UMOWA O KREDYT NR

advertisement
UMOWA O KREDYT INWESTYCYJNY
NR 2/2006
W dniu 10.11.2006r. w Tworogu pomiędzy Gminą Tworóg 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16
NIP 645 110 58 56
(imię, nazwisko,, adres i/lub nazwa i siedziba Wnioskodawcy)
w imieniu którego działają:
1. Wójt Gminy – Andrzej Ecler
przy udziale Skarbnika Gminy – Renaty Krain
zwanym dalej Zamawiającym - „Kredytobiorcą”,
a Bankiem Spółdzielczym w Tworogu w imieniu którego działają:
1. Prezes Zarządu – Kazimiera Huniak,
2. Wiceprezes Zarządu – Marlena Ditrich-Wojakowska
zwanym dalej Wykonawcą - „Bankiem”, została zawarta umowa zwana dalej „umową”,
następującej treści:
§1
1. Bank udziela Kredytobiorcy w oparciu o przetarg nieograniczony z dnia 26.10.2006r.
kredytu w kwocie 295.980,00 zł
(słownie zł: dwieściedziewięćdziesiątpięćtysięcydziewięćsetosiemdziesiątzłotych )
na okres od 20.12.2006r. do 15.12.2009r. na sfinansowanie:
zadań inwestycyjnych pn. „Budowa Domu Wielofunkcyjnego w Nowej Wsi – Wiejski Dom
Kultury „ na zasadach określonych w niniejszej umowie
§2
1. Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w terminach i w kwotach:
w dniu 20.12.2006r. w kwocie 295.980,00 zł
na rachunek nr 43 8466 0002 0000 2088 2000 0001
§3
1. Wykorzystanie kredytu postawionego przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy następować
będzie w formie: przelania całości kredytu na rachunek bieżący .
§4
1. Kredyt podlega spłacie w następujących terminach i kwotach:
od dnia 15.01.2007.r.
do dnia 15.12.2007r w kwocie 95.980,00 zł w 12 ratach miesięcznych przy czym :
1 rata w wysokości 7.980,00 zł a
11 kolejnych rat po 8.000,00 zł
Do dnia 15.12.2008r w kwocie 100.000,00 zł w 12 ratach miesięcznych przy czym :
1 rata w wysokości 8.700,00 zł a
11 kolejnych rat po 8.300,00 zł
- 1 -
do dnia 15.12.2009r w kwocie 100.000,00 zł w 12 ratach miesięcznych przy czym :
1 rata w wysokości 8.700,00 zł a
11 kolejnych rat po 8.300,00 zł
na rachunek Banku nr 2088-30001-10-41-13 na podstawie pisemnych dyspozycji
Kredytobiorcy wskazujących rachunek, z którego następuje spłata.
2. Kredytobiorca zobowiązuje się do dokonania całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami
do dnia 15.12.2009r.
§5
1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu określona w kosztorysie ofertowym
wynosi 2.959,80 zł (słownie złotych: dwatysiącedziewięćsetpięćdziesiątdziewięć 80/100)
2. Prowizja podlega zapłacie w dniu uruchomienia kredytu. na rachunek 53131-130-0-13.
Zapłata prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. Wpłacona prowizja nie podlega
zwrotowi.
§6
1. Od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według stawki zmiennej
określonej w kosztorysie ofertowym obowiązującej w okresie, za który odsetki są
naliczane.
2. Stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego jest ustalana w oparciu o średnią
stawkę WIBOR 3M powiększona o marże banku .
Marża banku wynosi 2,50 % i nie ulega zmianie przez cały okres kredytowania.
Średnią stawkę WIBOR 3M dla danego miesiąca bierze się z średniej stawki WIBOR 3M
miesiąca poprzedzającego .
3. Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy kredytowej wynosi 6,72 %
w stosunku rocznym .
§7
1. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane przez Bank w miesięcznych
okresach obrachunkowych, płatne miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany
okres, a w przypadku całkowitej spłaty kredytu w dniu jego spłaty.
2. Termin płatności pierwszych odsetek ustala się do dnia 31.12.2006r.
3. Do obliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni a miesiąc rzeczywistą
liczbę dni.
§8
Za datę spłaty należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Banku.
§9
Strony ustalają następujące dodatkowe warunki korzystania z kredytu: -------------------...................................................................................................................................................
§ 10
1. Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi:
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
- 2-
§ 11
1. Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia
bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy z tytułu zabezpieczenia
kredytu udzielonego na podstawie niniejszej umowy, na zasadach określonych w odrębnym
oświadczeniu o poddaniu się egzekucji.
§ 12
1. Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu wynosi ----------%
2. Prowizja została określona w kosztorysie ofertowym i jest stała w okresie obowiązywania
umowy.
3. Prowizja podlega zapłacie w dniu uruchomienia ostatniej transzy kredytu lub w dniu
zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek---------------------.
