316 KB Specyfikacja techniczno

advertisement
Załącznik nr 4
…………………………………..
miejscowość i data
FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ
ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA
BIZNESOWEGO DLA „PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH”
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia oferowanego oprogramowania.
W cenę oferty stanowiącej przedmiot zamówienia muszą zostać wliczone wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca
wskazanego w siedzibie zamawiającego oraz ubezpieczenie na czas dostawy. W związku z tym wykonawca
nie będzie mógł żądać od zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych jego realizacji.
Komputerowe oprogramowanie biznesowe
Wymagania ogólne:
1. Dostarczone oprogramowania muszą być pełną wersją bez ograniczeń funkcjonalnych i czasowych, muszą być objęte
licencją na czas nieokreślony oraz być w wersji polsko lub angielskojęzycznej. Zostaną one zainstalowane na wskazanym
przez Zamawiającego serwerze, bez systemu operacyjnego, zamawianym w odrębnym postępowaniu przetargowym
o oznaczeniu ZP/049/15 (wymienionym w części A zamówienia).
2. Wykonawca zamówienia zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie zgodnie z wymaganiami podanymi w SIWZ, w tym
niniejszej specyfikacji techniczno - cenowej.
3. W zakres zamówienia wchodzi również, o ile będzie potrzebne, zainstalowanie i skonfigurowanie odpowiedniego systemu
operacyjnego (np. RHEL, SLES, Win lub innego kompatybilnego) na wskazanym przez zamawiającego serwerze, pod
instalację komputerowego oprogramowania biznesowego wymienionego w niniejszym zamówieniu. W przypadku
dostarczenia i zainstalowania systemu operacyjnego wykonawca dostarczy zamawiającemu oprogramowaniem licencję na
użytkowanie zainstalowanego systemu operacyjnego, licencję na czas nieokreślony. W powyższym przypadku cena
sprzedaży licencji zamawiającemu wraz z instalacją i konfiguracją systemu operacyjnego musi zostać wliczona w łączną
cenę oferty zamówienia.
4. Zamawiający dopuszcza wdrożenie oprogramowania zdalnie.
5. W fazie produkcyjnej nie przewiduje się dostępu zdalnego do serwera z zainstalowanym oprogramowaniem, dlatego też
zamawiający wymaga by działania związane z utrzymaniem oprogramowania i jego poprawnym funkcjonowaniem
odbywały się przez udzielenie stosownych instrukcji przez konsultanta.
6. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie licencji na oferowane i zainstalowane oprogramowanie
(z podanymi warunkami licencyjnymi i okresem obowiązywania).
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia na piśmie raportu z wdrożenia oprogramowania zgodnie z wymaganiami
zawartymi w tabeli poniżej.
Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji, konfiguracji, wdrożenia, zdalnego dostępu dla
użytkowników i wsparcia technicznego (maintenance) zawarto w tabeli poniżej.
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
1
2
3
4
5
6
1.
SAP S/4HANA
Zakres licencji: SAP S/4HANA. Baza SAP HANA musi być w wersji przynajmniej Support
Package Stack 10.
Licencja powinna obejmować przynajmniej następujące dodatkowe opcje: SAP HANA
Predictive (integracja PAL, język R), SAP HANA Advanced Data Processing, SAP HANA Spatial.
W skład pakietu musi wchodzić przynajmniej SAP HANA Studio oraz SAP Data Integrator dla
HANA.
Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami/ bibliotekami)
musi być oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez
ograniczeń funkcjonalnych, musi m. in.:
Lp.
1
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
1
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
 być oprogramowaniem systemu bazodanowego typu in-memory computing, w czasie pracy w
całości rezydujący w pamięci operacyjnej serwera wraz z zestawem narzędzi do obsługi,
modelowania danych, musi być w pełni zgodne funkcjonalnie z co najmniej SAP S/4HANA
Support Package Stack 10 i zamawianymi modułami;
 musi pozwalać na wykonywanie w czasie rzeczywistym operacji na danych i analizę danych o
dowolnej szczegółowości, stopniu agregacji i liczbie wymiarów;
 musi posiadać zaimplementowane w system bazodanowy rozwiązania optymalizacyjne w
zakresie: uzyskania dużej wydajności przetwarzania/ wyszukiwania/ kompresji danych
(zaimplementowane algorytmy determinujące użycie właściwego algorytmu kompresji w
zależności od kompresowanych danych), zarządzania danymi opartymi o zapis w układzie
kolumnowy jako podstawowy sposób przechowywania informacji (obok możliwości
zastosowania zapisu danych w układzie wierszowym), partycjonowania tablic, wykorzystanie
delty do operacji wstawiania nowych danych;
 musi posiadać możliwość tworzenia baz danych w modelu Multitenant dysponującym tzw.
kontenerem mogącym pomieścić wiele baz danych działających niezależnie, z możliwością
zarządzania wieloma bazami danych jak jedną i przy zachowaniu odrębności poszczególnych
baz danych;
 musi posiadać możliwość zastosowania silnika przetwarzania grafów (szukanie najlepszej
ścieżki), silnika tekstowego (wyszukiwanie w danych nieustrukturalizowanych), bibliotekę z
funkcjami biznesowymi zewnętrznych aplikacji, bibliotekę z funkcjami predykcji(np.
