Zarządzanie produkcją i usługami

advertisement
I USŁUGAMI
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
przygotowane przez: Elżbieta Szepietowska
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Historia
zarządzania
produkcją
POCZĄTKI ZARZĄDZANIA:
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
B. Gliński, „Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety”,
Wyd. Key Text, Warszawa 1996, str. 19.
POCZĄTKI ZARZĄDZANIA:
1)
3)
4)
5)
6)
7)
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
2)
Sumerowie – dysponowali normami prawnymi i
zasadami rządzenia;
Egipcjanie – używali metod zarządzania przy
budowie piramid;
Babilończycy – opracowali rozwinięte kodeksy
prawne i zasady polityczne dla rządów;
Chińczycy – stosowali przemyślane systemy
biurokratyczne na potrzeby rządzenia i wielkich
budowli;
Grecy – wprowadzili odmienne systemy rządów dla
miast i państwa;
Rzymianie – stworzyli struktury organizacyjne na
potrzeby komunikacji i kontroli;
Wenecjanie – stosowali systemy organizacyjne i
koncepcje planistyczne do kontrolowania żeglugi
morskiej.
ROZWÓJ TEORII ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA
PROCESY KONCENTRACJI
PRODUKCJI
ROSNĄCA ZŁOŻONOŚĆ
PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH,
ICH ORGANIZACJI
ROZWÓJ NAUKOWYCH PODSTAW
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
KAMIENIE MILOWE W ROZWOJU PRODUKCJI:
linia
produkcyjna
napęd
elektryczny
napęd mechaniczny,
parowy
silnik
spalinowy i
transport
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
jakość
PREKURSORZY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:
Frederick W. TAYLOR (1856-1915)

Henry Laurence Gantt (1861 - 1919)

Frank (1868-1924) i Lilian (1878-1972)
GILBRETH’OWIE

Karol ADAMIECKI (1866-1933)

Henry Ford (1863 – 1947)
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

PREKURSORZY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:





Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

Frederick W. TAYLOR
Wprowadził metodę naukową do zarządzania oraz określił rolę
czynnika kierowniczego i wykonawczego w zarządzaniu.
Należał do nurtu techniczno-fizjologicznego wykazując
zainteresowanie
ogniwami podstawowymi dla sprawnego
Chronometraż - jest to ustalenie
funkcjonowania
organizacji.
potrzebnego
czasu na wykonanie
pracy w określonych
warunkach
Pracując w Bethlehem
Steel Corporation
przygotowywał
na
eksperymentytechniczno-organizacyjnych
dotyczące m.in. ładowania
materiałów za
podstawie określonej
pomocą łopat (nazwał
te praceliczby
"nauką o ładowaniu"), przy
pomiarów
czasu.
Całość
badaniatechniki poszczególnych
pomocy których wykazał, że poprawa
związanego z pomiarem czasu
czynność w zadaniu,
może poprawić wydajność pracy,
dzielimy na trzy etapy :
Według Taylora
sprawne
zarządzanie wymaga między innymi:
•Etap
przygotowawczy.
rozdziału planowania
od wykonania
•Etap właściwej
obserwacji i i daleko idącego podziału
czasu. przez zarzadzającego,
pracy, kontrolipomiaru
wykonania
wyników.
zróżnicowania•Opracowanie
bodźców finansowych
odpowiednio do
wydajności i pomiarów czasu pracy, funkcjonalnej struktury
organizacyjnej.
Opracował chronometraż
Zastosował taśmę produkcyjną
PREKURSORZY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:



przez wiele lat współpracował z Taylorem
Jednym z największych jego osiągnięć było opracowanie i wdrożenie czasowopremiowego systemu płac, zwanego niekiedy bonusowym systemem Gantta lub
systemem według zadania z premią
system zakładał opracowanie specjalnej karty, na której wyszczególniano
najlepszą metodę wykonania każdego zadania (pracy), szczegółowe narzędzia,
których należy użyć, a ponadto określano czas przeznaczony na każdą z
czynności. Gantt stworzył system, który przewidywał dodatkowe premie dla
pracowników stosujących się do otrzymanych instrukcji, które były niejako
dodatkiem do dniówki.Premia za wykonanie zadania wahała się w systemie
bonusowym od 30 do 50 procent płacy podstawowej (dniówkowej). Badanie
metod i normowanie pracy, obejmowało w systemie Gantta:




