Fact Sheet - Citi Handlowy

advertisement
Fact Sheet
Marzec 2017
Citi Handlowy to jedna z najsilniejszych instytucji finansowych na polskim rynku, łącząca doświadczenie i tradycje polskiej
bankowości z nowoczesnym sposobem prowadzenia finansów. Citi Handlowy zajmuje wiodącą pozycję w obsłudze klientów
globalnych, działalności maklerskiej, obszarze bankowości transakcyjnej, usług powierniczych, działalności skarbcowej oraz
inwestycyjnej, a w segmencie bankowości detalicznej jest liderem na rynku kart kredytowych i usług z zakresu wealth
management.
Od 1997 roku akcje Citi
w Warszawie S.A. (GPW).
Handlowy
są
notowane
na
rynku
podstawowym
Giełdy
Papierów
Wartościowych
Zarząd Banku
Sławomir S.
Sikora
David
Mouillé
Maciej
Kropidłowski
Barbara
Sobala
Witold
Zieliński
Katarzyna
Majewska
Czesław
Piasek
Prezes
Zarządu
CEO
Wiceprezes
Zarządu
Szef Sektora
Bankowości
Detalicznej
Wiceprezes
Zarządu
Szef SubSektora Rynków
Finansowych
Wiceprezes
Zarządu
Szef Sektora
Zarządzania
Ryzykiem
Wiceprezes
Zarządu
CFO
Członek
Zarządu
Szef SubSektora Operacji
i Technologii
Członek
Zarządu
Szef Pionu
Bankowości
Transakcyjnej
Citi Handlowy podsumowanie
Wybrane dane i wskaźniki finansowe
•
Dane wynikowe i bilansowe
Zysk netto (mln zł)
Przychody (mln zł)
Koszty działania i amortyzacji (mln zł)
Odpisy netto na utratę wartości (mln zł)
Aktywa ogółem (mld zł)
Kredyty (mld zł)*
Depozyty (mld zł)*
2014
947
2 417
(1 274)
18
49,8
16,8
29,5
2015
626
2 052
(1 278)
17
49,5
19,0
31,3
602
2 081
(1 202)
(46)
45,2
18,9
33,8
Wskaźniki
Zysk netto na akcję (zł)
Dywidenda na akcję (zł)
ROA
ROTCE
Koszty / Dochody
Wskaźnik kapitału Tier 1
Kredyty / Depozyty*
2014
7,25
7,43
1,96%
18,3%
53%
17,5%
57%
2015
4,79
4,68
1,26%
12,5%
62%
17,1%
61%
2016
4,60
4,53**
1,32%
12,0%
58%
17,4%
56%
8 miejsce wśród banków działających w Polsce
4% udziału w rynku pod względem zysku netto
•
Silny kapitał i płynność
Wskaźnik Tier 1 na poziomie 17,4%,
kredyty/depozyty 56%
•
Wysoka efektywność
ROTE 12,0%, ROA 132 bps
•
Wiodąca pozycja w bankowości korporacyjnej i
dla przedsiębiorstw
Świadczenie usług dla 75 ze 100 głównych
przedsiębiorstw, lider w usługach FX, powierniczych,
maklerskich
•
Lider w kartach kredytowych
25% udział w rynkowych w wartości udzielonych kredytów
•
Zaangażowanie społeczne
Edukacja finansowa, dziedzictwo narodowe, ochrona
środowiska
Struktura przychodów
2016 rok
2,1 mld zł
Bankowość
Instytucjonalna
55%
* Dotyczy klientów sektora niebankowego.
** Rekomendacja Zarządu zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, wymaga zatwierdzenia
przez Walne Zgromadzenie.
