Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A § 1

advertisement
Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID
w DNB Bank Polska S.A
§ 1.
Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są przez Bank Usługi MiFID.
§ 2.
Definicje i skróty użyte w niniejszej Polityce oznaczają:
1. Bank – DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie;
2. Dyrektywa MiFID – Markets in Financial Instruments Directive – Dyrektywa MiFID to
Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w
sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i
93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca
dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz. U. L 145 z 30.04.2004, str. 1). Aktami wykonawczymi
do Dyrektywy MIFID są: Dyrektywa Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r.
wprowadzająca
środki
wykonawcze
do
dyrektywy
2004/39/WE
Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków
prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych
na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z 2.9.2006, str. 26, Rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do
dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań
przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z
transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu
oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz. U. L 241 z 2.09.2006, str.
1);
3. Kategoria Klienta, Kategoria - oznacza każdą z następujących kategorii Klienta:
Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Uprawniony Kontrahent;
4. Klasyfikacja - oznacza proces dotyczący nadania Klientom właściwych Kategorii na
podstawie niniejszej Polityki;
5. Klient – Klient Indywidualny lub Klient Instytucjonalny, z którym Bank zawarł umowę
dotyczącą Usługi MiFID, lub który zamierza zawrzeć z Bankiem taką umowę (tzw.
prospekt);
6. Klient Indywidualny – konsument (tj. osoba fizyczna działająca bez związku
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zarobkową);
7. Klient Instytucjonalny – klient DNB Bank Polska S.A. nie będący Klientem
Indywidualnym, w szczególności przedsiębiorca tj. osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego, jednostka administracji publicznej,
fundacje i stowarzyszenia;
8. Klient Detaliczny – „klient detaliczny” w rozumieniu Ustawy, któremu, zgodnie z
Ustawą przysługuje najwyższy poziom ochrony;
9. Klient Profesjonalny – „klient profesjonalny” w rozumieniu Ustawy, któremu
przysługuje średni poziom ochrony, co do którego zakłada się, że posiada wiedzę
— Bank DNB Bank Polska SA
Adres: ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Centrala: +48 22 524 10 00
Kapitał zakładowy wpłacony
w całości 1.257.200.000 zł
KRS 0000022156
REGON 017296065
NIP 525-22-12-939
www.dnb.pl
i doświadczenie pozwalające mu na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych,
jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami;
10. Ocena Odpowiedniości – dokonywana przez Bank względem Klienta ocena
odpowiedniości (appropriateness, adekwatności) danego rodzaju Usługi MiFID wykonana
w oparciu o Test Wiedzy i Doświadczenia, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację
Klienta;
11. Polityka – niniejsza „Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID DNB Bank Polska S.A.”;
12. Uprawniony Kontrahent – „uprawniony kontrahent” w rozumieniu Ustawy, będący
klientem branżowym (tj.: działającym w sektorze finansowym), któremu przysługuje
najniższy poziom ochrony;
13. Usługa MiFID – usługa inwestycyjna świadczona przez Bank, objęta regulacjami
Dyrektywy MiFID i Ustawy;
14. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie Instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119
z późn.zm.);
15. Wniosek o zmianę Kategorii Klienta MiFID (Wniosek)– formularz ”Wniosku
o zmianę kategorii Klienta MiFID” , którego wzór dostępny jest w placówce Banku przy
ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa oraz na stronie internetowej Banku www.dnb.pl w
zakładce MiFID.
§ 3.
1. Klasyfikacji podlega każdy Klient zawierający z Bankiem umowę o świadczenie Usługi
MiFID.
2. Bank, przed zawarciem umowy dotyczącej Usługi MiFID, przekazuje Klientowi informacje
dotyczące Kategorii, do której został zaklasyfikowany i poziomu ochrony przysługującej
Klientowi.
3. Bank przed zawarciem umowy dotyczącej Usługi MiFID dokonuje Klasyfikacji każdego
Klienta, na rzecz którego jest lub ma być świadczona co najmniej jedna z Usług MiFID,
przypisując Klienta do jednej z następujących Kategorii Klientów:
1) Klient Detaliczny – dająca maksymalny poziom ochrony, albo
2) Klient Profesjonalny – dająca średni poziom ochrony,
3) Uprawniony Kontrahent – dająca najniższy poziom ochrony.
