Jezus Chrystus żyje i działa w Kościele Kościół założony

advertisement
Jezus Chrystus żyje
i działa w Kościele
Czyni to:
poprzez sprawowanie
sakramentów (skutecznych
znaków łaski Bożej),
głoszenie Ewangelii,
realizację przykazania miłości
Boga i bliźniego (np.
działalność charytatywna).
Widzialnym
znakiem
jedności
Kościoła i
stróżem
prawowierności
nauki wiary jest
Biskup Rzymu
(papież).
Słowo Boże w Piśmie Świętym
i Tradycji Kościoła
Objawioną przez Boga w Piśmie Świętym i w
osobie Jezusa treść Dobrej Nowiny Kościół
przekazuje następnym pokoleniom poprzez
Tradycję, czyli przez swą naukę, życie i kult.
Tradycja Kościoła przekazuje w całości słowo Boże
powierzone Apostołom przez Chrystusa i Ducha
Świętego ich następcom (mocą sukcesji
apostolskiej), aby wiernie je zachowywali,
wyjaśniali i rozpowszechniali na całym świecie.
Kościół swoją pewność
co do wszystkich prawd
objawionych czerpie
zatem nie tylko z Pisma
Świętego, ale i z
Tradycji. Pismo Święte i
Tradycja są określane
jako podstawowe
źródła wiary, posiadają
najwyższy autorytet i
nie podlegają zmianie.
Jednomyślnie
wyznawana wiara jest
źródłem zasad
religijnych i porządku
moralnego w Kościele,
który trwa w jedności
ze swymi biskupami, w
nauce Apostołów, we
wspólnocie, w łamaniu
chleba i w modlitwie
(por. KKK 84).
Święty Hieronim, autor
Wulgaty, czyli przekładu
hebrajskich i greckich
ksiąg Biblii na język
łaciński, napisał:
„Nieznajomość Pisma
Świętego jest
nieznajomością
Chrystusa”. Z tej prawdy
wypływa zobowiązanie
każdego chrześcijanina do
poznania Pisma
Świętego.
Katechizm Kościoła
Katolickiego
Słowa i czyny Jezusa już w
czasie Jego życia ukrytego i
misji publicznej miały
charakter zbawczy.
Uprzedzały one moc Jego
Misterium Paschalnego.
Zapowiadały i
przygotowywały to, czego
miał On udzielić Kościołowi
po wypełnieniu się
wszystkiego.
Misteria życia
Chrystusa są
podstawą tego,
czego Chrystus
udziela teraz przez
szafarzy swojego
Kościoła w
sakramentach,
ponieważ "to, co
było widzialne w
naszym Zbawicielu,
przeszło do Jego
misteriów„.
Sakramenty są skutecznymi
znakami łaski, ustanowionymi
przez Chrystusa i
powierzonymi Kościołowi.
Przez te znaki jest nam
udzielane życie Boże.
Obrzędy widzialne, w których
celebruje się sakramenty,
oznaczają i urzeczywistniają
łaski właściwe każdemu
sakramentowi. Przynoszą one
owoce w tych, którzy je
przyjmują z odpowiednią
dyspozycją.
Nabożeństwo 40-godzinne
22 -24. 02. 2009 r.
23, 24 lutego:
16.00 – Adoracja
16.30 – Msza św.
Dziękuję za uwagę
s. Alicja Kasprzyk
Download