rozłożenie czynności na elementy,
oddzielne badania tych elementów,
syntezę, czyli zebranie wyników badań.
Gantt zauważył, że w procesie pracy istotny jest czas bezczynności
poszczególnych maszyn w czasie pracy. Postanowił więc, że znaczna premia
pozwoli na eliminację tego rodzaju nieprawidłowości. Wysoki pułap premii
gwałtownie zmniejszył ilość marnotrawionego czasu. Znaczącym jest
wskazanie, że wprowadzony system pozwolił na:



zwiększenie efektywności,
zmniejszenie przerw i marnotrawienia czasu,
zwiększenie aktywności robotników.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

Henry Laurence GANTT
Cyklografia - technika badania przebiegu
(kolejności przestrzennego rozmieszczenia)
ruchów roboczych.- Robotnikowi
przytwierdzono do kończyn, niewielkie
żarówki połączone ze źródłem prądu
elektrycznego. Podczas pracy w zaciemnionym
pomieszczeniu robotnik był fotografowany. Na
kliszy fotograficznej świecące się żarówki
PREKURSORZY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:
o Sformułowali zasady
ROBOCZYCH:
EKONOMII
RUCHÓW
o Zidentyfikować ruchy i operacje niezbędne oraz
niepotrzebne, które powinny być wyeliminowane
Chronocyklografia
o Ustalić właściwą kolejność
wykonywanych
operacji
- technika
badania
ruchów roboczych i
o Łączyć ruchy w większe
struktury, a dzięki temu skrócić
czasów ich trwania
czas wykonania operacji
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Frank i Lilian GILBRETH’OWIE
o Twórcy
stosowanej
do dziś metodyki badania
wyznaczyły
tor jego ruchów roboczych
przebiegu i czasu trwania ruchów roboczych
o Opracowali klasyfikację 17 mikroruchów (ruchów
elementarnych) – tzw. therblig’ów oraz techniki
obserwacyjne: cyklografię, chronocyklografię.

PREKURSORZY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

Karol ADAMIECKI
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
jego największym sukcesem było opracowanie harmonogramów
 sformułował prawa: harmonii doboru, harmonii działania organów pracy
zbiorowej, optymalnej produkcji, które obok praw podziału pracy i
koncentracji stały się teoretycznymi podstawami nauki organizacji i
kierownictwa.
 pierwszy zastosował metodę chronometrażu
 W wyniku swoich badań stwierdził, że głównym powodem strat czasu w
Harmonogram
to wykres
procesie produkcji
jest brak uzgodnienia poszczególnych operacji, a także
planowanego
przebiegu
sformułował dwa główne zadania organizatorskie:
czynności,
robót, produkcji
 harmonijny
dobórwposzczególnych elementów systemu wytwórczego,
ciągu pewnego
tak abyczasu.
spośród wielu możliwości wybrać elementy dotyczące zasobów
Harmonogram
o najdoskonalszej charakterystyce ekonomicznej z punktu widzenia
celu procesu
produkcyjnego, a więc takich, które pozwalają realizować
Adamieckiego
jest graficzną
metodąprodukcję
analizy i wzorcową;
 sprowadzenie
funkcjonowania systemu wytwórczego do
planowania,
a więc ma coś
zharmonizowania
w czasie działań wszystkich elementów systemu,
wspólnego z graficznym
abyplanowania
wytwarzać
sposobem
i przy jak najmniejszych stratach czasu.
kontroli.

Konsekwencją obserwacji i wniosków były sformułowane prawa:
 prawo podziału pracy i wynikająca z tego prawa reguła specjalizacji;
 prawo koncentracji – istotą jest łączenie wysoce wyspecjalizowanych
komórek w celu wspólnego działania;
 prawo harmonii.

