Broszura Opis Produktow Inwestycyjnych 9 3-10

advertisement
Citigold
MiFID
Broszura Informacyjna
dla Klientów Sektora Bankowości Detalicznej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Spis treści
1. MiFID – informacje ogólne
04
2. MiFID – definicja i cel
05
3. Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID
06
4. Kategoryzacja Klientów
07
5. Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego oraz porada inwestycyjna
10
6. Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy
11
7. Zarządzanie konfliktem interesów
11
8. Rozwiązywanie reklamacji
12
9. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych Klientów Citi Handlowy
13
10. Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy
15
11. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepieniężnych
16
12. Informacje o Banku
17
Strona 3
1. MiFID – informacje ogólne
Niniejsza broszura została przygotowana specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej
„Bank” lub „Citi Handlowy”), którzy korzystają z usług inwestycyjnych świadczonych przez nasz Bank lub zamierzają
z nich skorzystać. Pozwoli ona Państwu lepiej zrozumieć czym jest MiFID i jakie niesie ze sobą zmiany.
MiFID to skrót angielskiego zwrotu Markets in Financial Instruments Directive oznaczającego Dyrektywę w sprawie
rynków instrumentów finansowych. Głównym celem MiFID jest ochrona interesu Klientów oraz standaryzacja poziomu
ochrony przysługującego Klientom we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.
Równie ważnym zadaniem MiFID jest zwiększenie przejrzystości działania instytucji świadczących usługi inwestycyjne
oraz procesów obsługi Klientów.
MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności: akcje, obligacje,
instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.
Trzy główne zasady, które MiFID nakłada na firmy inwestycyjne, to:
• działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, w najlepiej pojętym interesie Klienta;
• przekazywać Klientom pełne, rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd
informacje (wiadomości dotyczące instrumentów finansowych powinny zawierać wskazanie
poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z danym produktem);
• zapewniać poziom usług odpowiadający potrzebom i oczekiwaniom Klientów,
dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości.
Zobowiązuje to Bank do przeprowadzania testu odpowiedniości, badającego wiedzę Klienta i jego doświadczenie
w inwestowaniu oraz rzetelnego informowania o produktach inwestycyjnych oraz związanych z nimi ryzykach tak,
aby Klient mógł podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
W dalszej części znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat MiFID, sposobu w jaki Citi Handlowy realizuje
postanowienia przepisów wdrażających MiFID w Polsce oraz korzyści wynikających dla Państwa z tych działań.
Strona 4
2. MiFID – definicja i cel
Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów
finansowych) i ma zastosowanie do instytucji świadczących usługi inwestycyjne, zatem banków, domów maklerskich
i pośredników finansowych.
MiFID obejmuje szeroki zakres usług inwestycyjnych oraz instrumentów finansowych, w szczególności akcje, obligacje,
instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne, dystrybucję funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych.
Głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom najwyższego poziomu ochrony oraz podwyższenie stopnia harmonizacji
usług inwestycyjnych świadczonych w państwach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie.
MiFID obejmuje trzy akty prawne:
• Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych;
• Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków
prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże
dyrektywy (akt wykonawczy);
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze
do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw
inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania
instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).
Dostosowanie krajowego porządku prawnego do regulacji MiFID przeprowadzane jest między innymi poprzez następujące
akty prawne:
• Ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych z późniejszymi zmianami;
• Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami („Ustawa”)
Strona 5
oraz akty wykonawcze do Ustawy, z których najważniejsze dla wdrożenia regulacji MiFID w bankach to:
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm
inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków
powierniczych (Dz.U. Nr 0, poz. 1078) („Rozporządzenie I”);
• Rozporządzenie z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych
i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. Nr 0, poz. 1072).
3. Korzyści dla Klienta wynikające z MiFID
Realizując obowiązki wynikające z MiFID, Citi Handlowy dąży do zapewnienia swoim Klientom najwyższego poziomu
ochrony oraz jakości świadczonych usług inwestycyjnych, działając uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej
pojętym interesem Klienta.
