doc

advertisement
T. I
C.
Tylko rozporządzenia
1. Zakazu porozumień ograniczających konkurencję nie stosuje się:
A. do umów wiązanych.
B. do porozumień przetargowych.
C. do tzw. porozumień bagatelnych.
5.
A.
B.
C.
Organem UOKiK w Polsce nie jest:
Prezes UOKiK
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Prezes Telewizji Polskiej
2. Porozumienia dyskryminacyjne polegają na:
A. stosowaniu różnych warunków przy równorzędnych świadczeniach.
B. uzależnieniu zawarcia porozumienia od przyjęcia dodatkowych świadczeń.
C. zmowie przetargowej.
6.
A.
B.
C.
Prezes UOKiK nie może:
Umarzać zaległych podatków
Prowadzić analizy rynku
Opiniować projektów pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
3. Postępowanie w sprawach koncentracji wszczynane jest:
A. z urzędu i na wniosek,
B. wyłącznie z urzędu,
C. wyłącznie na wniosek.
7.
A.
B.
C.
O ochronie konkurencji mówi Konstytucja RP z 1997r. w art.:
26
76
106
4. Konsekwencją naruszenia prawa konkurencji nie jest:
A. odpowiedzialność administracyjna.
B. odpowiedzialność związana z pozbawieniem prawa wolności.
C. odpowiedzialność odszkodowawcza.
8.
A.
B.
C.
Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK wnosi się w terminie:
30 dniowym
14 dniowym
7 dniowym
5. Decyzje wyrażające zgodę na koncentrację:
A. nie mogą być uchylone.
B. mogą być uchylone i zastąpione decyzją orzekająca co do istoty sprawy.
C. mogą być uchylone, ale nie można wydać nowej decyzji.
9.
A.
B.
C.
Konsenkwencją naruszenia przepisów o ochronie konkurencji nie jest:
Odpowiedzialność administracyjna
Odpowiedzialność związana z pozbawieniem wolności
Odpowiedzialność odszkodowawcza
6. Prezes UOKiK nie może:
A. wydawać wyroków w sprawie, w której prowadził postępowanie.
B. prowadzić postępowania dowodowego.
C. ograniczyć pozostałym stronom dostępu do materiału dowodowego.
T. III
7. Postępowania z zakresu ochrony konkurencji są:
A. rodzajem postępowania w sprawach gospodarczych.
B. rodzajem postępowania w sprawach ubezpieczeniowych.
C. rodzajem postępowania w sprawach karnych.
8. Postępowanie wyjaśniające w sprawach dotyczących ochrony konkurencji:
A. nie może trwać dłużej niż 7 dni, a w sprawach skomplikowanych 30 dni,
B. nie może trwać dłużej niż 14 dni, a w sprawach skomplikowanych 30 dni,
C. nie może trwać dłużej niż 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni,
9. W postępowaniu dotyczącym antykonkurencyjnych koncentracji grozi/grożą:
A. sankcja administracyjna,
B. sankcja cywilna,
C. sankcja administracyjna i sankcja cywilna.
10. W sytuacji gdy wniesiono odwołanie to decyzja Prezesa:
A. jest wykonalna.
B. nie jest wykonalna do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości w sądzie.
C. jest zawieszona.
11. Postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konkurencje wszczynane jest:
A. z urzędu i na wniosek,
B. wyłącznie z urzędu,
C. wyłącznie na wniosek.
12. Prezes UOKiK kończy sprawę dotyczącą ochrony konkurencji wydając:
A. orzeczenie.
B. decyzję lub umarzając postępowanie,
C. certyfikat.
13. Prawo ochrony konkurencji w Polsce oparte jest na:
A. filarze publicznym.
B. filarze prywatnym.
C. filarze publicznym i prywatnym.
14. Przedsiębiorcy uzyskując zgodę na koncentrację mają na jej dokonanie:
A. 2 lata, Prezes UOKiK może przedłużyć ten termin o 2 lata.
B. 3 lata, Prezes UOKiK może przedłużyć ten termin o rok.
C. 2 lata, Prezes UOKiK może przedłużyć ten termin o rok.
15. Umorzenie postępowania przed prezesem następuje w przypadku:
A. przejęcia sprawy przez kartel.
B. przejęcia sprawy przez Komisję Europejską.
C. przejęcia sprawy przez strony.
16. Odwołanie od decyzji dotyczącej ochrony konkurencji wnosi się do:
A. Trybunału Konstytucyjnego.
B. Sądu Rejonowego w miejscu zamieszkania.
C. Sądu Okręgowego w Warszawie.
17. Organem ochrony konkurencji w UE jest:
A. Komisja Europejska
B. Europejski Urząd Konkurencji.
C. są tylko organy krajowe.
18. Na terenie Polski obowiązuje:
A. zasada pierwszeństwa polskiego prawa konkurencji.
B. zasada równości prawa konkurencji polskiego i wspólnotowego.
C. zasada pierwszeństwa wspólnotowego prawa konkurencji.
T. II
1.
A.
B.
C.
Konkurencja powinna być:
Tylko skuteczna
Wolna, skuteczna, zdolna do pełnienia funkcji gospodarczych
Ściśle określona przepisami prawa
2.
A.
B.
C.
Konkurencja powoduje:
Nie wpływa na aktywność ekonomiczną przedsiębiorstw
Zmniejszenie aktywności ekonomicznej i adaptacyjnej przedsiębiorców
Zwiększenie aktywności i adaptacji przedsiębiorstw
3.
A.
B.
C.
Uelastycznienie rynku pracy:
Zwiększa konkurencję
Nie wpływa na konkurencję
Zmniejsza konkurencję
4.
A.
B.
Źródłami prawa konkurencji w Polsce są:
Tylko rozporządzenia i zarządzenia
Konstytucja, ustawy i rozporządzenia
1
1.
A.
B.
C.
Porozumienia ograniczające konkurencję są;
Zawsze dozwolone
Jednym z rodzajów praktyk ograniczających konkurencję
Przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności
2.
A.
B.
C.
Organem właściwym w sprawach prowadzenia postępowań dotyczących zakazu stosowania
praktyk ograniczających konkurencję w Polsce jest:
Prezes UOKiK
Prokurator Generalny
NSA
3.
A.
B.
C.
Zakaz uzgadniania cen między konkurentami dotyczy:
Nadużywania pozycji dominującej
Nadużywania pozycji dominującej oraz porozumień antykonkurencyjnych
Porozumień antykonkurencyjnych
4.
A.
B.
C.
Uzgodnione praktyki dokonywane pomiędzy co najmniej dwoma przedsiębiorcami:
Są rodzajem porozumień antykonkurencyjnych
Dotyczą nadużywania pozycji dominującej przez jednego przedsiębiorcę
Są zagrożone sankcją pozbawienia wolności
5.
A.
Polski organ antymonopolowy:
Działa niezależnie od innych organów administracji, żaden inny organ nie może wpływać
merytorycznie na podejmowane przez decyzje
Zawsze podejmuje rozstrzygnięcia po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów oraz właściwymi
sądami
Nie jest organem administracji
Rynek właściwy w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony konkurencji to:
Pojęcie tożsame z pojęciem nadużywania pozycji dominującej
Relacja oceny do poniesionych kosztów wyprodukowania towaru (usługi)
Rynek towarów zastępowalnych względem siebie, oferowanych na obszarze, na którym panują
zbliżone warunki konkurencji
B.
C.
6.
A.
B.
C.
7.
A.
B.
C.
Przedsiębiorstwem na użytek wspólnotowego prawa konkurencji jest:
Tylko osoba prawna uczestnicząca w obrocie gospodarczym
Każdy kto angażuje się w procesy gospodarcze i tym samym swoim działaniem może wpływać na
stan konkurencji
Państwowe towarzystwo ubezpieczeń emerytalnych
T. IV
8.
A.
B.
C.
Sankcje cywilne:
Odpowiedzialność odszkodowawcza
Odpowiedzialność administracyjna
Odpowiedzialność moralna
1.
FUNKCJE I ZADANIA UOKIK?
Konkurencja pełni następujące funkcje gospodarcze:
– funkcja sterownicza, czyli kształtowanie głównie przez ceny wielkości popytu i podaży na
rynkach,
– funkcja dostosowawcza, która ma na celu dostosowanie podaży do zmieniającego się popytu,
