Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca

advertisement
Tuchowska
Hygeia
Public
P i Health
wsp. Analiza
2014, zachorowalności
49(1): 81-90
i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce ...
81
Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór
złośliwy płuca u kobiet w Polsce i województwie łódzkim
Analysis of incidence and mortality due to lung cancer in women in Poland
and Łódź Voivodeship
Paulina Tuchowska, Halina Worach-Kardas
Oddział Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wprowadzenie. Nowotwór złośliwy płuca stanowi poważny problem
zdrowotny w Polsce. Jest to trzecia przyczyna zachorowań i najczęstsza
przyczyna zgonów u Polek chorych na raka.
Cel pracy. Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy
płuca u kobiet w Polsce i województwie łódzkim.
Materiał i metoda. Analiza obejmuje lata 2001-2011 i opiera
się na najnowszych opublikowanych źródłach epidemiologicznych
i doniesieniach naukowych.
Wyniki. W Polsce w 2011 r. najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet
były nowotwory złośliwe płuca. Liczba ta rośnie z roku na rok
i w ostatnim czasie przewyższyła liczbę zgonów z powodu raka piersi.
Czynnikami ryzyka zachorowania na raka płuca są: palenie tytoniu,
bierne palenie, zanieczyszczenia powietrza, promieniowanie jonizujące,
ekspozycja na nikiel, chrom, arsen, azbest i metale radioaktywne,
spaliny samochodowe, predyspozycje genetyczne, podeszły wiek,
choroby współistniejące, płeć i czynniki hormonalne, brak aktywności
fizycznej oraz niski status społeczno-ekonomiczny. Dotychczasowe
badania wykazały, że rak płuca przebiega różnie w zależności od płci.
Wyróżniamy trzy standardowe metody leczenia chorych na nowotwory
płuca: leczenie chirurgiczne (operacyjne), napromienianie (radioterapia)
i chemioterapia. Stosuje się też terapie celowane. Odkrycie genu
„RGS17”, który jest odpowiedzialny za rodzinną predyspozycję do raka
płuc, daje nadzieję na przyszłość dla chorych.
Wnioski. W ostatnich latach wzrosła liczba zachorowań i zgonów
z powodu raka płuc u kobiet w Polsce i województwie łódzkim. Jedną
z głównych przyczyn tego zjawiska jest palenie papierosów. W walce z tą
chorobą przeszkodą jest również zbyt późna diagnoza i złe rokowania.
Nie ma skutecznego testu, który pozwoliłby na wykrycie raka płuca we
wczesnym stadium.
Słowa kluczowe: rak płuca, nowotwory, zachorowalność, umieralność,
województwo łódzkie
Introduction. Lung cancer is a serious health problem in Poland. It
is the third cause of incidence and the most common cause of cancer
deaths in Polish women.
Aim. The analysis of incidence and mortality from lung cancer in women
in Poland and the Łódź voivodeship.
Material & methods. The analysis included the period between
2001‑2011 and was based on the newest published epidemiologic
sources and scientific reports.
Results. Lung cancer was the most common cause of death in women in
Poland in 2011. This number had been growing and recently surpassed
the number of deaths due to breast cancer. The risk factors for lung
cancer are smoking, passive smoking, air pollution, ionizing radiation,
exposure to nickel, chromium, arsenic, asbestos and radioactive metals,
auto exhaust, genetic predisposition, age, co-morbidities, gender and
hormonal factors, physical inactivity and low socio-economic status.
Previous studies have shown that lung cancer occurs differently
depending on gender. There are three standard methods of treatment
of patients with lung cancer: surgical treatment (operational), radiation
(radiotherapy) and chemotherapy. There are also used targeted
therapies. The discovery of the gene “RGS17”, which is responsible
for a familial predisposition to lung cancer, gives the patients’ hope for
the future.
Conclusions. In recent years the number of incidences and deaths
from lung cancer in women in Poland and the Łódź Voivodeship has
increased. Smoking is one of the main reasons. A delayed diagnosis
and poor prognosis is also an obstacle in the fight against this disease.
There is no effective test that would allow for detection of lung cancer
at an early stage.
Key words: lung cancer, cancer, epidemiology, incidence, mortality, Łódź
Voivodeship
© Hygeia Public Health 2014, 49(1): 81-90
Adres do korespondencji / Address for correspondence
www.h-ph.pl
prof. nadzw. dr hab. Halina Worach-Kardas
Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
pl. Hallera 1, 90-647 Łódź
tel. 42 2725206, e-mail: [email protected]
Nadesłano: 22.02.2014
Zakwalifikowano do druku: 25.02.2014
Wprowadzenie
Na początku XX wieku na podstawie ówczesnego
piśmiennictwa światowego zanotowano zaledwie 374
przypadki raka płuca. Tym samym choroba ta była
uznana za jedną z najrzadszych postaci nowotworu [1].
Statystyki zaczęły się radykalnie zmieniać w latach 60.
XX wieku i od tej pory rak płuca stał się chorobą cywilizacyjną, czyli związaną z rozwojem cywilizacji [2].
Polska jest krajem o średnioniskiej zachorowalności
i wysokiej umieralności na nowotwory złośliwe [3].
Hygeia Public Health 2014, 49(1): 81-90
82
Obecnie stanowią one w Polsce najczęstszą przyczynę
zgonów po chorobach układu krążenia. W 2011 r. nowotwory odpowiadały za ponad 26% zgonów mężczyzn
i 23% kobiet [4]. Zarówno w Polsce, jak i na świecie,
nowotwory złośliwe płuca są poważnym problem zdrowotnym [5]. Rak płuca to jedna z głównych przyczyn
zachorowań i zgonów u obu płci [6]. Wśród nowotworów złośliwych na świecie rak płuca jest uznawany za
zabójcę numer jeden [7]. Każdego roku bowiem z jego
powodu umiera około 1,3 miliona osób [8]. Występuje
wtedy, gdy komórki płuc ulegają niekontrolowanemu
wzrostowi [9]. Około 85% wszystkich przypadków
stanowi niedrobnokomórkowy rak płuca, który należy
do najgorzej rokujących nowotworów złośliwych [10].
