Scenariusz zajęć zintegrowanych z dominującą

advertisement
Scenariusz zajęć zintegrowanych z dominującą aktywnością językową
przeprowadzonych
w
grupie
dzieci
pięcioi
w Przedszkolu nr 13 w Skierniewicach
sześcioletnich
Prowadząca:
mgr Bogusława Mróz- nauczyciel dyplomowany
Temat kompleksowy: „Mali strażnicy przyrody”
Temat dnia: „Chcemy, aby wokół było pięknie.”
Cele ogólne:
uwrażliwianie na problemy środowiska;
uświadomienie współzależności między człowiekiem a środowiskiem naturalnym;
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
kreowanie postaw związanych z poszanowaniem, ochroną i opieką najbliższego środowiska;
zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i koniecznością ich przestrzegania;
- doskonalenie wypowiedzi i mowy potocznej;
-
Cele operacyjne:
dziecko: - uważnie obserwuje ruch powietrza; zna jego cechy /bezbarwne, bezwonne,
bezkształtne; potrafi ukazać jego obecność;
- uważnie i ze zrozumieniem słucha prezentacji wiersza i czytanego opowiadania;
- rozpoznaje i nazywa niektóre wiosenne kwiaty;
- rozumie słowo „ekologia”;
- dokonuje oceny zachowań bohaterów literackich;
- poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe;
- odczytuje globalnie wyrazy i tekst z tablicy;
- dokonuje analizy i syntezy krótkich słów i wyrazów;
- wyodrębnia głoskę w nagłosie;
- wypowiada się na określony temat; udziela odpowiedzi;
- wypowiada się pełnym zdaniem;
- potrafi omówić treść wiersza, opowiadania;
- podejmuje próbę wymyślenia zakończenia opowiadania;
- potrafi ułożyć zdanie z użyciem określonych słów;
- potrafi wyciągnąć wnioski;
- potrafi dopasować fragment ilustracji do całości;
- potrafi dopasować ilustracje do wypowiedzi;
- potrafi zaśpiewać piosenkę w grupie;
- wykonuje pracę plastyczną we współpracy z zespołem;
- rozumie znaczenie przyrody w życiu człowieka;
- rozumie konieczność dbania o czystość powietrza i środowiska;
- czynnie uczestniczy w proponowanych zabawach;
Metody:
* wg M.Kwiatowskiej: - czynna /wypowiedź dziecka, działanie/,
- słowna /opowiadanie, rozmowa/,
- percepcyjna /obserwacja/,
* elem. dramy;
* pedagogika zabawy;
Formy:
- indywidualna, - zespołowa, - grupowa;
Środki dydaktyczne:
- wiersz D. Klimkiewicz „Ekologia”
J. Kasperkowiaka „Mali strażnicy przyrody’,
opowiadanie „Spotkanie z małym czarodziejem”, treśc kodeksu Młodego Miłośnika Przyrody,
papierowe kwiaty: żonkile, chabry, tulipany, ilustracje przedstawiające krajobraz czysty
i krajobraz zdewastowany, obrazki różnych przedmiotów do zabawy fonetycznej, wyrazynazwy przedmiotów na obrazkach, litery wyrazu „WIOSNA”, obrazki do zabawy w układanie
zdań, obrazki przedstawiające różne środki zanieczyszczające powietrze /t.j. pojazdy, dymiące
kominy, i.t.p./ oraz przedmioty służące dz. do zabawy, ilustracje przedstawiające wiosenne
kwiaty: żonkile, bratki, tulipany, tulipany /A-4/, tabliczki z wyrazami: „tak, nie”, nagranie
utworu Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna.”, nagranie piosenki „Ziemia-zielona wyspa” ,
odtwarzacz CD, nożyczki, klej, balon, przezroczysty kubek z wodą, słomka do napoju, bibuła,
kredki, papier kolorowy, gazety, sznurek, klej,
Przebieg zajęć przedpołudniowych:
1.
