2 MB opis - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

advertisement
Poznań, dnia 18 listopada 2015 r.
Zaproszenie z dnia 18/11/2015 dotyczące składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z zakresu
SAP w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Laboratorium
Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem
infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałanie 2.3.1 „Projekty w zakresie rozwoju
infrastruktury informatycznej nauki”
Szanowni Państwo,
W związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Laboratorium
Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” o numerze WND-POIG.02.03.01-30-122/13,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 2.3
„Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałanie 2.3.1 „Projekty
w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia szkoleń SAP Business Intelligence oraz SAP
HANA.
1. ZAMAWIAJĄCY:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dwa szkolenia dla grupy (ok. 8-10 osób).
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch szkoleń:


SAP Business Intelligence
SAP HANA
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
Wymagany zakres szkoleń:
1. SAP HANA
 Modelowanie danych w SAP HANA Studio
 Import/eksport danych z pliku
 Wczytywania danych do HANA za pomocą SAP BusinessObjects Data Services
 Tworzenie wglądów analitycznych
 Tworzenie wglądów kalkulacyjnych
 Łączenie się do SAP HANA narzędziami zewnętrznymi (m.in. MS Excel, SAP Lumira)
 Integracji SAP HANA z SAP ERP i SAP BW
Proponowany czas trwania szkolenia: 2 dni.
2. SAP Business Intelligence
 Wprowadzenie do SAP BW i BusinessObjects Enterprise
 Tworzenie zapytań w narzędziu BEx Query Designer (wskaźniki, zmienne, ograniczenia,
kalkulacje, hierarchie, struktury)
 Zarządzanie zapytaniami BEx Query Designer
 Wprowadzenie do BusinessObjecs - świat obiektów
 Raportowanie w Web Intelligence (narzędzia InfoView, WebIntelligence, kalkulacje,
ograniczenia, monity, formuły, zmienne)
 Data mining na raportach WebI
 Cykl życia świata obiektów OLAP
Proponowany czas trwania szkolenia: 2 dni.
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferty należy składać w języku polskim na formularzu „Wzór oferty”, podpisanym przez osobę
upoważnioną, wraz z wymaganymi załącznikami.
3.1 Wymagane załączniki:
 referencje/zaświadczenia wystawione przez podmioty zlecające przeprowadzenie szkoleń,
potwierdzające przeprowadzenie 5 szkoleń w zakresie SAP Business Intelligence oraz SAP
HANA, w tym przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia SAP HANA.
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
4. ZASADY WSPÓŁPRACY
1. Usługa realizowana będzie na podstawie umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Usługa musi być wykonywana przez Oferenta.
5. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI USŁUGI
Usługa świadczona będzie w terminie 01/12/2015-11/12/2015.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu.
6. PŁATNOŚCI
1. Rozliczenia finansowe, terminy i zasady dokonywania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą określać będzie umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę w umowie o wykonanie przedmiotu zamówienia.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które przeprowadziły 5 szkoleń w zakresie SAP
Business Intelligence oraz SAP HANA, w tym co najmniej 1 szkolenia SAP HANA.
8. WYBÓR WYKONAWCY I KRYTERIUM OCENY OFERT:
1. Wybór wykonawcy (wykonawców) nastąpi w dniu 27/11/2015 r.
2. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował ceną.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji.
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w
zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów
oceny ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji oferty (najkorzystniejszej oferty). W przypadku
braku osiągnięcia kompromisu, negocjacje zostaną podjęte z kolejną najkorzystniejszą ofertą.
5. Sugerowane miejsce szkolenia: Poznań lub okolice.
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
6. Ponadto informuje się iż:
-
na podstawie złożonych ofert zostanie sporządzony protokół wyboru,
-
o wyniku wyboru Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich oferentów, którzy
ubiegali się o możliwość przeprowadzenia wskazanych w zapytaniu ofertowym szkoleń
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona osobiście, listownie lub mailowo najpóźniej do dnia 26/11/2015
r. do godz. 15:00 na adres Kancelaria Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, pokój 016, budynek
B, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań lub przesłana na adres [email protected].
2. Oferty złożone z niezachowaniem terminu, niekompletne lub niespełniające stawianych
wymagań nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
10. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli nie zostanie złożona co najmniej jedna poprawna
oferta.
11. ZAPYTANIA ZWIĄZANE Z ZAPROSZENIEM
Zapytania związane z Zaproszeniem do składania ofert należy kierować na adres [email protected].
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
Załącznik nr 1 wzór oferty:
OFERTA
dotycząca składania ofert na przeprowadzenie szkoleń w związku z realizacją przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP –
InnoUEP” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,
Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałanie
2.3.1 „Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki”
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18/11/2015 r. dotyczące przeprowadzenie szkoleń SAP
Business Intelligence oraz SAP HANA, w związku z realizacją przez Uniwersytet Ekonomiczny w
Poznaniu projektu „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 2.3 „Inwestycje
związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałanie 2.3.1 „Projekty w zakresie
rozwoju infrastruktury informatycznej nauki”, przedstawiam ofertę dotyczącą przedmiotu
postępowania.
I.
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA
Nazwa Oferenta
Czy Oferent posiada udokumentowane
doświadczenie w zakresie przeprowadzenia
5 szkoleń w zakresie SAP Business
Intelligence oraz SAP HANA, w tym co
najmniej 1 szkolenia SAP HANA?
Za udokumentowane doświadczenie uznaje się
referencje/zaświadczenia wystawione przez podmioty
zlecające przeprowadzenie szkoleń, które należy
załączyć do oferty.
Numer telefonu
Adres e-mail
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
Adres do korespondencji (kod pocztowy i
miejscowość, ulica)
II.
PROPOZYCJA ŚWIADCZENIA USŁUGI
WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE USŁUGI
(kwota brutto, w PLN)
Zapoznałam/em się z treścią zapytania i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w
nim zawarte. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuje się do zawarcia umowy.
Oświadczam tez że dane podane w formularzu są zgodne z prawdą.
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Oferenta
Podpis Oferenta
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wyboru
oferty i ogłoszenia wyników (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Oferenta
Podpis Oferenta
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
W związku z dofinansowaniem realizacji zamówienia przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego zobowiązuję się do przechowywania i udostępniania dokumentacji
związanej z niniejszym zadaniem do dnia 31 grudnia 2020 roku.
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Miejscowość i data
Imię i nazwisko Oferenta
Podpis Oferenta
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 20072013 "Dotacje na Innowacje"
Download