ppt - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

advertisement
Gimnazjum
im. Jana Pawła II
w Choceniu
Klasa Terapeutyczna
W
roku
szkolnym
2015/2016
oferujemy
absolwentom szkół podstawowych kontynuację
nauki w gimnazjum w klasie terapeutycznej dla
uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się takimi jak:


dysleksja,

dysgrafia,
dysortografia
Dysleksja,
dysgrafia,
dysortografia
–
to
specyficzne
trudności w uczeniu się, które występują u dzieci
o prawidłowym rozwoju umysłowym,
nierzadko wręcz
bardzo zdolnych.
Na
opanowanie
pewnych
umiejętności
dyslektycy
potrzebują więcej czasu i szczególnego wsparcia ze strony
rodzica i nauczyciela. Naprzeciw ich potrzebom wychodzą
klasy terapeutyczne, które wyrównują szanse uczniów
w zdobywaniu wiedzy i umożliwiają aktywny rozwój
wszystkich sfer osobowości
Profil klasy:
wsparcie uczniów wykazujących jednorodne trudności
edukacyjne,
procesu
wymagających
nauczania
edukacyjnych
i
do
ich
możliwości
dostosowania
organizacji
specyficznych
potrzeb
psychofizycznych
długotrwałej pomocy specjalistycznej.
Klasy terapeutycznej nie organizuje się
w szkołach specjalnych
oraz
Założenia programowoorganizacyjne klasy
terapeutycznej:

mniejsza liczba uczniów w oddziale (do 15 osób), która sprzyja
indywidualizacji;

nauczanie jest prowadzone według realizowanych w szkole programów,
co oznacza: ten sam plan nauczania, program i podręczniki, jak w klasie
ogólnej,

dostosowanie tempa pracy, metod i form nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz zaleceń poradni
psychologiczno-pedagogicznej na wszystkich zajęciach edukacyjnych,


korygowanie zaburzonych funkcji i nieprawidłowości,
dostosowanie
potencjału
narzędzi
uczniów
i
sposobów
(m.in.
oceniania
elementy
do
oceniania
kształtującego),

prowadzenie
zajęć
przez
wyspecjalizowanych
w
zakresie pracy z młodzieżą według wskazań poradni,
nauczycieli właściwych przedmiotów

dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna – wzmożenie
oddziaływań specjalistycznych w formie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych:

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w
uczeniu się,


koła zainteresowań,

zajęcia sportowe
uczniowie klasy terapeutycznej są oceniani, klasyfikowani i
promowaniu
zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
i
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. W ocenianiu uczniów
szczególne znaczne odgrywa analiza wpływu oddziaływań
terapeutycznych na postępy w pracy dzieci
Przewidywane efekty:


realna indywidualizacja procesu nauczania-uczenia się,
wyeliminowanie trudności w zdobywaniu wiedzy i
umiejętności,

wyrównywanie
zaległości
programowych
i pokonywanie trudności, które ujawniają się mimo
wysiłku wkładanego w codzienną naukę szkolną,

przyswojenie wiadomości i umiejętności badanych na
egzaminie
gimnazjalnym,
kontynuowania
edukacji
potrzebnych
w
do
szkołach
ponadgimnazjalnych,

wdrożenie do efektywnego wykorzystania dodatkowego
czasu na egzaminie gimnazjalnym

pomoc,
stymulacja
wszechstronnego
rozwoju
uczniów
o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,

pomoc
wychowawcza,
stymulowanie
sfery
emocjonalno-
motywacyjnej, wspieranie w nabywaniu odporności psychicznej
na sytuacje trudne,

przygotowanie
do
funkcjonowania
kształcenia oraz w dorosłym życiu.
na
wyższym
etapie
Zasady rekrutacji do klasy
terapeutycznej:
Uczniów
ubiegających
się
o
przyjęcie
do
klasy
terapeutycznej obowiązują terminy rekrutacji ogólnej.
O przyjęcie do klasy terapeutycznej ubiegać się mogą
uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, którzy
złożą:

opinię
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
stwierdzającą dysleksję, dysortografię, dysgrafię ze
wskazaniem
kontynuowania
nauki
w
klasie
terapeutycznej,

oświadczenie rodzica o zgodzie na uczęszczanie
dziecka do klasy terapeutycznej,

kartę zgłoszenia ucznia do gimnazjum (klasa
terapeutyczna),

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
Z doświadczenia...
Od 2013 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II funkcjonuje
klasa terapeutyczna. Po dwóch latach pracy z tą grupą dzieci
możemy z całą pewnością stwierdzić, iż pomoc psychologicznopedagogiczna w formie nauki w klasie terapeutycznej jest
najskuteczniejszą formą wsparcia.
Uczniowie z tej klasy wykazują 100% zdawalność, dzięki
indywidualizacji pracy, dostosowaniu metod i form pracy oraz
prowadzeniu zajęć metodami aktywnymi, a także wykorzystaniu
różnorodnych pomocy naukowych.
Podczas
pracy
z
klasą
terapeutyczną
następowała
zauważalna poprawa w czytaniu i pisaniu.
Wyrównane
zostały
braki
szkolne.
Zaobserwowano
zmiany w zachowaniu: zmniejszenie stanów lękowych
przed odpowiedzią, ograniczenie nadruchliwości, poprawę
koncentracji uwagi, pozytywne nastawienie do nauki i
wzrost motywacji.
Nauka w klasie terapeutycznej to przywilej
i przyjemność
Download