4. POCZĄTKI REFORMACJI – NOTATKA

advertisement
4. POCZĄTKI REFORMACJI – NOTATKA
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Reformacja – ruch religijny i narodowy w Europie XVI wieku dążący do reform w Kościele katolickim w zakresie doktryny, organizacji i obyczajów.
Doktryna – ogół poglądów i dogmatów, które legły u podstaw danej szkoły filozoficznej, w tym przypadku – Kościoła katolickiego.
Dogmat – twierdzenie, które przyjmujemy za pewnik tylko na podstawie autorytetu, wiary, bez względu na zgodnośd z doświadczeniem.
Symonia – Sprzedaż stanowisk kościelnych.
Nepotyzm – Obsadzanie urzędów kościelnych krewnymi.
Nikolaizm – Złamanie zasady celibatu.
Czynniki, które doprowadziły do
Cele i działalnośd Marcina Lutra
Początek reformacji w Szwajcarii
Okoliczności powstania
reformacji
kościoła anglikaoskiego
 dążenie do reformy wewnętrznej
Marcin Luter – doktor teologii w Niemczech, 1519 r. rozpoczął działalnośd w
Król Henryk VIII Tudor
Kościoła,
zakonnik, wykładowca uniwersytetu w
Zurychu Ulrich Zwinglii. Uważał, że: zwalczał reformację w
 zeświecczenie duchownych, którzy
Wittenberdze.
 jedynym źródłem wiary jest
Anglii.
nie przestrzegali głoszonych przez
Cele:
Pismo Święte. Dążył do
Gdy papież odmówił
siebie zasad, sprzyjało
 chciał zreformowad Kościół i przywrócid
usunięcia ze zwyczajów i zasad
unieważnienia małżeostwa
wykształceniu się przekonania o
zasady wiary pierwszych chrześcijan
Kościoła wszystko co nie zostało Henryka VIII z Katarzyną
potrzebie zmian ; w Kościele szerzył  chciał wyplenid z Kościoła to co złe
w nim ujęte.
Aragooską król wystąpił
się nepotyzm, symonia i nikolaizm, Działalnośd
 usunął relikwie i obrazy z
przeciwko papieżowi.
 rozwinięty fiskalizm papiestwa –
 1517 r. – wystąpił przeciwko płatnym
kościołów,
Zerwał z papiestwem i w
płacenie dziesięciny i świętopietrza
odpustom ogłaszając 95 tez.
 rozwiązano klasztory,
1531 r. obwołał się głową
budził sprzeciw,
 Podczas dysputy w Lipsku
 msze zaczęto prowadzid w
Kościoła anglikaoskiego.
 duży sprzeciw budziła sprawa
zakwestionował nieomylnośd papieża i
języku niemieckim.
odpustów – odpuszczenie
soborów. Uważał, że wierni powinni
1536 r. – początek działalności Jana
grzechów w zamian za odpowiednią
przestrzegad zasad zawartych w Piśmie
Kalwina w Szwajcarii.
sumę wydatkowaną na Kościół
Świętym.
 msza w języku łacioskim była
 Odmówił odwołania swoich poglądów. W
niezrozumiała dla większości.
odpowiedzi na groźbę klątwy w 1520 r.
Chciano uprościd ceremonię i
otwarcie wystąpił przeciwko papieżowi
prowadzid ją w języku narodowym,
Leonowi X. Cesarz Karol V skazał go na
 niezadowolenie budziło
banicję (wygnanie).
niewystarczające wykształcenie
 Schronił się w Saksonii gdzie sprecyzował
olbrzymiej większości
ostatecznie doktrynę luteranizmu.
duchowieostwa.
Download