Ochrona Klientów korzystających z usług inwestycyjnych jest jednym z głównych celów regulacji MiFID,
który Citi Handlowy realizuje poprzez:
• kategoryzację Klientów i zapewnienie odpowiedniego zakresu ochrony, dostosowanego do przyznanej Klientowi
kategorii;
• ocenę odpowiedniości oferowanych usług, czyli badanie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia
inwestycyjnego, w zakresie niezbędnym do ustalenia czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem
oferowanej usługi, jest odpowiedni dla danego Klienta;
• wprowadzanie środków i mechanizmów zapobiegających występowaniu konfliktów interesów oraz zarządzanie
istniejącymi konfliktami interesów;
• informowanie Klientów o Banku oraz produktach i usługach, a także związanych z nimi ryzykach;
• wykonywanie innych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, o których mowa w rozdziale 2.
Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis sposobu w jaki Citi Handlowy realizuje poszczególne, opisane powyżej punkty.
Strona 6
4. Kategoryzacja Klientów
U podstaw klasyfikacji leży dostosowanie poziomu ochrony oraz informacji dostarczanych Klientowi do poziomu jego wiedzy,
doświadczenia oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą inwestycyjną.
Kategorie Klientów Citi Handlowy
Zgodnie z wymogami MiFID, Citi Handlowy dokonał kategoryzacji swoich Klientów, przydzielając ich do jednej
z trzech kategorii:
• Klienci Detaliczni – osoby fizyczne oraz niektóre przedsiębiorstwa – Klienci, którym przysługuje najwyższy poziom
ochrony;
• Klienci Profesjonalni – Klienci posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalające na ocenę ryzyk związanych
z inwestycją w dany instrument finansowy. Do tej kategorii należą głównie banki, firmy inwestycyjne, zakłady
ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne
lub towarzystwa emerytalne, duże przedsiębiorstwa;
• Uprawnieni Kontrahenci – określone w Ustawie instytucje świadczące usługi inwestycyjne oraz Klienci Profesjonalni,
którzy wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie ich do tej kategorii.
Strona 7
Systematykę kategoryzacji zastosowaną przez Bank podsumowuje poniższy schemat:
Kategoria Klienta
Klient Detaliczny
Klient Profesjonalny
Niebędący Klientem Profesjonalnym: • Klienci posiadający wiedzę i doświadczenie
pozwalające na podejmowanie właściwych
•osoby fizyczne oraz
decyzji inwestycyjnych oraz na właściwą
•niektóre przedsiębiorstwa.
ocenę ryzyk związanych z inwestycją w dany
instrument finansowy.
• Do tej kategorii należą głównie: banki,
firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń,
fundusze inwestycyjne lub towarzystwa
funduszy inwestycyjnych, fundusze
emerytalne lub towarzystwa emerytalne,
duże przedsiębiorstwa, osoby fizyczne
spełniające warunki określone w przepisach
Rozporządzenia z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie trybu i warunków postępowania
firm inwestycyjnych, banków, o których
mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, oraz banków
powierniczych.
POZIOM
OCHRONY
ZAKRES
INFORMACJI
NAJWYŻSZY
NIŻSZY
• Informacje zawierające szczegółowy
•Informacje zawierające ogólny opis
charakteru oferowanych przez Citi
opis charakteru oferowanych przez Citi
Handlowy produktów inwestycyjnych
Handlowy produktów inwestycyjnych oraz
związanych z nimi ryzyk.
oraz związanych z nimi ryzyk.
•Informacje o realizowanej w Citi Handlowy
• Informacje o realizowanej w Citi
polityce zarządzania konfliktem interesów.
Handlowy polityce zarządzania
konfliktem interesów.
•Informacje o zasadach traktowania przez
• Informacje dotyczące Citi Handlowy
bank Klientów Profesjonalnych oraz
o możliwości przedstawienia żądania
i prowadzonej przez Bank działalności
oraz informacje związane z usługą,
traktowania go jako Klienta Detalicznego.
która ma być świadczona na rzecz
Klienta.
Strona 8
Uprawniony Kontrahent
•Określone w Ustawie instytucje
świadczące usługi inwestycyjne
oraz Klienci Profesjonalni, którzy
wyrażą zgodę na zaklasyfikowanie
ich do tej kategorii.
NAJNIŻSZY
•Informacje o realizowanej w Citi
Handlowy polityce zarządzania
konfliktem interesów.
W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu obsługi, wszyscy Klienci Sektora Bankowości Detalicznej zostali
zaklasyfikowani jako Klienci Detaliczni, w związku z tym przed skorzystaniem z usługi inwestycyjnej świadczonej przez
Citi Handlowy, zakres informacji i ochrony przysługujący Klientom obejmuje:
• informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych
oraz związanych z nimi ryzyk;
• informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów;
• informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane z usługą,
która ma być świadczona na rzecz Klienta.
