Zał. nr 1 - Tabela kalkulacvji kosztów.

advertisement
Załącznik nr 1 do SIWZ
(wzór do oferty)
Tabela kalkulacji kosztów
na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Dydnia na lata 2016 r. – 2019 r.
(dla potrzeb udzielenia zam.).
Poniższa tabela służy jedynie jako symulacja pozwalająca na porównanie ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich.
Podane ceny jednostkowe podane w rubryce 5 (oferty wybranej) są niezbędne do podpisania umowy a wyliczone wartości
(z dokł. do 2 miejsc po przecinku) są nieodzowne do porównania i oceny ofert.
Lp.
Rodzaj czynności/ usługi
Jednostki
miary
Ilość
czynności
(wielkości)
Cena
jedn.
Koszt czynności
w okresie 3
letnim
netto=brutto
w zł
Poz. 1-6
1
2
3
4
5
6
1 Opłata miesięczna w złotych za
prowadzenie 1 rachunku
bankowego,
zł
jednorazowo
34 rachunki
x 36 m-cy
2 Prowizja w % od wpłat
gotówkowych na rachunki
bankowe (z zastrzeżeniem pkt.
1.2.20 SIWZ),
%/zł
/przelew
1 100 000 zł rocznie
x 3 lata
% /zł
od wartości
2,0 mln zł
- rocznie
x 3 lata
zł
za blankiet
10 szt.
m-cznie/zł
x 36 miesięcy
zł
jednorazowo
8500 szt
/m-cznie
x 36 m-cy
Oprocentowanie kredytu w
rachunku bieżącym
%/zł
od wartości
100 tys.
rocznie
x 3 lata
Oprocentowanie środków na
rachunkach
%/zł
od wartości
2,5 mln
m-cznie
x 36 m-cy
Oprocentowanie lokat typu
overnight,
%/zł
od wartości
0,9 mln
m-cznie
x 36 m-cy
3 Prowizja % od wypłat
gotówkowych
4 Opłata od blankietów czeków
gotówkowych z rachunków
5 Opłata za prowadzenie
rachunku płatności masowych
6
7
8
Koszty:
Oprocentowanie
na rach. bank.
w okresie
3 letnim
netto=brutto
w zł
Poz. 7-8
7
( poz. 1 - 6)
Dochód: (poz. 7 - 9)
…………………….
/Miejscowość, data/
…………………………………
/podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy/
Download