Najczęściej występującym typem tego nowotworu u kobiet jest gruczolakorak [11]. Mimo iż częściej chorują
mężczyźni, to statystyki dotyczące kobiet są bardziej
zastraszające. Z każdym kolejnym rokiem wskaźnik zachorowalności i umieralności na raka płuca w tej grupie
wyraźnie wzrasta. Znaczącą rolę odgrywa tu popularność palenia papierosów wśród coraz młodszych kobiet,
ale również inne czynniki takie, jak: predyspozycje
rodzinne, starzenie się społeczeństwa, zanieczyszczenia
powietrza, status społeczno-ekonomiczny oraz rozwój
przemysłu [6, 7, 12].
Cel pracy
Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce i województwie
łódzkim w latach 2001-2011. Porównanie wyników
z danymi statystycznymi z drugiej połowy XX wieku.
Materiał i metoda
[4]. W ostatnich latach choroby nowotworowe stały
się problemem nie tylko osób starszych [5]. Jakkolwiek
najwięcej zachorowań notuje się u kobiet w grupie wieku 50-79 lat [13]. Szybki wzrost zachorowalności na
raka płuca jest związany głównie z wydłużeniem życia
społeczeństwa oraz spadkiem umieralności z powodu
chorób układu krążenia [14].
Uwzględniając pięcioletnie grupy wieku obserwujemy, że problem zachorowań na raka płuca praktycznie nie występuje w przedziale wiekowym 0-19 lat.
Pierwszy znaczący wzrost zachorowalności na raka
płuca zarówno u kobiet jak i mężczyzn jest zauważalny
w grupie osób 40+. Najwięcej przypadków tej choroby
bez względu na płeć pojawia się w wieku 60-65 lat.
W kolejnych przedziałach wiekowych zauważamy
stopniowy spadek zachorowań na nowotwory płuca
u kobiet i mężczyzn [13] (tab. I i ryc. 1).
Trzema najczęściej rejestrowanymi nowotworami
u kobiet w 2001 r. był: 1. rak piersi (22,8%), 2. rak
płuca (8,7%) i 3. rak trzonu macicy (7,2%) [15].
W 2011 r. pierwsze trzy pozycje pozostały takie same.
Zmianie uległy natomiast wskaźniki zachorowań, mianowicie zmalał wskaźnik zapadalności na raka piersi
(21,7%) i trzonu macicy (6,6%), wzrosła zaś liczba
zachorowań na raka płuca (7,6%) [13] (ryc. 2 i 3).
Zachorowalność na raka płuca u kobiet w Polsce
Chociaż na nowotwory płuca chorują głównie
mężczyźni (2/3 pacjentów), to u kobiet rośnie zachorowalność na tę chorobę [6]. Najmniej, bo ok. 0,8%
3500
Analiza obejmuje lata 2001-2011 i opiera się na
najnowszych opublikowanych źródłach epidemiologicznych dotyczących nowotworu złośliwego płuca,
który stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów
w Polsce i na świecie. W publikacji omówione zostały
także dane dotyczące zapadalności i umieralności na
raka płuca w drugiej połowie XX wieku.
Wyniki
M
K
3000
2500
2000
1500
1000
500
W 2011 r. odnotowano 72 550 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce. Stanowi
to ponad 16,5 tys. więcej przypadków niż w 2001 r.
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
5-9
15-19
Zachorowalność na nowotwory złośliwe u kobiet
w Polsce
10-14
0-4
0
Ryc. 1. Zachorowania na nowotwór złośliwy płuca u kobiet i mężczyzn
według 5-letnich grup wieku w Polsce w 2011 roku
Fig. 1. Incidence of lung cancer in men and women by 5-year age
groups in Poland in 2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13]
Tabela I. Liczby zachorowań na nowotwór złośliwy płuca u mężczyzn i kobiet według 5-letnich grup wieku w Polsce w 2011 roku
Table I. Number of lung cancer incidence in men and women by 5-year age groups in Poland in 2011
0-4
5-9
M
0
0
0
1
6
8
12
26
106
314
1024
2180
3004
2155
2410
1923
1010
340
K
1
0
0
0
6
4
10
19
58
187
556
1084
1379
888
738
688
419
246
Źródło: [13]
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
85+
Tuchowska P i wsp. Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce ...
inne
35,4%
rak piersi
22,8%
83
18000
16000
14000
12000
M
K
10000
rak płuca
8,7%
8000
6000
4000
rak nerki
2,5%
rak trzonu macicy
7,2%
rak żołądka
rak okrężnicy
2,6%
6,0%
rak
rak
rak
szyjki jajnika
rak
tarczycy
macicy 4,9%
2,7% odbytnicy
4,1%
3,1%
Ryc. 2. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce
w 2001 roku
Fig. 2. Incidence structure of cancers in 2001, female
Źródło: [15]
inne
31,1%
rak piersi
21,7%
rak płuca
7,6%
rak nerki
2,7%
rak trzonu macicy
6,6%
rak odbytnicy
3,4%
rak
rak
rak
żołądka rak
jelita
skóry
jajnika
3,5%
grubego
5,3% 5,7%
6,0%
rak szyjki macicy
6,4%
Ryc. 3. Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce
w 2011 roku.
Fig. 3. Incidence structure of cancers in 2011, females.
Źródło: [13]
2000
0
1963 1975 1990 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ryc. 4. Porównanie ogólnej liczby zachorowań na nowotwór złośliwy
płuca u kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 1963-2011
Fig. 4. Comparison of total number of lung cancer incidence in women
and men in Poland between 1963-2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13, 15, 22-32]
Inne czynniki narażenia:
•predyspozycje genetyczne,
•czynniki hormonalne zależne od płci,
•brak aktywności fizycznej,
•podeszły wiek,
•choroby współistniejące,
•niski status społeczno-ekonomiczny [6, 12, 19‑21].
Dane epidemiologiczne dla kobiet w latach 20012010 wykazywały niższą liczbę zachorowań na raka
płuca niż w roku 2011. Ogółem w roku 2011 odnotowano prawie 14,5 tys. zachorowań na nowotwory
złośliwe płuca u mężczyzn i ponad 6 tys. u kobiet.
Już prawie pół wieku obserwujemy wzrost liczby
nowych przypadków raka płuca w populacji kobiet.
W porównaniu do mężczyzn, u których zachorowalność ta stopniowo maleje od połowy lat 90. XX wieku,
u kobiet wskaźniki te stale rosną [22].