Zmiana przydzielonej przez Bank kategorii
Klient Detaliczny ma prawo do zmiany kategorii na Klienta Profesjonalnego. W tym celu Klient powinien wypełnić
odpowiedni wniosek oraz spełniać co najmniej dwa z trzech poniższych kryteriów:
• zawarcie przez Klienta transakcji o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda,
na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich
kwartałów;
• wartość portfela instrumentów finansowych Klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład,
wynosi co najmniej 500 000 euro lub równowartość w złotych;
• Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy
zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być
świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa, ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia dyspozycji Klienta
o zmianę kategorii.
Zmiana kategorii nastąpi w przypadku, gdy wniosek Klienta zostanie przez Bank rozpatrzony pozytywnie. Bank ma prawo
odmowy zmiany Kategorii Klienta.
Strona 9
5. Ocena wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego,
porada inwestycyjna oraz doradztwo inwestycyjne
W celu określenia czy dany instrument finansowy jest dostosowany do wiedzy oraz doświadczenia Klienta, Citi Handlowy
przeprowadza w stosunku do Klientów test odpowiedniości. Badanie poziomu wiedzy o inwestowaniu oraz doświadczenia
inwestycyjnego Klienta jest niezbędne do ustalenia czy dany instrument finansowy, będący przedmiotem oferowanej
usługi, jest dla niego odpowiedni w kontekście jego wiedzy i doświadczenia.
Wynikiem testu odpowiedniości jest uzyskana przez Klienta ocena określająca, które grupy produktów mogą zostać
uznane za odpowiednie dla niego w kontekście jego wiedzy i doświadczenia.
Poziom ochrony przysługujący Klientom Detalicznym obejmuje przede wszystkim:
• informowanie Klienta w sposób jasny i zrozumiały o instrumentach finansowych oraz związanych z nimi ryzykach,
kosztach i opłatach oraz
• przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu świadczonych usług, Citi Handlowy w niektórych przypadkach ma prawo:
• odmówić sprzedaży Klientowi określonych instrumentów finansowych, jeżeli są one dla niego nieodpowiednie lub
• przekazać Klientowi udokumentowane ostrzeżenie, jeżeli Klient zdecyduje się mimo wszystko na realizację transakcji.
Bank może udzielać Klientom porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, dotyczących inwestowania w instrumenty
finansowe, w szczególności:
• ogólnej struktury portfela inwestycyjnego Klienta;
• wyników inwestowania w instrumenty finansowe;
• porównania instrumentów finansowych, porównania usług świadczonych przez Bank;
• informowania o cechach produktów finansowych, w szczególności o ryzyku i opłatach;
• informowania o podmiotach trzecich, których produkty są w ofercie Banku;
• przekazywania Klientom analiz rynkowych, przygotowanych przez Bank lub inne podmioty.
Porady ogólne udzielane są na zasadach opisanych w Regulaminie danego produktu inwestycyjnego.
Bank świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego jedynie na rzecz Klientów, którzy zawarli z Bankiem stosowną umowę
oraz w zakresie produktów objętych tą umową. Usługa świadczona jest w wybranych oddziałach Banku.
Strona 10
6. Informacje przekazywane Klientom Citi Handlowy
Zgodnie z wymogami MiFID wszelkie informacje przekazywane Klientom powinny być rzetelne, niebudzące wątpliwości
i niewprowadzające w błąd, przedstawione w sposób zrozumiały.
Każdy Klient Citi Handlowy otrzyma m.in. następujące informacje:
• umowy i regulaminy określające podstawowe prawa i obowiązki Klienta oraz Banku;
• informacje zawierające szczegółowy opis charakteru oferowanych przez Citi Handlowy produktów inwestycyjnych
oraz związanych z nimi ryzyk;
• informacje o wszystkich bezpośrednich i pośrednich kosztach, opłatach oraz sposobie ich obliczania,
związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe;
• informacje o realizowanej w Citi Handlowy polityce zarządzania konfliktem interesów;
• informacje dotyczące Citi Handlowy i prowadzonej przez Bank działalności oraz informacje związane
z usługą, która ma być świadczona na rzecz Klienta.
7. Zarządzanie konfliktem interesów
Przez konflikt interesów należy rozumieć okoliczności, które prowadzą lub mogą prowadzić do powstania sprzeczności
interesów pomiędzy Bankiem a Klientem. Sprzeczność interesów może mieć niekorzystny wpływ na interesy Klienta.
