urząd gminy gorzyce

advertisement
Adres: ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce
tel. 0-15 8362 075
www.gorzyce.itl.pl
Wójt Gminy Gorzyce
mgr inż. Marian Grzegorzek
ZAPRASZAMY
 Urząd
Gminy jest jednostką
budżetową Gminy.
 Urząd Gminy jest pracodawcą dla
zatrudnionych w nim
pracowników.
 Siedzibą Urzędu są Gorzyce.


Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta,
Rady i jej komisji oraz innych organów
funkcjonujących w strukturze Gminy.
Do zakresu działania Urzędu należy
zapewnienie warunków należytego
wykonywania spoczywających na Gminie:
◦ zadań własnych,
◦ zadań zleconych,
◦ zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z
organami administracji rządowej (zadań
powierzonych)
 przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania
uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z
zakresu administracji publicznej oraz podejmowania
innych czynności prawnych przez organy Gminy,
 wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień –
czynności faktycznych wchodzących w zakres działań
Gminy,
 zapewnienie organom Gminy możliwości podejmowania,
rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie
budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
 realizacja innych obowiązków i uprawnień
wynikających z przepisów prawa oraz uchwał
organów Gminy,
 zapewnienie warunków organizacyjnych do
odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji
oraz innych organów funkcjonujących w strukturze
Gminy,
 prowadzenie zbiorów przepisów gminnych
dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie
Urzędu,
wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczególności:
 przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie
korespondencji,
 prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
 przechowywanie akt,
 przekazywanie akt do archiwum,
realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi
jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa pracy
WÓJT
GMINY GORZYCE
ZASTĘPCA WÓJTA
1/8
SEKRETARZ GMINY 7/8
SKARBNIK GMINY Kierownik Referatu
Finansowo - księgowego
Referat Organizacyjny
Stanowiska:.
ds. organiz.-kadrowych
Kierownik Referatu
•Radca prawny
•ds. kancelar.-tech.
•
ds. obsługi
4
ds. obsługi
1
Referat Spraw Obywatelskich
Stanowiska:
•Kierownik USC
•ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
•ds. obronnych, wojskowych i obrony
cywilnej
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
Referat Świadczeń Rodzinnych
Stanowiska:
•Kierownik Referatu
•ds. świadczeń rodzinnych
Referat
Finansowo – księgowy
Samodzielne stanowiska pracy
Stanowiska:
1 ds. planowania przestrzennego
i budownictwa
1 ds. inwestycji i zamówień
publicznych
1 ds. dróg i spraw energetycznych
1 ds. rolnictwa, gospodarowania
gruntami i ochrony przeciwpożarowej
1 ds. oświaty i działalności
gospodarczej
1 ds. gospodarki mieszkaniowej
oraz sportu
1 ds. ochrony środowiska
1
ds. remontów i administrowania
budynkami komunalnymi
1 ds. organów kolegialnych
2 ds. rozwoju , promocji Gminy
i programów pomocowych
Stanowiska:
1 z-ca Skarbnika Gminy
4 ds. księgowości budżetowej
1 ds. księgowości podatkowej
3 ds. wymiaru podatków i opłat
Gminny Zespół
Reagowania Kryzysowego
◦ reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
◦ prowadzenie bieżących spraw Gminy,
◦ podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych
osób do podejmowania tych czynności,
◦ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników
Urzędu,
◦ zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz
jego pracowników,
◦ koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek
organizacyjnych i pomocniczych Gminy oraz organizowanie ich współpracy,
◦ rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w
szczególności dotyczącymi podziału zadań,
◦ udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie
stanowi inaczej,
◦ czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
◦ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zakresu administracji publicznej oraz
upoważnienie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego
imieniu decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
◦ ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności
kancelaryjnych, podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania
Urzędu , a w szczególności:
• opracowywanie projektów zmian Regulaminu ,podziału
referatów na stanowiska pracy, czynności na stanowiskach
pracy,
• nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, czuwanie nad
tokiem i terminowością wykonywania zadań,
• prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i
podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
• przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia
pracy Urzędu,
• nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady
Gminy,
◦ zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
◦ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków
w zakresie rachunkowości,
◦ kierowanie praca Referatu Finansowo – Księgowego,
◦ nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy
◦ kontrola gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych Gminy,
zapewnienie obsługi finansowo – księgowej
Urzędu,
sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką
finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
prowadzenie ksiąg rachunkowych,
dokonywanie wyceny aktów oraz pasywów i
ustalanie wyniku finansowego,