Zabawa badawcza „Gdzie jest powietrze?” - obserwacja ruchu elementów dekoracyjnych
lub firanki w sali przy otwartym oknie; wypowiedzi dz., jak powietrze dostaje się do sali i jak
wydostaje się z niej?; nawiązanie do doświadczeń dz.: gdzie znajduje się powietrze?, jaki
ma kolor?, jaki ma kształt?, w jaki sposób można je zobaczyć?;
2.
Zabawy ukazujące obecność powietrza: nadmuchanie balonu, dmuchanie przez słomkę
do kubka z wodą, obserwacja poruszających się drzew za oknem, dmuchanie na paski bibuły.
3.
Ćwiczenia poranne wg przewodnika – zestaw XXIX str.127
4.
Prezentacja wiersza „Ekologia” przy użyciu maskotki sowy, jako wprowadzenie
do zajęcia właściwego.
5. Zabawa ruchowa „Kwiatek rośnie-kwiatek więdnie”- dz. z przysiadu podpartego wstają
i wyciągają się w górę, naśladując rozwój rośliny-kwiatu; po krótkiej chwili wracają do pozycji
wyjściowej naśladując jego więdnięcie; zabawę powtarzam 3-4 razy.
6. Zapoznanie z opowiadaniem „Spotkanie z Małym Czarodziejem”/wg przewodnika str.132/ –
w wybranym miejscu - przerwanie czytania i zagajenie, co mogło wydarzyć się dalej?; po kilku
wypowiedziach dz., kontynuacja opowiadania.
7. Rozmowa kierowana - wypowiedzi dz. na temat treści ww. opowiadania i próba oceny
postępowania bohaterów; wskazanie konsekwencji, jakie przyniosło ich zachowanie.
8. Zabawa „Rozwiązujemy zadania Małego Czarodzieja”
ZADANIE 1. „Nazwij swój kwiatek”- dz. nazywają wiosenne kwiaty umieszczone na opaskach;
po założeniu opasek przykucają w rozsypce; zabawa ruchowa przy muzyce Vivaldiego „Cztery
pory roku. Wiosna.” /CD „Odkrywam siebie” cz.3 nr 2/ - tańczą dz.-kwiaty, których nazwę
powie n-lka; zabawę powtarzam kilka razy.
ZADANIE 2. „Rozwiązujemy rebus fonetyczny” – n-l układa w szeregu ilustracje różnych
przedmiotów; dz. nazywają każdy z nich i dokonują analizy nazwy wyodrębniając pierwszą
głoskę; n-l na tablicy wiesza wyrazy-nazwy przedmiotów i wyodrębniona wskazaną przez dz.
literę; z pierwszych liter dz. odczytują rozwiązanie rebusu: „WIOSNA”
ZADANIE 3. „Układamy obrazek z części”- n-lka dzieli dz. na zespoły; z każdym zespołem
nazywa wiosenny kwiat na obrazku i rozcina go na tyle części ile jest dzieci w zespole plus jeden
fragment dla siebie; dz. losują fragmenty obrazka i dopasowują do położonego przez n-lkę
fragmentu tak, aby powstał kwiat w całości.
ZADANIE 4. „Układamy zdania”- n-lka wiesza na tablicy pary obrazków; dz. nazywają
pokazane na nich przedmioty; układają zdanie o każdej parze przedmiotów.
9. Zabawa ruchowo-rytmiczno-oddechowa „Omiń kwiatki” - dz. nazywają kwiaty rozrzucone
na dywanie; w czasie gry na pałeczkach muzycznych dz. poruszają się ostrożnie między nimi
w rytmie granym na tamburynie, aby ich nie podeptać; na przerwę w grze każde dz. podnosi
najbliżej leżący kwiat i naśladuje wąchanie /kilka razy/; dmuchnięciem strąca kwiat na dywan;
zabawę powtarzam 4-5 razy.
10. Prezentacja wiersza „Mali strażnicy przyrody”/ zbiór własny/ - dz. odpowiadają na pytanie
n-lki: „Jak Matka Natura wynagrodzi ludziom życie w zgodzie z przyrodą?”