Tabela II. Ogólna liczba zachorowań na raka płuca u kobiet i mężczyzn
w Polsce w latach 1963-2011
Table II. Total number of lung cancer incidence in women and men in Poland
between 1963-2011
Zachorowania
przypadków nowotworów płuca pojawia się u Polek
poniżej 40 r.ż., najwięcej występuje już w okolicach
50 r.ż. [16]. Najszybszy wzrost wskaźnika zapadalności na raka płuca osiągają kobiety w VII i VIII dekadzie
życia [17]. Szczególnie w dużych miastach, można
zauważyć wyższe wskaźniki dotyczące zachorowań
na raka płuca. Wiąże się to z faktem, że występuje
tam więcej czynników, które sprzyjają rozwojowi tej
choroby [18]. Zaliczamy do nich:
•palenie tytoniu,
•bierne palenie,
•zanieczyszczenia powietrza,
•promieniowanie jonizujące,
•czynniki narażenia zawodowego (nikiel, chrom,
arsen, azbest, metale radioaktywne),
•spaliny silników wysokoprężnych (silniki Diesla).
Rok
Kobiety
Mężczyźni
1963
475
2492
1975
1990
1996
…
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1218
2677
3937
…
4218
4380
4781
4618
4797
5075
5250
5319
5900
6038
6283
7228
13832
16749
…
15454
15173
15762
15741
15248
15157
14659
14128
14703
14794
14522
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13]
Hygeia Public Health 2014, 49(1): 81-90
84
Na przełomie lat 1963-2011 odnotowano ogromny wzrost liczby zachorowań na raka płuca. U kobiet
wzrost ten nastąpił aż o 1321%, zaś u mężczyzn
o 582%. Oznacza to, że nowotwór płuc stał się jednym
z największych problemów zdrowotnych współczesnego
społeczeństwa i wymagana jest konieczność przeprowadzenia działań mających na celu obniżenie liczby
nowych przypadków zachorowań w przyszłości.
Zachorowalność na raka płuca u kobiet
w województwie łódzkim
600
500
473
429
400
300
276
271
291
319
321
275
295
314
200
100
0
Rak płuca u mieszkanek województwa łódzkiego
to w ostatnim czasie druga przyczyna zachorowań
na nowotwory złośliwe po raku piersi [33]. Na tle
innych województw województwo łódzkie zajmuje
obecnie trzecie miejsce pod względem zapadalności
na raka płuca (10,7%) po województwie zachodniopomorskim (11,3%) i warmińsko-mazurskim (11%).
Oznacza to, że przy średniej dla Polski wynoszącej dla
kobiet 8,7%, około 11% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe w województwie łódzkim w 2011 r.
stanowiły te dotyczące raka płuca. Od 2001 roku
ogólna liczba przypadków rejestrowanych u kobiet
tego województwa wzrosła prawie dwukrotnie [15].
Najniższą zachorowalnością na nowotwory płuc
wśród kobiet odznacza się województwo podkarpackie
(6,2%), małopolskie (6,4%) oraz podlaskie (6,4%).
Stosunkowo niskie współczynniki występują też
w województwie lubelskim (6,8%) i świętokrzyskim
(6,9%) [13].
Na uwagę zasługuje wyraźny wzrost liczby zachorowań na raka płuca u kobiet w latach 2001-2011.
W Polsce liczba ta wzrosła z 4242 do 6283 przypadków. Największy wzrost zachorowań zanotowano
w województwie śląskim, łódzkim i mazowieckim.
W województwie łódzkim liczba ta uległa podwojeniu z 276 do 549 zachorowań (ryc. 6).
549
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ryc. 6. Zachorowalność na raka płuca u kobiet w województwie łódzkim
w latach 2001-2011
Fig. 6. Incidence of lung cancer in women in Łódź Voivodeship between
2001-2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [15]
Tabela III. Porównanie ogólnej liczby zachorowań na raka płuca u kobiet
według województw w roku 2001 i 2011
Table III. Comparison of total number of lung cancer incidence in women by
voivodeships in 2001 and 2011
Województwo
Zachorowania
2001
2011
Polska
4242
6283
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
505
205
1 86
93
276
306
543
102
143
100
349
481
137
155
329
332
582
411
259
159
549
393
806
169
212
121
461
804
174
295
563
325
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13, 15]
zachodniopomorskie
warmińsko-mazurskie
łódzkie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
dolnośląskie
śląskie
mazowieckie
lubuskie
opolskie
wielkopolskie
świętokrzyskie
lubelskie
podlaskie
małopolskie
podkarpackie
11,3
11
10,7
10
9,8
9,2
9
8,9
8,6
8,3
8,1
Umieralność na nowotwory złośliwe u kobiet
w Polsce
6,8
6,7
6,4
6,4
6,2
0
2
4
6
8
10
12%
Ryc. 5. Zachorowalność na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce
według województw w roku 2011
Fig. 5. Incidence of lung cancer in women in Poland by voivodeships
in 2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13]
W województwie zachodniopomorskim jako
jedynym wśród pozostałych województw nastąpił
nieznaczny spadek zapadalności na raka płuca u kobiet.
Liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce w 2001 roku wynosiła ogółem
37213 przypadki [15]. W 2011 roku liczba ta wzrosła
o prawie 3,5 tys. i wyniosła dokładnie 40644 zgony
z powodu raka płuca wśród kobiet [13]. Nowotwory
to pierwsza przyczyna przedwczesnej umieralności,
przed 65 rokiem życia (r.ż.) u kobiet [5].
Tuchowska P i wsp. Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce ...
85
Tabela IV. Liczby zgonów na nowotwór złośliwy płuca u mężczyzn i kobiet według 5-letnich grup wieku w Polsce w 2011 roku
Table IV. Number of lung cancer deaths in men and women by 5-year age groups in Poland in 2011
0-4
5-9
M
1
0
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
0
0
1
1
6
25
114
330
1026
2236
2965
2297
2618
2351
1447
85+
543
K
0
0
0
0
0
1
4
15
42
132
503
1017
1150
822
870
775
557
367
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13]
Porównując pięcioletnie grupy wieku widzimy,
że od urodzenia do 29 r.ż. zgony z powodu raka płuca u kobiet i mężczyzn prawie wcale nie występują.
Najwięcej zgonów z powodu raka płuca pojawia się
w przedziale wiekowym miedzy 55 a 79 r.ż., osiągając maksymalne wartości w wieku 60-64 lata dla obu
płci. W kolejnych grupach pomimo ciągle wysokich
wskaźników obserwujemy stopniowy spadek liczby
zgonów z powodu nowotworu płuc [13].
