Contents - Izba Domów Maklerskich

advertisement
Wdrożenie MiFID – nowe obowiązki dla domów
maklerskich
Maria Dobrowolska
1
Podstawy prawne



Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych
MiFID
Dyrektywa wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy
MiFID w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i
warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne
Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające środki
wykonawcze do dyrektywy MiFID w odniesieniu do
prowadzenia
rejestrów,
sprawozdań
z
transakcji,
przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów do
obrotu

Nowelizacja
ustawy
o
obrocie
instrumentami
finansowymi z dnia 25 lipca 2005r

Akty wykonawcze wynikające z ustawy
2
Terminarz
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi :



1 listopada 2007 – data wejścia w życie ustawy
1 grudnia 2007 – dostosowanie prowadzonej działalności do
ustawy
1 lutego 2008 – dostarczenie do KNF informacji o grupie
kapitałowej
3
Główne obszary regulacji

Wymogi organizacyjne

Przekazywanie informacji klientom

Zasady świadczenia usług

Przeciwdziałanie konfliktom interesów
4
Wymogi organizacyjne





Komórka ds. zgodności z prawem
monitorowanie i stała ocena skuteczności
wprowadzonych środków i procedur wynikających z
MIFID
eliminowanie wszelkich niedociągnięć w
implementacji MIFID
doradztwo i pomoc dla osób zaangażowanych w
zakresie zobowiązań DM wynikających z MIFID
sprawozdawczość dla kierownictwa wyższego
szczebla DM
5
Wymogi organizacyjne cd.





Komórka ds. zarządzania ryzykiem
ustanowienie i utrzymywanie zasad i procedur
zarządzania ryzykiem związanym z działalnością DM
monitorowanie skuteczności przyjętych zasad,
procedur i skuteczności podjętych środków
monitorowanie stosowania zasad i procedur przez
osoby zaangażowane
sprawozdawczość dla kierownictwa wyższego
szczebla DM
6
Wymogi organizacyjne cd.




Komórka ds. audytu wewnętrznego
Ustanowienie i utrzymywanie planu audytu
wewnętrznego – sprawdzanie skuteczności kontroli
wewnętrznej
Wydawanie zaleceń w zakresie poprawy skuteczności
kontroli wewnętrznej
sprawozdawczość dla kierownictwa wyższego
szczebla DM
7
Wymogi organizacyjne – zagadnienia szczegółowe






Polityka utrzymywania ciągłości działalności
gospodarczej, zapewniająca zachowanie
najważniejszych danych i funkcji oraz utrzymanie
usług w przypadku przerwy w funkcjonowaniu
systemów i procedur
Obowiązki kierownictwa wyższego szczebla
Transakcje osobiste
Outsorsing
Zabezpieczenie instrumentów finansowych i funduszy
klientów
Przechowywanie danych
8
Przekazywanie informacji klientom




Kategorie klientów
Informacje dla klientów i potencjalnych klientów
przed podpisaniem umowy i wykonaniem transakcji
 Informacje handlowe
 Informacje o instrumentach finansowych
 Informacje o zabezpieczeniu aktywów klientów
 Informacje o kosztach i powiązanych opłatach
Sprawozdania dla klientów z realizacji zleceń
Sprawozdania z zarządzania portfelem
9
Zasady świadczenia usług


Ocena odpowiedniości usługi i ogólnej adekwatności
Best execution
 Kryteria najkorzystniejszej realizacji zleceń
 Obowiązek działania w najlepiej pojętym interesie
klienta
 Polityka realizacji zleceń
10
Zasady świadczenia usług cd.


Obsługa zleceń klienta

Zasady realizacji

Łączenie i kolejność realizacji zleceń

Łączenie i szeregowanie transakcji własnych i klienta
Badania inwestycyjne
11
Przeciwdziałanie konfliktowi interesów





Sprzeczność interesów potencjalnie zagrażająca
interesom klientów
Polityka przeciwdziałania sprzeczności interesów
Rejestr usług i działalności wywołujących sprzeczność
interesów
Zachęty
Transakcje osobiste
12
Download