PREKURSORZY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:

Według Forda produkcja masowa jest oparta na daleko
idącym podziale pracy, tzn. każdy jeden robotnik
wykonywał pracę, której już nie dało się bardziej podzielić.
Wzorem może być robotnik przykręcający dane trzy śrubki i
nic więcej. Ponieważ człowiek był sprowadzony do roli
robota, nie wymagano od niego wysokich kwalifikacji.
Swojej pracy pracownik mógł się nauczyć w kilka godzin. W
ten sposób system Forda pozwalał na zatrudnianie
inwalidów wojennych czy też niewidomych.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

Henry Ford
HISTORIA – PRZEGLĄD TECHNIK I ICH
TWÓRCY:
1766
J. Pemonet, A. Smith
Zmienność części
1799
E. Whitney
Projektowanie i standaryzacja
1800
J. Watt, M. Boulton
Teoria ruchu (manipulacji)
1832
C. Babbaga
1871
W. C. Jevons
1900
F. i L. Gilberth
1900
F. W. Taylor
1913
H. Gantt, H. Ford, H. Emerson
1920
K. Adamiecki
1933
E. Mayo
1935
L. H. C. Tippet
Ekonomiczna partia wyrobów
1915
F. W. Harris, T. W. Whithin
Modele planowania i kontroli
zapasów
1925
H. S. Owen
Metody naukowej organizacji
pracy
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Obserwacja i ekonomiczne
oceny specjalizacji pracy
HISTORIA – PRZEGLĄD TECHNIK I ICH
TWÓRCY:
Teoria kolejek
probabilistyczne
Programowanie liniowe
Zastosowanie informatyki
w zarządzaniu produkcją
Logistyka zaopatrzenia globalnego
A. K. Erlang
1928
T. C. Fry
1924
H. F. Dodge
1924
H. C. Roming
1924
W. A. Skewart
1925
R. A. Fisher
1920
L. Kantorovich
1941
W. Leontieff
1947
F. Hitchcock, G. Dantzig
po 1960
po 1980
AT & T, GE, IBM, ICL
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Statystyczne
i
modele decyzyjne
1916
ZAKRES ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ:
organizacja pracy – rozplanowanie
umiejscowienia maszyn w zakładzie, jaki typ
produkcji, jaką odmianę organizacyjną;
 organizacja produkcji;
 sterowanie produkcją;
 zarządzanie przedsiębiorstwem.

Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie
(głównie przemysłowym) zawiera w sobie
elementy takich dziedzin jak:
ZAKRES ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
(PROCESAMI OPERACYJNYMI):
procesy operacyjne (produkcji) obejmują
wytwarzanie dóbr materialnych oraz świadczenie
usług, a także procesy dystrybucji w fazach
zaopatrzenia materiałowo-technicznego,
produkcji, zbytu, hurtu, detalu
 ich celem jest taka struktura orientacji
rynkowej, która doprowadzi do akceptacji wyboru
lub usługi oraz takie połączenie zasobów, które
umożliwi uzyskanie maksymalnego efektu
rynkowego i dochodowego

Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
TYPY PRZEDSIĘBIORSTW:
produkcyjne
Przedsiębiorstwo usługowe
Przedsiębiorstwo handlowe
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Przedsiębiorstwo
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE:

Materiały pomocnicze do zajęć z
Zarządzania produkcją i usługami, kierunek
Logistyka, (wykł. L. Wicki)
w przedsiębiorstwach wytwórczych związki przyjmują
formę ciągłości technologicznej, która musi
uwzględniać rygory, jakie dyktuje cel wytwarzania,
obejmuje przygotowanie warunków wytwórczych
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE:

Materiały pomocnicze do zajęć z
Zarządzania produkcją i usługami, kierunek
Logistyka, (wykł. L. Wicki)
w przedsiębiorstwach usługowych
procesy operacyjne zależą od charakteru
przedsiębiorstwa, a ściślej mówiąc, od
rodzaju świadczonych usług oraz udziału
w tym procesie czynnika materialnego,
charakteru efektu końcowego, znaczenia
specjalnych umiejętności wykonawcy
usług, indywidualnego lub zbiorowego
charakteru pracy i świadczenia danych
usług.
PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWE:

Materiały pomocnicze do zajęć z
Zarządzania produkcją i usługami, kierunek
Logistyka, (wykł. L. Wicki)