Umieralność u kobiet chorych na raka w 2001
roku przedstawiała się następująco: 1 miejsce – rak
piersi (13%), drugie – rak płuca (11,3%) i trzecie
rak płuca
15,4%
inne
30,3%
rak piersi
13,4%
rak odbytnicy
2,7%
rak mózgu
3,1%
rak żołądka
3,3%
nieokreślone
4,1%
3500
M
K
3000
2500
rak okrężnicy
11,8%
rak
rak
szyjki trzustki
macicy 5,4%
4,3%
rak jajnika
6,3%
Ryc. 9. Struktura umieralności na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce
w 2011 roku
Fig. 9. Mortality structure of cancers in 2011, females
2000
Źródło: [13]
1500
1000
500
85+
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
5-0
10-14
0-4
0
Ryc. 7. Zgony na nowotwór złośliwy płuca u kobiet i mężczyzn według
5-letnich grup wieku w Polsce w 2011 roku
Fig. 7. Deaths of lung cancer in men and women by 5-year age groups
in Poland in 2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13]
Umieralność na raka płuca u kobiet w Polsce
rak piersi
13,0%
inne
32,4%
rak płuca
11,3%
nieokreślone
7,8%
rak wątroby
2,9%
rak jelita grubego
7,8%
rak pęcherzyka
rak żołądka
żółciowego
rak
rak
5,9%
3,2%
rak
szyjki
jajnika
trzustki
macicy
5,8%
5,0%
4,9%
Ryc. 8. Struktura umieralności na nowotwory złośliwe u kobiet w Polsce
w 2001 roku
Fig. 8. Mortality structure of cancers in 2001, females
Źródło: [15]
– nowotwory o nieokreślonym umiejscowieniu (7,8%)
[15]. Wśród kobiet w 2011 roku największy odsetek
zgonów nowotworowych odnotowano z powodu raka
płuca (15,4%), raka piersi (13,4%) i raka jelita grubego (11,8%). Niepokojąco wzrosły wskaźniki dotyczące raka płuca – w tym momencie najgroźniejszego
nowotworu o złym rokowaniu. W niewielkim stopniu
zmalała umieralność na nowotwór piersi. Zwiększyła
się również liczba zgonów spowodowanych rakiem
jelita grubego [13].
Współczynnik zgonów z powodu nowotworu
płuca u kobiet ciągle wzrasta i najprawdopodobniej
będzie rósł też w najbliższych latach [32].
Mimo, iż ogólna liczba zgonów na raka płuca
u kobiet jest niższa o ponad połowę niż u mężczyzn, to
obecnie nowotwór ten wykazuje tendencję wzrostową
i stanowi dla nich największe zagrożenie zdrowotne.
W ostatnim półwieczu umieralność z powodu raka
płuca wśród kobiet odznaczyła się około dziesięciokrotnym wzrostem. Jest to dowód na to, że to najgroźniejszy nowotwór XXI wieku [33].
W latach 1963-2011 wśród mężczyzn zaobserwowano lekki spadek liczby zgonów z powodu nowotworów złośliwych płuca. U kobiet sytuacja jest odwrotna
– od wielu lat występuje systematyczny wzrost zgonów
z powodu raka płuca. Od roku 1963 wzrost ten wyniósł
aż 903%.
Hygeia Public Health 2014, 49(1): 81-90
86
18000
16000
14000
M
K
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
warmińsko-mazurskie
pomorskie
mazowieckie
zachodniopomorskie
lubuskie
kujawsko-pomorskie
wielkopolskie
dolnośląskie
opolskie
łódzkie
śląskie
świętokrzyskie
podlaskie
lubelskie
małopolskie
podkarpackie
1963 1975 1990 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18,9
17,9
17,1
16,8
16,8
16,5
16,1
15,9
15,3
15
14,7
14,1
13,7
13,1
12,2
9,7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20%
Ryc. 10. Porównanie ogólnej liczby zgonów na nowotwór złośliwy płuca
u kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 1963-2011
Ryc. 11. Umieralność na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce
według województw w roku 2011
Fig.10. Comparison of total number of lung cancer deaths in women
and men in Poland between 1963-2011
Fig. 11. Mortality of lung cancer in women in Poland by voivodeships
in 2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13, 15, 22-32]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13]
Tabela V. Porównanie ogólnej liczby zgonów na raka płuca u kobiet
i mężczyzn w Polsce w latach 1963-2011
Table V. Comparison of total number of lung cancer deaths in women and
men in Poland between 1963-2011
nowotwór ten odpowiada za 15% wszystkich przypadków zejść śmiertelnych mieszkanek powyższego
województwa. W ostatnich dziesięciu latach u kobiet
nastąpił wzrost liczby zgonów z tej przyczyny o prawie
1/3. Najgorzej sytuacja pod względem umieralności
na raka płuca wygląda w województwie warmińskomazurskim (18,9%), pomorskim (17,9%) i mazowieckim (17,1%), najlepiej natomiast w województwie
podkarpackim (9,7%), małopolskim (12,2%), a także
w województwie lubelskim (13,1) [13, 15].
W ciągu ostatnich 10 lat liczba zgonów z powodu
raka płuca w Polsce wzrosła z 4218 do 6255 przypadków. We wszystkich województwach nastąpił wzrost
umieralności na nowotwór płuc, przy czym największy
zanotowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. W województwie łódzkim liczba
zgonów z 320 zwiększyła się do 466 [13, 15].
Rok
Zgony
Kobiety
Mężczyźni
1963
693
3100
1975
1367
7807
1990
2805
14539
1996
3411
15478
…
…
…
2001
4218
16351
2002
4519
16689
2003
4688
16301
2004
4641
16565
2005
4933
16522
2006
5108
16623
2007
5552
16556
2008
5623
16855
2009
5947
16357
500
2010
6161
16187
450
2011
6255
15961
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13, 15, 22-32]
461
419
400
350
300
373
320
371
392
466
381
339
324
283
250
Umieralność na raka płuca u kobiet
w województwie łódzkim
Województwo łódzkie charakteryzuje między
innymi najkrótsze przeciętne trwanie życia jego
mieszkańców oraz najwyższe współczynniki umieralności. Podobnie jak w danych dla Polski, u kobiet
województwa łódzkiego obserwujemy od wielu lat
tendencję wzrostową umieralności z powodu raka
płuca, który obecnie jest pierwszą przyczyną zgonów
w grupie nowotworów złośliwych [32, 34].
W roku 2011 województwo łódzkie zajmowało
10. miejsce pod względem liczby zgonów spowodowanych rakiem płuca u kobiet. W ujęciu województw
200
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ryc. 12. Umieralność na raka płuca u kobiet w województwie łódzkim
w latach 2001-2011
Fig. 12. Mortality of lung cancer in women in Łódź Voivodeship
between 2001-2011
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13, 15]
Tuchowska P i wsp. Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce ...
Tabela VI. Porównanie ogólnej liczby zgonów na raka płuca u kobiet według
województw w roku 2001 i 2011
Table VI. Comparison of total number of lung cancer deaths in women by
voivodeships in 2001 and 2011
Województwo
Zgony
2001
2011
Polska
4218
6255
Dolnośląskie
397
548
Kujawsko-Pomorskie
240
382
Lubelskie
160
257
Lubuskie
89
184
Łódzkie
320
466
Małopolskie
288
383
Mazowieckie
691
987
Opolskie
94
152
Podkarpackie
123
158
Podlaskie
91
170
Pomorskie
308
450
Śląskie
561
759
Świętokrzyskie
113
172
Warmińsko-Mazurskie
153
277
Wielkopolskie
363
587
Zachodniopomorskie
227
323
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [13, 15]
Palenie tytoniu jako czynnik zachorowania na
raka płuc
Palenie papierosów w Polsce jest nadal bardzo popularne zarówno wśród mężczyzn – pali około 33,5%,
jak i wśród kobiet – 21%. U obu płci największy odsetek palaczy obserwuje się w grupie wiekowej 40-59 lat.
W porównaniu do mężczyzn, gdzie odsetek palących
jak i osób chorych na nowotwory płuca w ostatnim
czasie spada, u kobiet występuje zjawisko przeciwne.
Największy wzrost liczby palących Polek jest zauważalny w grupie wieku 15-19 lat oraz 50 lat i powyżej.
Skutkuje to wzrostem zapadalności i umieralności
z powodu raka płuc u kobiet [35]. U palaczy występuje
też dwudziestokrotnie większe prawdopodobieństwo
zgonu z powodu raka płuca [36]. Prawdopodobieństwo to wzrasta wraz z liczbą wypalanych dziennie
papierosów i czasem palenia, które wyraża się w tzw.
paczkolatach [37].
W składzie dymu tytoniowego znajduje się ponad
4 tysiące szkodliwych substancji, z których prawie 60
ma udowodnione działanie rakotwórcze [21, 36]. Dlatego też nie można zapominać o tym, że najskuteczniejszym sposobem uniknięcia zachorowania na raka
płuc jest niepalenie lub rzucenie palenia papierosów
i zaprzestanie stosowania innych wyrobów tytoniowych [38]. Przebywanie w zadymionych pomieszczeniach wywiera na organizm taki sam wpływ co
wypalenie dziennie 3-4 papierosów. Zaobserwowano
również zależność, że częściej chorują nie palacze,
a osoby z nimi mieszkające, np. żony palaczy [7].
87
Profilaktyka raka płuca
W Polsce od 2007 roku obserwujemy, że więcej
kobiet umiera z powodu raka płuca niż raka piersi.
Wciąż pomimo postępu medycyny jest on zbyt późno
wykrywany. Większość chorych osób zgłasza się do
lekarza dopiero wtedy, gdy nie można im już pomóc
[6, 7].
W ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa na temat podstawowych badań przesiewowych
w celu wczesnego wykrycia nowotworów złośliwych.
W związku z tym coraz częściej kobiety poddają się
badaniom takim jak mammografia, cytologia czy kolonoskopia. Utrudnieniem wczesnego wykrywania raka
płuc jest fakt, iż nie ma badania, którego przeprowadzenie dawałoby 100% skuteczność wykrycia tej choroby.
Prześwietlenia płuc zaleca się tylko w szczególnych
przypadkach, a i ono nie daje gwarancji wykrycia niepokojących zmian [7]. Rak płuca bardzo często nie
daje żadnych objawów i rozprzestrzenia się poza płucami, dlatego tak trudno sprecyzować badania screen-
ingowe, które byłyby na tyle efektywne by wykrywać
ten nowotwór we wczesnym stadium. Opracowanie
takiego testu mogłoby przyczynić się do znaczącego
obniżenia liczby zgonów spowodowanych tą chorobą.
W Stanach Zjednoczonych obecnie trwają badania nad
testem identyfikującym zmiany DNA w komórkach
oskrzeli. W przyszłości test ten może okazać się skuteczny w walce z nowotworem złośliwym płuca [38].
Objawami, które powinny wzbudzić niepokój i skłonić
do wizyty u lekarza są: kaszel, ból w klatce piersiowej,
duszność, krwioplucie, spadek masy ciała, ból pleców,
utrata apetytu i ogólne zmęczenie [19]. Rak płuca
może też częściej wystąpić u osób, u których w rodzinie
występowały już przypadki tej choroby [7].
Rokowanie i wskaźniki przeżywalności
w zależności od płci
Chociaż dostępne są nowocześniejsze i skuteczniejsze terapie niż jeszcze kilkanaście lat temu, to
wskaźniki śmiertelności raka płuc ciągle pozostają na
bardzo wysokim poziomie [7]. Przeżycie jednoroczne
i pięcioletnie zarówno u mężczyzn jak i u kobiet należy
w Polsce do najkrótszych w Europie [6]. Około 9 milionów Polaków to osoby palące papierosy. Schorzenia
odtytoniowe co roku są przyczyną około 50 tysięcy
przedwczesnych zgonów Polaków. Jedynie niespełna
17% wszystkich przypadków nowotworów płuc udaje
się wykryć i skutecznie leczyć. Najczęściej diagnoza
jest zbyt późna, a wtedy najwyżej tylko około 10%
pacjentów ma szanse na przeżycie pięciu lat [40]. Rokowanie dla raka płuc, czyli prawdopodobny rezultat
leczenia lub dalszy przebieg choroby, w większości
przypadków jest niekorzystne. Wpływ na rokowanie
ma typ nowotworu i stopień jego zaawansowania,
88
umiejscowienie reakcji organizmu na leczenie, od
ogólnego stanu zdrowia i co zostało udowodnione od
płci chorego [41]. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiło
zwiększone zainteresowanie różnicami w zdrowiu
i chorobie, w zależności od czynnika płci [42]. Jedne
z ostatnich badań dostosowujących leczenie do konkretnego pacjenta wykazały, że przebieg raka płuca jest
zależny od płci osoby chorej. U kobiet choroba ta jest
mniej złożona i ma nieco łagodniejszy przebieg [43].
Nie do końca wiadomo dlaczego kobiety z rakiem płuc
żyją dłużej niż mężczyźni. Zależność ta występuje zarówno u kobiet, u których wykryto chorobę we wcześniejszym stadium i usunięto operacyjnie guza, jak
i u tych, które są leczone, a rak rozprzestrzenił się do
innych narządów [44]. Współczynnik przeżywalności
pacjentów chorych na raka płuca oscyluje w granicach
15% ze względu na późną diagnozę, bardzo często
dopiero na etapie przerzutów do innych narządów
[43]. Niektóre badania potwierdziły tezę, że kobiety
mogą być bardziej wrażliwe na czynniki rakotwórcze
w papierosach, dlatego chorują po krótszym okresie
palenia niż mężczyźni. W wielu przypadkach kobiety
jednakże lepiej reagują na metody leczenia w związku
z czym wskaźnik przeżywalności u nich jest wyższy
niż u mężczyzn [45].
Nowe kierunki w leczeniu
W ostatnim czasie został odkryty gen związany
z rodzinnymi predyspozycjami do występowania raka
płuc co pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości łatwiej
będzie można zidentyfikować osoby szczególnie narażone na ryzyko tej choroby. Genem odpowiedzialnym za
nowotwór płuca jest gen RGS17. Poznanie bliżej wpływu
tego genu na rozwój raka płuc może dać całkiem nowe
spojrzenie na tą chorobę i odmienić dotychczasowe
sposoby leczenia chorych. Opracowanie sprawdzonego
testu genetycznego pozwoliłoby na identyfikowanie osób
najbardziej narażonych na zachorowanie. Odkryto, że
powyższy gen ten jest w 60% aktywny u osób, u których
rak płuca nie jest dziedziczny. Sugeruje to hipotezę, że
wpływ na jego aktywność mogą mieć również czynniki
środowiskowe [46].
Leczenie raka płuc ciągle się zmienia dzięki licznym badaniom dotyczącym profilaktyki, wczesnego
wykrywania i terapii. Najnowszym osiągnięciem są
nowe metody operacyjne raka płuc i postęp technik
radioterapii. Coraz więcej nadziei pokłada się w tzw.
terapii celowanej i doborze leków w zależności od
indywidualnych cech chorego [47]. Takie leczenie
może być bardziej efektywne i bezpieczne dla pacjenta
[48]. W ostatnich latach pracowano nad szczepionkami przeciwnowotworowymi, które mogłyby pomóc
w leczeniu i zmniejszeniu ryzyka nawrotu choroby.
Nadal trwają również prace nad nowymi rodzajami
chemioterapii i udoskonalaniem tych, które są już
Hygeia Public Health 2014, 49(1): 81-90
w użyciu. Istnieją też leki, które stosuje się celem
leczenia podtrzymującego, chociaż nie do końca są
określone korzyści dla pacjentów z takiej terapii wynikające. Ważną rolę w walce z nowotworami płuca
stanowi chemoprewencja, czyli stosowanie substancji
chemicznych, aby zapobiec dalszemu rozwojowi raka.
Wczesne wykrywanie nowotworów płuc jest szczególnie trudne ze względu na brak typowych objawów.
Jednym z osiągnięć światowych jest badanie, gdzie
jako metodę przesiewową użyto niskodawkowe badanie tomograficzne u osób z grupy wysokiego ryzyka
zachorowania na raka płuc. Jego zastosowanie może
pomóc zmniejszyć liczbę zgonów z tego powodu nawet
o 20%. Badaniami mającymi pomóc we wczesnym
wykrywaniu nowotworów płuca są między innymi
badania krwi, testy oddechowe i badania cytologiczne
plwociny z pobieraniem komórek z dróg oddechowych
[47]. Ciągle poszukiwane są nowe metody diagnostyczne, które zwiększyłyby skuteczność wykrywania
raka płuca [49].
Ocena leczenia raka płuca w Polsce
Wyniki leczenia nowotworów złośliwych płuc
w Polsce nie są zadowalające. Nasz poziom medycyny w tym zakresie jest zbliżony do tego w Rumunii.
Brakuje środków pieniężnych, ale i popełniane są
strategiczne błędy dotyczące profilaktyki pierwotnej
i wtórnej. Zbyt wiele środków wydawanych jest na
powtarzanie badań diagnostycznych, które tylko wydłużają czas od rozpoznania choroby do momentu jej
leczenia [50].
Obecny system opieki nad osobami chorymi na
nowotwory powinien ulec zmianie w wielu kwestiach.
Dotyczy to sposobów zapobiegania, wczesnego wykrywania, sprawnego i prawidłowego rozpoznawania choroby, właściwego leczenia i rehabilitacji oraz obserwacji
chorych po leczeniu [51]. Sukces tych działań zależy
również od umiejętnej oceny problemu zdrowotnego
i dotarcia do społeczeństwa w celu przekonania jak
największej rzeszy ludzi, że warto dbać o zdrowie. Nie
można zatem skupiać się jedynie na krótkotrwałych
akcjach, które na ogół nie kończą się ewaluacją wyników, ani określeniem długofalowych efektów. Często
promuje się je głównie w formie ulotek czy broszurek
zamiast skierować uwagę na bardziej nowoczesne formy
przekazu takie jak Internet i telewizja [52]. Pomocny
w tych zmianach może okazać się Narodowy Program
Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 20142015. Przewiduje on wiele działań profilaktycznych
adresowanych do osób z grup podwyższonego ryzyka
zachorowania na raka płuca. W planach jest ograniczenie funduszy na wyposażenie i modernizację aparatury
diagnostycznej, więcej pieniędzy ma zostać przeznaczone na prewencję i edukację [53]. Program ten ma
być odpowiedzią na niezadowalające wyniki leczenia
Tuchowska P i wsp. Analiza zachorowalności i umieralności na nowotwór złośliwy płuca u kobiet w Polsce ...
nowotworów złośliwych w populacji. Celem nadrzędnym jest zwiększenie wykrywalności nowotworów
w jak najwcześniejszym stadium oraz poprawa dostępu
chorych do nowoczesnych metod leczenia. Wiedza na
temat działań profilaktycznych ma zostać upowszechniona [32]. Kontynuowane mają być zadania mające
na celu ograniczenie palenia tytoniu, przede wszystkim
wśród kobiet i osób młodszych [53].
Podsumowanie i wnioski
1. Od kilku lat rak płuca jest drugą przyczyną
umieralności i pierwszą przyczyną zgonów kobiet
w Polsce w tym w województwie łódzkim.
2. Za główną przyczynę raka płuca uważa się palenie
tytoniu. Zjawisko to jest obserwowane w coraz
młodszych grupach wieku kobiet. Prawie 90%
wszystkich zachorowań na raka płuca jest spowodowanych paleniem [20]. O wiele rzadziej
chorują osoby niepalące. Na uwagę zasługuje fakt,
że inaczej niż u mężczyzn wśród kobiet więcej
choruje tych niepalących niż palących. Może to
mieć związek z innymi niż palenie przyczynami
tej choroby. Szczególną grupę ryzyka zachorowania na nowotwory płuca stanowią osoby nie
palące, lecz narażone na bierne palenie (np. żony
palaczy).
3. Do najważniejszych, znanych czynników ryzyka
zachorowania na nowotwór złośliwy płuca zaliczamy oprócz palenia tytoniu także biernego:
zanieczyszczenie powietrza, promieniowanie jonizujące, ekspozycja na nikiel, chrom, arsen, azbest
89
i metale radioaktywne, spaliny samochodowe,
predyspozycje genetyczne, wiek podeszły, choroby
współistniejące, płeć, czynniki hormonalne, brak
aktywności fizycznej, a także niski status społeczno-ekonomiczny.
4. Przyczyną wysokiej śmiertelności z powodu raka
płuca u kobiet w Polsce jest także niska świadomość zdrowotna i zaniedbywanie regularnych
badań. W wielu przypadkach pacjentki zgłaszają
się do lekarza zbyt późno, dopiero wtedy, gdy
pojawią się niebezpieczne objawy takie jak kaszel,
krwioplucie czy spadek masy ciała.
5. Rak płuca ma podłoże genetyczne, które może być
szczególnie niebezpieczne dla zdrowia u biernych
palaczy. Genem odpowiedzialnym za rodzinne
predyspozycje do raka płuc jest gen „RGS17”.
6. W Polsce niewielki odsetek osób zgłasza się do
lekarza w stadium, w którym raka płuca można
wyciąć chirurgicznie. Dlatego najczęściej stosuje
się u nich radio- i chemioterapię, a także terapie
celowane. Leki przeciwnowotworowe nowej generacji poprawiają ogólną jakość życia pacjentek
i obniżają koszty opieki nad nimi. Wydłuża to ich
życie nawet o kilkanaście miesięcy.
7. Zróżnicowanie zależne od płci chorego. U kobiet
rak płuc jest mniej złożony i ma nieco łagodniejszy
przebieg, także rokowania są bardziej korzystne
w przypadku kobiet niż mężczyzn. U mężczyzn
występuje spadek zachorowalności i umieralności
z powodu raka płuca, u kobiet systematyczny
wzrost.
Piśmiennictwo / References
1. Adler J. Primary malignant growth of the lung and bronchi.
Longmans, NY 1912.
2. Ochsner A. The ethiology of bronchogenic carcinoma. Dis
Chest 1964, 45: 586-590.
3. Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna
ludności Polski i jej uwarunkowania, NIZP-PZH, Warszawa
2012, 155-157.
4. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2011 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2013, 13-24.
5. Tuchowska P, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT.
Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce – główne czynniki
ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych.
Probl Hig Epid 2013, 94(2): 166-171.
6. Kosacka M, Jankowska R. Epidemiologia raka płuca.
Pneumonol Alergol Pol 2007, 75(1): 76-80.
7. Przegrywamy walkę z rakiem płuca. http://zdrowie.gazeta.
pl/Zdrowie/1,105912,8702045,Przegrywamy_walke_z_
rakiem_pluca.html (14.02.2014).
8. Rak płuc – Nadzieja dla chorych na raka płuc. http://www.
rakpluc.medserwis.pl/index.php?t=14&id_t=6419
(14.02.2014).
9. Podstawowe wiadomości o raku płuca. http://rakpluca.
edu.pl/informacje_o_chorobie/co_to_jest_rak_pluca/
podstawowe_wiadomosci_o_raku_pluca (14.02.2014).
10. Baczek I. Nowotwory złośliwe w Polsce: znamy najnowsze
dane epidemiologiczne. http://www.rynekzdrowia.pl/
Uslugi-medyczne/Nowotwory-zlosliwe-w-Polsce-znamynajnowsze-dane-epidemiologiczne,128987,8,0.html
(14.02.2014).
11. Lung cancer in women. How is it different? http://lungcancer.
about.com/od/whatislungcancer/a/lungcancerwomen.htm
(14.02.2014).
12. Bil J. Zanieczyszczenia powietrza a ryzyko raka płuc.
http://esculap.com/publication/131115/zanieczyszczenie_
powietrza_a_ryzyko_raka_p%C5%82uc (14.02.2014).
13. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2011 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2013: 43-100.
14. Kępka L. Dylematy radykalnego leczenia onkologicznego
chorych na raka płuca w okresie starości. Pneumonol Alergol
Pol 2009, 77: 166-172.
15. Krajowy Rejestr Nowotworów. http://onkologia.org.pl/
raporty/ (14.02.2014).
16. Kozielski J, Kaczmarczyk G, Porębska I, SzmyginMilanowska K, Gołecki M. Lung cancer in patients under
the age of 40 years. Współczesna Onkol 2012, 16(5):
413‑415.
90
17. Szczuka I, Roszkowski-Śliż K. Rak płuca w Polsce w latach
1970-2004. Pneumonol Alergol Pol 2008, 76: 19-28.
18. Rak płuc – Polki coraz częściej chorują na raka płuca. http://
www.rakpluc.medserwis.pl/index.php?t=14&id_t=6426
(14.02.2014).
19. Roszkowski-Śliż K. Rak płuca – aspekty epidemiologiczne
i diagnostyczne. Terapia 2005: 43-48.
