Sobór Watykański II - kulisy

advertisement
Niezależny serwis społeczności blogerów
Sobór Watykański II - kulisy
Jarek Ruszkiewicz SL, 26.02.2011 10:02
, papież Jan XXIII 30 maja 1959 powiedział: „Przygotowania do soboru nie będą dziełem
Kurii Rzymskiej”.
I faktycznie, 5 czerwca utworzył „Sekretariat jedności chrześcijan”, który będzie
embrionem „Nowego Kościoła Soborowego” a na czele postawił kardynała Agostino Bea,
który później będzie miał decydującą rolę w tworzeniu „Nowego Kościoła”
posoborowego.
W 1962 roku „Sekretariat” otrzymał oficjalny status Komisji soborowej, w związku z
czym stał się czynnikiem determinującym przygotowanie Dekretu Ekumenicznego Soboru
Watykańskiego II.
Kardynał Bea, miał wolna rękę, lecz znając dobrze Kurię Rzymską użył wszelkich
wybiegów by obejść przeszkody stawiane przez przeciwników ekumenizmu. Unikał wręcz
wymawiania słowa „ekumenizm”, łączonego z protestancką koncepcją stosunków między
chrześcijanami, dlatego mówił raczej o „powrocie nie-katolików na łono Kościoła”.
Otrzymał natychmiast akceptację Jana XXIII, który w ten sposób dostał możliwość
realizacji Soboru według własnej woli a nie jak chciałaby tego Kuria Rzymska.
Szybko nawiązano kontakty z ortodoksami, byłymi katolikami, anglikanami i
protestantami, zapraszając ich wszystkich do przysłania swoich reprezentantów na Sobór.
Ale nie tylko, obiecano ortodoksom rosyjskim, że nigdy nie zostanie potępiany komunizm.
I tego słowa faktycznie dotrzymano.
Urzeczywistniło się coś o czym pisał ok. stu lat temu francuski mason Saint Yves
strona 1 / 4
Niezależny serwis społeczności blogerów
d’Alveidre, w “Mission de l’Inde”:
„W końcu, by zrealizować tę Misję głosowaniem: nadejdzie dzień europejskiego Soboru
ekumenicznego, na którym reprezentowane będą wszystkie wyznania”.
Należy pamiętać także o roli Hansa Kunga, profesora teologi w Tubindze, który
zaprezentował natychmiast porządek obrad Soboru, w którym wnioskował jako cel
reformę Kościoła według jawnie protestanckiego klucza:
- uznanie Reformacji Lutra za „wydarzenie religijne”,
- większe uznanie Biblii, tak w teologii jak i obrządku,
- przygotowanie Liturgii ludowej, w jezykach różnych krajów,
- uznanie „uniwersalnego kapłaństwa” wszystkich wiernych,
- zlikwidowanie jakiegokolwiek związku papiestwa z polityką,
- reforma Kurii Rzymskiej i zniesienie Indeksu Ksiąg Zakazanych itd.
Jak widać, wspomniany wyżej Saint Yves d’Alveidre był „prorokiem” i faktycznie
wszystkie jego „przewidywania” znalazły (nawet jeśli w formie pozornie
zmodyfikowanej) odbicie w końcowych dokumentach Soboru.
I nie ma się co dziwić bo zatwierdzenie tego projektu było nie tylko przygotowaniem
schematów, tak różnych od tych przygotowanych przez Komisje w Kurii Rzymskiej lecz
prawdziwym projektem dostarczonym wszystkim Ojcom soborowym. A właściwie
„projektem” żydowskiego spisku przeciwko Kościołowi katolickiemu, zdemaskowanego
już wcześniej, w 1936 roku przez
londyńską“ Catholic Gazette”, oficjalny organ Katolickiego Towarzystwa Misyjnego
Anglii.
W numerze z lutego 1936 pojawił się artykuł pod tytułem: “The jewish peril and the
Catholic Church” (Niebezpieczeństwo żydowskie a Kościół katolicki) .
W artykule tym przytoczono to co zostało powiedziane w czasie tajnych spotkań w
Paryżu.
Niedługo potem, tygodnik “Le Réveil du Peuple” opublikował artykuł, w którym
sprecyzował, że te „deklaracje” padły na tajnych zebraniach loży masońskiej B’nai B’rith,
złożonej z samych Żydów.
Poniżej niektóre tezy tego artykułu z 1936roku.
„Dopóki będzie istnieć wśród gojów jakakolwiek moralna koncepcja porządku
społecznego i dopóki każda religia, każdy patriotyzm, każda godność nie zostaną
strona 2 / 4
Niezależny serwis społeczności blogerów
zlikwidowane, nasze królowanie na ziemi nie może nadejść...
Mamy przed sobą jeszcze długą drogę zanim będziemy mogli zniszczyć naszego
głównego przeciwnika – Kościół katolicki. Z tego też powodu zabraliśmy się z całą mocą
by skutecznie zaatakować fundamenty Kościoła.
Rozpowszechniliśmy ducha Rewolucji i fałszywy liberalizm wśród wszystkich Narodów
goim, by przekonać ich do oddalenia się od od ich wiary, by zaczęli wstydzić się
wyznawać i praktykować religię, by przestali być posłusznymi przykazaniom ich
Kościoła.
To my doprowadziliśmy wielką ich liczbę do stania się ateistami, jeszcze więcej
przekonaliśmy do szczycenia się pochodzeniem od małpy (Darwinizm). To my wbiliśmy
im do głowy nowe teorie, niemożliwe do zrealizowania, jak komunizm, socjalizm,
anarchizm. A wszystkie służą naszym celom.
To my postępowaliśmy zgodnie ze wskazówkami naszych przywódców, którzy mówili
mądrze:
sprawcie by niektórzy z naszych synów zostali kardynałami i biskupami by zniszczyć
Kościół.
To my jesteśmy ojcami wszystkich rewolucji, także tych, które obracają się przeciwko
nam.
To my możemy chwalić się, że jesteśmy twórcami Reformacji.
Kalwin był jednym z naszych synów, z pochodzenia był Żydem, wykształconym przez
autorytety żydowskie i wspierany przez przez nasze finanse by odegrać swoją rolę w
Reformacji.
Luter był pod wpływem naszych przyjaciół Żydów a jego spisek przeciwko Kościołowi
ukoronowany został sukcesem, także dzięki naszym finansom.
Jesteśmy wdzięczni Protestantom za wspaniałomyślne poparcie, które udzielają nam w
walce przeciwko potędze cywilizacji chrześcijańskiej i w naszych przygotowaniach do
nadejścia naszej supremacji na światem całym i nad królestwami goim.
Udało nam się zniszczyć większość europejskich tronów. Reszta podzieli ich los
niebawem.
Rosja już zaakceptowała nasze panowanie. Francja ze swoim masońskim rządem znajduje
się w naszej mocy. Anglia, zależna od naszych finansów, znajduje się pod naszymi
obcasami.
strona 3 / 4
Niezależny serwis społeczności blogerów
Naszą nadzieję na zniszczenie Kościoła katolickiego pokładamy w Protestantyzmie.
Hiszpania i Meksyk to dwa narzędzia w naszym ręku. Wiele innych krajów, łącznie ze
Stanami Zjednoczonymi już jest podporządkowanych naszym planom.
Większa część światowej prasy jest pod naszą kontrola. Robimy wszystko, by ta
podjudzała do nienawiści przeciwko Kościołowi katolickiemu.”
10 stycznia 1937 roku, żydowski dziennik z Nowego Jorku, “Freiheit” pisał:
„Według judaizmu papież jest wrogiem narodu żydowskiego tylko przez fakt, ze jest
przywódcą Kościoła katolickiego. Judaizm jest w opozycji do Chrześcijaństwa w ogóle a
do Kościoła katolickiego w szczególności.”
Tydzień po tym, jak został utworzony „Sekretariat jedności chrześcijan” (5 czerwca 1960),
do Watykanu przybył delegat B’nai B’rith – Jules Max Isaac, natychmiast przyjęty przez
kardynała Bea.
Wychodząc z Watykanu, brat Jules Max Isaac powrócił do Loży z „więcej niż z nadzieją”.
Faktycznie, Jan XXIII przyrzekł mu „rewizję” doktryny chrześcijańskiej dotyczącej
stosunków między Kościołem a Judaizmem.
Solenne zobowiązanie, które stanie się rzeczywistością Deklaracji soborowej “Nostra
Aetate”.
Powyższy tekst jest fragmentem artykułu "VATICANO II UNA SOVVERSIONE
RIUSCITA."- księdza doktora Luigi Villa, założyciela czasopisma „Chiesa Viva”. Czytaj
inne materiały
strona 4 / 4
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download