– funkcja alokacyjna, czyli przymus efektywnego stosowania czynników produkcyjnych w celu
obniżenia
kosztów,
– funkcja innowacyjna, która ma na celu dążenie do postępu technicznego,
– funkcja rozdzielcza – jest to podział dochodów uzyskiwanych na rynku wg stopnia udziału w
zaspokajaniu
potrzeb.
System prawny ochrony konkurencji pojawił się w końcu XIX w Stanach Zjednoczonych.
W Europie w dwudziestoleciu międzywojennym. II RP również miała prawo ochrony konkurencji.
W roku 1989 po przemianach wprowadzono cały pakiet reform gospodarczych. W 1990 roku
reaktywowano prawo o ochronie konkurencji, była ustawa o ochronie konkurencji. W sensie
społeczno gospodarczym konkurencja powoduje równomierne rozmieszczenie władzy w
gospodarce i społeczeństwie. Konkurencja powinna uniemożliwiać powstawanie tzw. władzy
rynkowej zagrażającej podstawowym wolnością gospodarki rynkowej i społeczeństwa
obywatelskiego. Konkurencja jest ściśle sprzężona z demokracją. Bez konkurencji nie ma
demokracji, bez demokracji nie ma konkurencji.
* chroni interesy przedsiębiorców małych i średnich, w tym chroni interesy konkurentów oraz
konsumentów;
* ochrona indywidualnego przedsiębiorcy, konsumenta (taka ochrona musi być w interesie
publicznym)
Im lepiej funkcjonuje konkurencja na rynku, tym wyższa jest efektywność i innowacyjność
gospodarki, lepsza jakość dóbr i usług, niższe ceny i lepiej chronione są interesy konsumentów.
Ostatecznym celem Ustawy jest:
- zaspakajanie dobrobytu konsumentów
W wymiarze międzynarodowym mamy również do czynienia:
- z otwartą gospodarka rynkową;
- wolna konkurencją – jest ona jednym z głównych celów zarówno UE, jak i wspólnot
europejskich.
2. SĄD OCHRONY KONKURENCJI
Art. 479 KPC. Właściwość sądu ochrony konkurencji i konsumentów
§ 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w sprawach:
1) odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego w przepisach
niniejszego
rozdziału
"Prezesem
Urzędu";
2) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach prowadzonych na
podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrębnych;
3) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu zabezpieczającym
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
4) zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania
obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa Urzędu.
§ 2. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i
konsumentów
w
terminie
dwutygodniowym
od
dnia
doręczenia
decyzji.
§ 3. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji w całości lub
w części.
2
1.
- 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres 3 miesięcy,
- 75% za pozostałe miesiące,
- Wyjątek!! – 100% jeżeli ubezp. jest w ciąży (art. 17).
1.
Świadczenia rehabilitacyjne:
- przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal
niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują powrót do pracy.
Warunki:
1.
Wyczerpanie okresy zasiłku chorobowego,
2.
Rokowania powrotu do pracy.
Podstawą przyznania świadczenia rehabilitacyjnego- jest orzeczenie lekarza orzecznika
ZUS. Od orzeczenia przysługuje sprzeciw do Komisji Lekarskiej ZUS. Niezależnie od
tego Prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia.
Okres wypłaty:
- niezbędny do powrotu do pracy lecz nie dłużej niż 12miesięcy, (ochrona przed
wypowiedzeniem to 3 miesiące).
Wysokość:
2.
Pojęcie wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy
pracy i wypadku w drodze do pracy
Utrata świadczenia rehabilitacyjnego:

Sfałszowanie L4,

Umyślne przestępstwo, wykroczenie,

Wykonuje pracę w tym okresie,

Wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny ze zwolnieniem.
2002 r.), chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które
nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
Wypadek przy pracy – to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje
związkowe
podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych
czynności albo poleceń przełożonych,
Wypadek w drodze do i z pracy - Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w
drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności
stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie
została przerwana.


podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na
rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,

Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo iż
droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie
przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą
najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych,
najdogodniejsza.
w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze
między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze
stosunku pracy.
Za drogę do pracy lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z
pracy do domu, drogę do miejsca lub z miejsca:
Urazem, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy, jest uszkodzenie tkanek ciała
lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.
1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł
ubezpieczenia rentowego;
Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w
ustawie, traktowany jest wypadek, któremu pracownik uległ:
2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo
społecznych;
3. zwykłego spożywania posiłków;

w czasie podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone
wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie
pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,


4. odbywania nauki lub studiów.
3. zasiłek opiekuńczy
podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
- przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu
konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1.
Dzieckiem w wieku do lat 8, w wypadku:
- nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły, a także w przypadku
- choroby niani, z którą rodzice mają umowę uaktywniającą
- choroby lub porodu małżonka sprawującego opiekę nad dzieckiem,
-pobytu małżonka sprawującego opiekę nad dzieckiem w szpitalu,
2. chorym dzieckiem do 14 r.ż,
3. innym.
Wysokość i okresy:
- 80% podstawy wymiaru przez 60 dni raz w roku w przypadku opieki nad dzieckiem,
- 80% przez 14 dni w przypadku opieki nad dorosłym,
- 80% przez 60 dni w przypadku opieki jednocześnie nad dzieckiem i dorosłym, ale
okresy te się nie sumują.
Okresy stosowane są bez względu na liczbę dzieci lub dorosłych nad którymi
sprawowana jest opieka.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje:

Jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny mogący zapewnić
opiekę (Wyjątek!! Nie dotyczy dziecka do lat 2).

Takie przy zasiłku chorobowym i rehabilitacyjnym.
Podstawą wypłaty jest zaświadczenie lekarskie, które musi zawierać elementy:
- wystawione na właściwym druku,
-stwierdzać prawdę,
-być poufne,
- posiadać kody:
A – niezdolność do pracy do 60 dni,
B – w okresie ciąży,
C- niezdolność spowodowana nadużywaniem alkoholu,
D- gruźlica,
E- inna choroba ( art. 7)
Kodu B i D można nie zamieszczać na druku.
przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy
organizacje związkowe.
Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia
wypadkowego z danego tytułu podczas:

uprawiania sportu w trakcie zawodów i treningów przez osobę pobierającą
stypendium sportowe,

wykonywania odpłatnie pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,


pełnienia mandatu posła lub senatora, pobierającego uposażenie,
odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu
pracy,

wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia
lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia,

współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej,
umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem
działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych,

wykonywania zwykłych czynności związanych ze współpracą przy
prowadzeniu działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych,

wykonywania przez osobę duchowną czynności religijnych lub czynności
związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi,


4. Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (na podst. ustawy o
emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych)
odbywania służby zastępczej,
pełnienia przez funkcjonariusza celnego obowiązków służbowych.
Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia
łącznie następujące warunki:
Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy –traktuje się wypadek, któremu
pracownik uległ:
1) w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w definicji
wypadku przy pracy (art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy z dnia 30 października
3

został uznany za niezdolnego do pracy,

ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do
pracy - okres składkowy i nieskładkowy,

niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np.
ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku
chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później niż w
ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie
obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,- spełnia warunek posiadania
wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz - legitymuje się co najmniej 20letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem
składkowym i nieskładkowym.
Pojęcie niezdolności do pracy
Za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność
do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania
tej zdolności po przekwalifikowaniu.
Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania
jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła - w
znacznym stopniu - zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem
kwalifikacji.W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu
powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w
zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej
egzystencji.
Staż uprawniający do renty
Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony jest od
wieku osoby, w jakim powstała niezdolność do pracy. Okres ten wynosi:


1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22
lat,

3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25
lat,

4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30
lat,

5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Rodzaje rent
-Renta stała- przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została uznana
za
trwałą.
-Renta okresowa- przysługuje - jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy.
Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.
Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie
prawa do renty na dalszy okres. Ewentualne kolejne prawo do renty uzależnione jest od
wyniku ustaleń zawartych w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS lub komisji
lekarskiej.Nie później niż na trzy miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej ZUS
zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie wstrzymania wypłaty oraz o warunkach
przywrócenia prawa do tego świadczenia.
-Renta szkoleniowa
Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności
do pracy i uzyska orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego ze względu na
niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową.
Renta przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Maksymalny okres pobierania tej renty nie
może przekroczyć 36 miesięcy. Zarówno skrócenie, jak i wydłużenie okresu pobierania
renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku starosty. Okres 6 miesięcy może ulec
skróceniu, jeśli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy o braku
możliwości przekwalifikowania do innego zawodu lub o tym, że osoba zainteresowana
nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.
Renta szkoleniowa nie przysługuje w razie osiągania przychodu z tytułu działalności
podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz służby.
Orzekanie o niezdolności do pracy
Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień.
4
Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku
gdy nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy, niezdolność może być orzeczona na
okres dłuższy.
Download