20. Urbaniak A, Kwiatkowska S. Problemy diagnostyczne
u chorych na raka płuca. Terapia 2009: 67-71.
21. Farbicka P, Nowicki A. Palliative care in patients with lung
cancer. Contemp Oncol 2013, 17(3): 238-245.
22. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2010 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2012: 43-100.
23. Zatoński W, Tyczyński J. Nowotwory złośliwe w Polsce w
1990 roku. Centrum Onkologii – IMSC, Warszawa 1990:
18-30.
24. Zatoński W, Tyczyński J. Nowotwory złośliwe w Polsce w
1996 roku. Centrum Onkologii – IMSC, Warszawa 1999:
18-31.
25. Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W, Zatoński W.
Nowotwory złośliwe w Polsce w 2002 roku. Centrum
Onkologii – IMSC, Warszawa 2004: 30-96.
26. Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W, Zatoński W.
Nowotwory złośliwe w Polsce w 2004 roku. Centrum
Onkologii – IMSC, Warszawa 2006: 37-70.
27. Wojciechowska U, Didkowska J, Tarkowski W, Zatoński W.
Nowotwory złośliwe w Polsce w 2005 roku. Centrum
Onkologii – IMSC, Warszawa 2007: 55-136.
28. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2006 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2008: 51-125.
29. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2007 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2009: 43-113.
30. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2008 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2010: 51-112.
31. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory
złośliwe w Polsce w 2009 roku. Centrum Onkologii – IMSC,
Warszawa 2011: 51-108.
32. Zespół redakcyjny pod kierownictwem TrawińskiejZabłockiej J, Biuletyn Zachorowań Na Nowotwory
Złośliwe w Województwie Łódzkim. Numer 7. Dane za
rok 2010, Wojewódzki Rejestr Nowotworów Złośliwych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja
Kopernika, Łódź 2012, 3-41.
33. Wojtyniak B, Goryński P, Moskalewicz B. Sytuacja zdrowotna
ludności Polski. NIZP-PZH, Warszawa 2012: 53-69.
34. Pikala M, Maniecka-Bryła I, Bryła M. Trendy umieralności
z powodu najczęstszych przyczyn zgonów w województwie
łódzkim w latach 1999-2008 – analiza join point regression.
Hygeia Publ Health 2013, 48(1): 28-34.
35. Sygut M, Postawy prozdrowotne Polaków: potrzebujemy
edukacji i dobrych rozwiązań systemowych. http://
www.rynekzdrowia.pl/Zdrowie-publiczne/Postawyprozdrowotne-Polakow-potrzebujemy-edukacji-i-dobrychrozwiazan-systemowych,134285,27.html (14.02.2014).
36. Wróblewska M, Kuna P. Dym tytoniowy a choroby układu
oddechowego. Terapia 2007, 1(191): 90-96.
Hygeia Public Health 2014, 49(1): 81-90
37. Jassem E, Szymanowska A, Siemińska A, Jassem J. Palenie
tytoniu a rak płuca. Pneumonol Alergol Pol 2009, 77:
469‑473.
38. Badania przesiewowe dotyczące raka płuc. http://www.
prosalute.info/choroba.php?post=114 (14.02.2014).
39. Screening for Lung Cancer. http://www.lungcancer.org/
find_information/publications/163-lung_cancer_101/274screening (14.02.2014).
40. Dane statystyczne, rokowanie i wskaźniki przeżywalności.
http://rakpluca.edu.pl/informacje_o_chorobie/co_to_
jest_rak_pluca/statystyka_rokowanie_i_wskazniki_
przezywalnosci (14.02.2014).
41. Crystal M. North CM. Christiani DC. Women and
Lung Cancer: What is new? Seminars in Thoracic and
Cardiovascular Surgery 2013, 25(2): 87-94.
42. Rak płuc, przebiega różnie w zależności od płci. http://www.
otopr.pl/pr/rak-pluc-przebiega-roznie-w-zaleznosci-od-plci,art,12325.html (14.02.2014).
43. Women and Lung Cancer. http://www.cancer.net/all-aboutcancer/cancernet-feature-articles/cancer-screening-andprevention/women-and-lung-cancer (14.02.2014).
44. Rak płuc – Znaleziono gen predyspozycji do raka płuc.
http://www.rakpluc.medserwis.pl/index.php?t=14&id_
t=6421 (14.02.2014).
45. Rak płuc, przebiega różnie w zależności od płci. http://www.
otopr.pl/pr/rak-pluc-przebiega-roznie-w-zaleznosci-od-plci,art,12325.html (14.02.2014).
46. Nowe kierunki w leczeniu. http://rakpluca.edu.pl/
informacje_o_chorobie/nowe_kierunki_w_leczeniu
(14.02.2014).
47. Bączek I, Dokąd zmierzasz onkologio. http://www.
rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Dokad-zmierzaszonkologio,135461,8.html (14.02.2014).
48. Milanowski J, Szmygin-Milanowska K. Leczenie
zaawansowanego niedrobno komórkowego raka płuca
– w którym miejscu jesteśmy? Pneumonol Alergol Pol 2013,
81, 1: 55-60.
49. Laprus I, Adamek M, Kozielski J. Potrzeba badań
przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania raka
płuca – nowe dowody, nowe nadzieje. Pneumonol Alergol
Pol 2011, 79, 6: 419-427.
50. Sygut M. Ten projekt ma zmienić polską onkologię. Czy
powstanie „superinstytut”? http://www.rynekzdrowia.
pl/Serwis-Onkologia/Ten-projekt-ma-zmienic-polskaonkologie-Czy-powstanie-superinstytut,132500,1013.html
(14.02.2014).
51. Rożko K. Profilaktyka samorządowa: jak sensownie
wydawać pieniądze na programy zdrowotne. http://
www.rynekzdrowia.pl/Zdrowie-publiczne/Profilaktykasamorzadowa-jak-sensownie-wydawac-pieniadze-naprogramy-zdrowotne,131360,27,1.html (14.02.2014).
52. PAP, Rządowa uchwała w sprawie Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych. http://www.
rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Rzadowa-uchwalaw-sprawie-Narodowego-Programu-Zwalczania-ChorobNowotworowych,129715,1013.html (14.02.2014).
53. Załącznik nr 2 Kierunki Realizacji Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”
w Roku 2014 i 2015. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/
ma_struktura/docs/uchwalanpzchn_20130221_zal2.pdf
(14.02.2014).
Download