Może ona powstać w zakresie działalności prowadzonej przez Bank lub osoby z nim powiązanej, w związku ze
świadczeniem na rzecz Klientów usług inwestycyjnych, które mogą przynieść korzyści Bankowi, osobie z nim powiązanej
lub innemu Klientowi, na rzecz którego Bank działa.
Bank dąży do unikania sytuacji wystąpienia konfliktów interesów ze swoimi Klientami poprzez wdrażanie rozwiązań
organizacyjnych oraz wewnętrznych regulacji Banku. Bank dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania
takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta.
W procesie zarządzania konfliktami interesów Bank zakłada unikanie sytuacji mogących grozić powstaniem potencjalnego
konfliktu interesów. W tym celu Bank wprowadził odpowiednie regulacje wewnętrzne, procedury oraz mechanizmy kontroli,
których celem jest eliminowanie ryzyka powstawania konfliktu interesów. Jeżeli nie jest możliwe skuteczne wyeliminowanie
ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, Bank kontaktuje się z Klientem w celu przekazania takiej informacji oraz uzależnia
świadczenie usługi na rzecz Klienta przez Bank od potwierdzenia przez niego korzystania z usługi Banku.
Szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktem interesów przekazywane są na żądanie Klienta przy użyciu
trwałego nośnika informacji (w formie papierowego dokumentu).
Strona 11
8. Rozwiązywanie reklamacji
W trosce o jakość świadczonych usług oraz w celu zwiększenia satysfakcji Klientów Citi Handlowy stosuje skuteczne
i przejrzyste procedury obsługi reklamacji.
Każdy Klient Citi Handlowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, ma prawo zgłosić listownie, drogą elektroniczną,
faksem, osobiście lub telefonicznie wszelkie nieprawidłowości dotyczące produktów lub usług oferowanych przez Bank
(w tym produktów lub usług podmiotów trzecich oferowanych za pośrednictwem Banku).
Wszelkie pytania i reklamacje Klienci Citi Handlowy mogą składać:
• dzwoniąc do CitiPhone:
—— Klienci indywidualni – tel. 801 32 24 84 lub +48 22 692 24 84
—— Klienci Citigold – tel. 800 22 GOLD (800 22 46 53) lub +48 22 692 24 84
—— Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – tel. 801 33 44 33 lub +48 22 692 29 00
Koszt połączenia: 801 32 24 84, 801 33 44 33 cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty;
+48 22 692 24 84, +48 22 692 29 00 opłata według aktualnej taryfy operatora.
• za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Citibank Online korzystając z formularza zamieszczonego na
www.citihandlowy.pl, temat wiadomości „reklamacja”;
• u Opiekuna w oddziale Banku – lista oddziałów dostępna jest na www.citihandlowy.pl;
• korespondencyjnie na adres:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Biuro ds. Jakości i Współpracy z Klientem
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa
lub faks +48 22 692 98 03
Bank może poprosić Klienta o przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest
niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
Wszelkie reklamacje Klientów Bank rozpatruje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
Strona 12
Na złożoną reklamację Bank udzieli odpowiedzi pisemnie, telefonicznie, za pomocą wiadomości elektronicznej e-mail
lub sms zgodnie z decyzją Klienta.
Wszelkie opinie, sugestie i uwagi dotyczące usług świadczonych przez Citi Handlowy Klienci mogą kierować
do Rzecznika Klienta w Citi Handlowy na adres:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Rzecznik Klienta
ul. Goleszowska 6
01-249 Warszawa
9. Ochrona aktywów finansowych i środków pieniężnych
Klientów Citi Handlowy
Aktywa finansowe i środki pieniężne powierzone Bankowi są chronione poprzez:
• oddzielenie ich od aktywów finansowych i środków pieniężnych Banku oraz środków pieniężnych innych Klientów;
• prowadzenie dokładnej ewidencji oraz regularne dokonywanie uzgodnień z Klientami;
• przekazywanie Klientowi raz w roku raportów, wynikających z realizacji umów zawartych z Bankiem, w zakresie
produktów inwestycyjnych według stanu na koniec roku kalendarzowego.
Bank jest członkiem obowiązkowego systemu rekompensat, prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych S.A. na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) i dokonuje odpowiednich wpłat
do tego systemu.