11. Zapoznanie dz. z zasadami poprawnego zachowania się Młodego Miłośnika Przyrody;
zawieszenie zasad na tablicy
Przebieg zajęc popołudniowych:
12. „Gdzie chciałbyś się znaleźć?” rozmowa na temat ilustracji przedstawiających krajobraz
piękny, zdrowy i krajobraz zniszczony; końcowa wypowiedź dz., w którym środowisku chciałbyś
mieszkać?
13. Praca plastyczno-techniczna „Przyroda wokół nas” – dz. w małych zespołach wykonują
pracę przedstawiającą świat przyrody, jaki chciałyby, aby znajdował się wokół nich;
wykorzystanie kolorowego papieru, kredek świecowych, starych gazet i folderów, bibuły,
sznurka, i.t.p.
14. Zabawa dydaktyczna „Co zanieczyszcza powietrze?”- n-lka pokazuje dz. obrazki, które
przedstawiają różne środki zanieczyszczające powietrze /t.j. pojazdy, dymiące kominy, i.t.p./ oraz
przedmioty służące dz. do zabawy; dz. unoszą tabliczkę z wyrazem „tak”- jeśli „to” ma wpływ
na zanieczyszczenie powietrza; tabliczkę z wyrazem „nie”- jeśli nie wpływa na jego czystość.
15. Nauka piosenki „Ziemia – zielona wyspa” wg przewodnika /str.117, CD „Odkrywam siebie”
cz.2 nr 8/.
16. Przypomnienie zasad Młodego Miłośnika Przyrody – wspólne odczytanie.
17. Podsumowanie dnia.
Co to jest ekologia? D. Klimkiewicz
Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy? – powiedz, sowo!
Sowa chwilkę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach
o wzajemnych powiązaniach
między nimi, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować
– powiedziała mądra sowa …
Mali strażnicy przyrody J. Kasperkowiak
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy.
Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie można przecież bezkarnie śmiecić,
to wiedzą nawet przedszkolne dzieci.
Nie wolno łamać gałęzi drzew,
bo pięknie płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróży,
gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.
Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,
po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
żyje tak krótko, niech wolny lata.
A zimą nakarm głodne ptaki,
sikorki, wróble, wrony, szpaki.
Powieś na drzewie karmnik mały,
będą ci wiosną za to śpiewały.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam, wynagrodzi,
jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.
Dzieci uczą się rapując fragmentu wiersza:
Dziś ekologia modne słowo,
przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej strażnikami się ogłaszamy,
od dziś przyrodzie my pomagamy
Kto kocha przyrodę, ten przestrzega następujących reguł.
10 zasad poprawnego zachowania się Młodego Miłośnika Przyrody
1. Opiekuj się przyrodą dookoła Ciebie, dbaj o jej niezakłócone trwanie.
2. Zawsze pamiętaj, że przyroda żyje i czuje, bądź ostrożny, odpowiedzialny i uważny w kontakcie z przyrodą. Zanim coś zrobisz, pomyśl o
skutkach swojego działania.
3. Bądź przygotowany na spotkanie z przyrodą - szukaj informacji, czytaj, słuchaj. Im więcej wiesz, tym będziesz lepszym opiekunem
przyrody.
4. Szanuj zwierzęta: nie zakłócaj im spokoju, nie krzycz, nie hałasuj, nie płosz ich, nie niszcz ich domów: nor, gniazd, dziupli.
5. Nie dotykaj dziko żyjących zwierząt, nie łap ich, nie przenoś z miejsca gdzie żyją, nie rób im krzywdy.
6. Dbaj o drzewa, inne rośliny i grzyby: nie łam, nie zrywaj bez potrzeby, nie depcz, nie rozkopuj ściółki.
7. Dbaj o czystość otoczenia: nigdy, przenigdy nie wyrzucaj żadnych śmieci do lasu ani do wody, zbieraj śmieci po innych.
8. Przestrzegaj wskazówek i zaleceń na danym terenie, poinformuj dorosłych lub służbę leśną lub straż miejską, gdy zauważysz, że dzieje
się coś niedobrego.
9. Nie rozpalaj ognia w miejscach do tego nieprzystosowanych, nie zostawiaj śladów swojej obecności w lesie, na łące, w parku, na plaży.
10. Alarmuj natychmiast, gdy zauważysz pożar w lesie.
Download