pojęcie zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka

advertisement
POJĘCIE ZABAWY I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU DZIECKA –
WALORY TERAPEUTYCZNE
Zabawa jest charakterystyczną dominującą formą aktywności dziecka
zarówno zdrowego i rozwijającego się prawidłowo, jak i dziecka
niepełnosprawnego fizycznie lub upośledzonego umysłowo. Ponieważ zabawa
jest zgodna z psychofizyczną strukturą dziecka w wieku przedszkolnym, toteż
owa aktywność ma istotny wpływ na rozwój psychomotoryczny, percepcyjny,
intelektualny oraz estetyczny kilkulatka, a nadto daje mu możliwość
samodzielnego podejmowania i rozwiązywania różnorodnych zadań.
Zabawa po pierwsze zwiększa orientację w świecie oraz ćwiczy
umiejętności, sprzyja rozwojowi myślenia, wiedzy, spostrzegania, oraz
poszczególnych czynności czynnościowych. Po drugie uczy kierowania,
planowania, rozwija zdolności organizacyjne, wzbogaca osobowość dziecka. Po
trzecie rozwija sferę emocjonalną życia, pogłębiając ją. Po czwarte stanowi
jeden z najlepszych środków psychoterapeutycznych i często bywa stosowana
jako metoda oddziaływania na dzieci z różnymi trudnościami i zaburzeniami
rozwoju.
Zabawa ma duże znaczenie dla rozwoju psychicznego i uspołecznienia dzieci.
W jej toku kształtują się uczucia społeczne, dzieci przyswajają sobie normy,
których następnie przestrzegają.
Przyjmując za punkt wyjścia definicję podaną przez J. Huizingę można
wyłonić pięć cech odróżniających zabawę od innych form aktywności człowieka.
1/ zabawa jest działaniem swobodnym, podjętym dobrowolnie, z własnej woli
nie pod przymusem, czy na skutek zewnętrznych poleceń;
2/ zabawa jest działaniem bezinteresownym, dokonywana jest dla zadowolenia,
jakie mieści się w samym jej dokonaniu;
3/ zabawa odbywa się w określonym – często fikcyjnym miejscu i czasie,
cechuje ją odrębność i jednocześnie ograniczoność przestrzenno –czasowa;
4/ w zabawie występuje element napięcia, oznacza to pojawienie się u
bawiącego silnych emocji, dużego zaangażowania w to co się dzieje,
osobistego stosunku do wykonywanych czynności;
5/ zabawa jest ujęta w normy, rządzą nią pewne reguły, tworzy ona pewien
porządek. Zabawa jest działaniem wykonywanym dla własnej przyjemności, a
opartym na udziale wyobraźni, tworzącej nową rzeczywistość.
Motywem zabawy nie jest osiąganie ważnych lub użytecznych rezultatów, ani
nawet samo działanie, ale przeżycie pewnych ważnych dla dziecka stron
rzeczywistości, których inaczej nie jest ono w stanie przeżyć.
Dobra zabawa jest dziecku potrzebna jak jedzenie, ubranie, sen. Sprawia
dziecku radość, a jednocześnie uczy i rozwija.
Podstawowym jej warunkiem są: odpowiednie miejsce, czas i dobrze dobrane
zabawki, dobrane do wieku, możliwości i zainteresowań dziecka, ładne,
kolorowe, cieszące wzrok, wzmagające pomysłowość i twórczy wysiłek
dziecka, a oprócz tego naturalne zainteresowanie i zaangażowanie.
RODZAJE ZABAW:
Zabawa samotna, w której dziecko bawi się oddzielnymi zabawkami
samo, nawet w obecności innych dzieci. Rozmawia z nimi, lecz nie nawiązuje
kontaktu w odniesieniu do czynności zabawowych.
Zabawa równoległa, kiedy dzieci bawią się obok siebie, a nie ze sobą.
Posługują się niekiedy tymi samymi zabawkami, brak jednak między nimi
współdziałania.
