Wniosek nabywcy o dodatkowe finansowe wsparcie w

advertisement
Załącznik nr 2 do umowy w sprawie stosowania
finansowego wsparcia
WNIOSEK NABYWCY O DODATKOWE FINANSOWE WSPARCIE
W FORMIE SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
w związku z obsługą kredytu na nabycie mieszkania
na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa
w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem …………………………………..…….
(nazwa Banku kredytującego)
Data złożenia wniosku o dodatkowe finansowe wsparcie w Banku kredytującym: ……….……………
(dd-mm-rrrr)
I.
INFORMACJE O NABYWCY:
Status nabywcy
□ Małżonkowie bez dzieci
□ Osoba nie pozostająca w związku
małżeńskim, bez dzieci
□ Małżonkowie wychowujący
dziecko/dzieci
□ Osoba samotnie
wychowująca dziecko/dzieci
Nabywca I
Nabywca II
Imię
Drugie imię
Nazwisko
Numer PESEL
DZIECI pozostające na wychowaniu nabywcy w dniu urodzenia/przysposobienia trzeciego
lub kolejnego dziecka
Imię i nazwisko
Numer PESEL
Własne/przysposobione*
(data przysposobienia)
1.
2.
3.
4.
5.
* wpisać właściwe
WNIOSEK NABYWCY O DODATKOWE FINANSOWE WSPARCIE W FORMIE SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
w związku z obsługą kredytu na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 roku
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Data zawarcia umowy, mocą której przeniesiono prawo własności (spółdzielcze własnościowe
prawo do) lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na nabycie którego udzielony został
kredyt z zastosowaniem dofinansowania wkładu własnego na podstawie ustawy z dnia 27
września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.
U.
z
2013
r.
poz.
1304,
z
późn.
zm.)
–
……………………………………………..
(dd-mm-rrrr)
II. WYSOKOŚĆ KWOTY DODATKOWEGO
SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU:
FINANSOWEGO
WSPARCIA
W
FORMIE
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego
mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, z późn. zm.) wnioskuję/emy* o
dodatkowe finansowe wsparcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat
w
wysokości
…………………………………………
zł
(słownie
złotych:
……………….……..……………………………………………………………………………..)
w formie spłaty części kredytu w związku z urodzeniem /przysposobieniem* trzeciego/kolejnego**
dziecka.
Proszę/prosimy* o przekazanie środków w dniu …………….……………..…………. na rachunek Banku
(dd-mm-rrrr)
………………………….……………... nr ………………………………………………………………….
(nazwa Banku kredytującego)
(nr rachunku w Banku kredytującym właściwy do rozliczenia kwoty wsparcia )
w celu uznania przez ten Bank wskazanego w umowie kredytu rachunku spłaty kredytu,
udzielonego na sfinansowanie nabycia lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego o powierzchni
użytkowej …..……………. m2, położonego w miejscowości …………………………………………..….
w województwie …………………………….………..
*niepotrzebne skreślić
** wybrać właściwe
Miejscowość i data: ………………………….
Podpis/y Nabywcy/ów: ……………………………..
Załączniki do wniosku o dodatkowe finansowe wsparcie:
1) Kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem* umowy, mocą której przeniesiono prawo
własności (spółdzielcze własnościowe prawo do) lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego
finansowanego kredytem, do którego miało zastosowanie dofinansowanie wkładu własnego
udzielone na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, z późn. zm.)
2) Kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem*, odpisów skróconych aktów urodzenia
dziecka bądź dzieci/ prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego i opiekuńczego o
przysposobieniu dzieci, będących podstawą wypłaty dodatkowego finansowego wsparcia na
2/4
WNIOSEK NABYWCY O DODATKOWE FINANSOWE WSPARCIE W FORMIE SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
w związku z obsługą kredytu na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 roku
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, z późn. zm.)
* potwierdza pracownik Banku kredytującego, przyjmujący wniosek
WYPEŁNIA BANK KREDYTUJĄCY:
Data zawarcia i numer umowy kredytu, do którego ma zastosowanie dofinansowanie wkładu
własnego i spłata części kredytu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dd-mm-rrrr/oznaczenie numeru umowy kredytu)
Data wpisu do ewidencji nabywców, prowadzonej w Banku Gospodarstwa Krajowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(dd-mm-rrrr)
Data zawarcia umowy, mocą której przeniesiono prawo własności (spółdzielcze własnościowe
prawo do) lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego oraz numer aktu notarialnego
obejmującego tę umowę:
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
(dd-mm-rrrr pełne oznaczenie aktu notarialnego)
Data wypłaty dofinansowania wkładu własnego na rzecz nabywcy:
……………………………………
(dd-mm-rrrr)
Data i numer odpisu skróconego aktu urodzenia/prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego
i opiekuńczego o przysposobieniu dziecka ……………….…………………………………………………………………….
Saldo zadłużenia kredytu pozostające do spłaty na dzień …………………...………………….na …………………*
(kwota w złotych)
(dd-mm-rrrr)
Kwota dodatkowego finansowego wsparcia z tytułu spłaty części kredytu, do przekazania na
rachunek
kredytobiorcy:
……………………………………………….
zł,
(słownie
złotych:
………………………………….…….………………………………………………………………………………………………….………….)
* saldo wynikające z harmonogramu spłat na przewidywany dzień przekazania środków na rachunek kredytowy
nabywcy
3/4
WNIOSEK NABYWCY O DODATKOWE FINANSOWE WSPARCIE W FORMIE SPŁATY CZĘŚCI KREDYTU
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT
w związku z obsługą kredytu na nabycie mieszkania na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 roku
o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi
Data przyjęcia od nabywcy wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z dokumentami:
…………………………….
(dd-mm-rrrr)
Pracownik Banku kredytującego, przyjmujący wniosek o dodatkowe finansowe wsparcie:
………………………………………….…………………………..
(imię, nazwisko)
………………………………………………………………………
(adres e-mail)
………………………………………………………………………………………..
(data i podpis pracownika Banku kredytującego)
………………………………………………………………………………………..
(dd/mm/rrrr)
(numer wniosku)
Data akceptacji i nr wniosku o dodatkowe finansowe wsparcie na portalu BGK - ZLECENIA:
…………..….………/………………...…………
Pracownik Banku kredytującego, akceptujący wniosek o dodatkowe finansowe wsparcie na portalu
BGK - ZLECENIA:
………………………………………….………………………..
(imię, nazwisko)
……………………………………………………………………
(adres e-mail)
…………………………………………………………………...
(data i podpis pracownika Banku kredytującego)
4/4
Download