Dr Marcin Orlicki

advertisement
Dr Marcin Orlicki, LL.M.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Ocena prawna możliwości skorzystania z systemu
bezpośredniej likwidacji szkody
oraz propozycji Rzecznika Ubezpieczonych
odnośnie niezależnych
rzeczoznawców samochodowych
„Bezpośrednia” likwidacja szkód
W każdym przypadku szkody ubezpieczony
(i zarazem poszkodowany) powinien mieć
wybór pomiędzy:
 dochodzeniem roszczenia bezpośrednio od osoby
odpowiedzialnej,
 dochodzeniem roszczenia bezpośrednio od
ubezpieczyciela osoby odpowiedzialnej (actio directa),
 pośrednim dochodzeniem roszczenia poprzez
angażowanie własnego ubezpieczyciela OC.
UAM POZNAŃ
2
Uzależnienie zawarcia umowy
OC od klauzuli b.l.s.
 Ubezpieczyciel OC nie może uzależnić
zawarcia
umowy
ubezpieczenia
OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych od
wyrażenia przez ubezpieczającego zgody na
„bezpośrednią” likwidację szkód. Umowa o
„bezpośrednią”
likwidację
szkód
jest
bowiem umową nie mającą bezpośredniego
związku z umową ubezpieczenia OC
(art.385³ pkt 7 kc), zaś ubezpieczyciel jest
obowiązany przyjąć ofertę zawarcia umowy
ubezpieczenia
obowiązkowego
również
wówczas, gdy nie ma w niej klauzuli o b.l.s.
UAM POZNAŃ
3
Uwaga na prawo konkurencji
 Zawierane
między
ubezpieczycielami
porozumienia o „bezpośredniej” likwidacji
szkód nie mogą naruszać wspólnotowego i
krajowego prawa konkurencji.
 Oznacza to, że w każdym przypadku należy
przeanalizować, czy celem lub skutkiem
porozumienia
nie
jest
ograniczenie
konkurencji na wspólnym rynku lub rynku
krajowym.
UAM POZNAŃ
4
Rzeczoznawcy samochodowi
 Projekt Rzecznika Ubezpieczonych
ułatwia
formułowanie
roszczeń
związanych
ze
szkodami
komunikacyjnymi i daje szansę na
zweryfikowanie jakości postępowania
likwidacyjnego prowadzonego przez
ubezpieczyciela
jeszcze
przed
skierowaniem sprawy do sądu.
UAM POZNAŃ
5
Koszty
Za podlegające indemnizacji uznaje
się m.in.:
 koszty opinii pozasądowych, w
szczególności dotyczących przyczyn
i rozmiarów szkody, o ile przedmiot
opinii
wymagał
wiedzy
specjalistycznej.
[M.Kaliński, System Prawa Prywatnego, Prawo zobowiązań – część
ogólna, Tom 6, Warszawa 2009, s. 114]
UAM POZNAŃ
6
Koszty w projekcie nowego
kodeksu cywilnego
 W braku odmiennego przepisu ustawy
lub
postanowienia
umowy,
naprawienie
szkody
obejmuje
poniesioną przez poszkodowanego
stratę, koszty z powodu doznanego
przez niego uszczerbku oraz korzyść,
którą mógłby osiągnąć, gdyby nie
doszło do zdarzenia wyrządzającego
szkodę.
UAM POZNAŃ
7
Koszty dochodzenia roszczenia
 Poszkodowany powinien mieć prawo do
uzyskania
fachowej
pomocy
przy
formułowaniu swego roszczenia i weryfikacji
oferty odszkodowania złożonej mu przez osobę
odpowiedzialną lub przez ubezpieczyciela OC.
 Konieczność
formułowania
roszczenia
odszkodowawczego
i
weryfikacji
oferty
odszkodowania są następstwami wyrządzonej
szkody – ich koszty powinny być więc pokryte
przez
osobę
odpowiedzialną
lub
przez
ubezpieczyciela OC.
UAM POZNAŃ
8
Zwrot kosztów opinii
 Nie
ma
powodu,
by
osoba
odpowiedzialna lub jej ubezpieczyciel
OC, ponosili koszty sporządzenia
opinii
wyłącznie
wówczas,
gdy
pomiędzy
wysokością
szkody
określoną w opinii rzeczoznawcy a
określoną w ofercie odszkodowania
występuje różnica.
UAM POZNAŃ
9
Limity
 Zwrot kosztów poniesionych przez
poszkodowanego
na udzielenie mu
pomocy przy formułowaniu swego
roszczenia
i
weryfikacji
oferty
odszkodowania złożonej mu przez
osobę
odpowiedzialną
lub
przez
ubezpieczyciela OC powinien być
dokonywany
według
zasad
określonych
ustawowo
(przy
wprowadzeniu limitów).
UAM POZNAŃ
10
Czy konieczne jest obowiązkowe
ubezpieczenie OC?
 Za błędy w ekspertyzach rzeczoznawcy
powinni odpowiadać odszkodowawczo.
 Nie chodzi tu jednak o kwoty tak
wielkie i ryzyko tak powszechne, by
konieczne
było
obowiązkowe
ubezpieczenie ich odpowiedzialności
cywilnej.
UAM POZNAŃ
11
Download