Celem systemu rekompensat jest zapewnienie inwestorom wypłat, do wysokości określonej w Ustawie, środków
pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych, zgromadzonych przez inwestorów
m.in. w bankach prowadzących działalność maklerską, z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie określonych
w Ustawie czynności stanowiących działalność maklerską. Środkami pieniężnymi inwestorów są środki pieniężne
zapisane na rachunkach pieniężnych oraz inne środki pieniężne należne inwestorom m.in. od banku prowadzącego
działalność maklerską, z tytułu określonych w Ustawie usług maklerskich świadczonych na ich rzecz.
System rekompensat nie chroni inwestora przed ryzykiem inwestycyjnym.
Ponadto depozyty zgromadzone w Banku chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na zasadach
określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Fundusz ten gwarantuje ochronę środków pieniężnych
i wierzytelności wobec Banku w przypadku jego niewypłacalności. Ochronie BFG podlegają:
• środki zgromadzone na wszelkich rachunkach imiennych prowadzonych przez Bank na rzecz posiadacza rachunku;
Strona 13
• kwoty wymagalnych należności wynikających z innych czynności bankowych potwierdzonych wystawionymi przez
Bank dokumentami imiennymi.
Gwarancji BFG nie podlegają natomiast:
• depozyty (wierzytelności do Banku) wynikające z dokonanych z Bankiem:
—— czynności bankowych niepotwierdzonych wystawionym przez Bank dokumentem imiennym;
—— czynności innych niż czynności bankowe oraz
• wierzytelności Klientów powstałe wobec podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania, w sytuacji
gdy Bank pośredniczy w zawieraniu umowy z tym podmiotem, w tym wynikające z umów ubezpieczeń, uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych lub emerytalnych oraz innych produktów inwestycyjnych (za wyjątkiem Inwestycji
Dwuwalutowych).
Strona 14
10. Usługi inwestycyjne w Citi Handlowy
Opis produktów i usług inwestycyjnych dostępnych w Citi Handlowy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.citihandlowy.pl oraz w broszurze Produkty Inwestycyjne – Broszura Informacyjna.
Ponadto, opis zasad świadczenia usług inwestycyjnych oraz opłat i prowizji znajdą Państwo w Regulaminie oraz
w Tabeli Opłat i Prowizji dla danego produktu inwestycyjnego bądź usługi inwestycyjnej.
Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz zlecenia
nabycia lub zbycia papierów wartościowych dostępnych w ramach usług maklerskich świadczonych przez Bank,
mogą Państwo składać:
• osobiście w oddziałach Banku;
• telefonicznie pod numerami telefonów:
—— Klienci indywidualni pod nr tel. 801 32 24 84 lub +48 22 692 24 84
—— Klienci Citigold pod nr tel. 800 22 GOLD (800 22 46 53)
lub z telefonów komórkowych +48 22 692 24 84
• kanałem bankowości elektronicznej, za pośrednictwem strony www.citihandlowy.pl, w odniesieniu do zleceń
dotyczących jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych.
Koszt połączenia: 801 32 24 84, 801 33 44 33 – cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte
3 minuty; +48 22 692 24 84, +48 22 692 29 00 – opłata według aktualnej taryfy operatora.
Strona 15
11. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści
finansowych i niepieniężnych
Informacja na temat wszelkich opłat i prowizji pobieranych przez Bank w procesie świadczenia usług
inwestycyjnych przekazywana jest Klientom przed zawarciem transakcji w formie Tabeli Opłat i Prowizji.
Bank, jego pracownicy i osoby powiązane nie przyjmują oraz nie przekazują opłat, prowizji, korzyści finansowych
i niepieniężnych innych niż te, które są niezbędne do świadczenia danej usługi finansowej na rzecz Klienta
lub w związku z nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego przez Klienta.
Bank, na żądanie Klienta, udzieli Klientowi szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia Banku w związku
ze świadczeniem przez Bank na rzecz funduszy inwestycyjnych usług pośrednictwa w zakresie zbywania i odkupywania
jednostek i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.
Opłaty, prowizje, korzyści finansowe i niepieniężne inne niż wskazane powyżej mogą być przyjmowane
i przekazywane, jeżeli:
• informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania tych opłat, prowizji, korzyści finansowych
i niepieniężnych zostały przekazane Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie danej usługi finansowej
lub przed nabyciem/zbyciem instrumentu finansowego;
• są przyjmowane/przekazywane w celu poprawy jakości usług finansowych świadczonych przez Bank na rzecz
Klienta.
