161003100559_ziip_2st_egzamin_magisterski

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI
kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, studia II stopnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Materiały stosowane w budowie maszyn – właściwości i zastosowanie.
Techniki wytwarzania – podział, zastosowanie.
Tendencje rozwoju w technologiach kształtujących.
Tendencje rozwoju w technologiach bezubytkowych.
Maszyny technologiczne: podział; obrabiarki sterowane numerycznie (programowanie).
Połączenia części maszyn: klasyfikacja, zastosowanie.
Montaż maszyn i urządzeń: klasyfikacja, mechanizacja i automatyzacja.
Układ tolerancji i pasowań.
Definicja, klasyfikacja i niezawodność systemów.
Konstrukcyjne i technologiczno-organizacyjne przygotowanie produkcji.
Utrzymanie ruchu w procesie produkcyjnym; zasady i metody.
Proces produkcji, proces technologiczny – definicje, struktura, elementy składowe.
Typy i formy organizacji produkcji.
Ekobilansowanie.
Ergonomiczne projektowanie maszyn i urządzeń technicznych oraz bezpieczne warunki pracy
(PN-N-18001).
Podstawowe teorie motywowania.
Teoria gier w podejmowaniu decyzji.
Narzędzia analizy strategicznej.
Procesy oraz instrumentarium zarządzania wiedzą w organizacjach.
Zarządzanie strategiczne oraz operacyjne w przedsiębiorstwie.
Mierniki efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa z pełnym cyklem produkcyjnym.
Wyzwania ekologiczne cywilizacji w kontekście wymagań środowiskowych (ISO 14001).
Klasyfikacja systemów logistyki pod względem faz przepływu materiałów.
Elastyczne systemy wytwarzania (FMS - Flexible manufacturing system) - istota i zakres.
Założenia lean manufacturing.
Metody i narzędzia doskonalenia przepływu produkcji.
Zasady projektowania przestrzennej organizacji systemów produkcyjnych (lay-out).
Systemy informatyczne wspomagające nadzorowanie przepływu produkcji.
Klasy informatycznych systemów zarządzania.
Metodyka wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania.
Definicja projektu, jego charakterystyka oraz narzędzia do zarządzania projektami.
Znaczenie i rodzaje innowacji.
Obszary stosowania symulacji w przedsiębiorstwie oraz taksonomia symulacji.
Prognozowanie w przedsiębiorstwie (definicja, klasyfikacja, etapy procesu prognostycznego,
składowe szeregów czasowych, podstawowe modele prognostyczne).
Zrównoważony rozwój. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
Specjalność Informatyzacja produkcji
1. Modele zapisu obiektów w systemach CAD.
2. Cechy systemów PLM i korzyści wynikające z zastosowania PLM.
3. Cechy systemów PDM i korzyści wynikające z zastosowania PDM.
4. Struktura kosztów w cyklu życia wyrobu.
5. Inżynieria Cyklu Życia (LCE) i metody wspierające LCE.
6. Charakterystyka i zastosowanie Rapid Prototyping, Rapid Tooling i Rapid Manufacturing
w procesie rozwoju i wytwarzania wyrobu.
7. Metody Inżynierii Odwrotnej (Reverse Engineering).
8. Zastosowanie środowiska wirtualnego w projektowaniu, wirtualne prototypowanie.
Specjalność Systemy produkcyjne
1. Budowa i podział narzędzi skrawających.
2. Cel, wymogi i ekonomika stosowania systemów narzędziowych zasady wyboru systemu
narzędziowego.
3. Warunki i kryteria automatyzacji systemu projektowania procesów technologicznych.
4. Struktura i rodzaje komputerowo wspomaganego systemu projektowania procesów
technologicznych.
5. Narzędzia i metody w komputerowo wspomaganym projektowaniu procesów
technologicznych.
6. Specyfika różnych procesów wytwarzania i możliwości ich zastosowań w praktyce
przemysłowej.
7. Wpływ parametrów technologicznych procesów wytwarzania na właściwości
otrzymywanych wyrobów.
8 Charakterystyka technologii Rapid Prototyping, Rapid Tooling i Rapid Manufacturing.
Specjalność Zarządzanie jakością
1. Jakość w cyklu życia wyrobu.
2. Pomiar i ocena jakości procesów, wyrobów, usług.
3. Statystyczne sterowanie procesami – narzędzia SPC (wskaźniki zdolności jakościowej, karty
kontrolne).
4. Analiza systemów pomiarowych MSA.
5. Normalizacja i certyfikacja, ocena zgodności wyrobów, znak CE.
6. Strategie doskonalenia jakości: TQM, Six Sigma.
7. Stosowanie narzędzi jakości w doskonaleniu procesów produkcyjnych.
8. System zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001 – wymagania, dokumenty,
audyty.
Specjalność Logistyka przedsiębiorstwa
1. Logistyka transportu wewnętrznego
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
3. Logistyczny łańcuch dostaw
4. Strategie eksploatacyjne
5. Utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń
6. Metodyka obsługi zamówień
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards