edukacja przyrodnicza i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w wieku

advertisement
EDUKACJA PRZYRODNICZA
I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU
DZIECKA
W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Katarzyna Kołakowska
Izabela Łyjak
Człowiek coraz bardziej odgradza się od swego naturalnego
środowiska, co przyczynia się do narastającego stępienia potrzebnej
mu wrażliwości ekologicznej, zmniejszenia poczucia odpowiedzialności
za skutki wykorzystywania środków technicznych, sprzyja rozwojowi
niszczycielskich technologii,
umacnianiu instrumentalnego stosunku do przyrody”
„
CZŁOWIEK
Społeczeństwo
PRZYRODA
do – okolny
świat życia
całość tego, co otacza człowieka, w czym człowiek tkwi,
co na niego oddziaływuje i na co on sam działa
Celem wychowania przedszkolnego
„jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju
dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach
ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym”
Procesy poznawcze u dzieci dotyczą
sfer rzeczywistości
odnoszącej się
do świata życia społecznego
oraz do przyrody
Realizacja zadań wynikających z ogólnego celu związana jest
z podejmowaniem działań w ramach obszaru edukacji ekologicznej,
który w swym zakresie obejmuje następujące cele:
• budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
• rozwijanie zdolności poznawczych,
• poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez
obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
• wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
• wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
• właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
• dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
• wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
• kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy
potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
• kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
• dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych
Działania wychowawczo-dydaktyczne, opierające się na kontaktach dziecka z przyrodą, skupiają się
przede wszystkim na:
• zapoznawaniu z wyglądem, sposobem życia roślin i zwierząt z najbliższego środowiska
w różnych porach roku,
• kształtowaniu umiejętności obserwowania rzeczywistości przyrodniczej i społecznej,
• kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna w obiektach i zjawiskach przyrodniczych
(tęcza, rosa, szadź, śpiew ptaków, zachód słońca, płatki śniegu pod mikroskopem, pąki kwiatów itp.),
• uwrażliwianiu na zło wyrządzane w przyrodzie, w tym również człowiekowi,
• kształtowaniu umiejętności współbrzmienia z przyrodą,
• rozumieniu współzależności zachodzących w przyrodzie
CEL
REALIZACJA CELU
CZYNNIK ODDZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO
Poprzez treści z zakresu edukacji przyrodniczej wzbudza się
zainteresowanie dzieci otaczającym światem, ukazując
jednocześnie miejsce człowieka w przyrodzie. Bezpośrednie
obcowanie z naturą stanowi niewyczerpalne źródło wrażeń,
przeżyć i aktywnego działania. Budzenie zaciekawienia
otaczającym światem jest pierwszym krokiem do budowania
więzi emocjonalnej z przyrodą, do wyrabiania właściwego
stosunku do otaczającej przyrody. Przybliżanie prawidłowych
zachowań pozwala na kształtowanie postawy szacunku dla
środowiska, ułatwia zrozumienie zjawisk i praw rządzących
przyrodą.
Dekalog Świętego Franciszka z Asyżu
• Bądź człowiekiem pośród stworzenia, bratem między braćmi.
• Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
• Tobie została powierzona Ziemia jak ogród: rządź nią z mądrością.
• Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia
nie została ich zupełnie pozbawiona.
• Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
• Tobie jest powierzona misja odkrycia misterium posiłku: aby życie
napełniało się życiem.
• Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia.
• Pamiętaj że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi
w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego .
• Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie
zostało przerwane.
• Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.
W przyrodzie i poprzez przyrodę człowiek poznaje świat wartości, bez których jego
rozwój byłby niepełny. Właściwa troska o środowisko wskazuje równocześnie na
rozwój życia duchowego:
„Kto z szacunkiem odnosi się do przyrody, umie obronić się przed pokusą pychy
i wynoszenia się nad innych, nie traci przy tym właściwej sobie samodzielności
i oryginalności. Myśli we wspólnocie z innymi. Podejmuje działania indywidualne,
lecz w poczuciu odpowiedzialności za drugich”.
Poprzez edukację przyrodniczą,
biorąc pod uwagę relację
dziecko – przyroda
dokonuje się harmonijny
i wszechstronny rozwój człowieka.
Zamierzeniem edukacji ekologicznej jest ukształtowanie
u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego,
szacunku dla różnych form życia, właściwych postaw wobec przyrody
i jej ochrony.
Postawa nie jest jednak wrodzoną właściwością. Kształtuje się
przez długotrwały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym pod wpływem
czynników związanych z aktywnością własną a także pod wpływem
osób i instytucji, z którymi jednostka ma do czynienia w trakcie
swego rozwoju.
Proces kształtowania się postaw wymaga od samego początku stymulacji
i pomocy poprzez umiejętne zbliżenie jednostki do przyrody.
Pierwszymi osobami wprowadzającymi dziecko w tajemniczy świat przyrody,
jej praw i piękna są rodzice i rodzina. To oni pierwsi budzą szacunek i miłość
do różnych form życia, kształtują postawy wobec przyrody, pomagają dziecku
jej doświadczać.
Edukację przyrodniczą należy rozpoczynać w przedszkolu. Świadome
i planowane zbliżenie do przyrody umożliwia duża otwartość dziecka w wieku
przedszkolnym, wrażliwość na otoczenie - zwłaszcza przyrodnicze, gotowość
do jego poznawania, wchodzenia z nim w bezpośredni, polisensoryczny
kontakt, do działania i przeżywania.
