Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej Kod: 221221 Synteza

advertisement
Nazwa:
Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
Kod:
221221
Synteza:
Sprawuje doradztwo i udziela pomocy wszystkim specjalnościom
medycznym w zakresie doboru środków farmakologicznych,
dawkowania, interakcji i objawów ubocznych; konsultuje chorych z
objawami powikłań polekowych, zatruć, uzależnień bądź braku
odpowiedzi terapeutycznej na stosowane leczenie; prowadzi badania
nad nowymi lekami i dokonuje ich oceny oraz uczestniczy w działaniach
zmierzających do zapobiegania chorobom jatrogennym.
Zadania
zawodowe:
- badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i
potrzeby leczenia;
- kierowanie materiału biologicznego na badania dodatkowe
(laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne,
immunologiczne i inne;
- wykonywanie badań działania leków w ustroju i ocena ich
skuteczności;
- wykonywanie rutynowych badań stężenia leków w osoczu i płynach
ustrojowych, z umiejętnością interpretacji wyników oraz wyliczenia
współczynników farmakokinetycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i
układów ukierunkowanych na ocenę skuteczności podawanych leków
lub objawów ubocznych, wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych
i leczniczych, wenesekcji, wstrzyknięć i innych zabiegów;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych
(dodatkowych);
- doradztwo i udzielanie pomocy lekarzom innych specjalności w
sytuacjach nowych, złożonych i trudnych związanych z leczeniem
farmakologicznym; planowanie dawkowania, metod kontroli leczenia,
rozwiązywanie problemów dotyczących interakcji i objawów ubocznych
stosowanych leków;
- konsultowanie chorych z objawami powikłań polekowych, uzależnień,
zatruć, braku odpowiedzi terapeutycznej ustroju lub nadwrażliwości
(anergia, hyperergia, alergia);
- udzielanie pomocy doraźnej w stanach naglących, przeprowadzanie
reanimacji, przetaczanie krwi i płynów infuzyjnych, biegłe posługiwanie
się potrzebnym sprzętem;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej oraz ewidencjonowanie i
udostępnianie danych o objawach ubocznych i powikłaniach
polekowych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów
inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i
zapobiegania chorobom jatrogennym;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez
uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą
zadania
zawodowe:
środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- oznaczanie grupy krwi i wykonywanie próby krzyżowej i innych
czynności pokrewnych;sprawowanie nadzoru i kontroli nad
przechowywaną w oddziale szpitalnym krwią, płynami infuzyjnymi,
lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- leczenie chorych zgodnie z posiadaną specjalnością kierunkową
(choroby wewnętrzne, pediatria, neurologia, psychiatria, anestezjologia i
intensywna terapia);
- kierowanie zakładem lub pracownią farmakologii klinicznej lub
oddziałem w posiadanej specjalności kierunkowej;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników
medycznych;
- prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.
Download