sterowanie produkcją

advertisement
Informatyczne systemy
zarządzania produkcją
i usługami
Autor: Joanna Palewicz
Zarządzanie produkcją i usługami,
SGGW, Logistyka
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Informatyczny system zarządzania
produkcją
Wobec
coraz
większej
złożoności
systemu produkcyjnego wynikającej z chęci
zaspokojenia potrzeb i wymagań klientów,
coraz bardziej rozbudowane są struktury
informacyjne.
Ilość informacji i konieczność
ich
szybkiego
przetworzenia
wymaga
zastosowania komputerowych systemów
wspomagających zarządzanie produkcją
Materiały pomocnicze systemów
do zajęć z Zarządzania produkcją
i
– informatycznych
zarządzania
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Informatyczny system zarządzania
produkcją

wyposażony w technologię komputerową
stanowi połączenie między różnymi
podsystemami, a szczególnie podsystemami
zarządzania (w których podejmowane są
decyzje) i podsystemami działalności
podstawowej (w którym produkowane są
wyroby i usługi).
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Informatyczny system zarządzania
Informatyczne systemy zarządzania
mogą być bardzo rozbudowane –
ostateczna budowa systemu powinna
zależeć od potrzeb konkretnego
systemu produkcyjnego
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Informatyczny system zarządzania
Systemy
Inżynierskie
Systemy
Transakcyjne
Systemy
Informowania
Kierownictwa
CAD
- CAM
- CAP
- ….
-
W zakresie
procesów
produkcji
- W zakresie
kosztów i
finansów
- ..
-
-
Systemy
Wspomagania
Decyzji
Podsystemy zarządzania danymi
- Podsystemy zarządzania modelami
- Podsystemy interfejsu użytkownika
- ….
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Komputerowo zintegrowane
wytwarzanie CIM
(Computer Integration Manufacturing)
Obejmuje zastosowanie komputerów we
wszystkich związanych z produkcją
obszarach przedsiębiorstwa, połączonych
ze sobą za pomocą sieci komputerowej.
W CIM wchodzą:

•
•
systemy „techniczne” (nazywanych
ogólnie CAx),
systemy planowania i sterowania
produkcją.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Komputerowa
integracja
wytwarzania
CIM
Komputerowo
wspomagane
projektowanie
CAD
Komputerowo
wspomagane
sterowanie
jakością
CAQ
Komputerowo
wspomagane
wytwarzanie
CAM
Komputerowo
wspomagane
planowanie
CAP
Planowanie
i
sterowanie
produkcją
PPC
Źródło: E. Pająk, Zarządzanie produkcją .
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
CAD - komputerowo
wspomagane projektowanie
(Computer Aided Design)
podstawowym zadaniem
CDA jest wspomaganie
konstruktora w pracach
koncepcyjnych jak też
wyręczenie go w
pracochłonnych pracach
rutynowych.
CAM – komputerowo
wspomagane
wytwarzanie
(Computer Aided Manufacuring)
podstawowym celem
systemu jest umożliwienie
automatycznego sterowania
pracą urządzeń
technologicznych
sterowanych numerycznie
Ostatnio coraz szerzej integruje się CAD i CAM zwane
systemami CAD/CAM, polega to na bezpośrednim
wykorzystaniu danych z CAD do tworzenia programu na
obrabiarki sterowane numerycznie.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
CAP - komputerowo
wspomagane planowanie
(Computer Aided Planning)
CAQ - komputerowo
wspomagane sterowanie
jakością
(Computer Aided Quality)
podstawowym zadaniem jest
opracowanie procesu
technologicznego obróbki,
montażu i kontroli. W
praktyce opiera się to na
trzech sposobach
projektowania:
- wariantowe,
- generacyjne,
- automatyczne.
program pozwala na
dokładne oceny systemu
jakości, a jej podstawą są
protokoły z pomiarów
zadanych wielkości
wykonywanych w różnych
fazach wytwarzania
produktu.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
PPC – panowanie i sterowanie produkcją; komputerowe
wspomaganie zarządzania produkcją,
(Production Planning and Control)
Systemy te realizują dwa podstawowe zadania:
•
planowanie produkcją – planowanie programu
produkcji, zapotrzebowania materiałowego oraz zasobów
do realizacji zleceń – wynikiem tych planów są
harmonogramy stanowiące podstawę sterowania
produkcją;
•
sterowanie produkcją – uruchamianie zleceń i
czynności związane z kontrolą ich realizacji;
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Wyróżnia się trzy generacje
systemów PPC:

pierwszej
generacji,
zorientowane
są
określone zadania przedsiębiorstwa, np. MRP I

drugiej
generacji,
systemy
strukturalne
zintegrowane, pozwalają na planowanie wszystkich
zasobów produkcyjnych, a także na dokonywanie
optymalizacji procesów (np. MRP II)