Zabawa wspólna, podczas której dzieci bawią się razem , wymieniają
zabawki, pożyczają je sobie, dzielą się uwagami. Nie ma jednak działania. Nie
występuje podział ról. Każde dziecko bawi się według własnych zainteresowań i
chęci.
Zabawa zespołowa, w której czynności i role są podzielone, dziecko bawi
się w grupie zorganizowanej do wspólnej zabawy. Jedno lub więcej dzieci
kierując, pobudza aktywność całej grupy.
Zainteresowanie zabawami wspólnymi i zespołowymi wzrasta z wiekiem
dzieci i zależy od warunków, w jakich one się wychowują.
Zabawy w „rolę” rozwijają zdolności naśladowania, pomysłowość
wyobraźnię, umiejętność kojarzenia wiadomości i faktów, logicznego
rozumowania, przerzucania się myślą od przeszłości i przyszłości do
teraźniejszości i przyszłości, stanowią wdzięczne pole do własnych twórczych
pomysłów dziecka. W zabawach tych dziecko wciela się w różne postacie: jest
mamą, tatą, lekarzem, policjantem, żołn9ierzem, kierowcą, a nawet psiakiem lub
zajączkiem. Przybrane role odtwarza wiernie, lecz również wzbogaca i
rozbudowuje według własnych pomysłów.
Zabawy o zabarwieniu dydaktycznym mają na celu naukę. Niezbędne są
dla rozwoju umysłowego, kształcą umiejętności spostrzegania, zapamiętywania,
wyciągania wniosków, zapoznają z pewnymi pojęciami, np. wielkością, liczbą
itp.
TERAPEUTYCZNA FUNKCJA ZABAWY
Pojęcie terapii jest wieloznaczne. Określamy tak sposób pracy z dziećmi
mający na celu rozładowanie wewnętrznych konfliktów, frustracji i napięć o
charakterze emocjonalnym. Spostrzegając zachowania dziecka , zewnętrznie
obserwowalne, próbujemy poznać przyczyny tego zachowania i to zarówno
świadomego, jak i nieświadomego. Dopiero poznanie rzeczywistych przyczyn
zachowań czy trudności dziecka pozwala nam na określoną działalność
terapeutyczną.
Tak więc rozumienie dziecka, jego zachowań, pozwala na dobór
określonej strategii pracy terapeutycznej. We współczesnej pedagogice
przedszkolnej postrzegamy dziecko uczestniczące w procesie edukacyjnym,
jako swoisty układ dynamiczny, poznawczy i transgresyjny. W warunkach
„układu dynamicznego” rozwijającego się dziecka – zewnętrzne zachowania się,
czasami agresja, są rezultatem wewnętrznych konfliktów i napięć
emocjonalnych. W przypadku „układu poznawczego’ – źródłem zachowań
zewnętrznych dziecka są dopływające do niego informacje , ale tylko te, które
mają dlań znaczenie, powodują jego aktywność. W przypadku zaś „układu
transgresyjnego” – uznajemy, że atrybutem rozwijającego się dziecka jest akt
twórczy i jego aktualizacja należy do podstawowych powinności edukacyjnych
nauczyciela.
Terapia jest więc swoistym sposobem leczenia czy eliminacji napięć i
zaburzeń o charakterze emocjonalnym. We współczesnej pedagogice
przedszkolnej uznaje się, że podstawowym źródłem napięć czy zaburzeń
emocjonalnych wymagających działalności terapeutycznej są określone
rozbieżności. Pojęcie rozbieżności jest tutaj pojęciem kluczowym.
Każde dziecko rozpoczynające aktywność zabawową w przedszkolu ma,
najczęściej intuicyjnie odczuwane, oczekiwanie pod adresem przedszkola,
nauczycieli , rówieśników. Jeżeli te oczekiwania nie są urzeczywistniane,
wówczas manifestują się na zewnątrz w postaci określonych zachowań. Są to
najczęściej zachowania agresywne, bierność, apatia, upór itp. Wizerunek
dynamiczny rozwijającego się dziecka zakłada konieczność poznawania
ewentualnych rozbieżności między oczekiwaniami dziecka a rzeczywistością
przedszkolną.