W przedszkolu dzieci poznają przyrodę w sposób:
• pośredni – za pomocą ilustracji, literatury
dziecięcej, filmów, modeli przyrodniczych
• bezpośredni – poprzez spacery, wycieczki,
prace hodowlane w kąciku przyrody,
zabawy w ogrodzie przedszkolnym
Dzięki hodowli roślin i zwierząt dzieci poznają budowę i funkcje
życiowe organizmów, uczą się wielu umiejętności praktycznych
oraz mają możliwość kształtowania takich cech charakteru jak:
odpowiedzialność, cierpliwość, dokładność, sumienność.
Powodzenie w prowadzeniu hodowli daje poczucie sukcesu,
sprawstwa, zadowolenia, budzi wiarę we własne siły.
Zapoznawanie dzieci w wieku przedszkolnym
z otoczeniem społecznym i przyrodniczym
powinno opierać się na bezpośrednich
doświadczeniach
i przeżyciach
w powiązaniu
z działaniem.
Tak prowadzona edukacja przyrodnicza zaspokaja:
potrzeby emocjonalne i estetyczne
(nawiązywanie kontaktów z przyrodą
i wytworami stworzonymi
przez człowieka)
potrzeby poznawcze dzieci
(poznawanie przyrody, kultury,
przejawów życia społecznego)
potrzeby ludyczne i hedonistyczne
(podejmowanie wszelkich form zabawy).
potrzeby więzi społecznych
(nawiązywanie interakcji werbalnych
i niewerbalnych z rówieśnikami
i osobami dorosłymi),
potrzeby twórcze (rozwijanie
twórczości plastycznej, muzycznej,
językowej, ruchowej itp.)
Regeneruje również siły psychiczne i fizyczne dzieci,
jest doskonałą formą odskoczni od stresogennego środowiska,
pozwala na wyzbycie się negatywnych emocji
oraz odpoczynek – zarówno czynny jak i bierny.
Przykazania ekologiczne
Jam jest Pan Bóg twój, który stworzył niebo i Ziemię.
Weź pod uwagę, że w tym stworzeniu jesteś moim partnerem.
Obchodź się więc troskliwie z powietrzem, wodą, Ziemią i zwierzętami, tak jakby byli to twoi bracia
i siostry.
Weź pod uwagę, że dając ci życie, dałem ci także odpowiedzialność, wolność i ograniczone rezerwy
surowców Ziemi.
Nie okradaj przyszłości.
Szanuj dzieci, dając im możliwość długiego życia.
Rozbudzaj w swoich dzieciach miłość do natury.
Rozważ, że ludzkość może wprawdzie używać technologii, lecz raz zniszczonego życia nie może
tworzyć na nowo.
Zatroszcz się o to, aby w twojej wsi, mieście, kraju tworzyły się grupy, które będą się z zaangażowaniem
starały o to, aby zapobiec grożącym katastrofom.
Odsuń się od wszelkich broni, które powodują niedające się naprawić zniszczenia w podstawowych
uwarunkowaniach życia.
Ćwicz samodyscyplinę, także przy podejmowaniu małych decyzji w swoim życiu.
Znajdź w swoim cotygodniowym wypoczynku czas (w sobotę czy niedzielę), aby żyć ze światem,
a nie tylko go używać.
Pomyśl o tym: nie posiadasz Ziemi – jesteś jej stróżem.
Już na etapie wychowania przedszkolnego dzieci powinny wiedzieć,
że przyrodę należy chronić wszędzie –
nie tylko w rezerwatach przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych,
ale również:
• na miedzach, w rowach, na ścierniskach, gdzie przez wypalanie suchych traw ogień
zabija trzmiele i pszczoły, biedronki, mrówki oraz inne organizmy,
• na nasypach kolejowych, gdzie znajduje schronienie wiele drobnych zwierząt, które
można zniszczyć związkami chemicznymi wyciekającymi z nieszczelnych cystern,
• na łąkach i polach, gdzie często zwalcza się chwasty przy użyciu herbicydów,
• na drogach i ścieżkach, gdzie można przejechać pojazdem jeża, żabę czy zaskrońca
Znaczenie edukacji przyrodniczej ma ogromny wpływ
na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym.
W efekcie działań związanych z edukacją przyrodniczą
dokonuje się rozwój człowieka w kontekście korzyści
dla przyszłości związanej
ze środowiskiem przyrodniczym.
Człowieka żyjącego w poczuciu poszanowania wszelkiego życia, odkrywającego
piękno tkwiące w każdym stworzeniu, również w sobie samym;
człowieka żyjącego w poczuciu odpowiedzialności, która powinna obejmować nas
samych, osoby najbliższe, innych ludzi, zwierzęta, rośliny, środowisko;
człowieka skłonnego do współodczuwania, który umie postawić się w roli rośliny,
zwierzęcia, czy też innego człowieka.
Właściwie prowadzona działalność wychowawczodydaktyczna wyróżni dziecko, które w dorosłym życiu
nigdy nie będzie pragnęło zawładnąć przyrodą
ani jej sobie podporządkować,
lecz zechce żyć z nią w zgodzie, harmonii i przyjaźni,
w poczuciu odpowiedzialności za jej los.
Literatura:
T. Parczewska, Edukacja ekologiczna
w przedszkolu, Lublin 2009, WUMC-S
M. Sawicki, Edukacja środowiskowa, Warszawa
1997, WNSemper
Dziękujemy za uwagę:
Katarzyna Kołakowska
Izabela Łyjak
Download