Charyzmat Ruchu Światło-Życie Chrystus Sługa

advertisement
Charyzmat
Ruchu Światło-Życie
Chrystus Sługa
Niepokalana
Prorocy
Ks. Franciszek Blachnicki
Ks. Wojciech Danielski
Dlaczego jestem oazowiczem?
Jezus jest moim światłem
i życiem.
leiturgia-diakonia-martyria.
agape
koinonia
leiturgia
diakonia
martyria
KWC
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
To jest prawdziwy czyn wyzwoleńczy: wyzwolenie siebie od
lęku, od nacisków, od opinii, od zdania innych, słabych braci
przez podanie im ręki. Wyzwolenie od innych uzależnień, od
egoizmu, który prowadzi do mordowania dzieci nie
narodzonych. Z tym idzie w parze wyzwolenie od lęku: "Nie
lękajcie się", bo tylko lęk nas czyni niewolnikami. Kto się nie
boi, ten jest wolny, nawet kiedy znajduje się za kratami
więzienia czy w obozie koncentracyjnym. To jest wolność
synów Bożych, której nam nikt nie może odebrać, tylko my
sami przez - lęk, przez strach.
ACR
Ad Christum Redemptorem
Owoce ewangelizacji zależą na pewno przede
wszystkim od Ducha Świętego. Zaufanie
Duchowi Świętemu i Jego mocy nie zwalnia
nas jednak od wysiłku zrobienia wszystkiego,
co dyktuje nam rozum, doświadczenie i nauka
w zakresie dobrej organizacji.
Ewangelizacja
musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali
w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego
moc, zostali przez Niego przemienieni i
nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha
Świętego.
Oazowe prawa 
Nie da ten, kto nie ma.
„Jeśli ziarno wpadłszy w ziemię
nie obumrze pozostanie samo,
jeśli obumrze przynosi plon
obfity” – życiodajna śmierć
(wymiar paschalny)
Życie rodzi się z życia.
Oazowa ścieżka
Charyzmat
Modlitwa-ewangelizacjawyzwolenie
Drogowskazy Nowego
Człowieka
Duchowość
Duchowość Światło-Życie
1. Osobista relacja do Jezusa Chrystusa,
jedynego Pana i Zbawiciela
2. Poddanie się działaniu Ducha Świętego
3. Na wzór Chrystusa Sługi
4. Ku Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym
5. Nierozdzielność światła wiary i życia wiary
6. Umiłowanie Liturgii
7. Miłość do Kościoła
8. Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae
9. Kolegialność i zorientowanie ku wspólnocie
lokalnej Kościoła
Dla mnie żyć to Chrystus!
Download