Wizerunek poznawczy rozwijającego się dziecka zakłada, że atrybutem
aktywności dzieci uczestniczących w zabawie jest ciekawość poznawcza świata.
Powinnością więc edukacyjną nauczyciela jest nie tylko zaspakajanie tej
ciekawości, ale nade wszystko jej rozwijanie. Ewentualna rozbieżność między
potrzebami poznawczymi dziecka a możliwościami ich urzeczywistnienia
powoduje określone zaburzenia emocjonalne typu; bierność, znudzenie itp.
Działalność terapeutyczna sprowadza się w tym przypadku do czynności
poznawania potrzeb i zainteresowań poznawczych dzieci, przy wykorzystaniu
rozmowy indywidualnej i metod pośrednich, a przede wszystkim rysunku czy
ekspresji motorycznej.
Wizerunek transgresyjny zakłada spostrzeganie każdego dziecka jako
„układu twórczego”. Oznacza to, także w ocenie nauczycieli, że każdy rezultat
aktywności dziecka w sensie intencjonalnym jest dla niego nowy. Wszystkie
obiekty wytwarzane przez dziecko odzwierciedlają cechy jego osobowości. Tak
więc działanie dziecka w świecie obiektów przez nie wytworzonych, noszących
znamię jego osobowości, to istnienie w świecie prawdziwie ludzkim i
aktualizacja tego wizerunku w procesie edukacyjnym ma także walory
terapeutyczne.
Rozwijające się dziecko postrzega świat. Wszystko, co dziecko spostrzega
[obiekty, sytuacje, zachowania ludzi, międzyludzkie interakcje werbalne itp.]
jest dla niego źródłem informacji o świecie. Swoje przeżycia i doznania w
kontakcie ze światem zewnętrznym dziecko wyraża w różny sposób. Potrzeba
wyrażania swoich doznań jest immanentną właściwością rozwijającego się
dziecka. Sposób wyrażania tych doświadczeń jest zróżnicowany; werbalny i
pozawerbalny, zabawowy, plastyczny, a także w interakcjach społecznych z
nauczycielem i rówieśnikami. Brak możliwości pełnego wyrażania swoich
doświadczeń prowadzi do zaburzeń o charakterze emocjonalnym. Zaburzenia te
wymagają terapii. Działalność terapeutyczna ma tutaj charakter swoisty.
Sprowadza się właściwie do czynności tworzenia dzieciom warunków, w
których mogłyby wyrażać swoje doświadczenia poznawcze i społeczne w
sposób nieskrępowany i odpowiadających ich uzdolnieniom i potrzebom.
W zabawie dziecko wyraża siebie i rozładowuje napięcia emocjonalne.
Stąd zabawa, szczególnie spontaniczna, ma walory terapeutyczne. Prowadzi ona
do względnej równowagi w zachowaniach dziecka ze światem zewnętrznym i
tym samym powoduje zaspokajanie potrzeb i oczekiwań dzieci. Stąd też zabawa
jest jedną z podstawowych technik czy strategii pracy terapeutycznej z
dzieckiem przedszkolnym.
Ważnym elementem pracy terapeutycznej w przedszkolu jest także
rozmowa indywidualna z dzieckiem. Nauczyciel spostrzegając bierność, apatię
czy wewnętrzne zamknięcie się dziecka, próbuje w warunkach wzajemnego
zaufania poznać przyczyny takiego a nie innego zachowania się dziecka. To zaś
z kolei pozwoli nauczycielowi na zorganizowanie zabawy, w której dziecko
odczułoby wspólną radość tworzenia czegoś nowego i tym samym
zapomniałoby o chwilowych upokorzeniach czy nie spełnionych oczekiwaniach.
