Wstep do technologii SAP

advertisement
Symbol:
Data:
Z-5.4-1-1
16.04.2008r.
Załącznik
Wydanie:
Strona:
I
1/1
Status:
obowiązujący
KARTA PRZEDMIOTU
KARTA PRZEDMIOTU
Rok akademicki: 2008/2009…………
Nazwa przedmiotu:
Kod/nr
Wstęp do technologii SAP
Kierunek:
Informatyka
Specjalność:
Wykład obieralny
Tryb studiów:
Studia stacjonarne I stopnia
Rodzaj przedmiotu:
Instytut/ Katedra:
Semestr:
Prowadzący przedmiot:
Prowadzący zajęcia:
kierunkowy
Liczba pkt ECTS
Informatyki
VII
dr hab. inŜ. Andrzej Kwiecień
Liczba godzin
4
Wykład: dr hab. inŜ. Andrzej Kwiecień Wykład: 30
Instytut Informatyki,
Laboratorium: 30
Tomasz Sawczuk SAP Polska, Karol
Dworak SAP Polska (wykłady SAP),
BłaŜej Kwiecień Instytut Informatyki
Laboratorium:
BłaŜej Kwiecień Instytut Informatyki
Tomasz Sawczuk SAP Polska
Powiązanie ze standardami i cel kształcenia
Przedmiot jest powiązany z problematyką Baz Danych, podstawami programowania
Symbol:
Data:
16.04.2008r.
Załącznik
Wydanie:
Z-5.4-1-1
Strona:
I
2/1
Status:
obowiązujący
KARTA PRZEDMIOTU
Treść wykładów:
1. Wstęp do wykładu
2. Jądro systemu - architektura
3. Jądro systemu - funkcje ABAP
4. Jądro systemu - funkcje J2EE
5. System SAP z punktu widzenia systemu operacyjnego
6. Instalacja systemu
7. Struktury danych SAP
8. Logistyka oprogramowania i cykl Ŝycia oprogramowania
9. Przetwarzanie ABAP
10. Wprowadzenie do narzędzi środowiska rozwojowego
11. Elementy języka ABAP (składnia poleceń, typy danych, wyraŜenia, operatory)
12. Elementy języka ABAP (śledzenie, analiza kodu)
13. Modelowanie i dostęp do danych
14. Interfejsy komunikacyjne
16. Podsumowanie
Treść/Tematy Laboratorium
1. Dostęp do system SAP, nawigacja prezentacja
2. Struktura instancji
3. Funkcje procesów
4. Podstawowe czynności administracyjne
5. Parametry jądra
6. Podstawy środowiska rozwojowego
7. Organizacja prac rozwojowych
8. Mój pierwszy program i transakcja
9. Mój pierwszy program i transakcja
10. Składnia podstawowych poleceń
11. Debugger
12. Słownik ABAP
13. Zdalne wywołanie poleceń
14. Sterowanie zadaniami
15. Odrabianie
Forma /zaliczenia przedmiotu
1. Wykład — Obecność
2.Laboratorium: Realizacja wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i obrona sprawozdań
przed prowadzącymi.
Minimalne wymagania do zdania egzaminu
Symbol:
Data:
16.04.2008r.
Załącznik
Wydanie:
I
Z-5.4-1-1
Strona:
3/1
Status:
obowiązujący
KARTA PRZEDMIOTU
Literatura podstawowa i specjalistyczna
1. Mazzullo, Peter Wheatley - SAP R/3. Podręcznik uŜytkownika
2. Nancy Muir, Ian Kimbell - Discover SAP
Literatura uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Repozytorium wiedzy oprogramowania firmy SAP: http://help.sap.com
Strona deweloperska SAP: www.sdn.sap.com
Materiały informacyjne firmy SAP w j. angielskim: www.sap.com
Czasopismo ”SAPInsider”: www.sapinsideronline.com
Strona poświęcona zagadnieniom SAP: www.sap.info
Społeczność SAP: www.sap.com/community
Zatwierdzono:
…………………………….
…………………………………………………
(data i podpis prowadzącego)
(data i podpis Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry)
Download