Nauka społeczna Kościoła

advertisement
Nauka
społeczna
Kościoła
Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest centralnym
zadaniem polityki. Państwo, które nie kierowałoby się sprawiedliwością,
zredukowałoby się do wielkiej bandy złodziei, jak powiedział kiedyś Augustyn:
„Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”.
Do podstawowej struktury chrześcijaństwa należy rozróżnienie tego, co należy
do Cezara, od tego co należy do Boga (por. Mt 22, 21), to znaczy rozróżnienie
pomiędzy państwem i Kościołem, albo, jak mówi Sobór Watykański II,
autonomia rzeczywistości doczesnych. Państwo nie może narzucać religii, ale
musi zagwarantować jej wolność i pokój pomiędzy wyznawcami różnorakich
religii; Kościół jako społeczny wyraz wiary chrześcijańskiej, ze swej strony, ma
swoją niezależność i na bazie wiary żyje w formie wspólnotowej, którą państwo
powinno respektować. Obie sfery są rozdzielone, ale pozostają zawsze we
wzajemnej relacji.
Benedykt XVI, Deus caritas est
1. Kościół i polityka
• Dwa znaczenia słowa „polityka”
– działania mające na celu dojście do władzy i jej utrzymanie (Nicolo
Machiavelli „Książę”)
– rozumna troska o dobro wspólne (Arystoteles)
• Kościół angażuje się w politykę powodowany troską o dobro
wspólne
– Nie tworzy alternatywnych ustrojów społeczno-gospodarczych
i nie dąży do panowania nad światem.
– Chce, aby działania przeniknięte były światłem Ewangelii i mocą miłości
i prowadziły do wyzwolenia każdego człowieka.
• Przykładem błędnego rozumienia zaangażowania Kościoła
w politykę jest tzw. teologia wyzwolenia
2. Rozwój doktryny społecznej Kościoła
• Ma charakter historyczny – ewoluuje, w przeciwieństwie
do dogmatów wiary, które nie podlegają zmianie
• Rozwój ten zależy od zmian społeczno-ekonomicznych
jakie zachodzą w świecie np.:
– Rozwój przemysłu
– Migracja ludzi ze wsi do miast
• Oficjalne dokumenty Kościoła (encykliki, nauczanie papieży)
dziedzina teologii moralnej  Katolicka Nauka Społeczna
Przeczytaj tekst z KKK 1901-1917 i odpowiedz pisemnie na pytania
1.
Czym jest władza i jak należy rozumieć Pawłowe
stwierdzenie, że „każda władza pochodzi od Boga”?
2.
Który z ustrojów społecznych kościół uznaje jako najlepszy i
dlaczego? (pytanie „zagwozdka” ☺)
3.
Czym jest dobro wspólne i jakie dziedziny obejmuje?
4.
W jaki sposób obywatele powinni uczestniczyć w rozwoju
dobra wspólnego?
5.
Jaka relacja zachodzi między wspólnotą polityczną a
Kościołem (KKK 2244-2246)?
3. Przedmiot i cel KNS
DOBRO WSPÓLNE to suma warunków życia społecznego, jakie
bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa
pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość (np.
praworządność, wolność osobista, edukacja, czyste powietrze itp.)
CYWILIZACJA MIŁOŚCI to taka forma życia wspólnotowego,
która charakteryzuje się tym, że u podstaw stosunków
międzyludzkich, jest miłość, a tym samym afirmacja osoby ludzkiej
4. Zadanie domowe
• Wypisz w zeszycie oficjalne dokumenty Kościoła
dotyczące nauki społecznej Kościoła według
następującego porządku: autor, data wydania, tytuł,
tematyka (kilka zdań, s. 135).
Download