Bankowość Instytucjonalna
Pozostałe 5%
Działalność
na rynkach
finansowych
32%
Wynik
prowizyjny
24%
Wynik
odsetkowy
39%
Bankowość transakcyjna
13% 3%
Działalność maklerska
Działalność powiernicza
2,1 mld zł
8%
11%
Pozostałe przychody
36%
29%
Pozostałe 6%
Działalność
na rynkach
finansowych
19%
Papiery
dłużne
Ujęcie RZiS
Działalność skarbcowa
Ujęcie produktowe
Wynik
prowizyjny
27%
Bankowość Detaliczna
Bankowość
Detaliczna
45%
Pozostałe 10%
Wg segmentów
1
Wynik
prowizyjny
30%
Wynik
odsetkowy
60%
2016
Wynik
odsetkowy
48%
Kredyty i Wealth
Pożyczki management
30%
20%
Karty
kredytowe
45%
Ujęcie RZiS
Pozostałe przychody
5%
Ujęcie produktowe
1
Wg linii RZiS
Fact Sheet
Marzec 2017
Struktura akcjonariatu (udział w kapitale)
Akcje Banku (na dzień 24.03.2017)
Liczba akcji
130 659 600
Liczba akcji w wolnym obrocie
32 664 900
Kapitalizacja
10,4 mld zł
Kurs akcji 52 tyg. Min. – Max.
Citibank Overseas
Investment
Corporation
75%
62,82 zł – 90,50 zł
Ticker na GPW
BHW
ISIN
PLBH00000012
Reuters / Bloomberg
25%
130 659 600
akcji
BAHA.WA / BHW PW
mWIG40
WIGdiv
Respect Index (od I edycji)
MSCI Poland
MSCI Global Sustainability Index
Indeksy
Pozostali
akcjonariusze poniżej
progu 5% akcji (akcje
w wolnym obrocie
notowane na GPW)
Kurs akcji w horyzoncie ostatnich 12 miesięcy
Wolumen obrotu Citi Handlowy
Kurs akcji Citi Handlowy
250
mWIG 40
Kurs akcji (zł)
110
200
100
90
150
80
100
70
50
60
50
Wolumen obrotu (tys. akcji)
120
0
03- 2016 04- 2016 05- 2016 06- 2016 07- 2016 08- 2016 09- 2016 10- 2016 11- 2016 12- 2016 01- 2017 02- 2017 03- 2017
Ostatnie notowanie z dnia 24 marca 2017 r. (Citi Handlowy: 79,37 zł)
Dywidenda
Stopa wypłaty dywidendy od debiutu Citi Handlowy na GPW
Uwzględnia specjalną dywidendę
z zysków z lat ubiegłych
Zalecenie KNF
zatrzymanie w bankach
zysków za 2008 r.
378%
94% 100%
100% 100% 100%
86%
80%
77%
Dywidenda
na akcję (zł)
Stopa
dywidendy (%)
31%
98%
2013
2016
75%
64%
23%
100% 100% 99%
50%
39%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
1,40
1,00
2,00
1,00
1,25
1,85
3,1
1,9
3,8
1,7
2,3
2,6
2003
2004
2005
1,85 11,97* 3,60
3,1
18,7*
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
4,10
4,75
-
3,77
5,72
2,76
5,79
7,15
7,43
5,8
4,5
-
7,1
7,1
3,3
7,1
7,0
6,6
5,6
2015
4,68 4,53**
5,7
6,1**
* Uwzględnia dywidendę z zysków za 2004 rok oraz dywidendę specjalną z zysku z lat ubiegłych.
** Rekomendacja Zarządu zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
Relacje Inwestorskie Citi Handlowy
Ratingi Banku
Rating
[email protected]
Fitch Ratings
www.citihandlowy.pl/relacje_inwestorskie
Długoterminowy
A-
Krótkoterminowy
F1
Kalendarium – nadchodzące wydarzenia w 2017 r.:
Viability rating
a-
28 kwietnia
Perspektywa
Stabilna
Publikacja skonsolidowanego raportu
Finansowego za I kwartał 2017 r.
2
2
Download