Kredyty hipoteczne

advertisement
KREDYTY
TAB. 6 Kredyty hipoteczne
Stawka
Lp.
Rodzaj usług (czynności)
Tryb
pobierania
p.Młodzieżow
y
iKonto/
p.Standardowy
wygodneKonto/
p.Aktywny
VIPKonto/
p.Prestiżowy
dla
pozostałych
Klientów1)
1.
Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza2)
jednorazowo od
wnioskowanej
kwoty
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
2.
Udzielenie kredytu3):
Mój Dom/Uniwersalny Kredyt
Hipoteczny/Kredyt
Konsolidacyjny/ Kredyt z dopłatą
na budowę domów
energooszczędnych / Kredyt
Mieszkanie Dla Młodych:
jednorazowo od
kwoty kredytu
2%
min. 400 zł
2%
min. 400 zł
1,5 %
min. 400 zł
1%
min. 400 zł
3%
min. 400 zł
3.
Wydanie promesy udzielenia kredytu4)
jednorazowo
od kwoty
kredytu
0,5 %
min. 100 zł
0,5 %
min. 100 zł
0,5 %
min. 100 zł
0,5 %
min. 100 zł
0,5 %
min. 100 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
2%
2%
2%
2%
2%
4.
5.
5.1
5.2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Uruchomienie kredytu na rachunek w
jednorazowo
innym banku krajowym
Spłata całości lub części kredytu przed terminem5):
jednorazowo
do 5 lat trwania Umowy kredytu
od kwoty
wcześniejszej
powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu
spłaty
Zmiana innych postanowień Umowy
za aneks
kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o
jednorazowo
wpis hipoteki w księdze wieczystej
Badanie wpisów w księdze wieczystej
jednorazowo
nieruchomości
Wydanie opinii dotyczącej
zabezpieczenia kredytu na wniosek
jednorazowo
Kredytobiorcy
Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu
jednorazowo
na wniosek Kredytobiorcy
Wydanie innych opinii i zaświadczeń
jednorazowo
bankowych na wniosek Kredytobiorcy
Przeprowadzenie inspekcji
nieruchomości stanowiącej
jednorazowo
zabezpieczenie spłaty kredytu6)
Sporządzenie historii kredytu na wniosek
jednorazowo
Kredytobiorcy
Sporządzenie kopii dokumentów na
jednorazowo
wniosek Kredytobiorcy
Wysyłanie upomnień/wezwań do
jednorazowo
zapłaty6)
Inne czynności związane z kredytem na
wniosek Kredytobiorcy8)
jednorazowo
0%
0%
0%
0%
0%
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
300 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
75 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
50 zł
100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
100 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
10 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł
według kosztów
rzeczywistych
według kosztów
rzeczywistych
dla Umów
według
według
według kosztów
kosztów
kosztów
rzeczywistych
rzeczywistych
rzeczywistych
zawartych od dnia
02.07.2012
r.
Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do 30.06.2012 r.
Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub
rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu.
Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota
refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie. Nie dotyczy kredytu konsolidacyjnego.
Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu.
W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu.
Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł.
Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r.
Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę Dotacji na budowę domów energooszczędnych.
Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku
Kredytu Mieszkanie Dla Młodych.
Pierwsza inspekcja 0 zł.
Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu.
Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.
Download