. To jeden z najstarszych tematycznych przeglądów filmowych na Warmii
i Mazurach. Coroczne spotkania są częścią Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
Etyka
INSTYTUT
FILOZOFII
2 0 1 7
23 przedmioty, 3 semestry, 355 godz. zajęć.
Studia rekomendujemy czynnym nauczycielom wszystkich typów szkół. Program przygotowuje merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć z etyki zgodnie z wymaganiami obowiązującego rozporządzenia MNiSW
i obejmuje problematykę wszystkich ważnych współcześnie dziedzin etyki, socjologii, psychologii oraz antropologii
moralności, a także podstaw filozofii, antropologii filozoficznej, praktycznej filozofii wartości i innych. Ponadto
w programie studiów uwzględniono realizowane przez trzy semestry zajęcia z metodyki nauczania etyki, w tym także
przygotowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych.
Interakcje społeczne
16 przedmiotów, 2 semestry, 240 godz. zajęć.
Studia podyplomowe są skierowane do osób, które w działalności zawodowej potrzebują poszerzonej wiedzy oraz
kompetencji w zakresie komunikacji interpresonalnej, umiejętności kreatywnego myślenia i pisania. Program
przewiduje wiele innowacyjnych przedmiotów, m.in. komunikację wizualną, sztukę wystąpień publicznych, retorykę,
wprowadzenie do analizy sieci społecznych, komunikację w nowych mediach, myślenie i działanie projektowe czy
rozwiązywanie problemów społecznych. Jednym z efektów studiów będą poszerzone miękkie kompetencje, mające
uniwersalne znaczenie w działaniach zawodowych.
Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym
INSTYTUT FILOZOFII UWM W OLSZTYNIE
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1
tel./faks 89 523 34 89, tel. 89 524 63 98
http://uwm.edu.pl/filozofia
e-mail: [email protected]
STUDIA PODYPLOMOWE
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
JEDNA FILOZOFIA - WIELE MOŻLIWOŚCI
290 godzin zajęć, w tym 35 godzin zajęć terenowych.
Program kształcenia obejmuje m.in.: podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, historię sztuki,
różnorodność biologiczną, ekorozwój i zarządzanie zasobami przyrody, planowanie i organizację wydarzeń
kulturalnych, socjologię regionu i społeczności lokalnych, warsztaty z zarządzania projektem.
ANALIZA I KREOWANIE
TRENDÓW
Interdyscyplinarne i innowacyjne studia pierwszego stopnia w zakresie nauk
humanistycznych i społecznych. Łączą filozofię, ekonomię, socjologię oraz informatologię.
Okres nauki: 6 semestrów.
Studia przygotowują absolwentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ich
efektem są wiedza i umiejętności pozwalające śledzić trendy ekonomiczne, społeczne
i kulturowe, a także kreatywnie na nie reagować. Absolwent zna uwarunkowania oraz
charakter potrzeb społecznych, potrafi je analizować i kreatywnie się do nich odnosić. Ma
wiedzę o nowoczesnych źródłach informacji i potrafi je praktycznie wykorzystywać. Rozumie
istotę innowacji społecznych oraz ma umiejętności niezbędne do kreatywnego oraz odpowiedzialnego działania.
Praca dyplomowa finalizująca studia może być zespołowym projektem, który po obronie
ułatwi rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej.
Koncepcję kształcenia przygotowywano na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych wśród pracodawców, uczniów szkół średnich oraz studentów.
Program studiów w 2016 roku uzyskał certyfikat “Studia z przyszłością” oraz Laur Innowacji
Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Oba wyróżnienia zostały przyznane jako
wyraz uznania dla nowoczesnego modelu kształcenia, jego jakości oraz innowacyjności.
FILOZOFIA STUDIA I STOPNIA
FILOZOFIA STUDIA II STOPNIA
1. Specjalność: Interakcje społeczne i kooperacja
2. Specjalność etyczno-epistemologiczna
Specjalność: Interakcje społeczne i kooperacja
Okres nauki: 6 semestrów.
Studia dla absolwentów filozofii i innych kierunków studiów. Okres nauki: 4 semestry.
1. Studia dają wiedzę filozoficzną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające różnorodną
działalność zawodową wymagającą sprawnej komunikacji, działania zespołowego, jak i samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji oraz kreatywnego rozwiązywania sytuacji
problemowych.
2. Klasyczne studia filozoficzne dla osób zainteresowanych tradycyjnymi sporami i zagadnieniami najstarszej nauki. Szczególny nacisk położono w nich na wiedzę w zakresie
współczesnej teorii poznania oraz refleksji etycznej.
Specjalność Interakcje społeczne i kooperacja to oferta skierowana do wszystkich, którzy
swoje miejsce na rynku pracy widzą m.in. w sektorach kreatywnych. Są to takie sfery
gospodarki, wymagające umiejętności samodzielnego myślenia, otwartości, elastyczności
i wyobraźni. Kreatywność w pracy wymaga postaw, umiejętności i kompetencji w sferze
rozumienia (logiczne, samodzielne, krytyczne myślenie, wyszukiwanie i wykorzystywanie
informacji), komunikacji (argumentacja, analiza, publiczne działanie, współpraca, zaufanie)
oraz działania (elastyczność, kreatywność, uczestnictwo, skuteczność, profesjonalizm).
W programie kształcenia położono nacisk na wiedzę, umiejętności oraz kompetencje jako
uniwersalną podstawę działalności w sferze praktycznej i teoretycznej.
Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności, do pracy
w projektach i zadaniach celowych, do podjęcia zatrudnienia w instytucjach i przedsiębiorstwach. Ukończenie studiów drugiego stopnia umożliwia także rozpoczęcie kształcenia
na studiach trzeciego stopnia i przygotowanie w okresie czterech lat rozprawy doktorskiej.
Od wielu lat - wbrew stereotypom - absolwenci filozofii dobrze radzą sobie na rynku pracy.
Zakładają i prowadzą własne firmy, są chętnie zatrudniani przez banki, instytucje kultury,
korporacje, media, wydawnictwa, firmy PR i HR, firmy produkcyjne i usługowe. Znajdują
zatrudnienie w fundacjach i stowarzyszeniach (NGO). Pracodawcy szczególnie cenią elastyczność, odpowiedzialność, szybkość i łatwość przystosowywania się do różnorodnych ról
zawodowych, a także kreatywność i innowacyjność w działaniach profesjonalnych.
DZIEDZICTWO
KULTUROWE I PRZYRODNICZE
Studia pierwszego stopnia – licencjackie, okres nauki: 6 semestrów
Studia drugiego stopnia – magisterskie, okres nauki: 4 semestry
Jest to unikalny w Polsce kierunek łączący treści z obszaru humanistyki i nauk przyrodniczych.
Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę oraz
umiejętności praktyczne związane z rozpoznaniem, oceną i zachowaniem dóbr kultury oraz
wartości przyrodniczych. Absolwent będzie mógł je rozwijać adekwatnie do aktualnych
i przyszłych potrzeb rynku pracy. Możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów obejmują
stale rozwijającą się dziedzinę gospodarki powiązaną z szeroko rozumianą sferą dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego.
Program kształcenia przewiduje wśród przedmiotów m.in.: podstawy ochrony i promocji
dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody, historię sztuki, ekorozwój i zarządzanie
zasobami przyrody, ochronę krajobrazu kulturowego, rewitalizację przestrzeni miejskiej,
planowanie i organizację wydarzeń kulturalnych, turystykę dziedzictwa, wiedzę o źródłach
finansowania projektów regionalnych i międzynarodowych oraz szereg zajęć warsztatowych.
Download