w zakresie spraw organizacyjnych: zapewnienie
sprawnej obsługi funkcjonowanie Urzędu,
w zakresie kadr: prowadzenie spraw osobowych
pracowników samorządowych, kierowników jednostek
organizacyjnych Gminy
prowadzenie spraw związanych z pełnieniem funkcji
organu założycielskiego,
organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego
pracowników,
w zakresie spraw kancelaryjno – technicznych:
zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd,
prowadzenie spraw związanych z tworzeniem instytucji
upowszechnienia kultury, nadania statutu instytucjom
kultury




prowadzenie rejestracji stanu cywilnego (prawo o aktach
stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych w zakresie wydawania dokumentów
tożsamości, przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,
rejestracja danych
o urodzeniach i zgonach, zmianach stanu cywilnego, imion
i nazwisk, obywatelstwa, prowadzenie rejestracji stałego i
czasowego zameldowania,
realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym
obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej
wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej i
zwalczania klęsk żywiołowych:



wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących
ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
z tego tytułu,
prowadzenie ewidencji świadczeniobiorców w formie
rejestru,
weryfikacja prawa do świadczeń rodzinnych po
upływie roku kalendarzowego na podstawie
oświadczeń o dochodach rodziny za ubiegły rok,
◦ sporządzanie projektów założeń do planów
zagospodarowania przestrzennego
i projektów tych planów,
◦ udostępnienie projektów założeń do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz
projektu tego plany do publicznego wglądu,
popularyzacja jego treści,
◦ wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji,
◦ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem
warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu.
◦ sprawowanie nadzoru budowlanego nad
inwestycjami prowadzonymi przez Gminę,
◦ przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na
roboty publiczne,
Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw
dróg i spraw energetycznych należą:
,
• budowa, modernizacja i utrzymanie dróg
gminnych oraz ich ochrona,
• planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie
Gminy
• planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg
znajdujących się na terenie Gminy,
◦ prowadzenie nadzoru remontów bieżących i
kapitalnych w budynkach stanowiących własność
Gminy,
◦ prowadzenie zamówień publicznych w zakresie
remontów,
◦ administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie
budynkami komunalnymi.
 gospodarka gruntami stanowiącymi mienie
komunalne, w tym tworzenie zasobu gruntów
pod budowę,
 ochrona przeciwpożarowa Gminy,




sprawowanie nadzoru i koordynacji działalności
przedszkoli i szkół podstawowych na terenie
Gminy,
koordynowanie działalności wszystkich typów
szkół na terenie Gminy,
ewidencjonowanie działalności gospodarczej na
terenie Gminy,
sprawy ochrony zdrowia na terenie Gminy.





protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i
Komisji,
prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
prowadzenie rejestru przepisów prawa
miejscowego,
prowadzenie zadań zleconych z zakresu
wyborów samorządowych, parlamentarnych i
prezydenckich oraz referendum,
prowadzenie spraw sołeckich,
 wykonywanie zadań wynikających z przepisów
ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 przydział lokali mieszkalny
 wykonywanie zadań wynikających z przepisów
ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 przydział lokali mieszkalnych
◦ zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony
środowiska przed odpadami oraz dbanie o
utrzymanie porządku i czystości,
◦ opracowywanie gminnego programu ochrony
środowiska,
◦ sprawy wynikające z ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę
i odprowadzaniu ścieków (regulaminy, taryfy)
 aktywne kreowanie właściwego wizerunku
Gminy,
 prowadzenie i aktualizacja strony internetowej
Gminy,
 prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych,
przygotowanie materiałów promocyjnych
Gminy,
 poszukiwanie możliwości pozyskiwania
środków pozabudżetowych,
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i
porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię
elektryczną i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) (1) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.


