Tytuł referatu – 16 pkt. Bold - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

advertisement
TYTUŁY/STOPNIE IMIĘ NAZWISKO – 11 PKT, KAPITALIKI (KAŻDEGO WSPÓŁAUTORA
Z TĄ SAMĄ AFILIACJĄ)
Miejsce pracy – 11 pkt
TYTUŁY/STOPNIE IMIĘ NAZWISKO – 11 PKT, KAPITALIKI (KAŻDEGO WSPÓŁAUTORA
Z TĄ SAMĄ AFILIACJĄ)
Miejsce pracy – 11 pkt
I. Tytuł referatu – 16 pkt. Bold
Streszczenie. Krótkie streszczenie referatu – 9 pkt. – około 10-15 linijek.
1. Wprowadzenie (punkty artykułu) – 11 pkt. Bold
1.1. Podpunkt I – 10 pkt. Bold
1.1.1. Podpunkt II – 10 pkt. kursywa
1.1.1.1. Podpunkt III – 10 pkt. czcionka prosta
Treść referatu 11 pkt., pojedyncze odstępy międzywierszowe, wcięcie pierwszego
wiersza 0,5 cm. Format papieru A4, marginesy: górny 2,5 cm, dolny 8,25 cm, lewy 4
cm, prawy 3,5 cm, nagłówek 1,25 cm, stopka 7 cm.
Nagłówek stron i numerowanie stron wprowadzi wydawnictwo. Na tej formatce
jest tylko przykład.
Ponadto:
 krój czcionki: TIMES NEW ROMAN, 11 punktów,
 pełna justyfikacja tekstu, również w wyliczeniach i wypunktowaniach,
 rysunki i zdjęcia czarno-białe oraz tabele należy umieścić w tekście we
właściwym miejscu (po powołaniu),
 zachować ciągłą numerację rysunków i tabel,
 tytuł tabeli – czcionka 11 pkt. Bold; tabele mogą być pisane pismem mniejszym
np. 9 pkt. a nawet 8, jeżeli są bardzo obszerne.
1
Tytuł monografii
Tabela 1.
Dane znamionowe zespołu transformatorowego typu ZTOP 6,3
Znamionowa moc transformatora
6,3 kVA
3×500 V lub 3×1000 V
50 Hz
Znamionowe napięcie sieci zasilających
Zakresy zmian napięcia zasilania, przy których napięcie wtórne
zmienia się w zakresie ±10%
Znamionowe napięcie wtórne
Minimalne wartości napięć zasilania
Znamionowy prąd wtórny transformatora
410÷595 V lub 840÷1200 V
230 V
0,7×500 V lub 0,7×1000 V
15,81 A
Wzory matematyczne centrowane, z numerem wzoru (w okrągłych nawiasach)
dosuniętym do prawego marginesu; numeracja wzorów ciągła w obrębie referatu.
Zmienne w tekście i we wzorach należy pisać pismem pochyłym (italic), wartości
stałe, jednostki i symbole chemiczne – pismem prostym.
M  m
k

2
n

2054
 13 [kg ]
158
(1)
gdzie:
m – …, [podać jednostkę]
k – …, [ ]
ω – ..., [ ]
Podpisy rysunków (wyśrodkowane) z podaniem źródła np. [15] lub [opracowanie
własne] – 9 pkt. italic.
U
AK
AK
O
AK
AK
CP
PG
Rys. 1. Schemat blokowy układu czujników robota do atmosfery o dużej wilgotności [3]
Odwołania do literatury w tekście prosimy umieszczać w nawiasach
kwadratowych np. [12]. Ponumerowany wykaz cytowanej literatury w układzie
alfabetycznym należy zamieścić na końcu referatu, w formacie zgodnym z
podanym przykładem.
2
Tytuł rozdziału
Literatura
1. Centralka sygnałów dwustanowych CSD-1 – Instrukcja obsługi, IO 1110A, HASO,
Tychy 2011.
2. Cierpisz S., Miśkiewicz K., Musioł K., Wojaczek A.: Systemy gazometryczne w
górnictwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
3. Kasprzyczak L., Trenczek S., Cader M.: Robot for monitoring hazardous environments
as a mechatronic product. Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent
Systems (JAMRIS), Vol. 6 no 4 2012, pp. 57-64.
4. Miedziński B., Okraszewski Z., Habrych M., Wandzio J.: Wpływ siły docisku zestyku
na parametry zestyków ślizgowych stosowanych w elektrycznej trakcji kopalni miedzi,
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 4/458, Instytut Technik Innowacyjnych
EMAG, Katowice 2009, s. 15-26.
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz. U. nr 139, poz. 1169, z
późn. zm.
6. To system Windows jaki znasz, tylko lepszy, http://www.microsoft.com/pl-pl/
windows/features, dostęp 17.08.2015.
3
Download