Załącznik nr 2 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 2 do SIWZ
.....................................
...........................................
pieczęć Wykonawcy
miejscowość i data
O F E R T A
dla Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
w odpowiedzi na przetarg nieograniczony ogłoszony 16 lipca 2009 roku
na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania dla Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego Opolu.
..................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(nazwa i adres Oferenta)
1. Oferujemy dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania wraz z niezbędnym
okablowaniem zgodnych z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na kwotę:
netto.......................................................................................................................................................zł,
słownie...................................................................................................................................................zł,
stawka VAT ................................... %,
brutto.................................................................................................................................................... zł,
słownie..................................................................................................................................................zł,
w tym:
1.1. Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem spełniającego niżej wymienione minimalne parametry techniczne
l.p.
1
2
3
4
5
6
Nazwa
Obudowa
Płyta główna
Procesor
Pamięć RAM
Karta graficzna
Karta sieciowa
(do sieci
przewodowej
zakończona
dwoma
interfejsami)
Element zestawu
Okres gwarancji
i rękojmi
………………
Obudowa firmy …………..................……………………..
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Płyta główna firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Procesor firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Pamieć RAM firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Płyta główna firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Karta sieciowa firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
ilość
1
1
1
1
1
2
7
8
9
10
11
Karta sieciowa
(do sieci
światłowodowej)
Dyski twarde
Napęd stacji
dyskietek
Napęd optyczny
Oprogramowanie
Karta sieciowa firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Dyski twarde firmy …….................……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Napęd stacji dyskietek firmy.............……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Napęd optyczny firmy.............……………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Oprogramowanie……………………………………………..
2
4
1
1
1
...........................................................................................
1.2. Dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego spełniającego niżej wymienione minimalne parametry
techniczne:
l.p.
Nazwa
1
Oprogramowanie
Element zestawu
Okres gwarancji
i rękojmi
Oprogramowanie……………………………………………..
ilość
2
...........................................................................................
2
Oprogramowanie
Oprogramowanie……………………………………………..
1
...........................................................................................
3
4
5
Dyski do macierzy
IBM DS4700
Dyski do macierzy firmy …….................…………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Kontroler FC
Kontrolery FC firmy …….................…………………..
………………
Model/wersja ……………................................................
(min. 36 m-cy)
Okablowanie
światłowodowe
(długość 5m)
6
2
8
2. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia tj. 21 dni kalendarzowych od podpisania umowy
oraz termin płatności tj. 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.
3. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
w projekcie umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
na określonych w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.
6. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami / przy udziale podwykonawców (właściwe
zaznaczyć).
Lp.
Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcom
Rodzaj i zakres powierzonych prac
Wykaz podwykonawców
Integralną część ofert stanowią załączniki:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (właściwe zaznaczyć), (jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej), wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert,
2) pełnomocnictwo / upoważnienie (właściwe zaznaczyć) do występowania w imieniu
Wykonawcy (w przypadku podpisywania niniejszej oferty przez osobę upoważnioną przez
Wykonawcę),
3) opis techniczny oferowanego urządzenia (elementu urządzenia) zawierający informacje
pozwalające porównać charakterystykę (parametry) / model (wersję) urządzenia
(elementu) z wymogami określonymi w SIWZ postępowania.
Po zapoznaniu się z warunkami postępowania przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
........................................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy
lub jego upoważnionego przedstawiciela)
Download