V. Inne opłaty VI. Windykacja VII. Opłaty związane z przystąpieniem

advertisement
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Beskidy” 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 11, tel. 33 816 59 89
TABELA OPŁAT I PROWIZJI SKOK „BESKIDY”
V. Inne opłaty
I. Lokaty terminowe i specjalne:
Prowizja za zerwanie lokaty terminowej*)
60%
TRANSAKCJE GOTÓWKOWE:
Prowizja za zerwanie lokaty rentierskiej*)
60%
Opłata za wpłaty gotówkowe do 10 000zł*/***
0,00 zł
Prowizja za zerwanie lokaty specjalnej*)
60%
Opłata za wpłaty gotówkowe od 10 001zł*/***
20,00 zł
*) od kwoty naliczonych odsetek
obowiązuje od 03.10.2012 r.,
Opłata za wypłaty gotówkowe do 20 000zł */**
0,00 zł
Opłata za wypłaty gotówkowe od 20 001 zł do 40 000zł */**
II. ROR
Opłata za wypłaty gotówkowe pow. 40 000zł */**
Produkty wycofane
(ROR CLASSIC i ROR ROR STANDARDOWY
ESKOK)
ROR OPTYMALNY
ROR WYGODNY
20,00 zł
0,2% wypłacanej kwoty
Opłata za nie pobraną a awizowaną kwotę pow. 10 000zł
20,00 zł
Otwarcie rachunku
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Opłata za nieawizowaną wpłatę pow. 40 000 zł*/***
Prowadzenie rachunku – miesięczne
0,00 zł
0,00 zł
2,50 zł
9,50 zł
Przelewy zewnętrzne jednorazowe w placówce SKOK
2,50 zł
Zbiorcze zestawienie operacji
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Przelewy zewnętrzne do ZUS, US w placówce SKOK
4,50 zł
0,00 zł
* limit dzienny,
** nie dotyczy wypłaty pożyczek
*** nie dotyczy wpłat na lokatę terminową
0,00 zł
Opłata za wydruk sald na kontach depozytowych
0,00 zł
0,00 zł
DYSPOZYCJE:
PRZELEWY ZEWNĘTRZNE W PLACÓWKACH SKOK
Przelewy jednorazowe
1,50 zł
20 zł + 1% kwoty
1,50 zł
1,50 zł
0,00 zł
Opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie pełnomocnika do rachunku
5,00 zł
Przelewy do ZUS, US
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
Opłata za ustanowienie/zmianę/odwołanie dyspozycji wypłaty środków na wypadek
śmierci
Zlecenie stałe (za jeden przelew)
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
0,00 zł
Ustanowienie stałego zlecenia
0,00 zł
PRZELEWY ZEWNĘTRZNE PRZEZ eSKOK
Zlecenia wewnętrzne
0,00 zł
Przelewy jednorazowe
0,50 zł
0,50 zł
0 zł
0 zł
Opłata za odzyskanie środków z niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji w
przypadku podania nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
0,00 zł
Przelewy do ZUS, US
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
Zlecenie stałe (za jeden przelew)
0,50 zł
0,50 zł
0,00 zł
0,00 zł
eSKOK
10,00 zł
Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych
prowadzonych w bankach lub skok na terytorium Polski, osobom i podmiotom
uprawnionym na podstawie art. 92 ba i art. 105 b ustawy Prawo bankowe (za każdą
informację dotyczącą rachunków jednej osoby)
35,00 zł
PISMA:
Otwarcie rachunku
5,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia/opini o rachunku:
50,00 zł
Prowadzenie rachunku – miesięczne
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
opłata za wydanie zaświadczenia o saldzie/stanie rachunku
30,00 zł
Zbiorcze zestawienie operacji
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
inne pisma/zaświadczenia/informacje
20,00 zł
Opłata za wydruk sald na kontach depozytowych
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
WYDRUKI:
obowiązuje od 30.04.2014 r.
wydruk operacji na kontach członka
III. A'vista
2,00 zł
wydruk listy kont pożyczkowych członka
20,00 zł
Otwarcie rachunku
0,00 zł
INNE:
Prowadzenie rachunku – miesięczne
0,00 zł
opłata za wydanie wtórnika umowy
100,00 zł
Zbiorcze zestawienie operacji
0,00 zł
opłata za ustanowienie na wniosek Posiadacza rachunku blokady środków na rachunku
na zabezpieczenie zobowiązań zewnętrznych
100,00 zł
Opłata za wydruk sald na kontach depozytowych
0,00 zł
USŁUGI DODATKOWE:
do 30km/ pow.30km (od
B-B)
usługa dojazdu do klienta:
obowiązuje od 03.10.2012 r.
IV. Konta firmowe
w celu podpisania dokumentu (np.pełnomocnictwo)
50 zł / 100 zł
20,00 zł
w celu złożenia wniosku pożyczkowego
50 zł / 100 zł
Prowadzenie rachunku RB Tandem – miesięczne
0,00 zł
w celu podpisania umowy pożyczkowej
50 zł / 100 zł
Zbiorcze zestawienie operacji
Opłata za wydruk sald na kontach depozytowych
0,00 zł
200 zł / 250zł
0,00 zł
kompleksowe załatwienie pożyczki u klienta (formalności)
obowiązuje od 01.05.2017 r.
0,40%
Monit telefoniczny
0,00 zł
Pierwsze wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty*
2,50 zł
1,50 zł
Pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu*
2,50 zł
Przelewy do ZUS, US
1,50 zł
Drugie wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty*
4,70 zł
Zlecenie stałe (za jeden przelew)
1,50 zł
Drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu*
4,70 zł
Przedsądowe wezwanie do zapłaty*
5,60 zł
Otwarcie rachunku RB Tandem
VI. Windykacja
TRANSAKCJE GOTÓWKOWE:
Opłata za wpłaty gotówkowe powyżej 20 000zł tygodniowo*
PRZELEWY ZEWNĘTRZNE W PLACÓWKACH SKOK
Przelewy jednorazowe
PRZELEWY ZEWNĘTRZNE PRZEZ eSKOK
RB TANDEM
RB TANDEM
Przelewy jednorazowe
0,50 zł
Przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty*
5,60 zł
Przelewy do ZUS, US
1,50 zł
Zwrot wezwania*
4,70 zł
Zlecenie stałe (za jeden przelew)
0,50 zł
* opłaty windykacyjne do umów o kredyt konsumencki zawartych od 11.03.2016r. wynoszą 0 zł.
obowiązuje od 29.09.2016 r.
eSKOK
VII. Opłaty związane z przystąpieniem do SKOK
Otwarcie rachunku
5,00 zł
Prowadzenie rachunku – miesięczne
0,00 zł
Wpisowe za przystąpienie do SKOK
Zbiorcze zestawienie operacji
0,00 zł
Udział
95,00 zł
Opłata za wydruk sald na kontach depozytowych
0,00 zł
Wkład
0,10 zł
* limit dotyczy wpłat tygodniowych od poniedziałku do piątku
obowiązuje od 01.05.2017 r.
obowiązuje od 17.07.2013 r.
0,90 zł
Download