Ważnym sposobem pracy terapeutycznej jest organizowanie zabawy czy
inscenizacji na podstawie tekstu literackiego. Słuchając tekstu literackiego,
odczytanego w sposób wyrazisty, dziecko przenosi się w inny świat, inne
sytuacje i zapomina o chwilowych niepowodzeniach, braku spełnienia własnych
oczekiwań, zatem udział w zbiorowym kontakcie z tekstem literackim ma także
walory terapeutyczne. Walory te będą zwiększały się wówczas, gdy dzieci
podejmą wspólną próbę zorganizowania sytuacji, która była przez autora
odzwierciedlona w danym tekście. Tworzenie inscenizacji prowadzi do
zadowolenia dzieci ze wspólnego organizowania własnej aktywności
zabawowej.
Można zapewne wyróżnić wiele sposobów organizacji aktywności dzieci
w przedszkolu, które mają także charakter pracy terapeutycznej. W tym
znaczeniu aktywność plastyczna dziecka, motoryczno-artystyczna, odgrywa
dużą rolę w tworzeniu dobrego samopoczucia dziecka w grupie rówieśniczej.
Pierwszym językiem dziecka jest język sztuki. Dziecko spostrzega świat,
spostrzega różne sytuacje, niejednokrotnie odbiegające od jego oczekiwań, i
naturalną potrzebą jest chęć ich wyrażenia. Czyni to przede wszystkim w
zabawie, ale także w wielu przypadkach w twórczości plastycznej. Tak więc
interpretacja rysunków dziecka jest źródłem poznawania jego wewnętrznego
stanu emocjonalnego, a także jest sposobem „wyrzucenia z siebie” tego, co
powoduje napięcie emocjonalne i tym samym prowadzi do wewnętrznej
równowagi.
Tadeusz Tomaszewski w książce pt. Ślady i wzorce sformułował wiele
poglądów i ocen dotyczących psychologii współczesnej, umożliwiających
postawienie podstawowego obecnie dylematu pedagogicznego: pedagogika
oparta na śladach czy pedagogika oparta na oczekiwaniach. Pedagogika oparta
na śladach, najczęściej typu pamięciowego, eksponuje percepcyjno-odtwórczy
charakter aktywności dziecka, a także tzw. realizacyjną funkcję programu
[przerabianie kolejnych haseł programowych] , eksponuje także zasady i metody
nauczania czy organizowania aktywności dzieci, sprawdzanie osiągnięć dziecka
itp. Pedagogika oparta na oczekiwaniach zakłada, że powinnością edukacyjną
nauczyciela jest stymulowanie, wspieranie, inicjowanie rozwoju potrzeb i
oczekiwań dziecięcych związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności
oraz próbą urzeczywistniania tych oczekiwań w aktywności zabawowej dzieci.
Pedagogika ta zakłada także tzw. percepcyjno-innowacyjny charakter
aktywności dzieci oraz interpretacyjną funkcję programu [nauczyciel ma
interpretować, wykorzystywać program w interesie rozwijającego się dziecka].
Propaguje nie metody czy zasady nauczania, ale metody wspierania aktywności
edukacyjnej dziecka, wreszcie zastępuje dość często sformalizowane metody
kontroli i oceny osiągnięć dziecka czynnością wartościowania jego wysiłku
edukacyjnego.
Pedagogika przedszkolna powinna być oparta na pedagogice oczekiwań
dziecięcych. Brak zaspokojenia oczekiwań dziecięcych czy też rozbieżność
między aspiracjami a rzeczywistością powodują określone zachowania obronnebierność, apatię, upór, agresję dzieci itp. Te zachowania spostrzegane przez
nauczycieli w procesie edukacyjnym interpretujemy jako reakcję na brak
zaspokojenia przez przedszkole potrzeb i oczekiwań dzieci. W związku z tym do
podstawowych elementów procesu terapeutycznego należą: obserwacja
aktywności werbalnej dzieci, a przede wszystkim niewerbalnej, interpretacja
spontanicznych wytworów własnej aktywności dzieci, w tym aktywności
zabawowej, rozmowa indywidualna z dzieckiem w warunkach wzajemnego
zaufania, na temat jego problemów i oczekiwań. Wszystko to razem stanowi
podstawę do
zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego,
eliminującego stany lękowe, zagrożenia czy nieświadomie przejmowane
zachowania obronne.
