Umowa z jednostką o przeprowadzenie przewodu doktorskiego

advertisement
Umowa nr .......................
zawarta w dniu..............................pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
zwanym dalej jednostką przeprowadzającą przewód doktorski, reprezentowanym przez:
–
prof. zw. dr hab. Ryszarda Naskręckiego - Prorektora UAM, przy kontrasygnacie Zastępcy
Kwestora UAM – ………………………………………………….
a
adres...........................................................................................................................................................
zwaną/nym jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego o numerze identyfikacji
podatkowej NIP...................................................................
reprezentowanym przez
....................................................................................................................................................................
§1
Jednostka zatrudniająca ....................................................................., kandydata do stopnia naukowego
zobowiązuje się do sfinansowania kosztów przewodu doktorskiego, ustalonych na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje
i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. U. 2014, poz. 48) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
(Dz.U. 2012, poz. 1533).
§2
1. Koszty przewodu, o których mowa w §1 na dzień zawarcia niniejszej umowy wynoszą: wg
kalkulacji stanowiącej załącznik do umowy ....................................................zł.
2. W przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę opracowania kalkulacji, koszty będą
ustalane wg nowych zasad. Nowa kalkulacja kosztów sporządzona w oparciu o zmienione przepisy
zostanie przesłana wraz z fakturą, a dokonana w ten sposób zmiana wysokości kosztów przewodu nie
wymaga zawierania przez strony osobnego pisemnego aneksu do umowy.
§3
1. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury wraz ze specyfikacją poniesionych
kosztów, na konto UAM w Banku Zachodnim WBK SA w Poznaniu
nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903.
2. W przypadku zwłoki w zapłacie, obowiązują odsetki ustawowe.
§4
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§5
Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz.
otrzymuje jednostka przeprowadzająca przewód doktorski, a 1 egz. jednostka zatrudniająca kandydata
do stopnia naukowego.
Jednostka przeprowadzająca
przewód doktorski
Prorektor UAM
........................
.................................
Kwestor UAM
Dziekan/Dyrektor
Jednostka zatrudniająca
kandydata do stopnia naukowego
Download