4. Bank przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi MiFID z Klientem, któremu nadana
została kategoria Klienta Detalicznego przeprowadzana jest Ocena Odpowiedniości,
której celem jest ustalenie instrumentów finansowych, które są adekwatne dla Klienta,
biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w zakresie zawierania transakcji na
instrumentach finansowych.
5. W ramach przeprowadzania Oceny Odpowiedniości
wypełnienia testu wiedzy i doświadczenia.
Klient
jest
zobowiązany
do
6. Wypełnienie testu wiedzy i doświadczenia nie jest obowiązkowe i Klient może z niego
zrezygnować. Uniemożliwia to Bankowi ustalenie instrumentów finansowych
— Bank DNB Bank Polska SA
Adres: ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Centrala: +48 22 524 10 00
Kapitał zakładowy wpłacony
w całości 1.257.200.000 zł
KRS 0000022156
REGON 017296065
NIP 525-22-12-939
www.dnb.pl
odpowiednich dla Klienta zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Klienta. Klient, który
zrezygnuje z przeprowadzenia testu wiedzy i doświadczenia, obligatoryjnie podpisuje
oświadczenie, że inwestycji w instrumenty finansowe dokonuje wyłącznie na podstawie
własnej analizy instrumentu finansowego oraz sytuacji rynkowej, własnej decyzji oraz na
własne ryzyko i własną odpowiedzialność oraz, że zapoznał się, rozumie i akceptuje
ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe i korzystaniem z usług
inwestycyjnych.
7. Średni poziom zakresu ochrony
w szczególności na tym, że:
przysługujący
Klientom
Profesjonalnym
polega
1) dokonując Oceny Odpowiedniości wiedzy i doświadczenia Klienta w stosunku do
danego rodzaju transakcji lub grupy transakcji, Bank może uznać, że Klient posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na zrozumienie ryzyka związanego z
danymi transakcjami lub usługą;
2) Bank nie będzie zobowiązany do przekazania takiemu Klientowi szczegółowych
informacji dotyczących Banku oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie
zawieranej z Klientem umowy.
§ 4.
1. W dowolnym momencie, każdemu Klientowi przysługuje prawo złożenia pisemnego
żądania zmiany nadanej mu przez Bank Kategorii Klienta, na zasadach opisanych
w niniejszej Polityce.
2. Jeżeli sytuacja faktyczno-prawna Klienta ulega zmianie w taki sposób, że może wpłynąć
na zmianę przyznanej Kategorii, Klient zobowiązany jest poinformować Bank o takich
okolicznościach i złożyć żądanie zmiany przyznanej mu Kategorii na formularzu
„Wniosku o zmianę kategorii Klienta MiFID”. Uprawnieni Kontrahenci mogą przesłać do
Banku żądanie zmiany Kategorii Klienta bez obowiązku wypełnienia formularza wniosku.
3. Wniosek o zmianę kategorii Klienta MiFID, Klient powinien przesłać na adres siedziby
Banku: DNB Bank Polska S.A. ul. Postępu 15c, 02-676 Warszawa.
4. Klient zobowiązany jest informować Bank o wszelkich okolicznościach faktycznych
i prawnych, w tym dotyczących osób upoważnionych w imieniu Klienta do zawierania
transakcji objętych Usługami MiFID, mogących mieć wpływ na aktualność dokonanej
przez Bank Kategorii Klienta.
5. W przypadku powzięcia przez Bank informacji, że Klient Profesjonalny, nie spełnia lub
przestał spełniać warunki minimalne, pozwalające na uznanie go za Klienta
Profesjonalnego, Bank może podjąć działania zmierzające do zmiany Kategorii tego
Klienta na Klienta Detalicznego, chyba, że Klient będzie spełniał kryteria Klienta
Profesjonalnego „na wniosek” i Klient złoży w Banku Wniosek o zmianę kategorii Klienta
MiFID.
6. Bank może w każdym momencie zaklasyfikować Klienta do Kategorii dającej większy
poziom ochrony z własnej inicjatywy, o czym informuje Klienta.
7. Bank może, bez podania przyczyny, nie uwzględnić Wniosku o zmianę kategorii Klienta
MiFID, o czym informuje Klienta.
— Bank DNB Bank Polska SA
Adres: ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Centrala: +48 22 524 10 00
Kapitał zakładowy wpłacony
w całości 1.257.200.000 zł
KRS 0000022156
REGON 017296065
NIP 525-22-12-939
www.dnb.pl
Komentarz [TD1]: Dokładnie takie
słowa powinny być w naszym
oświadczeniu / wydruku z aplikacji
MiFID
8. Bank, zmieniając Klientowi Kategorię, informuje niezwłocznie Klienta o poziomie ochrony
jaka przysługuje danej Kategorii Klienta. W przypadku zmiany Kategorii nadanej
Klientowi, z którą związany jest niższy poziom ochrony, konieczne jest złożenie przez
Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Bank Klientów
Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
§ 5.
Uprawnieni Kontrahenci oraz Klienci Profesjonalni „z założenia”
1. Jeżeli Klient jest jedną z instytucji branżowych, wymienionych w Ustawie to znaczy, jest
Klientem, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit. a—j oraz l—m Ustawy, z którym Bank, w
ramach świadczenia Usługi MiFID obejmującej wykonywanie zleceń, przyjmowanie i
przekazywanie zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych
na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, Bank
automatycznie klasyfikuje takiego Klienta jako Klienta Profesjonalnego „z założenia” lub
jako Uprawnionego Kontrahenta (według wyboru Banku).
2. Bank, na pisemne żądanie Klienta Profesjonalnego „z założenia” i w zakresie określonym
w tym żądaniu, może uznać go za Klienta Detalicznego, z zastrzeżeniem jednak, że Bank
nie ma takiego obowiązku. Bank może także, na podstawie posiadanych przez siebie
informacji, uznać Klienta spełniającego kryteria Klienta Profesjonalnego „z założenia” za
Klienta Detalicznego z własnej inicjatywy (tj. pomimo braku złożenia przez Klienta
takiego żądania/wniosku).
§ 6.
Klienci Profesjonalni „na wniosek”
1. Bank może zaklasyfikować Klienta jako Klienta Profesjonalnego „na wniosek”
w przypadku spełniania przez niego łącznie co najmniej dwóch warunków
z poniższych:
1) ze względu na wartość i częstotliwość zawieranych transakcji – jeżeli
zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych
50.000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej 10
transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów; lub
2) ze względu na wartość portfela – jeżeli wartość rynkowa portfela Instrumentów
finansowych tego podmiotu łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego
skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500.000 euro. Do badania stosuje
się wartość rynkową portfela Instrumentów finansowych z końca miesiąca
poprzedzającego dzień badania, lub
3) w odniesieniu do Klientów instytucjonalnych – ze względu na zatrudnianie
przez
Klienta
instytucjonalnego
osoby
(osób)
z
doświadczeniem
inwestycyjnym – jeżeli u Klienta co najmniej 1 osoba pracowała przynajmniej 1 rok
na stanowisku wymagającym znajomości zakresie Instrumentów finansowych lub
usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez Bank na rzecz Klienta na
podstawie zawieranej umowy.
— Bank DNB Bank Polska SA
Adres: ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Centrala: +48 22 524 10 00
Kapitał zakładowy wpłacony
w całości 1.257.200.000 zł
KRS 0000022156
REGON 017296065
NIP 525-22-12-939
www.dnb.pl
2. Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest ustalana
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia Wniosku o zmianę kategorii
Klienta lub klasyfikowania (reklasyfikowania) Klienta przez Bank z własnej inicjatywy.
3. Klient może być zaklasyfikowany jako Klient Profesjonalny „na wniosek”, o ile:
1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej,
2) złożył Wniosek o zmianę kategorii Klienta MiFID,
3) Bank zaakceptował Wniosek o zmianę kategorii Klienta MiFID.
4. Jeżeli Klient zaklasyfikowany jako Klient Profesjonalny „na wniosek” później przestał
spełniać warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, Bank, może, ale nie ma obowiązku
dokonania zmiany jego Kategorii na Klienta Detalicznego.
5. Bank, na pisemny Wniosek o zmianę kategorii Klienta MiFID, złożony przez Klienta
Profesjonalnego „na wniosek”, może
nadać mu Kategorię Klienta Detalicznego,
z zastrzeżeniem jednak, że Klient miał dokonaną Ocenę Odpowiedniości.
§ 7.
1. Bank może dokonać zmiany niniejszej Polityki w każdym czasie.
2. Aktualna wersja Polityki zamieszczona jest na stronie internetowej Banku: www.dnb.pl w
zakładce „Ważne Informacje o Banku”
— Bank DNB Bank Polska SA
Adres: ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Centrala: +48 22 524 10 00
Kapitał zakładowy wpłacony
w całości 1.257.200.000 zł
KRS 0000022156
REGON 017296065
NIP 525-22-12-939
www.dnb.pl
Download