Wszystkie współczesne koncepcje edukacyjne eksponują w swoich
podstawowych założeniach działalność twórczą dzieci jako warunek ich
własnego rozwoju. Koncepcje te uznają także, że tworzenie w grupie
przedszkolnej odpowiedniego klimatu społecznego umożliwia twórczość, co jest
zarazem działalnością terapeutyczną. To jest zadanie podstawowe. Na przykład:
w systemie waldorfowskim zastosowano swoistą technikę terapeutyczną godną,
moim zdaniem popularyzacji w polskich przedszkolach. Dzieci przychodzą do
przedszkola na godzinę 8.00. Nauczycielka zaprasza je do sali, stojąc w
drzwiach wita się z każdym dzieckiem przez podanie ręki. Gest ten oprócz
zwyczaju, uważany jest za pierwszą formę kontaktu z dzieckiem. Zawiera
informację dla dziecka : Jestem Ci życzliwa. Nauczyciel zaś wyczuwa, jaki jest
nastrój i samopoczucie dziecka. Następnie dzieci siadają w kręgu i rozmawiają
między sobą. Po chwili rozpoczynają się tzw. śpiewanki inscenizowane –
nauczycielka śpiewa, gra oraz próbuje inscenizować treść piosenek. Wszystko to
razem ma służyć tzw. wewnętrznemu wyciszeniu się dzieci, prowadzi w
konsekwencji do podniesienia się poziomu zaufania między dziećmi i
nauczycielem oraz w obrębie grupy rówieśniczej. Zaufanie rodzi otwarcie, co z
kolei eliminuje wewnętrzne konflikty, napięcia emocjonalne, a zatem jest
rezultatem swoiście rozumianej działalności terapeutycznej.
Działalność terapeutyczna w przedstawionym rozumieniu jest nie tylko
ważnym elementem współczesnej pedagogiki przedszkolnej, ale nade wszystko
powinna być moim zdaniem, treścią praktycznej działalności nauczycieli. Nasze
zachowania werbalne, a przede wszystkim niewerbalne – gesty, mimika, sposób
poruszania się, formy kontaktu z dzieckiem, zewnętrzna powierzchowność itp. –
mają istotne walory terapeutyczne. Mogą rodzić napięcie, a więc wzmagać
stopień zaburzenia emocjonalnego, mogą też rodzić zaufanie i otwarcie dzieci, a
zatem mogą pełnić istotne funkcje terapeutyczne.
Na koniec jeszcze jedna refleksja – praca pedagogiczna jest pracą z innym
człowiekiem, dzieckiem. Stąd ogromne znaczenie terapeutyczne ma –
najogólniej rzecz biorąc – osobowość nauczyciela.
W konkluzji – problem działalności terapeutycznej jest niezwykle
złożonym zagadnieniem, a doprawdy tak mało poznanym. W kształceniu
nauczycieli istotny jest nie tylko wyuczony repertuar technik edukacyjnych, ale
nade wszystko szeroko rozumiane doświadczenie społeczne w kontaktach z
innymi ludźmi. To będzie miało istotny wpływ na poziom rozwoju
wewnętrznych przeżyć i doznań, jednym słowem bogactwa wewnętrznego, a to
z kolei może mieć wpływ na stopniowy rozwój terapeutycznej osobowości
nauczyciela, organizującego dzieciom aktywność zabawową.
Opracowała: mgr Hanna Pospiech
BIBLIOGRAFIA
1/ Getka B., Rola zabawy w Życiu dziecka, [w] Wychowanie w Przedszkolu,
nr 3, 1994.
2/ Jacgerman H., Dobra zabawa to najważniejsze, [w] Wychowanie w
Przedszkolu nr4, 1983.
3. Okoń W., Zabawa, a rzeczywistość, Warszawa 1987.
Szuman S., Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka, Wrocław
1995.
4/ Więckowski R., Terapeutyczna funkcja zabawy, [w] Wychowanie w
Przedszkolu nr 8, 1996.
Download