Poznań, 01.06.2017 r. Szanowni Państwo! Zakład Lingwistyki

advertisement
Poznań, 01.06.2017 r.
Szanowni Państwo!
Zakład Lingwistyki Antropologicznej przy Instytucie Filologii Polskiej UAM i Wydziale Filologii
Polskiej i Klasycznej UAM serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „500 lat Reformacji.
Język”, która się odbędzie w terminie od 6. listopada do 8. listopada 2017 r. w Collegium Europaeum
UAM w Gnieźnie.
W październiku 2017 roku upływa 500. rocznica ogłoszenia tez Marcina Lutra. Fakt ten
powszechnie przyjmuje się za początek Reformacji, ruchu religijno-społecznego, który między innymi
stworzył nowy model komunikacji społecznej w Europie. Protestantyzm jako religia słowa
drukowanego miał bowiem także przemożny wpływ na język w jego różnorodnych aspektach.
Celem naukowym organizowanej przez nas konferencji jest zdiagnozowanie zakresu i
charakteru przemian w języku polskim dawnym i współczesnym, jakie są efektem zetknięcia się
kultury polskiej z myślą reformacyjną. Dyskusja nad tym zagadnieniem obejmować może następujące
kręgi tematyczne mieszczące się w polu badawczym lingwistyki:
1. Język polski protestanckich przekładów biblijnych, renesansowych, jak i współczesnych
2. Metody przekładu biblijnego na język polski w dobie Reformacji, jak i współcześnie.
Polszczyzna w konfrontacji z greką, hebrajskim, łaciną oraz z językami przekładów
nowożytnych (francuski, niemiecki, czeski)
3. Polska protestancka terminologia teologiczno-doktrynalna
4. Język polskich protestanckich wspólnot komunikacyjnych
5. Językowe wykładniki retoryki reformacyjnych i kontrreformacyjnych polemik religijnych
6. Styl gatunków wykorzystywanych w praktykach religijnych Kościołów protestanckich
7. Słowo protestanckiego przekazu religijno-doktrynalnego poddane technologii (druk, radio,
telewizja, Internet)
Obrady odbywać się będą w Collegium Europaeum UAM w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 5,
62-200 Gniezno. Opłata konferencyjna wynosi 650 złotych i obejmuje dwa noclegi (06/07 i 07/08
listopada 2017), wyżywienie, materiały konferencyjne oraz koszt publikacji artykułów
pokonferencyjnych w czasopismach punktowanych. Szczegółowe informacje, m.in. o numerze konta,
prześlemy zainteresowanym osobom w późniejszym terminie. Prosimy o potwierdzenie udziału wraz z
tematem wystąpienia do 30 września 2017 roku.
Zgłoszenia prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:
dr Paulina Michalska-Górecka
[email protected]
Łączymy serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku,
w imieniu organizatorów
dr hab., prof. UAM Tomasz Lisowski
przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
Komitet Naukowy Konferencji
dr hab., prof. UAM Tomasz Lisowski – przewodniczący
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
prof. dr hab. Andrzej Sieradzki
dr hab. Jolanta Migdał
dr hab. Marek Osiewicz
Sekretarz konferencji
dr Paulina Michalska-Górecka
[email protected]
Download