§ 13
1. Nie spłaconą w terminie kwotę kredytu Bank przenosi w dniu następnym po wyznaczonym
w umowie terminie spłaty na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej
ściągania .
2.Od zadłużenia przeterminowanego będą pobierane odsetki określone w kosztorysie
ofertowyn .
W dniu podpisania umowy kredytowej odsetki te wynoszą - % w stosunku rocznym.
3.Zadłużenie przeterminowane pokrywane jest przez Kredytobiorcę bez wezwania.
§ 14
1. W przypadku braku spłaty należności Banku w wyniku działań o których mowa w § 13 ust.
1 i lub w umownym terminie spłaty ( w przypadku braku pełnomocnictw
do rachunków) , Bank podejmuje działania polegające na:
1) wysłaniu do Kredytobiorcy z tytułu zabezpieczenia wierzytelności
Banku, monitów, w których Bank informuje o powstaniu zadłużenia
przeterminowanego oraz wzywa w określonym terminie do dobrowolnej spłaty tego
zadłużenia,
2) wypowiedzeniu umowy kredytu w całości lub części oraz ustaleniu nowego terminu
płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek,
3) przystąpieniu do realizacji przyjętych zabezpieczeń.
2. Zawiadomienie Banku o wypowiedzeniu kredytu ma skutek prawny po skierowaniu go
do Kredytobiorcy przesyłką poleconą na ostatni wskazany przez niego adres.
3. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni .
4. Bank może uzależnić utrzymanie w mocy umowy kredytowej od założenia dodatkowego
zabezpieczenia prawnego spłaty kredytu i odsetek.
§ 15
Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia części lub całości kredytu także w przypadku:
1) utraty zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę,
2) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
3) zagrożenia terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami lub nieterminowego
regulowania należności bankowych,
- 3-
4) poważnego obniżenia się potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się
przewidzieć przy zawieraniu umowy kredytowej,
5) braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego zabezpieczenia,
6) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków określonych w § 9 niniejszej umowy
lub nie wywiązania się ze zobowiązań zawartych w § 16 i § 17 niniejszej umowy,
7) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tymcharakteryzujących sytuację ekonomiczno- finansową, bądź złożenia niezgodnych
z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu kredytu,
§ 16
Kredytobiorca zobowiązuje się do:
1) składania w okresach kwartalnych następujących dokumentów informujących
o wynikach prowadzonej działalności oraz sytuacji majątkowej:
(np. sprawozdań finansowych GUS wg obowiązujących wzorów, w tym rocznych
sprawozdań finansowych wraz z rachunkiem wyników, deklaracji podatkowych)
2) informowania Banku o wszelkich zmianach swej sytuacji gospodarczej, finansowej
i prawnej, a zwłaszcza o:
a/ zamiarze zaciągnięcia kredytów w innych bankach oraz proponowanej formie
zabezpieczenia,
b/ uzyskaniu pożyczek pozabankowych,
c/ udzieleniu innym podmiotom gwarancji lub poręczeń,
d/ otwarciu lub zamknięciu rachunków bieżących i pomocniczych w innych
oddziałach Banku lub w innych bankach,
e/ zmianie sytuacji majątkowej gminy,
§ 17
Kredytobiorca upoważnia Bank do:
1) wglądu do źródłowych materiałów i ksiąg na podstawie których Bank może
sprawdzić realizację celu, na który kredyt został przyznany i ocenić zdolność
kredytową
2) zasięgania informacji o Jego sytuacji gospodarczej i finansowej w innych bankach
i instytucjach
§ 18
Spłata całej kwoty udzielonego kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami i kosztami
oznacza wygaśnięcie niniejszej umowy.
§ 19
Zmiana treści niniejszej umowy wymaga zgodnej woli stron, z wyjątkiem uprawnień Banku
wynikających z § 5, § 6, i § 12 ust. 2 niniejszej umowy i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej.
§ 20
Bank zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1% całkowitej ceny obsługi
kredytu wynikającej z załącznika nr 1 do oferty w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Bank.
- 4-
§ 21
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się ustawy Prawo Bankowe,
Kodeksu Cywilnego, Prawo zamówień publicznych.
§ 22
Zmiany i uzupełnienia treści zawartej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Aneks nie może być sprzeczny z art. 144
ust. 1 ustawy Pzp.
Jakiekolwiek zmiany umowy kredytowej nie mogą pociągać dodatkowych kosztów.
§ 23
Spory powstałe na tle niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku
braku porozumienia – właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego Sąd powszechny.
§ 24
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
................................................
(stempel firmowy i podpisy
osób działających za Kredytobiorcę)
................................................
(kontrasygnata Skarbnika Gminy)
Stwierdzam własnoręczność podpisów
.......................................................
(pieczątka i podpis pracownika Banku)
.................................................
(stempel firmowy i podpisy
osób działających za Bank)
Download