(papież Franciszek, Katecheza z 29 I 2014 r.) …bo w sakramencie

advertisement
NIE!
NACISK RODZICÓW:
„Dla świętego spokoju”.
WPŁYW ŚRODOWISKA:
„Żeby nie być gorszym od
innych”.
WZGLĘDY PRAKTYCZNE:
„Bo ksiądz będzie robił problemy
przed ślubem”.
TAK!
To mój wolny wybór!
SAKRAMENT
ŚCIŚLEJSZA WIĘŹ
DOJRZAŁOŚCI
Z CHRYSTUSEM
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
I KOŚCIOŁEM
NIEDOJRZALI
CHRZEŚCIJANIE
UCIECZKA OD WIARY,
SAKRAMENTÓW I ŻYCIA
KOŚCIOŁA
ELEMENT
PRZEDMIOT WYBORU
ZADANIE
POZNANIE
-wybór jednowartościowy
/wielowartościowy
(świadomość)
PODMIOT
PODJĘCIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW
-indywidualny/społeczny
SPOSÓB DOKONANIA
-dobrowolność/dowolność???
(odpowiedzialność)
ZAANGAŻOWANIE
WOLI – CHCĘ!!!
(dobrowolność)
SAKRAMENT
• POZNAJ GO!
BIERZMOWANIA
MÓJ OSOBISTY • TY WYBIERASZ – NIE KTOŚ INNY!
WYBÓR
DOBROWOLNA
DECYZJA
• TY PODEJMUJESZ DAR I ZADANIE
• CHCĘ, BO…

…bo sakrament bierzmowania upodabnia mnie do Jezusa
Chrystusa
◦ Przez olej nazywany „krzyżmem świętym” zostajemy upodobnieni, w mocy
Ducha Świętego do Jezusa Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym
„namaszczonym”, „Mesjaszem”, „Świętym Boga”.
(papież Franciszek, Katecheza z 29 I 2014 r.)

…bo przez sakrament bierzmowania umacniam swoją wiarę
◦ Określenie konfirmacja – umocnienie przypomina nam, że sakrament ten
przynosi wzrost łaski chrzcielnej: (…) udziela nam specjalnej mocy Ducha
Świętego do szerzenia i obrony wiary, do wyznawania imienia Chrystusa
oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.
(papież Franciszek, Katecheza z 29 I 2014 r.)

…bo w sakramencie bierzmowania otrzymuję dary Ducha
Świętego
◦ Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś
te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij
na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu,
ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem
bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
(Obrzędy sakramentu bierzmowania)

…bo dzięki Duchowi Świętemu żyję w wolności
◦ Pan zaś to Duch, a gdzie tam wolność. My wszyscy z odsłoniętą twarzą
wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha
Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc upodabniamy się do Jego obrazu.
(2 Kor 3,17-18)

…bo chcę, aby Duch Święty prowadził mnie przez życie
◦ Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu
działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty
w naszym życiu.
(papież Franciszek, Katecheza z 29 I 2014 r.)

…bo chcę nauczyć się prawdziwie kochać
◦ „Bóg jest miłością” (1 J 4,8. 16) i miłość jest pierwszym darem, zawierającym
wszystkie inne. Ta miłość „rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany”.
(Rz 5,5), (KKK 733)

…bo chcę, aby moje życie przynosiło dobre owoce
◦ Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
(Ga 5,22-23a)
 KO C H A M
JEZUSA!
C Z Y L I W P O S Z U K I WA N I U
A L G O RY T M U
T R A F N E G O W Y B O RU…
RADZIĆ SIĘ
MĄDRYCH LUDZI
ROZSĄDZAĆ
W SUMIENIU
PROSIĆ BOGA
O ŚWIATŁO NA
MODLITWIE

Fałszywi doradcy

Własna niedojrzałość

Słaba wiara

Grzech

Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu: nie. Człowiek może
powiedzieć Chrystusowi: nie. Ale — pytanie zasadnicze: czy wolno?
I w imię czego „wolno”? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca
można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby
odrzucić, ażeby powiedzieć „nie” temu, czym wszyscy żyliśmy przez tysiąc lat?!
Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło.

Więc mówię za Chrystusem samym: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22).
I mówię za Apostołem: „Ducha nie gaście!” (1 Tes 5, 29). I mówię za
Apostołem: „Ducha Świętego nie zasmucajcie!” (por. Ef 4, 30).

Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą
daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy
bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być
mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać
Ducha Świętego!
św. Jan Paweł II
Z homilii wygłoszonej na krakowskich Błoniach, 9 czerwca 1979 r.

Qui non proficit, deficit (Kto nie idzie naprzód, ten się cofa)
◦ Potrzeba ciągle iść naprzód, dokąd się Panu Bogu spodoba, bo tylko do
Niego należy zakreślić granicę naszej doskonałości. Kto zaś nie chce
postępować, lecz mówi: dosyć, ten nie tylko stoi na miejscu, ale cofa się
wstecz, podobnie jak łódź na bystrej rzece, którą natychmiast prąd unosi,
skoro wioślarz spocznie na chwilę.
(św. J. S. Pelczar „Życie duchowe”, tom II)
Kościół
liczy na Ciebie!
◦ Wy, Młodzi, jesteście nadzieją Kościoła (…). Modlimy się we wspólnocie
Kościoła, abyście — na tle trudnych czasów, w jakich żyjemy — „umieli zdać
sprawę z nadziei, która jest w was”: tak, właśnie Wy, gdyż od Was zależy
przyszłość, od Was zależy kres tego tysiąclecia i początek nowego. Nie
trwajcie w bezczynności, podejmujcie odpowiedzialne zadania na
wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie.
(św. Jan Paweł II, Orędzie do młodych, 31 marca 1985 r.)
1. Do sakramentu bierzmowania nie powinno się
przystępować z przymusu.
2. Ten dar, aby był dojrzale przeżywany, wymaga osobistej
decyzji.
3. Wybór drogi dojrzałego chrześcijanina domaga się:
a) poznania głębi sakramentu bierzmowania (świadomość);
b) osobistego zaangażowania w rozwój własnej wiary
(dobrowolność);
c) podjęcia wymagań i zobowiązań wynikających
z obranej drogi (odpowiedzialność).

Ty, Panie, złożyłeś w nasze ręce budowę świata i Kościoła.
Ty powierzyłeś nam głoszenie Ewangelii i czekasz na nas w ubogich,
cierpiących, we wszystkich, którzy są do nas podobni…

Przeróżne możliwości otwierają się przede mną, a zagłusza mnie tyle
fałszywych głosów. Natomiast Twój głos jest jak zaproszenie mocne
i przyjemne, który nie ujmuje niczego z mej osobowości. Chcę całkowicie
przeżyć radość i odpowiedzialność idąc za Twoim wezwaniem.

Chryste! Nie dopuść, aby ludzie, idee albo wydarzenia miały przeszkodzić albo
wypaczyć mój własny wybór i moje decyzje. Uczyń mnie bardziej
wspaniałomyślnym. Wyzwól moją wolność, abym był w miejscu, do którego
mnie wzywasz, abym mógł i chciał oddać się Tobie w braciach…
Amen.
Download