Lista dozwolonych korzyści niepieniężnych zawiera w szczególności:
• pracownicy Banku mogą uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach edukacyjnych, sponsorowanych w części
lub całości przez partnerów biznesowych, pod warunkiem, że są one dedykowane podniesieniu poziomu kwalifikacji
oraz edukacji pracowników Banku w zakresie produktów i usług świadczonych przez Bank;
• pracownicy Banku mogą uczestniczyć w konkursach edukacyjnych lub wiedzy z zakresu instrumentów finansowych/
usług inwestycyjnych organizowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, firmy
inwestycyjne lub partnerów biznesowych Banku oraz Klientów, o ile te konkursy są premiowane nagrodami
o charakterze pozafinansowym;
• otrzymywanie przez Bank od partnerów biznesowych materiałów zawierających informacje o produkcie oraz/lub
wydarzeniach na rynkach finansowych, przeznaczonych do użytku wewnętrznego lub przekazywanych Klientom;
• otrzymywanie przez Bank od partnerów biznesowych materiałów szkoleniowych oraz reklamowych.
Strona 16
12. Informacje o Banku
Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) ma siedzibę w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa
i działa pod marką Citi Handlowy.
Bank został powołany aktem notarialnym z dnia 13 kwietnia 1870 r. i jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
w Warszawie, pod numerem KRS: 0000001538.
Bank jest członkiem Citigroup Inc. Jednostką dominującą dla Banku jest Citibank Overseas Investments Corporation,
podmiot zależny od Citibank N.A.
Klienci Citi Handlowy mogą kontaktować się z Bankiem poprzez sieć oddziałów Citi Handlowy,
których lista znajduje się na stronie internetowej www.citihandlowy.pl
Klienci mogą również kontaktować się z Bankiem przez CitiPhone:
• Klienci indywidualni pod nr tel. 801 32 24 84 lub +48 22 692 24 84
• Klienci Citigold pod nr tel. 800 22 GOLD (800 22 46 53) lub z telefonów komórkowych +48 22 692 24 84
• Małe i Średnie Przedsiębiorstwa pod nr tel. 801 33 44 33 lub +48 22 692 29 00
Koszt połączenia: 801 32 24 84, 801 33 44 33 – cena 1 impulsu + VAT wg taryfy operatora, za każde rozpoczęte 3 minuty
+48 22 692 24 84, +48 22 692 29 00 – opłata według aktualnej taryfy operatora.
Strona 17
Citi Handlowy świadczy usługi swoim Klientom w języku polskim. Język polski jest językiem, w którym Klienci mogą
kontaktować się z Bankiem. Wszelkie informacje przekazywane Klientom przez Bank przygotowywane są w języku
polskim. Bank w niektórych przypadkach, na wniosek Klienta, ma możliwość komunikowania się w innym języku niż język
polski oraz do przekazywania Klientom wybranych dokumentów lub informacji dodatkowo w innych językach (głównie
w języku angielskim).
Citi Handlowy posiada następujące zezwolenia w zakresie działalności inwestycyjnej:
• zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych (obecnie KNF) z dnia 4 lipca 1996 r. na prowadzenie rachunków
papierów wartościowych;
• zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 listopada 2007 roku na przyjmowanie lub przekazywanie zleceń
nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych.
Citi Handlowy, jako bank prowadzący rachunki papierów wartościowych, gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych
aktywów, zachowanie pełnej poufności o przechowywanych aktywach oraz ich bezwzględne oddzielenie od aktywów
własnych Banku. Ewidencja papierów wartościowych prowadzona jest przez Bank zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zasady ewidencji papierów wartościowych,
zasady rozliczeń operacji na papierach oraz zasady realizacji praw z papierów wartościowych są zgodne z regulacjami
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub regulacjami innych właściwych podmiotów przechowujących
lub rejestrujących papiery wartościowe (np. Narodowego Banku Polskiego, Clearstream).
W celu ochrony aktywów Klientów Bank prowadzi codzienny monitoring przechowywanych na rzecz Klienta
instrumentów finansowych. Weryfikacji podlegają salda przechowywanych instrumentów oraz wszystkie transakcje
rozliczone na rachunku papierów wartościowych w danym dniu ewidencyjnym.
Strona 18
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego
wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citibank, Citigold i CitiPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy
Citigroup Inc.
11/2012
www.citigold.pl
Download