Anna Suchańska - Instytut Psychologii

advertisement
Curriculum vitae
Anna Suchańska
Magisterium 1969
psychologia, specjalność kliniczna
Katedra Psychologii Klinicznej UAM Poznań
Zaburzenia kategorialności myślenia osób z organicznym
uszkodzeniem CUN
promotor: Andrzej Lewicki
Doktorat 1981
nauki humanistyczne
zakres psychologia
Uniwersytet im. Adana Mickiewicza w Poznaniu
Regulacyjna funkcja potrzeb w aktywizowaniu
schizofreników paranoidalnych w sytuacji terapeutycznej
promotor doc. Leszek Paryzek
recenzent: prof. Adam Frączek
Habilitacja 1999
nauki społeczne zakres psychologia
Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności
recenzenci: prof. Adam Frączek, Dr hab. Dorota Kubacka-Jasiecka,
dr hab. Wojciech Poznaniak
Projekty badawcze i współpraca ze środowiskiem
2003-2005
Grant promotorski 2HO1F 04125 Uraz, doświadczenie
ciała i płeć psychologiczna jako czynniki warunkujące tendencję do
samouszkodzeń
2002-2004
Grant promotorski 2H01F03422 Doświadczenie i
reprezentacja relacji przywiązania a autodestruktywność dziecięca.
2004-2006
Grant Promotorski 2H01F Ja cielesne w kontekście
traumy i relacji przywiązania
2009-2011
Grant Promotorski
afektywne korelaty struktury tożsamości
N N106 029038
Konstrukt Ja a
Szkolenia i wykłady dla środowisk pozauniwersyteckich:
- Wykłady dla UTW w Poznaniu, i w ramach cyklu „Tydzień mózgu”
- Podyplowe Studium Pomocy Psychologicznej,
- Szkolenia dla nauczycieli, personelu Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Gnieźnie), dla lekarzy i pielęgniarek anestezjologicznych
¬Stargard, Szczecin)
- Komunikacja interpersonalna dla pracowników pomocy społecznej (Poznań)
- Diagnoza psychologiczna ¬ warsztaty dla psychologów wymiaru
sprawiedliwości (Poznań, Warszawa) i dla psychologów
zatrudnionych w wojsku (Kiekrz,1994,1995,1996)
- Konsultacje stosowania TAT dla psychologów praktyków
Staże zagraniczne i wizyty studyjne
1982 - 1987
współpraca (1984 - podpisanie umowy i reprezentacja
UAM) z Laboratorium Psychologii Klinicznej Uniwersytetu L. Pasteur’a w
Strasbourgu (repr.M Grosclaude). Seminaria: M. Grosclaude, N. Cremel.
1985 - 1995
L. Chertok (Szpital Dejerine ¬Paryż); tłumaczenie
książki " Le non savoir des psy" wyd. polskie "Między wiedzą a niewiedzą”
, 1989, Warszawa: K i W
1983- 1999
Współpraca z Europejskim Towarzystwem Analizy
Transakcyjnej (Francja, Belgia) oraz Instytutem Programowania
Neurolingwistycznego. Stypendia stażowe i szkoleniowe
Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej dla pracowników
Instytutu Psychologii w Poznaniu (Vichy/Francja)
Współpraca z Universite Paris-Nord, Universite R. Decartes -F. Brelet.: Metody
Projekcyjne. Publikacja systemu interpretacyjnego Testu Apercepcji
Tematycznej V.Shentoub
Historia zatrudnienia
1969 -1975
Poradnia Zdrowia Psychicznego ZWPS w Poznaniu
1975- 1981
Asystent, Instytut Psychologii UAM
1981 –2002
Adiunkt, Instytut Psychologii UAM
2002 – do chwili obecnej
Profesor UAM
Funkcje uniwersyteckie
1987-1993
Członek Rady Naukowej Instytutu Psychologii –
(przedstawiciel młodszych pracowników naukowych)
1992-1993
Członek Komisji programowej IP
1994-1995
Członek Komisji d/s reformy programów
nauczania, Komisja do Spraw Ocen Okresowych Pracowników IP przy WNS
1996 – do chwili obecnej
Członek Komisji Grantowej w IP
1997- do chwili obecnej
Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości
2005-2006
Pełnomocnik Dziekana WNS do spraw ECTS
2012 do chwili obecnej Komisja do spraw studiów doktoranckich IP
2014 – do chwili obecnej
Komisja Etyki d.s. Projektów Badawczych
Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Funkcja poza UAM
1985 – 2000
Polskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (Vice
przewodnicząca)
2003 – 2005
Komisja do Spraw ocen i awansów pracowników
w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Koninie
Nagrody i wyróżnienia
1999
Nagroda naukowa JM Rektora UAM
1986
Nagroda dydaktyczna JM Rektora UAM
1985
Nagroda naukowa JM Rektora UAM
1983
Nagroda dydaktyczna JM Rektora UAM
1982
Nagroda naukowa JM Rektora UAM
Ważniejsze publikacje i monografie
Suchańska, A. (1994). Test Apercepcji Tematycznej - Przez analizę treści do
analizy procesu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Suchańska, A. (1998). Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej
autodestruktywności. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Suchańska, A. (2007) Rozmowa i obserwacja psychologiczna Warszawa:
Wydawnictwa Akademickie i profesjonalne
Suchańska A., Schiller–Gąsiorowska T, (2010) Osobowość a wczesny uraz
relacyjny. Konin: Wydawnictwo Naukowe PWSZ
Pilarska A., Suchańska, A., (2013), Strukturalne właściwości koncepcji siebie
a poczucie tożsamości. Fakty i artefakty w pomiarze spójności i złożoności
koncepcji siebie Studia Psychologiczne 51 (2) s.29 – 42, ISSN:0081-685X
Prowadzone zajęcia
Psychologia emocji i motywacji i osobowości
Diagnoza psychologiczna
Techniki projekcyjne w diagnozie psychologicznej
Psychologia osobowości
Analiza Transakcyjna
Download