OŚWIADCZENIE

advertisement
OŚWIADCZENIE
Dotyczące ulgi prorodzinnej w 2009 r.
łącznie z PIT 12
1. Dane podatnika:
Nazwisko i Imię ……………………………………………………………………………
Jednostka Organizacyjna ………………………………………………………..…………
2. Oświadczam, że w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. (inny okres …………...….)
wychowywałam (em) …… dzieci (podać liczbę dzieci). Ponieważ spełniam warunki
określone w art.27f Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proszę
Politechnikę Śląską o odliczenie od podatku ulgi
w kwocie ……. x 1.112,04 zł = ……………….…….,
……………………………………………………………………………...........................
(słownie złotych)
z tytułu wychowywania dzieci.
3. Oświadczam, że powyższe dane podałam (em) zgodnie ze stanem faktycznym oraz,
że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie
danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.
…………………..
data wypełnienia
………………………
Podpis
OBJAŚNIENIA:
1. Ulga przysługuje na dzieci własne lub przysposobione:
a. małoletnie,
b. bez względu na wiek, jeżeli w 2009 r. otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
c. do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów ,
z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej, oraz dochodów w wysokości
nie powodującej obowiązku zapłaty podatku
2. Na jedno dziecko wychowywane przez cały rok 2009 przysługuje ulga w wysokości 1.112,04 zł
3. Ulgę może odliczyć od podatku jednego rodzica lub od podatku obojga rodziców.
4. Ulga w pełnej wysokości przysługuje na dziecko urodzone (przysposobione) w trakcie 2009 r., na dziecko,
które w 2009 r. ukończyło 25 lat i jednocześnie spełniło warunki punktu. 1c
5. W przypadku rodziców, w stosunku, do których orzeczony został rozwód lub separacja, odliczenie
przysługuje temu z nich, u którego dzieci faktycznie mieszkają. Jeżeli dzieci przebywają przez część roku
podatkowego u jednego z rodziców, a przez kolejną część roku u drugiego, odliczenie przysługuje każdemu
z nich. W takiej sytuacji kwotę odliczenia będzie stanowił iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica
i kwoty 92,67 zł tj. 1/12 kwoty 1.112,04 zł
6. Ulga nie przysługuje:
a. Podatnikom osiągających dochody tylko z giełdy
b. Osobom fizycznym, które nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, np. rolnikom
c. Podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy korzystają z uproszczonych form
opodatkowania tj. ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej oraz podatnikom opłacającym tzw.
podatek liniowy.
Download