DOKTRYNA REFORMACJI Marcin Luter 1517

advertisement
DOKTRYNA REFORMACJI Marcin Luter 1517 - tezy Lutra, uzupełnione następnie protestem
przeciw doczesnej władzy papieży, eksploatacji finansowej i bogactwom pozostającym w ręku
Kościoła
Dla zbawienia człowieka istotny wewnętrzny akt wiary; mistyczny charakter Kościoła jako
wspólnoty wierych, postulat bezpośrednich studiów nad Biblią
Potępienie rozumu, uniwersytet narzędzie szatana, negacja teorii Kopernika
Władza państwowa pochodzi od Boga, tytuł do całkowitego zwierzchnictwa nad religią poddanych
Przeciwnik aspiracji ludowych i egalitarnych w sferze stosunków społecznych Tomasz Munzer
Bardziej radykalny; władza powinna być przekazana prostemu ludowi, który zaprowadzi ład boży
na ziemi Ulrich Zwingli Reorganizacja życia jednostek oraz całej struktury władzy tak, aby
wszystkie instytucje społeczne służyły Bogu
Stapiał władzą świecką z władzą duchową - świecka winna wcielać w życie zasady nowej religii;
skrajna nietolerancja religijna
Atak na uroszczenia papiestwa do sprawowania władzy politycznej i religijnej, podważanie kultu
świętych, ozucenie postów i celibatu Jan Kalwin Hasło powrotu do Biblii oraz nauki moralnej
Chrystusa
Nauka o predestynacji - Bóg jednych powołał do zbawienia, innych przeznaczył na potępienie
Skrajny rygoryzm etyczny
Rozdział Kościoła od państwa, nie godził się też na zastąpienie władzy papieskiej przez książęcą
Doktryny- zagadnienie doktryny reformacji
Reformacja- ćwiczenia
Reformacja-omówienie
Reformacja - znaczenie dla kultury europejskiej
Wykład - Charakterystyka podstawowych nurtów protestantyzmu
Protestantyzm- opracowanie
Reklama































Administracja publiczna
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
.
Download