na
trzeciej generacji, najbardziej zaawansowane, głównych
ich celem jest zapewnienie krótkiego czasu dostaw,
przestrzegania terminów realizacji zleceń, ale również
analiza kosztów produkcji i wskazywanie działań
zmierzających do ich zmniejszenia (ERP)
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
System planowania potrzeb materiałowych
MRP I
(Material Requirement Planning)
Opracowany w 1957 r. przez American
Production and Inventory Control Society (APICS);
Jest to system informatyczny wspomagający
zarządzanie bazujące na popycie na produkty
generowanym
poprzez
sprzedaż;
służy
do
racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń
zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie,
aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej
chwili i w wymaganej ilości.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Główne cele MRP I:






redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych;
dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów,
dokładne wyznaczenie kosztów produkcji;
lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny,
możliwości wytwórcze);
szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu;
kontrola poszczególnych etapów produkcji.
Możliwość zastosowania tej metody jest szeroka, np. produkcja
małoasortymentowa i wieloasortymentowa, produkcja wyrobów
prostych i złożonych.
Jedynym warunkiem zastosowania systemu MRP I jest
określenie operatywnego planu produkcji, nazywanego głównym
planem produkcji, a będącego w istocie szczegółowym rozkładem
indywidualnego wytwarzania
Materiały pomocniczeproduktów.
do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Struktura systemu MRP I
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
MRP II - Planowanie Zasobów Produkcyjnych
(Manufacturing Resource Planning)

System został opracowany przez APICS w roku
1989. Jest ona naturalną kontynuacją metody MRP I.

Dodano dalsze sprzężenia zwrotne między
wykonywanymi operacjami technologicznymi oraz
uzupełnienie informacjami kosztowymi. Bierze się tu
pod
uwagę
wszystkie
sfery
zarządzania
przedsiębiorstwem związane z przygotowaniem
produkcji, jej planowaniem i kontrolą oraz
sprzedażą i dystrybucją wyprodukowanych dóbr.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Zasada działania MRP II
Źródło: http://www.mrp.malicki.info
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
ERP = MRP III - Planowanie Zasobów Finansowych
Money Resource Planning




jest systemem
obejmującym całość
procesów produkcji i
dystrybucji;
integruje różne
obszary działania
przedsiębiorstwa;
usprawnia przepływ
krytycznych dla jego
funkcjonowania
informacji;
pozwala błyskawicznie
odpowiadać na zmiany
popytu.
Struktura
systemu
ERPprodukcją i
Materiały pomocnicze
do zajęć z Zarządzania
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Obszary działań:
- obsługa klientów - baza
danych o klientach,
przetwarzanie zamówień,
elektroniczny transfer
dokumentów;
- produkcja - obsługa magazynu,
wyznaczanie kosztów produkcji,
zakupy surowców i materiałów,
ustalanie terminarza produkcji,
zarządzanie zmianami
produktów itd.;
- finanse - prowadzenie
księgowości, kontrola przepływu
dokumentów księgowych,
pozwala przygotowywać raporty
finansowe;
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
ERP II

Podstawową cechą odróżniającą
system ERP II od poprzedników jest
możliwość korzystania z nich poprzez
sieć WWW.

Systemy te umożliwiają tworzenie
serwisów internetowych dla klientów
przedsiębiorstwa, kooperantów czy
wreszcie pracowników.
Portale takie umożliwiają bezpośrednią
komunikację użytkowników z systemem
informacyjnym przedsiębiorstwa.
Klienci mogą przeglądać aktualną ofertę
firmy, zamawiać wyroby czy uzyskiwać
na bieżąco informacje o stanie
Materiały
pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
wcześniej złożonych
zamówień.
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
System ERP pozwala na znaczne skrócenie
czasu oczekiwania na gotowy produkt.
Zastosowanie systemu klasy ERP najlepiej
przedstawić na przykładzie integracji łańcucha
wartości.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Tradycyjny łańcuch wartości
Tradycyjnie klient zgłasza chęć zakupienia produktu
kontaktując się z punktem sprzedaży, a informacja o
zamówieniu musi przejść przez wszystkie komórki od
punktu sprzedaży, aż do dostawcy materiałów na zamówiony
produkt. Wszystko to trwa (z powodu konieczności
przesyłania informacji z komórki do komórki tradycyjną np.
"papierkową" metodą), a nie zawsze klient może tak długo
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
czekać.
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Łańcuch przepływu wartości
zintegrowany za pomocą systemu
ERP
Przy zastosowaniu ERP klient składa
zamówienie w bezpośrednio u wykonawcy,
a czas w jakim klient otrzyma zamówiony produkt
zależy już tylko do czasu potrzebnego na jego
wyprodukowanie.
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Bibliografia:
1)
2)
3)
4)
E. Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt,
technologia, organizacja, Warszawa, PWN, 2006.
S. Kasiewicz, Budowanie wartości firmy w
zarządzaniu operacyjnym, Warszawa : Szkoła
Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2005.
I. Durlik, Inżynieria zarządzania : strategia i
projektowanie systemów produkcyjnych Cz.1,
Warszawa : Agencja Wydaw."Placet", 1995.
http://www.mrp.malicki.info/ic.html
Materiały pomocnicze do zajęć z Zarządzania produkcją i
usługami, kierunek Logistyka, (wykł. L. Wicki)
Download