clustering, analiza ABC, algorytm C4.5, regresja liniowa);
 musi posiadać możliwość integracji danych strukturalnych i niestrukturalnych ze źródeł
wewnętrznych i zewnętrznych z analizą dane bez konieczności agregacji;
 możliwość przystosowania systemu bazodanowego do pracy/ przetwarzania danych w chmurze,
do pracy z urządzeniami mobilnymi;
 musi posiadać zaimplementowane oprogramowanie narzędziowe do tworzenia, modyfikacji,
projektowania, itp. systemami baz danych wraz z ich administrowaniem w tym budowania/
modyfikowania aplikacji/ projektu bazy, tabel, widoków, schematów, itp., testowania/
debugowania aplikacji (podgląd kodu źródłowego, monitorowanie/ zmiana wartości
zmiennych, ustawianie punktów przerwania realizacji programu), budowanie modeli
analitycznych, synchronizacji lokalnych plików z repozytoriami, administrowania systemem
bazodanowym lokalnie, itp.;
 system musi posiadać pełna zgodność z aplikacją HANA Extended Application Services;
 musi posiadać wbudowana obsługę plików SAP HANA .xsapp i .xsaccess;
 musi posiadać zainstalowane biblioteki specjalistyczne SAP BFL, SAP PAL, które muszą być
ściśle zintegrowane z danymi serwera indeksowego pozwalając m.in. na wywoływanie funkcji
zainstalowanych bibliotek z wnętrza skryptów SQL. System bazodanowy musi pozwalać na
tworzenie i uruchamianie programów napisanych języku R do obliczeń statystycznych;
 musi posiadać wbudowane metody zaawansowanych analiz z zakresu data mining być
zgodnych z SAP HANA Advanced Data Processing;
 musi posiadać wbudowane wsparcie obsługi, przetwarzania plików danych geoprzestrzennych
zgodnych z SAP HANA Spatial w tym obsługa plików ESRI (zawierające zbiory danych
geometrycznych z atrybutami informacyjnymi właściwości przestrzennych) opisujące dane
geoprzestrzenne popularnych formatów wektorowych w tym odczytujące pliki danych ESRI:
.shp, .shx, i .dbf. Musi pozwalać również na odczyt plików opisujący dane przestrzenne, co
najmniej: WKT, WKB, EWKT, EWKB oraz zapis w formatach, co najmniej: WKT, WKB,
EWKT, EWKB, GeoJSON, SVG;
 musi posiadać wbudowane zapytania SQL Multimedia (SQL/MM) pozwalające na obsługę,
przechowywanie, dostęp do danych geoprzestrzennych;
 musi posiadać wbudowane narzędzia zarządzania bezpieczeństwem systemu poprzez system
backupowania, replikacji danych z pamięci podręcznej do pamięci trwałej;
 musi posiadać wbudowane narzędzia do administrowania i monitorowania systemem
bazodanowym, w tym: monitorowania statusu baz danych w systemie, przeglądania ostatnio
zgłoszonych komunikatów/ błędów itp., monitorowania aktywnych sesji, stopnia użycia
zasobów sprzętowych: ilości pamięci wykorzystywanej przez system bazy danych w
realizowanych procesach/ zapytaniach, itp., procentowy stopień wykorzystania CPU przez
system, całkowitej ilość miejsca wykorzystanego w pamięci masowej/ dyskach przez system
bazodanowy w tym przez zbiory bazodanowe, pliki logów, monitorowanie pracy systemu
bazodanowego na jednej stacji oraz w układzie rozproszonym na kilku stacjach, ilości
zgłoszonych w systemie plików tzw. crush dump files, posiadać zaimplementowane
podsystemy kontroli zbieżności realizowanych zapytań SQL, monitorowanie informacji o
restartowaniu systemu, realizowanych procesach, posiadać wbudowane narzędzia do
zarządzania użytkownikami, regułami dostępu/ modyfikacji danych/obiektów i korzystania z
zasobów systemu, dozwolonych operacji/ zadań do realizacji przez użytkowników systemu,
wbudowane narzędzia zarządzania zainstalowanymi aplikacjami, aktualizacjami, itp., kontrolę
zbieżności realizowanych zapytań SQL, zużycia pamięci/ wykorzystanej pamięci w
realizowanych procesach/ zapytaniach, itp.;
 posiadać wbudowany system zarządzania użytkownikami: dostępu do baz danych, autentykacji,
definiowania ról, praw dostępu, modyfikacji danych/ obiektów, itp.;
 musi posiadać możliwość tworzenia puli rezerwowych połączeń z systemem bazodanowym dla
administratorów systemu niezależnej od ilości połączeń zdefiniowanych dla pozostałych
użytkowników systemu;
 posiadać możliwość monitorowania i alarmowania stanu baz danych na podstawie danych
statystycznych serwera i uruchomionych serwisów;
 musi posiadać możliwość zgłaszania komunikatów drogą mailową po wystąpieniu
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
1
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
zdefiniowanych w konfiguracji zdarzeń, błędów w pracy systemu bazodanowego, itp.
 musi posiadać zaimplementowane narzędzia pozwalające na zbieranie i analizę danych
mających wpływ na wydajność system bazodanowego, uruchomianych baz danych i zapytań
SQL;
 posiadać wbudowane narzędzia monitorowania uruchomionych wątków, sesji
(aktywnych/nieaktywnych sesji, ich powiązania z uruchomionymi aplikacjami, blokowanych
sesji, sesje blokujące sesje zablokowane), zablokowanych transakcji (zablokowane transakcje
oraz blokujące sesję, itp.), zbieranie danych statystycznych: częstości wykonania zapytań SQL
(średniego czasu wykonania zapytań, ilości odwołań DML i DDL w sesji, itp.), stopień
realizacji wykonania czasochłonnych zadań, itp.;
 posiadać wbudowane narzędzia monitorowania i zbierania informacji o wystąpieniu
czasochłonnych i kosztownych (zasobowo) zapytań ponad dopuszczalny poziom (czas
uruchomienia zapytania, czas wykonania zapytania, nazwa udostępnionych obiektów itp.), z
przeznaczeniem do późniejszej analizy i dostrajania zapytania, systemu, itp.;
 posiadać wbudowane mechanizmy obsługi dużych obiektów binarnych (Hybrid LOB) np.:
zdjęć, filmów itp. w tym możliwości wyznaczenia w konfiguracji momentu pobrania/
przetwarzania obiektów LOB rezydujących na dysku (nie przechowywanych w strukturze
kolumnowej, czy wierszowej głównej pamięci bazy danych) do czasu ich
pobrania/przetwarzania;
 posiadać możliwość monitorowania możliwości wystąpienia stanów krytycznych dla pracy
systemu bazodanowego np.: wolnego miejsca na dysku (zgłaszanie z wyprzedzeniem
komunikatów o zapełnieniu wolumenu przeznaczonego na dane, logi), zatrzymanych
krytycznych procesów, znacznego powyżej zadanego poziomu obciążenia CPU, itp.;
 posiadać wbudowane narzędzia analizy i diagnostyki problemów w systemie bazodanowym
wyszukiwania błędów w pracy systemu, bazy danych;
 wbudowane wskaźniki i narzędzia monitorowania użycia pamięci przez system bazodanowy,
aplikacje uruchomione serwisy itp. tj. np.: bieżący stan użycia pamięci przez uruchomione
bazy/ procesy, szczytowe zapotrzebowania ilości pamięci przez procesy/ uruchomione bazy,
wycieki pamięci/ uszkodzenia pamięci, itp.;
 posiadać możliwość kopiowania i klonowanie system bazodanowego
 możliwość eksportu wszystkich katalogów obiektów do plików systemowych z możliwością
importowania ich do systemów bazodanowych np.: testowych, klonowania systemów;
 posiadać wbudowane narzędzia pozwalające na odtwarzania systemu ze zbiorów
zarchiwzowanych, zapisanej replikacji, replikowanych systemów;
 posiadać wbudowane w system narzędzia umożliwiające podziału (w poziomie)tabel z danymi
przechowywanych w układzie kolumnowym na mniejsze podtabele lub partycje, zarządzania
partycjonowanymi tabelami, łączenia partycjonowanych tabel w większe tabele, przenoszenie
partycji tabel do innych lokalizacji/ stacji, itp.;
 posiadać możliwość tworzenia bezpiecznych połączeń systemu bazodanowego z
użytkownikami końcowymi za pomocą np.: protokołów SSL i certyfikatów;
 posiadać wbudowaną funkcję watchdog umożliwiającą automatyczne zrestartowanie
skonfigurowanej usługi (serwera indeksowego, serwera nazw, itp.) w przypadku wykrycia jego
usterki/ zatrzymania;
 wbudowane mechanizmy pozwalające na utrzymania ciągłości pracy system i spójności
realizowanych transakcji, poprzez logi transakcji, zapisywane punkty przebiegu procesu z
informacjami niezbędni do odtworzenie i przywrócenie systemu z minimalnym opóźnieniem
bez utraty danych, poprzez dedykowana stację standby przejmującą zadania podstawowego
systemu bazodanowego po wystąpieniu awarii zatrzymania staremu podstawowego (w
zależności od zdefiniowanej konfiguracji systemu);
 musi pozwalać na skalowalność zewnętrzną systemu poprzez dołączanie/ łączenie
zewnętrznych stacji, integrowanych w jeden system bazodanowy (np.: z różnymi tabelami na
różnych stacjach, z partycjonowanymi tabelami, itp.).
Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki
sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych
działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań SAP ERP
Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA (opisanych w niniejszym
zamówieniu) w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oferowanego
oprogramowania. Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w
szczególności informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o
sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany
haseł, podstawowe działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania.
Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na
udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie.
Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie.
Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej specyfikacji techniczno cenowej, SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA
może odbyć się na jednym serwerze.
Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania
umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku.
Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od
zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania
oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację
odpowiednich łatek (patches).
W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania
związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
1
2.
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
na miejscu lub przez administratora ze strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie
określonego zadania po udzieleniu stosownych instrukcji.
Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie
będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny
jest producent oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji – 1
dzień roboczy, czas naprawy – do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas
potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego
rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu
opracowania rozwiązania i usunięcia błędu.
SAP BusinessObjects BI Suite
Zakres licencji: SAP BusinessObjects BI Suite. Minimalna wersja oprogramowania to 4.1.
Pakiet powinien obejmować trzy obszary funkcjonalne: Discovery and Analysis, Dashboards and
applications, Reporting. Licencja powinna obejmować również możliwość dostępu do serwera
przez użytkowników końcowych
(5 użytkowników).
Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być
oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń
funkcjonalnych, musi m. in.:
 być platforma Business Intelligence (BI) z zbiorem programów biznesowych, która musi być w
pełni zgodna funkcjonalnie z co najmniej SAP BusinessObjects BI Suite 4.1 z
oprogramowaniami Discovery and Analysis, Dashboards and applications, Reporting;
 musi umożliwiać wdrożenie i zarządzanie systemem biznesowym w tym zestawem
specjalizowanych narzędzi/aplikacji analitycznych, posiadać aplikacje do tworzenia raportów,
zaawansowane komponenty do tworzenia zapytań, analizy danych, zarządzania wydajnością
organizacji oraz aplikacji analitycznych, musi umożliwiać na wykonanie złożonych analiz
trendów, prognozowania itp., musi umożliwiać zespołom oraz samodzielnym użytkownikom
końcowym na dostęp do przetwarzanych danych, analiz, raportów biznesowych/
organizacyjnych, itp. zgodnie przypisanymi w platformie prawami; musi pozwalać na
generowanie, dostarczanie informacji w określonych przedziałach czasowych
spersonalizowanych pod konkretnych użytkowników w postaci raportów w tym krytycznych
informacji korporacyjnych;
 musi być niezależnym systemem pozwalającym na: instalację na pojedynczym stanowisku
komputerowym, utworzenie niezależnego środowisko projektowego i testowego w tym również
na skalowalność w środowisko klastrowe z wieloma komputerami z uruchomionymi różnymi
komponentami tworzącymi wspólne środowisko produkcyjne/ rozwojowe;
 musi posiadać zaimplementowane narzędzia do automatycznej konfiguracji systemu w układzie
jednostanowiskowym jak i wielostanowiskowym (z wieloma węzłami) z możliwością
ustawienia podstawowych opcje konfiguracyjnych, mających wpływ na konfigurację
wielostanowiskową (wielowęzłową) korzystającą ze wspólnych ustawień poprzez wskazanie
serwerów/ procesów uruchomionych automatycznie, przeprowadzenie optymalizacji pod
względem wydajności serwerów/ procesów czy limitu wykorzystania zasobów sprzętowych,
wskazanie lokalizacji systemu folderów, itp.;
 musi posiadać zaimplementowane mechanizmy pozwalające na zapewnienie elastyczności,
dostępności i skalowalności w czasie instalacji i rozbudowy zainstalowanego systemu/
platformy biznesowej. Musi posiadać możliwość instalacji platformy BI na jednym stanowisku
komputerowym z możliwością rozbudowy na kilka stanowisk komputerowych połączonych w
klastry. Musi posiadać możliwość zainstalowania dwóch różnych wersji platform biznesowych
działających równocześnie na tym samym komputerze np.: dla celów testowych; musi posiadać
możliwość skalowalności systemu tak w pionie (wszystkie procesy uruchomione na jednym
stanowisku komputerowym) jak i w poziomie (procesy rozdysponowane zostają pomiędzy dwa
lub więcej stanowisk komputerowych pracujących w sieci); musi posiadać możliwość
zwielokrotnienia tych samych procesów uruchamianych na różnych jednostkach
komputerowych tworzenie tzw. redundancji celem poprawienia niezawodności działania
systemu (przejęcie/ przekierowanie zadania z uszkodzonego/ przeciążonego procesu/ serwera
na proces/ serwer redundantny);
 musi posiadać wbudowane zestaw narzędzi do archiwizowania systemu w tym: tworzenie
replikacji danych w czasie rzeczywistym w konfiguracji systemu z mirroringiem; wersjowanie
archiwizowanych danych – tworzenie wielu wersji wybranych plików, plików systemowych;
archiwizowania całego systemu wszystkich danych programów wraz z systemem operacyjnym
z danej jednostki komputerowej na której jest zainstalowana platforma biznesowa;
archiwizowania całego systemu rozproszonego pełna kopia wszystkich jednostek
komputerowych składających się na system. Musi posiadać możliwość wykonania procesu
archiwizacji w czasie zatrzymania systemu jak i w czasie jego pracy;
 musi posiadać wbudowane narzędzia do monitorowania pracy aplikacji i obciążenia platformy/
systemu BI, posiadać możliwość zebrania informacji o czasochłonności uruchomionych
procesów platformy, utrzymywać historię monitorowych serwerów/ procesów składających się
na platformę BI jak również posiadać możliwość raportowania i powiadamiania o zdarzeniach
nieprawidłowej pracy aplikacji, platformy; oprogramowanie musi posiadać możliwość
definiowania wyboru monitorowanych parametrów działania aplikacji i całego systemu oraz
definiowania progów alarmowania, których przekroczenie powinno powodować zgłaszanie
ostrzeżenia, pozwalając na powzięcie działań wyprzedzających przed wystąpieniem błędów lub
blokady systemu, itp.; musi posiadać możliwość monitorowania krytycznych kluczowych
wskaźników wydajności systemu, musi posiadać wbudowane widoki: ostatnich wystąpień
błędów wyświetlanych na ekranie pulpitu platformy, całej platform BI z podziałem na grupy
serwerów/procesów, z podziałem na kategorie usług i węzłów składające się na system,
informacje te musza być prezentowane w postaci graficznej i tabelarycznej;
 musi posiadać możliwość zintegrowania zaimplementowanego monitoringu platformy BI z
1
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
1













Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
innymi biznesowymi aplikacjami takimi jak np.: SAP Solution Manager i IBM Tivoli Monitor;
musi posiadać narzędzia do diagnozowania repozytoriów w systemie w tym: skanowania,
diagnozowania i naprawy/ usuwania ich niespójności takich obiektach jak np.: raportach,
użytkownikach, grupach, folderach, serwerach, „Świecie obiektów”, połączenia w Świecie
obiektów, w metadanych i innych;
musi posiadać zaimplementowana w platformę BI obsługę systemu bazodanowego SAP HANA
(obsługę: tabel, widoków analitycznych i obliczeniowych pojedynczych i wieloźródłowych
„Światów obiektów” UNX, widoków analitycznych i obliczeniowych z bezpośrednim
dostępem, parametrów i zmiennych SAP HANA), w tym modułu integrującego SAP BW z
zestawem programów narzędziowych platformy BI;
musi posiadać wbudowany system zarządzania kontami użytkowników obejmujący wszystkie
zadania odnoszące sie do utworzenia, mapowania, zmiany oraz organizowania użytkowników
w grupy systemu biznesowego, w tym tworzonymi/udostępnianymi prawami dostępu do
obiektów platformy BI wraz z przydzielaniem praw (zdefiniowanymi z rolami/regułami) do
określonych działań na obiektach;
musi posiadać system zarządzania kontami dostępny lokalnie z jednego miejsca np.: tzw.
centrum zarządzania platformą, które musi być również dostępne przez przeglądarkę
internetową przez stronę internetową przeznaczoną do zarządzania zadaniami (w tym
użytkownikami, grupami, rolami, prawami, zawartością, zarządzania serwerami/procesami/
węzłami, zarządzania raportami w folderach należących do danej grupy, itp.), bezpiecznymi
połączeniami, posiadać możliwość zarządzania aplikacją SAP StreamWork, itp.;
musi posiadać możliwość zaplanować obiektów platformy uruchamianych automatyczne w
określonym przez użytkownika czasie, musi posiadać możliwość wysłania zaplanowanych
instancji obiektu do miejsca docelowego w uruchomionej jednostce komputerowej lokalnie, w
sieci, w domyślnej lokalizacji plików, pocztą email, do serwera FTP oraz poprzez np.: SAP
StreamWork;
musi posiadać możliwość wglądu w historię obiektów (listę instancji obiektów), przeglądanie i
odświeżanie każdej z istniejących instancji obiektu (z aktualizacją danych ze źródła danych).
muszą posiadać możliwość tworzenia raportów oraz analiz z użyciem tzw. Świata Obiektów, z
zestawieniem zawierającym pojęcia biznesowe;
musi być wyposażona w narzędzia wspomagające tworzenie „Światów Obiektów” dla Business
Objects pozwalające opisać dane, nadać im łatwe do zrozumienia dla analityka nazwy oraz
opisać relacje pomiędzy danymi za pomocą graficznego interfejsu używając metody
„przeciągnij i upuść”; oprogramowanie platformy BI powinno umożliwiać tworzenie „Świata
obiektów” np.: za pomocą kreatora, ręcznie, dodawanie tabel, dodawanie połączeń między
tabelami i ich rodzaje, sprawdzanie poprawności, tworzenie klas, dodawanie obiektów i rodzaje
obiektów, konstrukcji miar, tworzenie hierarchii, dodawanie i nakładanie filtrów, eksport i
import „Świata Obiektów”, listy wartości i plików LOV, dokumentowanie „Świata Obiektów”,
nakładanie ograniczeń dostępu i zarządzanie nimi;
musi posiadać oprogramowanie do tworzenie wielowymiarowych pulpitów i wizualizacji
danych dla aplikacji BI możliwość tworzenia: skalowalnych pulpitów i sterowania dla aplikacji
BI z interaktywną wizualizacją danych, mobilnych pulpitów udostępniających dane z SAP
NetWeaver BW i SAP HANA, możliwość użycia istniejących analiz z platformy BI i widoków
SAP HANA;
musi posiadać program analityczny dla środowiska OLAP który musi umożliwiać
wykonywanie analiz wielowymiarowych danych, przeznaczonych dla analityków finansowych
i biznesowych, przy użyciu interfejsu sieci Web, który musi oferować pełen zakres funkcji
analitycznych. Użytkownik z udzielonymi prawami musi mieć możliwość umieszczania
odpowiedzi na pytania biznesowe w swoim obszarze roboczym, uzyskane analizy powinien
mieć możliwość udostępniania innym osobom, dzieląc się w ten sposób wiedzą z szerszym
gronem odbiorców/użytkowników systemu. Oprogramowanie analityczne musi pozwalać na
wykonanie analizy bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach OLAP. Musi pozwalać na
głęboką integrację z serwerami OLAP na pracę bazami firm Microsoft, Hyperion, IBM, SAP
OLAP; oprogramowanie musi posiadać gotowe ścieżki analiz i raportów do wykorzystania
przez użytkownika systemu; oprogramowanie musi umożliwiać „na drążenie” i przecinanie
danych bezpośrednio na wielowymiarowych kostkach, a po zakończeniu pracy współdzielić;
uzyskane wyniki w interaktywnych dokumentach, zawierających tzw. „żywe dane”
i predefiniowane ścieżki analiz oraz na zapisanie raportów z analiz jako strony WWW czy pliki
Excel;
musi posiadać oprogramowanie sieciowe umożliwiające tworzenie zapytań ad hoc
i przeprowadzanie intuicyjnych analiz w środowisku heterogenicznych źródeł danych, w trybie
online lub offline, musi oferować intuicyjny interfejs umożliwiający użytkownikom zadawanie
spontanicznych, wielokrotnych pytań dotyczących danych związanych z prowadzoną
działalnością. Z dostępem, zgodnie z nadanymi użytkownikowi prawami przez systemu
kontroli dostępu, do informacji biznesowych za pośrednictwem sieci intranet lub ekstranet i
prowadzenie zaawansowanych analiz za pomocą przeglądarkę internetowej; musi posiadać
możliwość za pomocą techniki „przeciągnij i upuść” uzyskiwania dostępu do źródeł danych
i tworzenia interaktywnych raportów w odpowiedzi na zadane pytania; oprogramowanie musi
posiadać wbudowane funkcje wizualizacji analiz np.: poprzez wyświetlanie dwu- lub
trójwymiarowych wykresów. Web Intelligence musi posiadać możliwość zapisu w formacie
.wid, .xlsx, .pdf, .csv, .txt;
musi posiadać oprogramowanie do tworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich do
szybkiego tworzenia wizualizacji złożonych danych, które musi wspierać możliwość budowy
wizualizacji przy pomocy metod "przeciągnij i upuść", tworzenia interaktywnych analiz na
potrzeby zaawansowanych, spersonalizowanych kokpitów menedżerskich obsługujących
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
1
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
połączenia w czasie rzeczywistym z platformą BI, programem SAP NetWeaver Business
Warehouse (SAP NetWeaver BW) i innymi źródłami danych; oprogramowanie musi posiadać
możliwość udostępniania utworzonych interaktywnych kokpitów innym użytkownikom
systemu w celu ułatwienia wspólnego podejmowania odpowiednich decyzji; oprogramowanie
musi pozwalać łatwo i bezpiecznie zasilać kokpity menedżerskie danymi uzyskanymi za
pośrednictwem dowolnego połączenia w czasie rzeczywistym z dowolnym systemem backend;
oprogramowanie musi umożliwiać na udostępnianie wizualizacji w czasie rzeczywistym za
pośrednictwem oprogramowania pakietu Microsoft Office, formatu Adobe PDF, sieci Web,
programu SAP Crystal Reports, platformy BI. Oprogramowanie musi posiadać wbudowaną
obsługę danych: połączenie programowe z SAP BusinessObjects Live Office, integracji z SAP
Crystal Reports, hierarchicznych i OLAP przez UNX "Świat obiektów", Hadoop Hive przez
UNX "Świat obiektów", z dostępu do funkcji ABAP, poprzez zapytania SAP;
 musi posiadać oprogramowanie do wyszukiwania i eksplorowania danych biznesowych jak np.:
uzyskania natychmiastowego wglądu w prowadzoną działalność; oprogramowanie musi
posiadać możliwość wyszukiwania przy użyciu słów kluczowych, korzystania z funkcji
intuicyjnego wyszukiwania i eksploracji danych wbudowane w platformę BI, korzystania z jej
metadanych, „Świata obiektów” wykorzystując możliwości analityczne zaimplementowane w
platformy BI, z wykorzystaniem funkcji zapewniających zachowywanie wiarygodności danych,
musi posiadać możliwość wykrywanie zależności oraz identyfikowanie trendów dzięki
intuicyjnym narzędziom wizualizacji. Oprogramowanie musi posiadać zaimplementowana
obsługę UNX „Świata obiektów”, plików XLS i XLSX, aplikacji SAP NetWeaver Business
Warehouse Accelerator (SAP NetWeaver BW Accelerator), Hadoop Hive przez UNX „Świat
obiektów”;
 musi posiadać oprogramowanie do integracji funkcji BI z pakietem Microsoft Office danych
umieszczanych w prezentacjach, arkuszach kalkulacyjnych i dokumentach umożliwiające
integrowanie zawartości wspomagającej podejmowanie decyzji biznesowych (BI, Business
Intelligence) w powszechnie znanym środowisku pakietu Microsoft Office; oprogramowanie
musi pozwalać na osadzanie sprawdzonych, odświeżalnych informacji w dokumentach,
arkuszach kalkulacyjnych i prezentacjach jak również udostępniać je w całej organizacji w celu
zapewnienia lepszego wglądu w dane innym użytkownikom platformy BI;
 musi posiadać oprogramowanie do tworzenia, przetwarzania, generowania i publikowania
zaawansowanych raportów biznesowych w przedsiębiorstwach tym samym pozwalającym na
budowę korporacyjnego systemu raportującego i systemu wspomagania decyzji;
oprogramowanie musi być wyposażone w graficzne narzędzie pozwalające na projektowanie
zawansowanych raportów graficznych. poprzez łączność praktycznie z każdym źródłem
danych, możliwość projektowania i formatowania interaktywnych raportów, a także
udostępniania ich w obrębie organizacji i poza nią; oprogramowani misi być wyposażona w
bogatą paletę własnych elementów graficznych (animowane wykresy, wskaźniki itp.) i
nawigatory (listy rozwijane, suwaki, pokrętła, przyciski itp.) umożliwiające tworzenie
różnorodnych projektów; musi posiadać możliwość integracji w jednym raporcie danych
pochodzących z różnych źródeł bazodanowych np.: z obiektów połączonych za pomocą ODBC,
z aplikacji za pomocą ActiveX z możliwością konfiguracją właściwości obiektu w czasie pracy/
projektowania/ tworzenia raportu; musi pozwalać na automatyczne wygenerowanie nowego
projektu bazie istniejących szablonów z uwzględnieniem wybranych w fazie projektowania
opcji wraz z wygenerowaniem niezbędnego kodu programowego z zaimplementowanymi
operacjami/działaniami matematycznymi/ analitycznymi, musi posiadać możliwość utworzenia
raportu „w locie” on-line ze zdefiniowanymi przez użytkownika danymi, w tym możliwość
konwersacji tego raportu do postaci HTML i automatycznej publikacji na witrynie Web;
oprogramowanie do tworzenia raportów musi posiadać możliwość, w zależności od zgłoszenia
o raport, pobrać istniejący raport np.: z repozytorium, zaktualizować raport nowymi/aktualnymi
danymi, wygenerować nowy nie istniejący w systemie raport, wygenerować wymagany raport
w określonym czasie lub odstępach czasu zgodnie z zadanym projektem, konfiguracją, itp.;
oprogramowanie musi posiadać wbudowane “wizardy” wspierające proces tworzenia
raportów,, programowania funkcji i formuł; oprogramowanie musi być wyposażone algorytmy
definiowania i wywoływania parametrów, musi istnieć możliwość wielokrotnego
wykorzystania raz zaprojektowanego raportu, bez konieczności ingerencji w jego definicję;
musi posiadać zaimplementowane metody dostępu do praktycznie dowolnych źródeł danych
oraz zapisu raportów w różnych formatach, umożliwiając czytelne przedstawienie danych w
postaci graficznej, interaktywnych prezentacjach, które mogą być natychmiast osadzane na
stronie Web, w dokumentach PDF prezentacjach MS PowerPoint, MS Word, Excel,
wiadomościach e-mail, itp.; oprogramowanie musi posiadać możliwość wprowadzenia
parametrów dynamiczne i kaskadowo, które będą odczytywane (dynamicznie) wprost z bazy
danych, zgłoszenie do wprowadzenia parametrów definiowane kaskadowo; oprogramowanie
musi posiadać możliwość zapisania definicji zgłoszenia w repozytorium umożliwiając jego
wielokrotne wykorzystanie, bez konieczności każdorazowego definiowania; oprogramowanie
musi posiadać możliwość: osadzania dynamicznych linków do grafik (grafika może znajdować
się w dowolnym miejscu poza raportem), określenia sposobu sortowania grup, czy rankingów
poprzez formułę, czy parametr, zapisu ustawień eksportu w raporcie, automatycznego
generowanie wykresów i tabel typu cross-tab metodą „przeciągnik i upuść” (drag-and-drop)
program powinien wygenerować dany obiekt automatycznie dostosowując się do danych
umieszczonych w raporcie, kontroli wzajemnych zależności obiektów z repozytorium,
wykorzystania opcji jednokrotnego logowania, dostępu do „Świata Obiektów” platformy BI
oraz wzajemnego wywoływania dokumentów platformy BI z poziomu utworzonych raportów i
odwrotnie; posiadać wbudowaną obsługę danych: bezpośredni dostęp ODBC, JDBC, IBM
DB2, Microsoft SQL Server, Oracle, Teradata i inne; "Świata obiektów" (UNV), SQL, XML i
usługi Web, danych OLAP; oprogramowanie musi umożliwiać zapisu raportów w formacie:
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
1
3.
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
.rpt, .rptr, .xls, .doc, .pdf, .rtf, .csv, .xml;
 musi posiadać wbudowane środowisko pozwalające programistom na użycie JavaScriptAPI do
wyświetlania raportów wbudowanych w aplikacje internetowe oraz warstwę semantyczną Java
SDK do tworzenia aplikacji Java z wykorzystaniem zadań administracyjnych i bezpieczeństwa
na tzw. „Świecie Obiektów” i połączeniach;
 musi posiadać oprogramowanie do uzyskiwania dostępu do raportów, wskaźników i danych
z urządzenia mobilnego, musi umożliwiać udostępnianie użytkownikom informacji
biznesowych na urządzenia mobilne, w postaci wskaźników i dokumentów przygotowanych za
pomocą oprogramowania Web Intelligence i Crystal Reports w czasie rzeczywistym
bezpośrednio na swoich urządzeniach bezprzewodowych z możliwością aktualizacji informacje
oraz inicjowania działań z urządzeń mobilnych wykorzystując w tym celu np.: połączenia
telefoniczne, wiadomości SMS, e-mail.
Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki
sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych
działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań składających
się na przedmiot zamówienia wymieniony w niniejszym zamówieniu SAP ERP Foundation
Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to
przewidziane przez twórców oferowanego oprogramowania. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności informacje o miejscu wdrożenia
i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania, wymagane aplikacje klienckie,
zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe działania administracyjne, np.
aktualizacja oprogramowania.
Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na
udostępnionym przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania
zdalnie. Wdrożenie, przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej specyfikacji
techniczno – cenowej SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP
S/4HANA może odbyć się na jednym serwerze.
Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania
umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku.
Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok
od zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości
funkcjonowania oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące)
poprzez instalację odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany
dostęp zdalny do serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być
wykonywane przez konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze
strony Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu
stosownych instrukcji.
Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie
będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny
jest producent oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji – 1
dzień roboczy, czas naprawy –do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas
potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego
rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu
opracowania rozwiązania i usunięcia błędu.
Dodatkowe warunki: Rozwiązania analityczne w ramach BO BI Suite powinny umożliwiać
dostęp do bazy SAP HANA.
SAP ERP Foundation Starter
Zakres licencji: SAP ERP Foundation Starter. Licencja musi obejmować również możliwość
dostępu do serwera przez użytkowników końcowych (5 użytkowników).
Zamawiane oprogramowanie (z wszystkimi zamawianymi programami/modułami) musi być
oprogramowaniem z licencją komercyjną na czas nieokreślony, pełna wersja bez ograniczeń
funkcjonalnych.
Zakres wdrożenia: wdrożenie obejmuje instalację oprogramowania oraz jego konfigurację w taki
sposób, aby możliwe było jego wykorzystanie przez użytkowników końcowych bez dodatkowych
działań administracyjnych. Konfiguracja obejmuje również integrację rozwiązań (opisanych w
niniejszej części zamówienia) SAP ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz
SAP S/4HANA w takim zakresie, jak jest to przewidziane przez twórców oprogramowania SAP.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu raport z wdrożenia, obejmujący w szczególności
informacje o miejscu wdrożenia i sposobie dostępu do systemu: informacje o sposobie logowania,
wymagane aplikacje klienckie, zakładanie użytkowników, sposób zmiany haseł, podstawowe
działania administracyjne, np. aktualizacja oprogramowania.
Miejsce wdrożenia: Rozwiązanie powinno być wdrożone u klienta (on-premise) na udostępnionym
przez zamawiającego sprzęcie. Dopuszczalne jest wdrożenie oprogramowania zdalnie. Wdrożenie,
przedmiotu zamówienia wymienionego w niniejszej części specyfikacji techniczno - cenowej, SAP
ERP Foundation Starter, SAP BusinessObjects BI Suite oraz SAP S/4HANA może odbyć się na
jednym serwerze.
Czas wdrożenia: Wdrożenie powinno zakończyć się w ciągu jednego miesiąca od podpisania
umowy, nie później jednak niż do 30 listopada 2015 roku.
Utrzymanie: Licencja powinna obejmować utrzymanie (maintenance) przez przynajmniej rok od
zakończenia wdrożenia. Przez utrzymanie rozumiane jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania
oraz usuwanie błędów w działaniu oprogramowania (utrzymanie korygujące) poprzez instalację
odpowiednich łatek (patches). W fazie produkcyjnej nie jest przewidywany dostęp zdalny do
serwera, wobec czego działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane przez
konsultanta Wykonawcy bezpośrednio na miejscu lub przez administratora ze strony
Zamawiającego, jeśli możliwe jest wykonanie określonego zadania po udzieleniu stosownych
instrukcji.
1
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Lp.
Wymagane minimalne parametry,
wyposażenie zamawianego oprogramowania
Typ (model)
oferowany,
producent
Ilość
[szt.]
Cena
jedn.
netto
(PLN)
Wartość
netto
(PLN)
2
3
4
5
6
1
Warunki utrzymania: W przypadku wystąpienia błędów w działaniu oprogramowania (nie
będących przyczyną błędów w samym dostarczonym oprogramowaniu, za które odpowiedzialny
jest producent oferowanego oprogramowania) przewiduje się następujące warunki: czas reakcji –
1 dzień roboczy, czas naprawy – do 5 dni roboczych. Czas reakcji oznacza maksymalny czas
potrzebny Wykonawcy na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia błędu i rozpoczęcia jego
rozwiązywania. Czas naprawy jest to czas liczony od momentu zgłoszenia błędu do momentu
opracowania rozwiązania i usunięcia błędu.
Dodatkowe warunki: Oprogramowanie SAP ERP Foundation Starter powinno działać w
połączeniu z bazą danych SAP HANA.
Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i uruchomienia dotyczy „Komputerowego
oprogramowania biznesowego” – wszystkie pozycje wymienione powyżej:
Czas realizacji zamówienia liczony od daty otrzymania drogą elektroniczną
powiadomienia o możliwości przystąpienia do wykonania zamówienia
- zgodnie z pkt. 18 SIWZ – „Opis kryteriów i sposób oceny ofert” w zakresie
dostawy i uruchomienia.
Wymagany
maksymalny czas
realizacji zamówienia
w zakresie dostawy i
uruchomienia.
Czas realizacji zamówienia w zakresie dostawy i
uruchomienia dotyczy „Komputerowego oprogramowanie
biznesowego” wymienionego w specyfikacji techniczno cenowej powyżej (w tym z wszystkimi poz. wymienionymi w
tabeli Lp. od 1 do 3)
30 dni
Oferowany
maksymalny czas
realizacji zamówienia
w zakresie dostawy i
uruchomienia.
(W przypadku konieczności dostarczenia systemu operacyjnego zgodnie zapisami podanymi w „Wymaganiach ogólnych”
w pkt 3 powyżej, koszty sprzedaży systemu operacyjnego należy doliczyć do ceny za Komputerowe oprogramowanie
biznesowe)
Cena netto za „Komputerowe oprogramowanie biznesowe” (tabela z opisem zamawianego
oprogramowania powyżej – suma pozycji lp. od 1 do 3) ………………..... złotych
Podatek VAT – stawka: 23 %
Cena brutto za „Komputerowe oprogramowanie biznesowe” (tabela z opisem zamawianego
oprogramowania powyżej – suma pozycji lp. od 1 do 3) ………………..... złotych
……………………………
Podpis Wykonawcy
Projekt „Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP” POIG.02.03.01-30-122/13 współfinansowany
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013 "Dotacje na Innowacje"
Download