w przedsiębiorstwie handlowym operacje układają się w
jeden ciąg technologiczny i dotyczą rozpoznania jakie jest
zapotrzebowanie na rynku na odpowiednie towary i usługi
handlowe, wyboru źródeł zakupu, kompletowania
zapasów, organizowania ekspozycji sprzedażowej oraz
procesów sprzedaży.
przedmiotem działania przedsiębiorstwa handlowego jest
systematyczna wymiana produktów dokonywana przez
wyspecjalizowane w tym zakresie instytucje czyli handel.
NAJWAŻNIEJSZE ZWIĄZKI
RYNKOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA:
Kreatywne zachowanie przedsiębiorstw oraz
poszczególnych pracowników, traktowane jako
czynnik w dążeniu do efektywności.
2.
Morfologiczne (wieloaspektowe) podejście do
zarządzania – oznacza, że efekt operacyjny
ujawniający się w produkcji, handlu, usługach oraz
jego struktura cząstkowa składają się w
ostatecznym rezultacie na końcowy produkt.
3.
Wielotorowość impulsów płynących z rynku, a także
od bezpośrednich wykonawców. Impulsy te docierają
w postaci innowacji, reakcji odbiorców, wyników
analizy działań cząstkowych.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
1.
NAJWAŻNIEJSZE ZWIĄZKI RYNKOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA:
4.
6.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
5.
Spójność nastawienia do pracy operacyjnej
kierownictwa naczelnego, kierowników średniego
szczebla, a także wykonawców. Chodzi tu o
zorientowanie na te same cele.
Kolegialność zarządzania – związki między
właścicielami, menedżerami i wykonawcami. JIT –
Just In time ma zapewnić harmonię decyzyjną
obejmującą procesy, operacje i czynności składające
się na wytworzenie danego dobra.
Chłonność informacyjna przedsiębiorstwa – patrz:
wielotorowość impulsów płynących z rynku
stworzenia systemu odbioru informacji od stałych
partnerów, pośredników, finalnych odbiorców,
kreatorów postępu technicznego jednostek
kredytowych, jednostek konsultingowych.
NAJWAŻNIEJSZE ZWIĄZKI RYNKOWE
PRZEDSIĘBIORSTWA:
7.
9.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
8.
Zdolność do kapitalizacji doświadczenia
kierowniczego przez przedsiębiorstwo, a także
doskonalenie kierownictwa przez ciągłe
podwyższanie kwalifikacji, które zasilają firmę w
nową wiedzę i są podstawą do doskonalenia decyzji
operacyjnych. Ma to służyć podnoszeniu poziomu
zarządzania firmą.
Stałe uwzględnianie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem kryteriów efektywnościowych,
kryteriów oceny planów i związanego z nimi ryzyka.
Akceptowalność reguł logistyki wewnętrznej i
zewnętrznej jako zespołu kryteriów i metod
postępowania według skategoryzowanych formuł
technicznych, ekonomicznych, a w tym kosztownych
i szeroko rozumianych reguł funkcjonalnych
wynikające z ciągłości procesu pracy.
W PRZEDSIĘBIORSTWIE UWZGLĘDNIAMY:

Chłonność informacyjną,

Współpracę w firmie,
Kontrolę
(co jakiś czas , gdyż nie można nikomu wierzyć na
słowo, nawet sobie).

Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

Innowacyjność,
TECHNIKI ORGANIZATORSKIE
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
– są to wycinkowe, szczegółowe metody
organizatorskie, zawierające zalecenia odnoszące
się do części procesów, określają szczegółowo
kroki postępowania przy problemach
cząstkowych
PRZYKŁADY TECHNIK ORGANIZATORSKICH:










Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)

Analiza ABC (metoda porządkowania i grupowania elementów
analizowanych zbiorów ze względu na wybrane kryterium)
Ankieta
Lista pytań kontrolnych
Wykres Ishikawy (pozwala na wyjaśnienie słabej jakości, tzw.
„rybia ość”)
Socjogram (tworzenie grup współpracujących ze sobą)
Analiza morfologiczna (pytania, czy dany produkt nam
odpowiada?)
Burza mózgów oraz jej odmiany: dyskusja 66, technika 635,
technika delficka
Technika oceny punktowej ważonej (to, co jest ważniejsze jest
wyższej wagi)
Profile oceny
Wykresy Gantta (wykresy planu produkcji, stosowane by w terminie
wykonać pracę)
Technika CPM, PERT (służące do planowania i kontroli realizacji
projektów)
BIBLIOGRAFIA:
B. Gliński, „Zarządzanie strategiczne. Geneza,
rozwój, priorytety”, wyd. Key Text, Warszawa
1996.
 H. Steinmann, G. Schreyögg, „Zarządzanie.
Podstawy kierowania przedsiębiorstwem.
Koncepcje, funkcje, przykłady”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
2001.
 R. W. Griffin, „Podstawy zarządzania
organizacjami” , Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004.
 www.wikipedia.pl
 www.google.pl

Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards