kliknij aby przeczytać list - Parafia Matki Bożej Bolesnej

advertisement
Czeladź – 27.11.2016r.
„Idźcie i głoście”
Umiłowani w Chrystusie,
Trwamy na drogach adwentowego czuwania, pragnąc przyjąć
Jezusa pod swój dach. Wpatrujemy się w postać Najświętszej
Maryi Panny i jej męża, św. Józefa, którzy przygotowują się
na przyjęcie Jezusa, zapowiedzianego Zbawiciela świata. Oto
święci małżonkowie stają się wzorem dla każdego
chrześcijańskiego małżeństwa, ucząc prawdziwej wiary,
nadziei, miłości i otwartości serca w przyjmowaniu daru
nowego życia.
Na mocy sakramentu chrztu świętego jesteśmy posłani
aby głosić Chrystusa świadectwem życia i słowem.
Wdzięczni za dar wiary, jaki został nam dany a zarazem powierzony, trzeba nam
wziąć odpowiedzialność za dziedzictwo Chrystusowego dzieła, gdyż zostaliśmy powołani
do przekazania go przyszłym pokoleniom. Wskutek tego powołanie chrześcijańskie jest
ukierunkowane na ewangelizację, na misję. Chrystus wzywa każdego ochrzczonego, aby
stał się Jego apostołem we własnym środowisku i w świecie: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i
Ja was posyłam" (J 20, 21). Chrystus, za pośrednictwem swego Kościoła, powierza nam
niezwykle ważną misję przekazania innym daru wiary i zaprasza nas do włączenia się w
budowanie Jego królestwa. Wybiera nas, pomimo naszych wad i braków, dlatego że nas
miłuje i ufa nam. Być uczniem Chrystusa nie jest sprawą prywatną, bowiem trzeba się
dzielić z innymi darem wiary. Dlatego właśnie Apostoł pisze: "Nie jest dla mnie powodem
do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada
mi, gdybym nie głosił Ewangelii!" (1 Kor 9, 16). Poza tym nie zapominajmy, że wiara
umacnia
się
i wzrasta wtedy, gdy przekazuje się ją innym. Głosić Chrystusa oznacza przede wszystkim
dawać o Nim świadectwo we własnym życiu. Chodzi tu o najprostszą - a zarazem
najbardziej skuteczną - formę ewangelizacji, jaką mamy do dyspozycji. Polega ona na
ukazywaniu obecności Chrystusa we własnym życiu, w życiu rodzinnym, społecznym w
pełnieniu codziennych obowiązków i w podejmowaniu konkretnych decyzji w zgodzie z
Ewangelią. Głosić znaczy przekazywać, zanosić innym słowo o zbawieniu. Wielu bowiem
odrzuca Boga z powodu niewiedzy. Trzeba przyznać, że istnieje duża ignorancja w
dziedzinie wiary chrześcijańskiej. Jednocześnie wielu ludzi gorąco pragnie słuchać słowa
Bożego. A wiara rodzi się ze słuchania. Św. Paweł pisze: "Jakże mieli uwierzyć w Tego,
którego nie słyszeli? Jak mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?" (Rz 10, 14). Drodzy,
głoszenie słowa Bożego nie należy tylko do księży i zakonników, ale także do Was. Musicie
odważnie
mówić
o Chrystusie w waszych rodzinach, w miejscu waszych studiów, pracy i odpoczynku.
Winniśmy mieć ten sam zapał, który napełniał apostołów wyznających: "nie możemy nie
mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz. 4, 20). Moi Drodzy, my też nie możemy milczeć.
Są takie miejsca i sytuacje, w których tylko Wy możecie zasiać ziarno słowa Bożego.
Wspólnie oczekujemy narodzenia Dzieciątka Jezus. Tyle spraw nas gnębi i smuci,
tyle bolesnych zdarzeń w naszym życiu, tyle pytań bez odpowiedzi. Z tym wszystkim
pójdźmy do Chrystusa. To jemu możemy mówić o najtrudniejszych problemach i troskach.
Nadchodzą dni wyjątkowego zamyślenia nad przyjściem Boga na świat, do ludzi. Ile
miejsca dzisiaj dla Boga w naszym życiu? Jaki obraz Boga wyłania się z życia naszych
rodzin? Na ile jesteśmy Chrystusowi?
Z głębi serca, dziękuję Wam za waszą wiarę, bycia jej świadkami, przez
uczestnictwo w nabożeństwach, niedzielnej Eucharystii, prywatnych adoracjach,
przyjmowanych sakramentach świętych, a także za pomoc udzielaną bliźnim i za wsparcie
Kościoła w jego potrzebach. Wiele w naszej wspólnocie udaje się poprawić, wykonać.
Wszystko, co tworzy parafię jej aspekt materialny i duchowy, to owoc wysiłku wielu ludzi,
którzy modlitwą, pracą, troską i ofiarą mają w tym swój udział. Często chciałoby się więcej,
ale musi i nas być więcej. Musimy zadać sobie pytanie: Ilu buduje i dokłada ziarnko do
ziarnka, a ilu za ich plecami tylko przypatruje się? Dobrze, jeśli nie burzą i nie
przeszkadzają nie sieją kąkolu. Jako proboszcz, z serca dziękuję tym, którzy dbają o
dziedzictwo przekazane nam przez naszych „Ojców”, którym leży na sercu troska o naszą
piękną świątynię. Jest to dobro wspólne, które odziedziczyliśmy i mamy za zadanie
przekazać następnym pokoleniom.
Św. Jan od Krzyża napisał: „gdzie nie ma miłości daj miłość a otrzymasz miłość”.
Dopowiedzmy: „daj dobro a otrzymasz dobro”. To się tyczy każdego. Do siebie także
odnoszę te słowa. Wielu może czuć się rozczarowanych albo zawiedzionych, czasem
urażonych, ale trzeba siebie zapytać – na ile ja sam uczestniczę w budowaniu parafii,
zarówno materialnym, jak i duchowym sensie?
Adwentowe rekolekcje będziemy przeżywać już od II Niedzieli Adwentu tj. od
4 grudnia, Mszę św. o północy w Boże Narodzenie, tak zwaną „pasterkę”, odprawi ks.
biskup Grzegorz Kaszak, natomiast rekolekcje wielkopostne zaczniemy już w środę
popielcową
1-go marca. W 2017 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę objawień fatimskich. Każdy z nas
powinien stać się świadkiem orędzia fatimskiego przez osobiste praktykowanie i
wypełnienie apelu, jaki Matka Boża skierowała do świata w Fatimie. A przypomniała nam i
pouczyła nas, iż Bóg pragnie ratować grzeszników, świat i Kościół przez nabożeństwo do
Jej Niepokalanego Serca. W naszej parafii 13 maja rozpoczniemy Nabożeństwa Fatimskie
na, które już dziś zapraszam. Będziemy prosili Boga przez Maryję, aby zmiłował się nad
nami, ludźmi pogrążonymi w grzechach, nad naszymi rodzinami, nad naszą Ojczyzną i
światem całym.
Życzę, żeby nowo narodzony Bóg błogosławił każdemu z Was, którzy tworzycie i
budujecie naszą wspólnotę, żeby obdarzył Was ciepłem, radością, zdrowiem, potrzebnymi
łaskami i odwagą głoszenia Ewangelii.
Jak co roku tak i dziś zwracam się do Was z serdeczną prośbą o dobrowolne ofiary
na rzecz remontu naszego kościoła. Przedsięwzięcie jest ogromne, nie do wykonania bez
Bożej i Waszej pomocy. Pragnę z całego serca podziękować wszystkim ofiarodawcom i
dobrodziejom, którzy wspierają prowadzone remonty oraz dbają o należyte utrzymanie
naszego kościoła. Niech dobry Bóg udziela hojnie swego błogosławieństwa.
Dzieląc się z Wami tymi wszystkimi dobrami, polecam Waszym sercom i modlitwom dobro
i przyszłość naszej Parafii
z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Józef Handerek – proboszcz
ks. Marek Sarlej – wikariusz
Można też dokonać wpłaty na konto parafialne.
Rzym-Kat. Parafia M.B. Bolesnej - Czeladź ul. Kościuszki 5
Alior Bank - Numer Rachunku
66 2490 0005 0000 4500 9951 8862
Nasza parafia ma swoją stronę internetową - www.mater.org.pl
Download