GŁÓWNE PROBLEMY NA RYNKU PRACY




trwające od lat procesy restrukturyzacji w dużych
kluczowych zakładach regionu szczególnie w przemyśle
siarkowym , metalowym , zbrojeniowym - utrata miejsc
pracy, które są bardzo wolno odtwarzane w sektorze
małych i średnich przedsiębiorstw
utrzymująca się wysoka liczba osób młodych w wieku do
35 lat
duży udział wśród bezrobotnych osób z wykształceniem
zawodowym i niższym
kwalifikacje potencjalnych pracowników nie odpowiadają
aktualnym wymogom na rynku pracy
 pośrednictwo pracy tj. udzielanie pomocy poszukującym
pracy w uzyskaniu zatrudnienia a pracodawcom w
pozyskaniu pracowników odpowiednich kwalifikacjach
poprzez pozyskiwanie, aktualizację i realizację ofert
pracy
 poradnictwo zawodowe - pomoc w wyborze lub zmianie
zawodu , zatrudnienia , kierunku kształcenia
uwzględniając możliwości psychofizyczne klienta oraz
potrzeby rynku pracy
 wspieranie działalności Klubu Pracy , którego celem jest
udzielenie pomocy w nabyciu umiejętności poszukiwania
i uzyskiwania zatrudnienia
 szkolenia mające na celu zwiększenie szans osób
bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia






Przyznawanie bezrobotnym środków
na podjęcie działalności gospodarczej
Prace interwencyjne
Roboty publiczne
Prace społecznie użyteczne
Staże
Przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy


Celem stażu jest nabywanie praktycznych umiejętności
do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w
miejscu pracy przez bezrobotnego , bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą,
Staż trwa od 3 do 12 miesięcy i jest odbywany wg
programu określonego w umowie zawartej pomiędzy
powiatowym urzędem pracy a pracodawcą . Pracodawca
przyjmując stażystę otrzymuje świadczenie pracy wg
ustalonego harmonogramu zgodnie z zasadami
funkcjonowania własnej firmanie ponosząc przy tym,
kosztów wynagrodzenia a ponadto ma możliwość
sprawdzenia przydatności zawodowej danej osoby pod
kątem zatrudnienia jej w firmie po zakończeniu stażu.

Jest to instrument adresowany do osób
bezrobotnych , które muszą podwyższyć lub
zaktualizować swoje dotychczasowe
kwalifikacje bądź zdobyć nowe w ramach
przekwalifikowania. Jego celem jest
ułatwienia ponownego wejścia na rynek pracy
osobom , które pracę utraciły i mają niskie
lub nieaktualne kwalifikacje zawodowe
Nazwa
forma
aktywnych
Liczba
osób
prace
interwencyjne
54
roboty
publiczne
staże
przygotowanie
zawodowe
w miejscu
pracy
szkolenia
prace
społecznie
użyteczne
2
114
22
46
74
Poziom bezrobocia w Gminie Gorzyce
na dzień 31 grudnia 2005 roku 977 osób
na dzień 31 grudnia 2006 roku 853 osób
- zanotowano spadek bezrobocia 124 osoby





wyższe
81 osób
średnie zawodowe i policealne 231 osób
średnie ogólnokształcące
42 osoby
zasadnicze zawodowe
273 osoby
pozostałe
226 osób
od 18 do 24 lat
 od 25 do 34 lat
 od 35 do 44 lat
 od 45 do 54 lat
 od 55 do 59 lat
 powyżej 60 lat

187 osób
266 osób
187 osób
184 osoby
27 osób
2 osoby






do 1 m-ca
od 1 do 3 m-cy
od 3 do 6 m-cy
od 6 do 12 m-cy
od 12 do 24 m-cy
powyżej 24 m-cy
44 osoby
139 osób
126 osób
107 osób
133 osoby
304 osoby
Innowacją tego projektu jest wdrożenie na rynek tzw.
Osoby Animatora , która będzie pełnić funkcję opiekuna
grupy osób bezrobotnych.
Jego zadaniem będzie :
 podnoszenie kwalifikacji osób
 określanie ich predyspozycji , słabych i mocnych stron
 dobór odpowiednich szkoleń
 pomoc w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych
 ułatwienie kontaktów z pracodawcami
 pomoc w negocjacjach zatrudnieniowych.
Kierownik Referatu ds. organizacyjnych: mgr Marta Jarosz
Oprawa techniczna: mgr Monika Iwaszko
Download