slajdy

advertisement
5/25/2013
Pierwsze wdrożenie SAP BW w
firmie
Mirosława Żurek, BCC
Poznao, maj 2013
Zakres tematyczny wykładu
• Podstawowe założenia i pojęcia hurtowni
danych SAP BW;
• Przykładowe pierwsze wdrożenie SAP BW w
firmie i jego etapy;
• Przykładowe problemy, które najczęściej
napotyka się podczas projektu.
Wstęp
1
5/25/2013
OLTP(R/3) vs OLAP(BW)
OLTP (R/3)
OLAP (BW)
Środowisko operacji
Hurtownia Danych
Cel
Wydajne procesy biznesowe
Udostępnianie wiedzy
Priorytety
Wysoka dostępność,
przetwarzanie danych
Proste w użyciu, elastyczne,
dostęp do danych
Szczegółowość danych
Szczegółowe
Często zagregowane
Wiek danych
Bieżące
Historyczne
Operacje bazy danych
Dodawanie, zmiana, kasowanie i
odczyt
Odczyt
Struktury danych
Relacyjne (płaskie tabele)
Wielowymiarowe struktury
Integracja danych z różnych
modułów
Minimalna
Szeroka
Przechowywanie danych
Kilkanaście miesięcy
Kilka/ kilkanaście lat
SAP BW
SAP BI - założenia:
• System hurtowni z optymalną strukturą
danych do raportowania i analiz,
• Osobny system,
• Środowisko i narzędzia OLAP,
• Kompresja danych,
• Automatyczne zarządzanie hurtownią danych,
• Pre-konfiguracja
SAP BW
2
5/25/2013
SAP Business Intelligence:
Źródło danych:
SAP
Źródło danych:
System inny
Business
Explorer
SAP BI
Źródło danych:
Plik .csv
•
Źródło danych:
XML
Business
Objects
Baza
danych
Baza
danych
SAP BW
Definicje I:
Obiekty informacji
Cechy
Wskaźniki
MPK
Element kosztów
Zakład
Skład
Materiał
Kraj
Klient
SAP BW
3
5/25/2013
Definicje I:
Obiekty informacji
Cechy
Wskaźniki
• Dane podstawowe:
– Atrybuty,
– Teksty,
– Hierarchie
MPK
Element kosztów
Zakład
Skład
Materiał
Kraj
Klient
SAP BW
Definicje I:
Obiekty informacji
Cechy
MPK
Element kosztów
Zakład
Skład
Materiał
Kraj
Klient
Wskaźniki
• Dane podstawowe:
– Atrybuty,
– Teksty,
– Hierarchie
Przychody
Koszty
Ilośd
Marża
Godziny
SAP BW
4
5/25/2013
Definicje I:
Obiekty informacji
Cechy
MPK
Element kosztów
Zakład
Skład
Materiał
Kraj
Klient
• Dane podstawowe:
– Atrybuty,
– Teksty,
– Hierarchie
Wskaźniki
Przychody
Koszty
Ilośd
Marża
Godziny
• Rekord danych
MPK
Element
kosztów
… Koszt
Ilość
4100
310000
… 5400 zł
21 kg
SAP BW
Definicje II:
Fizyczni
dostawcy
informacji
Dostawca
informacji
Logiczni
dostawcy
informacji
Obiekty DSO
Kostki informacji
Zbiory informacji
Multidostawcy
Dostawcy wirtualni
• Dostawca informacji to każdy obiekt hurtowni danych, na
którym może byd oparte zapytanie (raport)
SAP BW
5
5/25/2013
Definicje III:
Kostka OLAP
Wielowymiarowa
Dane zagregowane
Struktura zoptymalizowana do raportowania
Obiekt ODS
Struktura płaska
Dane szczegółowe (pozycje pojedyncze)
Zoptymalizowane do delty
Multidostawca
Łączenie danych wielu dostawców
Raportowanie cross-modułowe
SAP BW
Definicje III:
Kostka informacji
(z danymi transakcyjnymi)
Dane podstawowe MPK:
Atrybuty
5 Wędzarnia I Sokołów
Tabela faktów
Teksty
11 24 … Koszt
Wymiar II
24 3
…
5 Tekst krótki Tekst długi
Wymiar I
11 5
Hierarchie
…
5 Węzły
Podwęzły
Schemat gwiazdy
SAP BW
6
5/25/2013
Etap I: Zebranie wymagao
Klient zgłasza zapotrzebowanie na dwa raporty:
1. „Porównanie sprzedaży z planem” – w ujęciu
miesięcznym, dla konkretnych indeksów
materiałowych z możliwością nawigacji po
kliencie, kanale dystrybucji, dniu
kalendarzowym. Dane dotyczące faktur
pozyskiwane są z systemu SAP, plan –
zaczytywany z pliku;
2. „Porównanie ilości sprzedaży i ilości produkcji” –
w ujęciu miesięcznym dla indeksów
materiałowych. Wszystkie dane pochodzą z SAP.
Wdrożenie
Etap I: Zebranie wymagao
Dodatkowo:
- Na raporcie ma byd możliwośd grupowania
materiału według grup niezdefiniowanych w
systemie źródłowym;
- Raporty powinny byd wyświetlane w
narzędziach BO.
Wdrożenie
7
5/25/2013
Etap II: Koncepcja
Przepływ danych
Multikost
ka
Sprzedaż
- plan
Sprzedaż
- plik
Zbiór
informacji
Multidostawcy
Sprzedaż
Produkcj
a
DSOsprzedaż
DSOprodukcja
Sprzedaż
- SAP
Produkcja
- SAP
Materiał atrybuty
Kostki informacji
Data Store Objects
Źródła danych
Materiał PLIK
Wdrożenie
Etap II: Koncepcja
O czym nie wolno zapomnied:
- O częstotliwości i sposobie zasilania danymi
SAP BW;
- O uprawnieniach;
- O uwzględnieniu wszystkich pól po których
będzie możliwe raportowanie.
Wdrożenie
8
5/25/2013
Etap III: Tworzenie przepływów danych
1. Utworzenie w SAP BW wszystkich niezbędnych cech i
wskaźników;
2. Aktywacja źródeł danych;
3. Utworzenie wszystkich niezbędnych dostawców
informacji;
4. Utworzenie transformacji umożliwiających
zmapowanie pól pomiędzy obiektem źródłowym a
docelowym;
5. Utworzenie pakietów umożliwiających zaczytanie
danych;
6. Utworzenie łaocuchów ładowania danych.
Wdrożenie
BW 305: BI - Enterprise Reporting, Query &Analysis (Part I)
Etap IV: Testowanie
1. Inicjalne zaczytanie danych na system
testowy BW;
2. Utworzenie raportów;
3. Umożliwienie użytkownikom ich testowania;
4. Dokonanie poprawek i modyfikacji.
Wdrożenie
9
5/25/2013
BW 305: BI - Enterprise Reporting, Query &Analysis (Part I)
Etap V: Prace koocowe
1. Uprawnienia;
2. Przeniesienie konfiguracji na system
produktywny SAP BW;
3. Inicjalne zaczytanie danych na systemie
produktywnym;
4. Zaplanowanie łaocuchów ładowania danych;
5. Testowanie;
6. Poprawa wydajności;
7. Dokumentacja;
8. Integracja z Business Objects
Wdrożenie
BW 305: BI - Enterprise Reporting, Query &Analysis (Part I)
Dziękuję za uwagę !!
Koniec
10
Download