Formularz informacyjny dotyczący kredytu

advertisement
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO
1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego
Kredytodawca:
Dane identyfikacyjne:
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Adres:
(siedziba)
Al. Jana Pawła II 12
00-950 Warszawa
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
801 335 455 lub (22) 543-34-34
[email protected]
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Pośrednik kredytowy:*
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
www.bosbank.pl
Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
2. Opis głównych cech kredytu
Rodzaj kredytu
Kredyt preferencyjny na zadania związane z ochroną
środowiska ze środków WFOŚiGW oraz ze środków BOŚ
S.A. z dopłatami WFOŚiGW
Całkowita kwota kredytu
Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną
Panu/Pani udostępnione
Terminy i sposób wypłaty kredytu
W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki
pieniężne
……………….. zł
Terminy wypłaty kredytu zgodne z terminami określonymi w
Umowie kredytu
Sposób wypłaty kredytu [możliwość wyboru jednej z opcji
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
Czas obowiązywania umowy
Zasady i terminy spłaty kredytu
lub obu opcji jednocześnie]
- bezgotówkowo, bezpośrednio na konto
sprzedawcy/wykonawcy na podstawie przedstawionych
faktur
- inny ……………………………………..
Rozpoczęcie
wykorzystania kredytu/transzy kredytu
postawionego/postawionej do dyspozycji nastąpi nie
wcześniej niż po:

podpisaniu Umowy kredytu,

pobraniu przez BOŚ S.A. prowizji przygotowawczej w
kwocie i terminie określonym w Umowie kredytu,

ustanowieniu na rzecz BOŚ S.A. prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu określonego w Umowie
kredytu,

złożeniu przez Kredytobiorcę (i innych niż
Kredytobiorca dłużników BOŚ S.A. z tytułu
zabezpieczenia spłaty kredytu)*, oświadczenia/ń o
poddaniu się egzekucji bankowej,
spełnieniu innych postanowień Umowy kredytu
…………………… miesięcy
- będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na
następujących warunkach:
- kwota, liczba i częstotliwość płatności rat kredytu
konsumenckiego:
Kwota raty = …………………….
Liczba= ……………………..
Częstotliwość = miesięcznie
- odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący
sposób:
Odsetki płatne są miesięcznie, naliczane są za rzeczywisty
okres wykorzystania kredytu i liczone są od daty spłaty
poprzedniej raty do dnia poprzedzającego datę spłaty
następnej raty (przyjmuje się, że rok liczy 365)
Sposób spłaty prowizji przygotowawczej:
- „jednorazowo w dniu podpisania umowy kredytu”
- „jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu”
- lub wariantu do edycji i uzupełnienia ręcznie „najpóźniej
w dniu …………………….”]
Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które
kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które
zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o
kredyt
(suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty
kredytu)
……………………… zł
Całkowita kwota do zapłaty zawiera koszt odsetek naliczonych przy
założeniu spłat rat kapitałowo-odsetkowych na koniec miesiąca oraz
niezmienności oprocentowania kredytu.
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
- opis towaru lub usługi:
- cena:
Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności
- opis towaru lub usługi: ……………………………..…..
- cena: ……................................zł
Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w
związku z umową o kredyt
- rodzaj zabezpieczenia kredytu:
Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:
……………………..……………..
……………………………………
Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancję
spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej
podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności
nie dotyczy
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty
całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do
zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych
w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o
kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu
wypłaconej na jej podstawie
3. Koszty kredytu
Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmian
- stopa oprocentowania kredytu: ……………………………..
- stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej
mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania:
- Zmienna
- Stała

*Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie
stawki WIBOR …M, notowanej na dwa dni robocze
przed zawarciem umowy w pierwszym okresie
kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR …M
notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem
kolejnych półrocznych okresów kredytowania
powiększonej o stałą marżę BOŚ S.A. w wysokości
…… p.p.
 *Oprocentowanie kredytu ustalone jest na podstawie
………………………..
- wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie
obowiązywania umowy:
(Jeżeli umowa o kredyt przewiduje różne stopy
oprocentowania w danych okresach obowiązywania
umowy) nie dotyczy
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta,
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w
stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w
porównaniu oferowanych kredytów
Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej
Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez
Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy
ubezpieczenia lub innej umowy
Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w
związku z umową o kredyt*
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania:…………%
wyliczona na podstawie poniższych danych:
 okres kredytowania …………miesięcy,
 kwota kredytu …………………. zł,
 oprocentowanie nominalne:

suma stopa bazowa WIBOR ….M + …%,

……………………………..
 prowizja ………..%,
 koszty ustanowienia zabezpieczenia i usług
dodatkowych ………………….. zł
Nie obowiązuje konieczność zawarcia umowy dodatkowej.
Suma kosztów:………..zł
Kwota należnych odsetek:……………..zł.
Koszt prowizji przygotowawczej:……………..zł.
Koszt ustanowienia zabezpieczenia………..zł.
Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu
dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*
Nie dotyczy
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
Koszty korzystania z kart kredytowych*
Nie dotyczy
Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w
związku z umową*
Inne koszty …………………………. zł
Warunki, na jakich koszty związane z umową o kredyt mogą
ulegać zmianie*
Zmiana kosztów związanych z umową może wynikać ze
zmiany:
1) „Taryfy opłat i prowizji BOŚ S.A. za czynności bankowe w
obrocie krajowym i zagranicznym dla klientów
indywidualnych”; zmiana wysokości opłat i prowizji
określonych w Taryfie uzależniona jest od zmiany
przynajmniej jednego z wymienionych czynników:
 zakresu
lub
formy
realizacji
określonych
czynności/usługi,
 stopnia pracochłonności czynności,
 wysokości opłat telekomunikacyjnych, pocztowych lub
opłat stosowanych przez inne banki lub instytucje, z
pomocą których Bank wykonuje czynności bankowe,
 poziomu inflacji,
 warunków rynkowych działania Banku
2) oprocentowania
produktów
zmiana
stawek
oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i
pożyczek może nastąpić w związku ze zmianą dotycząca:
 stopy bazowej:

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie
stawki WIBOR …M, notowanej na dwa dni robocze
przed zawarciem umowy w pierwszym okresie
kredytowania oraz na podstawie stawki WIBOR
…M notowanej na dwa dni robocze przed
rozpoczęciem kolejnych półrocznych okresów
kredytowania.
Zmianą poziomu stopy Lombardowej przez Radę
Polityki Pieniężnej,
Opłaty notarialne*
…………………….. zł
Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:
Z uwagi na okoliczność, iż na dzień sporządzenia informacji
nie jest możliwe podanie kosztów ponoszonych przez
Kredytobiorcę w związku z niewykonaniem przez niego
zobowiązań wynikających z umowy, w tym kosztów
sądowych i postępowania egzekucyjnego, Bank wskazuje,
iż ostateczna wysokość ewentualnych kosztów sądowych i
postępowania egzekucyjnego do ponoszenia, których może
być
zobowiązany
Kredytobiorca
w
związku
z
niewykonaniem umowy uzależniona jest od kwoty
dochodzonego przez Bank roszczenia na skutek zaistnienia
okoliczności w/w oraz wyniku postępowania sądowego.
Ostateczna wysokość i obowiązek zapłaty przez
Kredytobiorcę kosztów sądowych i kosztów postępowania
egzekucyjnego jest uzależniona od zawartego w orzeczeniu
sądu rozstrzygnięcia, co do kosztów oraz ewentualnej
konieczności
wykonania
orzeczenia
w
ramach
postępowania egzekucyjnego.
Zgodnie z normami art. 98 i n. Ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz.
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
296 z późn. zm.), co do zasady strona przegrywająca
sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego
żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i
celowej obrony (koszty procesu).
Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez
stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest
adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione
przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony
lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku
utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma
kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku
nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata
wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.
Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej
przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie
wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i
wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty
nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.
Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty
mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu
trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie
została zakończona ugodą albo zawarta ugoda nie została
zatwierdzona przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu
zalicza się także koszty mediacji w wysokości
nieprzekraczającej czwartej części wpisu. W razie
częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą
wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd
może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu
wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do
nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie
należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub
oceny sądu.
Zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo
uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do
wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności
procesowej żądanie pozwu.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może
zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo
nie obciążać jej w ogóle kosztami. Koszty procesu, w
którym zawarto ugodę, znosi się wzajemnie, jeżeli strony
nie postanowiły inaczej. Koszty mediacji prowadzonej na
skutek skierowania przez sąd i zakończonej ugodą znosi
się wzajemnie, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.
Szczegółowe zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w
sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat
sądowych w sprawach cywilnych określa ustawa z dnia 28
lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398).
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U.
nr 163, poz. 1348 z późn. zm.) zasądzając opłatę za
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
czynności adwokata z tytułu zastępstwa prawnego, sąd
bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata, a
także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w
przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia.
Podstawę zasądzenia opłaty, o której mowa powyżej,
stanowią stawki minimalne. Opłata ta nie może być wyższa
niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać
wartości przedmiotu sprawy. Wysokość stawki minimalnej
zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w
postępowaniu egzekucyjnym - od wartości egzekwowanego
roszczenia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 z późn.
zm.) zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z
tytułu zastępstwa prawnego, sąd bierze pod uwagę
niezbędny nakład pracy pełnomocnika, a także charakter
sprawy i wkład pracy pełnomocnika w przyczynienie się do
jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. Podstawę zasądzenia
opłaty, o której mowa powyżej, stanowią stawki minimalne.
Opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka
minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy.
Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu
sprawy lub jej rodzaju, a w postępowaniu egzekucyjnym od wartości egzekwowanego roszczenia.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach
sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.)
wykonywanie orzeczeń sądowych zostało powierzone
komornikom. Za prowadzenie egzekucji i inne czynności
wymienione w ustawie komornik pobiera opłaty
egzekucyjne, których wysokość określa w/w ustawa.
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego:
[pole do edycji, możliwość wybory wariantu:
„oprocentowanie należności przeterminowanych wynosi
czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego
NBP, tj. ………… % w stosunku rocznym”
lub ręcznego wpisania zapisu]
4. Inne ważne informacje:
Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo
do odstąpienia od umowy:
Tak
Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub
części kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub
części kredytu przed terminem określonym w umowie.
Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za
spłatę kredytu przed terminem*
Bank nie pobiera prowizji za spłatę kredytu przed
terminem.
Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu
konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie
danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać
Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia
Został/a Pan/Pani sprawdzony/a w bazie danych:
1. Biura Informacji Kredytowej S.A.
2. Bazie Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków
Załącznik Nr 10
do Załącznika Nr 2
do Uchwały Nr 249/2013
Zarządu BOŚ S.A. z dnia 30.07.2013r.
oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia
dokonano
Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego
projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie
kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu
konsumenckiego
Czas obowiązywania formularza*
Polskich
3. Bazie Bankowy Rejestr Związku Banków Polskich
4. Wewnętrznej Bazie Danych Banku
Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania
egzemplarza projektu umowy o kredyt
Niniejsza informacja zachowuje ważność od …… do …….
5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na
odległość – NIE DOTYCZY.
a) dane kredytodawcy
Kredytodawca:*
Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)
Adres:
(siedziba)
Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Adres strony internetowej:*
(informacja ta ma charakter opcjonalny)
Rejestr*
(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z
podaniem numeru w tym rejestrze)
Organ nadzoru*
b) dane dotyczące umowy
Odstąpienie od umowy*
- ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak/nie
- sposób odstąpienia od umowy:
- termin:
- skutki:
Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało
zastosowanie prawo:
Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa
właściwego*
Język umowy*
Wskazanie właściwego postanowienia umowy:
Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt
zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku:
c) dane dotyczące odwołań
Pozasądowe rozstrzyganie sporów
*
- przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania
sporów:
Tak/nie
- zasady dostępu do procedury pozasądowego rozstrzygania sporów
Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu,
lub wskazuje, że dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.
Download